Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2010, stran 3946.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 24. seji dne 30. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2010 (Uradni list RS, št. 105/09 z dne 21. 12. 2009), se spremeni 3. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Občine Postojna izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
+--------+-------------------------------------+---------------+
|KONTO  |OPIS                 |      2010|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV          |        |
|    |IN ODHODKOV             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   20.928.825|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   13.788.862|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |   10.509.076|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK         |   8.384.578|
|    |IN DOBIČEK              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE       |   1.525.400|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO      |    599.098|
|    |IN STORITVE             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |706 DRUGI DAVKI           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   3.279.786|
|    |(710+711+712+713+714)        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU       |   2.562.225|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE       |     9.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |712 DENARNE KAZNI          |     81.300|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |     71.011|
|    |STORITEV               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |    556.250|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |    578.974|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |    440.000|
|    |SREDSTEV               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |    138.974|
|    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |     5.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |     5.000|
|    |VIROV                |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |7300 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |     5.000|
|    |VIROV ZA TEKOČO PORABO        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE         |        |
|    |IZ TUJINE              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |   6.555.989|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |   1.632.043|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA         |   4.923.945|
|    |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA        |        |
|    |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA           |       0|
|    |IZ EVROPSKE UNIJE (787)       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |        |
|    |EVROPSKIH INSTITUCIJ         |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   23.638.128|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |   4.217.449|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI      |   1.074.361|
|    |ZAPOSLENIM              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |    176.107|
|    |SOCIALNO VARNOST           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO         |   2.721.981|
|    |IN STORITVE             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |    185.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE   |     60.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |   5.057.102|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |410 SUBVENCIJE            |    250.603|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |   2.908.143|
|    |GOSPODINJSTVOM            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. |    873.717|
|    |IN USTANOVAM             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |   1.024.639|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |   14.126.578|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA         |   14.126.578|
|    |OSNOVNIH SREDSTEV          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |    237.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |430 INVESTICIJSKI TRANSFER      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |    162.000|
|    |IN FIZ.OSEBAM            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     75.000|
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |   -2.709.303|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ  |        |
|    |PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     44.303|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751)              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |     44.303|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA        |        |
|    |PRIVATIZACIJE            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |440 DANA POSOJILA          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA        |     44.303|
|    |POSOJILA IN SPREMEMBE        |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |   -2.665.000|
|    |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO   |        |
|    |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) |        |
|    |– (II. + V.)             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|50   |VIII. ZADOLŽEVANJE (500)       |   2.950.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |   2.950.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|55   |IX. ODPLAČILA DOLGA (550)      |    271.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |    271.000|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE         |   2.679.000|
|    |(VIII.-IX.)             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |     14.000|
|    |NA RAČUNIH (III.+VI.+X) =      |        |
|    |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU |     8.643|
|    |PRETEKLEGA LETA           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE     |        |
|    |IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA     |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
Spremeni se 12. člen tako, da se doda četrti odstavek:
»Občina Postojna se bo v letu 2010 dolgoročno zadolžila v višini 2.950.000,00 €, in sicer za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-303/2009-10
Postojna, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.