Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1300. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode, stran 3942.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Za območje urejanja MS 9/1 je bila izdelana natečajna rešitev, ki je bila prikazana tudi z maketo.
Območje urejanja MS 9/1 je razdeljeno na več morfoloških enot z oznako 3B, dve morfološki enoti z oznako 9 in morfološko enoto 3C. Celotno območje urejanja MS 9/1 je namenjeno za stanovanjsko poslovno dejavnost.
V obstoječem tekstu se določila za posege v posamezni morfološki enoti ponavljajo, podvajajo in so mestoma zelo nejasna, zato se s to spremembo in dopolnitvijo tekst popravi in uskladi.
Predlaganemu novemu tekstualnemu delu se doda grafična priloga, kot sestavni del tega odloka, v obliki zazidalne situacije, iz katere je razvidna lega objektov, tlorisni in višinski gabarit, gradbene linije ter prometna in zunanja ureditev.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na spremembo dopolnitev in spremembe 13. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode, ki se nanaša na območje urejanja MS 9/1.
3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev določb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode se nanaša na:
dopolnitev prvega odstavka 13. člena odloka, tako da se v prvem odstavku doda nova, druga alinea, ki se glasi:
– gradnja novih objektov je dovoljena v skladu z natečajno rešitvijo za območje urejanja MS 9/1, kot je prikazano v zazidalni situaciji, št: 350-1024/04/84, z dne 1. 10. 2009, ki je sestavni del tega odloka;
spremembo točke a) 13. člena odloka, tako da se glasi:
morfološka enota 3B/1
– območje morfološke enote je namenjeno stanovanjsko poslovni dejavnosti,
– dovoljene je gradnja novih večstanovanjskih objektov, z zagotovitvijo javnega programa v pritličju (lokali, trgovine, poslovni prostori za dejavnosti, ki ne povzročajo večjih motenj v bivalnem okolju),
– dovoljena je gradnja poslovno-stanovanjskih objektov,
– na obstoječih lagalno zgrajenih objektih so dovoljena vzdrževalna dela;
oblikovanje objektov:
– novozgrajeni objekti morajo biti oblikovani v skladu z obstoječimi, okoliškimi objekti v območju urejanja MS 9/1,
– možne so hiše v delno odprtem kareju,
– tloris objektov je podolgovat,
– etažnost je K+P+1+M, do največ K+P+2+M,
– strehe so dvokapne z naklonom od 38° do 42°, z možnostjo izvedbe frčad, sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta, kritine opečne barve,
– objekti ob regulirani Medvoški cesti in ob cesti v Pirniče so enotno oblikovani, lahko so zgrajeni v nizu, ob gradbeni liniji, naklon strehe je lahko do 20°,
– vzhodni fasadi stavbe Ceste komandanta Staneta 12 in dopolnilnega objekta severno od nje morata ležati v isti liniji, vsaki od obeh stavb je lahko prizidan pritlični paviljon,
– na obstoječem gostinskem objektu z zunanjim gostinskim vrtom, ki je lociran pri mostu čez Soro, so dovoljena vzdrževalna dela in adaptacije,
– vila na naslovu Cesta komandanta Staneta 13-15 (parc. št. 50 k.o. Medvode) se ohrani v prvotni obliki brez kasnejših prizidkov, s pasom vrta na vseh štirih straneh;
zunanja ureditev:
– ob Medvoški cesti in ob cesti v Pirniče je predvidena zasaditev drevoreda,
– platane ob križišču Medvoške in ceste v Pirniče se ohrani,
– najmanj 10% gradbene parcele mora biti intenzivno ozelenjene,
– dovoz do objektov je predviden z Medvoške ceste,
– med objekti se uredi prometne in peš povezave,
– parkiranje je predvideno v kletnih etažah in na zunanjih površinah med objekti v skladu z zazidalno situacijo; parkiranje za obiskovalce je možno tudi na javnih površinah vzdolž Medvoške ceste in ceste v Pirniče, na parkirišču pred knjižnico,
– Cesta komandanta Staneta se v delu od občinske stavbe proti severu uredi kot cona za pešče, ki se na severu zaključi z mestnim trgom,
– cona za pešce, razpeta med zgornji trikotni trg in spodnji glavni trg mora biti enotno tlakovana in opremljena z enotno urbano opremo,
– na obeh trgih je predvidena postavitev osrednjega arhitekturnega elementa, kot naprimer vodnjak, fontana, obelisk ali podobno,
– niz objektov ob gradbeni liniji sedanje Ceste komandanta Staneta mora biti členjen z jasnimi cezurami. Poudariti je potrebno vstop na severni trg;
morfološka enota 3B/2
– območje morfološke enote 3B/2 je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov,
– dovoljene so rušitve obstoječih objektov, vzdrževalna dela obstoječih, legalno zgrajenih objektov, novogradnje,
– novozgrajeni objekti morajo biti oblikovani v skladu z obstoječimi, okoliškimi objekti v območju urejanja MS 9/1,
– tloris objektov je podolgovat,
– etažnost je objektov je K+P+1+M, do največ K+P+2+M,
– strehe so dvokapne z naklonom od 38° do 42°, z možnostjo izvedbe frčad, sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta, kritine opečne barve;
zunanja ureditev:
– najmanj 10% gradbene parcele mora biti intenzivno ozelenjene,
– ker se Cesta komandanta Staneta uredi kot peš cona, je predviden je nov dovoz do objektov s severne strani (pri Donitu),
– med objekti se uredi prometne in peš povezave,
– parkiranje je predvideno v kletnih etažah in na zunanjih površinah med objekti v skladu z zazidalno situacijo; parkiranje za obiskovalce je možno tudi na javnih površinah vzdolž Medvoške ceste, ceste v Pirniče in na parkirišču pred knjižnico;
morfološka enota 3C/1
– območje morfološke enote 3C/1 je namenjeno za dejavnost trgovine – trgovski center s pripadajočim parkiriščem.
– dovoljena so vzdrževalna dela obstoječega objekta in parkirišča,
– dovoljena je gradnja komunalnih objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;
morfološka enota 9/1:
– območje morfološke enote je namenjeno parkovni ureditvi,
– predvidena je prestavitev obstoječe plinske postaje gorvodno ob sprehajalni poti ob Savi, v skladu s pogoji upravljavca plinovoda,
– brv preko Save mora biti čim bolj transparentna, njen spodnji rob mora biti nad stoletno vodo;
– brežina Save in Sore mora biti enotno parkovno urejena, zasajena z avtohtonim drevjem in grmovnicami, s sprehajalno potjo za pešce, ki hkrati služi za vzdrževanje brežine rek;
točki b in c se črta;
v točki d se črta zadnji dve alinei;
točka d se preštevilči v točko b.
4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Potek priprave spremembe in dopolnitve PUP 9 Medvode bo potekal po skrajšanem postopku.
Po sprejemu sklepa o začetku postopka za pripravo spremembe in dopolnitve PUP za plansko celoto 9 Medvode, občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev odloka.
Osnutek odloka se po obravnavi na Občinskem svetu Občine Medvode in po sprejemu sklepa o javni razgrnitvi javno razgrne za 15 dni. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka PUP.
Na podlagi stališč župana do podanih pripomb v času javne razgrnitve, se pripravi predlog sprememb in dopolnitev odloka o PUP 9 Medvode in se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Medvode.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Za predlagano spremembo in dopolnitev PUP ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno potrebno pridobiti smernice in mnenja od nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v postopku.
6. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode, spremembo in dopolnitev pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Medvode, dne 18. septembra 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost