Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1313. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Titova cesta v Postojni, stran 3949.

Na podlagi 61. in 69. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 70/08 – ZVO 1B) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 24. seji dne 30. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Titova cesta v Postojni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Titova cesta v Postojni (Uradni list RS, št. 57/94, 19/08) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN), ki ga je izdelala družba URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 1001, februarja 2010.
2. člen
Spremembe in dopolnitve UN iz 1. člena tega odloka določajo merila in pogoje za gradnjo kotlovnice na lesno bio maso za daljinsko ogrevanje stavb (DOLB) ter za primarne in priključne toplovode (1. faza).
3. člen
Spremembe in dopolnitve UN iz 1. člena tega odloka vsebujejo:
1. Besedilo:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Titova cesta v Postojni
2. Grafični del:
2.1 Prikaz območja sprememb in dopolnitev UN
2.1.1 Načrt umestitve načrtovane ureditve      M 1:5.000
2.1.2 Geodetski posnetek              M 1:2.000
2.1.3 Vplivno območje v času gradnje        M 1:1.000
2.1.4 Vplivno območje v času obratovanja      M 1:1.000
2.2 Območje sprememb in dopolnitev UN s       M 1:1.000
predvidenimi rušitvami in trajnimi objekti
2.3 Načrt parcelacije                M 1:1.000
2.4 Arhitektonsko hortikulturna situacija      M 1:1.000
2.5 Načrt umestitve načrtovane ureditve       M 1:1.000
2.6 Načrt funkcionalnih zemljišč          M 1:1.000
2.7 Načrt javnih površin              M 1:1.000
2.8 Načrt prometne ureditve             M 1:1.000
2.9 Načrt razvoja komunalne infrastrukture     M 1:1.000
3. Priloge sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta:
– obrazložitev in utemeljitev odloka,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UN
4. člen
Spremembe in dopolnitve 9. člena odloka, točke Up 11 – Ekstenzivni park:
– na koncu točke b – Opis rešitev načrtovanih objektov in površin se doda stavek, ki se glasi: »Kotlovnica je predvidena ob Cesti v Staro vas, na južni strani šolskega centra.«
– za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
»d – Drugi lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo stavb
Kotlovnica bo od roba vozišča Ceste v Staro vas oddaljena min. 8 m. Orientacija stavbe je usklajena z orientacijo stanovanjskih stavb na vzhodni strani Ceste v Staro vas. Kotlovnica je tlorisnih dimenzij 25 x 16 m. Dopustna so odstopanja lege, orientacije in tlorisnih dimenzij stavbe zaradi ustreznejših tehnoloških in funkcionalnih ureditev.
Etažnost kotlovnice je P+1, pri čemer je nadstropje v nivoju manipulativnega dvorišča pred stavbo.
Dimnik mora biti zgrajen tako, da se preprečijo emisije proti stanovanjskim objektom.
Na stavbi so dopustne naprave za proizvodnjo električne energije.
Predvideno otroško igrišče ob Cesti v Staro vas se prestavi proti jugu.«
5. člen
Na koncu zadnjega odstavka 11. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi:
»Dopustna so odstopanja poteka komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav ter priključkov, prikazanih v komunalnem zbirniku, zaradi ustreznejših in racionalnejših rešitev.«
6. člen
Na koncu 12. člena odloka (pogoji za prometno urejanje) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Merila in pogoji za prometno urejanje kotlovnice:
– priključek mora biti v niveleti Ceste v Staro vas, čim bolj pravokoten na os ceste (75°–105°), pregleden in utrjen v asfaltu. Širina priključka in priključni radiji morajo biti prilagojeni prometu težkih tovornih vozil,
– odtekanje padavinske vode s ceste zaradi ureditve priključka in gradnje kotlovnice ne sme biti ovirano,
– obstoječ pločnik in zelenica na zahodni strani Ceste v Staro vas se podaljšata proti jugu do predvidenega krožišča v enaki niveleti in širini ter zasaditvi dreves kot so obstoječe ureditve,
– vodi komunalne infrastrukture (primarni vod toplovoda, elektrika, vodovod itd.), ki potekajo vzdolžno s cesto, se morajo voditi v pločniku, prečkanje ceste je lahko le na mestih ležečih hitrostnih ovir,
– jaški na primarnem toplovodu in ostalih vodih komunalne infrastrukture morajo biti na nepovoznih površinah. Jaški in omarice priključnih komunalnih vodov morajo biti locirani na investitorjevem zemljišču, oddaljeni od roba pločnika min. 1 m.«
7. člen
Na koncu 13. člena odloka (kanalizacija) se doda besedilo, ki se glasi:
»Merila in pogoji za odvajanje odpadnih vod kotlovnice:
– odvajanje odpadnih vod kotlovnice je zasnovano v ločenem sistemu;
– odpadne komunalne vode iz kotlovnice se priključijo na javno kanalizacijo v obstoječem revizijskem jašku ob Cesti v Staro vas. Priključek mora biti izveden gravitacijsko ali preko internega črpališča. Dopustno je odvajanje odpadne komunalne vode v malo komunalno čistilno napravo oziroma v nepretočni zbiralnik, ki ga prazni pristojna javna služba.
