Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1314. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Postojna – služnostne pravice, stran 3951.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/03 – odločba US, 77/04 – odločba US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 79/09), 26. ter 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US in 100/09), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 24. redni seji dne 30. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Postojna – služnostne pravice
1. člen
S tem se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Postojna – služnostne pravice (v nadaljevanju Pravilnik).
2. člen
Spremeni se določba prvega odstavka 3. člena Pravilnika in se glasi:
»Občina Postojna mora poskrbeti, da se opravi cenitev v primerih, ko se na stvarnem premoženju samoupravne lokalne skupnosti ustanavlja stvarna pravica in bi višina nadomestila zanjo v enem letu izkustveno presegla 2.000 EUR. Ob naročilu cenitve mora biti cenilec seznanjen z namenom cenitve ter drugimi pomembnimi okoliščinami, ki lahko vplivajo na ocenjeno vrednost.«
Določba 3. člena Pravilnika se dopolni s četrtim odstavkom, ki se glasi:
»Vrednost nadomestila za ustanovitev posamezne služnostne pravice, za katero višina nadomestila ne presega 2.000,00 EUR letno, se izračuna glede na lego stavbnega zemljišča oziroma glede na katastrsko kulturo kmetijskega zemljišča, skladno s cenikom nadomestil, ki ga na podlagi cenitvenega poročila pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin, sprejme župan.
Cenik nadomestil iz prejšnjega odstavka se prav tako lahko spreminja le na podlagi izračuna pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin, s sklepom župana.«
3. člen
Spremeni se določba 6. člena Pravilnika, in sicer se beseda »odškodnina« nadomesti z besedo »nadomestilo«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2010
Postojna, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.