Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1302. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče, stran 3944.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Veljavni občinski odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode v splošnih določbah, ki veljajo za vse planske celote, tudi za plansko celoto 10 Pirniče med drugim dovoljuje, da sta v stanovanjskem objektu urejeni največ dve stanovanjski enoti.
Na območju urejanja S 10/4 Zgornje Pirniče, v morfološki enoti 2A/2, na zemljiščih parc. št. 177/2 in 177/3, k.o. Zgornje Pirniče, je po sedaj veljavnih določilih PUP dovoljena le gradnja stanovanjskih objektov z največ dvema stanovanjskima enotama. Na predmetnih zemljiščih se nahaja vrtec, ki se bo rušil in prestavil na drugo lokacijo. Iz tega razloga se predlaga, da se na predmetnih zemljiščih dovoli izgradnja večstanovanjskega objekta.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na naslednjo plansko in morfološko enoto:
– planska celota 10 Pirniče, območje urejanja S 10/4 Zgornje Pirniče, morfološka enota 2A/2.
3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev posebnih določb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče se nanaša na pogoj glede števila stanovanjskih enot v posameznem stanovanjskem objektu. Osnovna in podrobnejša namenska raba se ne spreminja.
4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Potek priprave spremembe in dopolnitve PUP 10 bo potekal v skladu s 53. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) po skrajšanem postopku.
Po sprejemu sklepa o začetku postopka za pripravo spremembe in dopolnitve PUP za plansko celoto 10 Pirniče, občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev odloka.
Osnutek odloka se po obravnavi na občinskem svetu Občine Medvode in se po sprejemu sklepa o javni razgrnitvi javno razgrne za 15 dni. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka PUP.
Na podlagi stališč župana do podanih pripomb v času javne razgrnitve, se pripravi predlog sprememb in dopolnitev odloka o PUP in se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Medvode.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Za predlagano spremembo in dopolnitev PUP ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno potrebno pridobiti smernice in mnenja od nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v postopku.
6. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče, spremembo in dopolnitev pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1024/04-96
Medvode, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.