– odpadne padavinske vode s streh, utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin se odvajajo po padavinski kanalizaciji v ponikovalnice (ponikovalni jarki ali ponikovalni drenažni cevovodi) na investitorjevi zemljiški parceli oziroma v bližnji odvodnik. Potencialno onesnažene padavinske vode (manipulativne ploščadi, parkirišča, garaže itd.) se odvajajo v padavinsko kanalizacijo preko peskolovov in lovilcev olj;
– tehnološke odpadne vode se morajo pred priključitvijo na odpadno komunalno ali padavinsko kanalizacijo očistiti v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih voda.«
8. člen
Na koncu 14. člena odloka (javna razsvetljava) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Javna razsvetljava mora biti zasnovana tako, da se zmanjša svetlobno onesnaževanje na najmanjšo možno raven.«
9. člen
Spremembe in dopolnitve 15. člena odloka (obveznost priključevanja na komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo):
– na koncu drugega odstavka se doda naslednje besedilo, ki se glasi:
»Oskrba kotlovnice z vodo je iz obstoječega javnega vodovoda AC DN 125 mm, ki poteka ob Cesti v Staro vas. V primeru neustreznih tlakov oziroma nezadostnih količin in pretočnosti vode v omrežju, se kotlovnica priključi na predhodno rekonstruiran vodovod.
Na javnem vodovodnem omrežju je treba zagotoviti ustrezno število nadzemnih javnih hidrantov v skladu s pravilnikom za zunanje hidrantno omrežje.«
– na koncu 15. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za oskrbo kotlovnice z električno energijo je potrebno zgraditi novo nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo od transformatorske postaje TN 483 Kremenca III do novopredvidene kotlovnice. V primeru, da je predvidena priključna električna moč za kotlovnico več kot 150 kW, je potrebno predvideti novo transformatorsko postajo, katero je potrebno vzankati v obstoječe srednjenapetostno omrežje. Od transformatorske postaje TN 483 Kremenca III do Ceste v Staro vas je potrebno zgraditi novo srednjenapetostno kabelsko kanalizacijo.
V območju primarnega in sekundarnega toplovoda ob Cesti v Staro vas je potrebno zagotoviti energetski koridor za nizkonapetostno in srednjenapetostno kabelsko kanalizacijo. V območju šolskega centra (Up9) je potrebno zagotoviti prostor za novopredvideno transformatorsko postajo. Nizkonapetostna in srednjenapetostna kabelska kanalizacija naj bo izvedena podzemno v cevni izvedbi s cevmi sigmaflex in v skupnem jarku, kjer je to mogoče.
Jaški kabelske kanalizacije in transformatorska postaja morajo biti dostopni z javnih površin.«
10. člen
Na koncu 17. člena odloka (ogrevanje) se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Ogrevanje obstoječih in predvidenih stavb v ureditvenem območju (zdravstveni dom, bolnišnica, šolski center, gasilski dom) in izven njega bo iz kotlovnice po primarnih in priključnih toplovodih. Po izgradnji toplovodnega ogrevanja stavb se obstoječe kotlovnice ukinejo.«
11. člen
23. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Območje UN leži v celoti znotraj EPO – osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (Id. št. 80000), večina vzhodnega dela območja UN pa na območju pričakovanih geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot – karbonati. V primeru najdbe jame ali brezna so lastniki zemljišč in izvajalci del dolžni obvestiti pristojno službo, omogočiti raziskavo ter preprečiti uničenje ali krajo.«
12. člen
Na koncu 25. člena odloka se doda nova točka, ki se glasi:
»Potresna ogroženost
Pri načrtovanju in gradnji objektov je treba upoštevati potresno ogroženost 7. stopnje po MCS.«
13. člen
V 27. členu odloka (etapnost izvedbe prostorske ureditve) se v drugem odstavku, v točki 1. faza doda nova alinea, ki se glasi:
»– izgradnja kotlovnice ter primarnih in priključnih toplovodov.«
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
15. člen
Akt je na vpogled na Občini Postojna, pri občinski službi za urejanje prostora.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2010
Postojna, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.