Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1292. Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran, stran 3930.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Obravnavano območje ureja Odlok o lokacijskem načrtu Obalna cesta, odsek Škofije–križišče Ankaran (Uradne objave, št. 4/1993).
LN zajema širše območje kot poteka sama trasa ceste. V območje LN so zajeta tudi stanovanjska območja, vendar za le te niso predpisani prostorski pogoji in merila. Obalna cesta Odsek Škofije–križišče Ankaran je izvedena v celoti, tako da ni potrebno da je v območju LN, razen same trase ceste tudi širše območje. V postopku sprememb in dopolnitev se bo razveljavilo del ZN v območju, kjer ne poteka trasa ceste.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Priprava prostorskega akta bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri podrobnejši analizi območja se bo ugotovilo območje, katero se bo izločilo iz ZN in uveljavilo Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/2006 – spremembe in dopolnitve, 124/2008 – obvezna razlaga, 22/2009 – spremembe in dopolnitve).
3. Strokovne podlage in način njihove pridobitve
1. Že izdelane strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in projektnih pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Analiza smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga izbere pobudnik načrta. Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora, lahko pripravljavec naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
4. Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev LN
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Faza                |Nosilec    |Rok    |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Sklep o začetku priprave      |UOP, župan,  |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in |župan     |     |
|svetovnem spletu, MOP       |        |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Priprava osnutka sprememb in    |Načrtovalec  |30 dni  |
|dopolnitev LN           |        |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora  |UOP      |30 dni  |
|za pridobitev smernic in      |        |     |
|pridobitev obvestila MOP za    |        |     |
|varstvo okolja o izvedbi celovite |        |     |
|presoje vplivov na okolje     |        |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Analiza smernic, izdelava     |načrtovalec  |     |
|strokovnih podlag in dopolnitev  |        |     |
|osnutka              |        |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Javna razgrnitev in obravnava   |UOP,      |30 dni  |
|dopolnjenega predloga OPPN z    |načrtovalec  |     |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb |        |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Priprava stališča do pripomb in  |načrtovalec,  |     |
|predlogov iz javne razgrnitve in  |UOP, župan   |     |
|javne obravnave          |        |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Objava stališč do pripomb na    |UOP      |     |
|krajevno običajen način, pisna   |        |     |
|seznanitev lastnikov parcel na   |        |     |
|območju LN             |        |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga |načrtovalec  |     |
|na podlagi stališč do pripomb ter |        |     |
|predlogov javnosti         |        |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev    |UOP,      |30 dni  |
|urejanja prostora na dopolnjen   |načrtovalec  |     |
|predlog in opredelitev pristojnih |        |     |
|ministrstev o sprejemljivosti LN, |        |     |
|v kolikor je potrebna celovita   |        |     |
|presoja vplivov na okolje     |        |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|– Pridobitev potrdila od      |        |     |
|ministrstva, pristojno za okolje o |        |     |
|sprejemljivosti LN         |        |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|– Priprava usklajenega predloga  |načrtovalec  |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|– Prva in druga obravnava na OS in |župan,     |     |
|sprejem odloka na občinskem svetu |občinski svet |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
|Objava odloka v Uradnem listu   |        |     |
+-----------------------------------+---------------+----------+
5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 2, Piran,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 4, Koper,
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper,
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– MO Koper, Urad za okolje in prostor, Verdijeva 10, Koper,
– druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pobudnik OPPN izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta.
Pripravljavec načrta je Mestna občina Koper.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju UOP).
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon (od 55. do 61. ZPNačrt – Uradni list RS, 33/07) in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
6. Obveznosti financiranja priprave
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in LN..
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne takoj.
Št. 3505-3/2010
Koper, dne 19. marca 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visti l’articolo 46 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B e 108/09) e l’articolo 42 dello Statuto del Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull'avvio della predisposizione delle modifiche e integrazioni al Decreto sul piano di sito riferito al tratto Škofije–incrocio di Ancarano della strada costiera
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche.
La zona d’intervento è contemplata nel Decreto sul piano di sito riferito al tratto Škofije–incrocio di Ancarano della strada costiera (Bollettino Ufficiale n. 4/1993).
Il piano di sito contempla un’area più estesa di quella corrispondente al solo tracciato della strada. Sono incluse nel piano di sito anche delle aree residenziali, in merito alle quali però le condizioni e i criteri non sono predisposti. Il tratto Škofije–incrocio di Ancarano della strada costiera è ultimato, quindi non c’è motivo che la zona interessata dal piano di sito comprenda oltre allo stesso tracciato della strada anche l’area più estesa. Nel corso della procedura di predisposizione delle modifiche e integrazioni, si procederà all’abrogazione del piano per l’area non interessata dal tracciato della strada.
2. Oggetto, basi programmatiche, zona d’intervento.
La predisposizione dello strumento urbanistico avverrà secondo la procedura prevista dalla Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 33/07) e del Regolamento disciplinante i contenuti, la forma e le modalità di elaborazione del piano regolatore particolareggiato comunale (Gazzetta Ufficiale della RS n. 99/07).
Con un’analisi particolareggiata della zona d’intervento si definirà l’area da escludere dallo strumento urbanistico e da assoggettare al Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite al Comune Città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 19/88, 7/01 – interpretazione obbligatoria, e 24/01 – modifiche e integrazioni, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 49/05 – interpretazione obbligatoria, 95/06 – modifiche e integrazioni, 124/08 – interpretazione obbligatoria, e 22/09 – modifiche e integrazioni).
3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici.
1. Integrazione degli approfondimenti tecnici elaborati in precedenza, in conformità con le linee guida e le condizioni progettuali degli enti preposti alla sistemazione del territorio. Se detti enti esigono degli approfondimenti tecnici aggiuntivi, a fornire gli stessi è il promotore dello strumento urbanistico.
2. Analisi delle linee guida degli enti preposti alla sistemazione del territorio.
3. Acquisizione di eventuali altri approfondimenti tecnici scaturenti dalle linee guida degli enti preposti alla sistemazione del territorio.
Gli approfondimenti tecnici sono realizzati dal pianificatore, designato dal promotore dello strumento urbanistico. Gli eventuali approfondimenti tecnici addizionali, richiesti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio, possono essere commissionati dall’ente procedente anche presso altre organizzazioni o singoli competenti in materia.
4. Fasi e tempi di predisposizione delle modifiche e integrazioni al piano di sito.
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Fase               |Amministrazione |Termine  |
|                 |procedente   |previsto  |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Delibera sull’avvio della    |UAT, Sindaco  |      |
|predisposizione         |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Pubblicazione del programma di  |Sindaco     |      |
|predisposizione nel bollettino  |        |      |
|ufficiale e sul sito web, CCC  |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Predisposizione della bozza   |Pianificatore  |30 gg.   |
|delle modifiche e integrazioni  |        |      |
|al piano di sito         |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Invito agli enti preposti alla  |UAT       |30 gg.   |
|sistemazione del territorio per |        |      |
|l’acquisizione delle direttrici, |        |      |
|e acquisizione dell’avviso del  |        |      |
|MAT in materia della valutazione |        |      |
|dell’impatto ambientale     |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Analisi delle direttrici,    |Pianificatore  |      |
|realizzazione degli       |        |      |
|approfondimenti tecnici,     |        |      |
|integrazione alla bozza     |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Esposizione al pubblico e    |UAT,      |30 gg.   |
|discussione della proposta    |pianificatore  |      |
|integrata dello strumento    |        |      |
|urbanistico, con l’indicazione  |        |      |
|di tutte le osservazioni scritte |        |      |
|pervenute            |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Predisposizione delle prese di  |Pianificatore, |      |
|posizione nei confronti delle  |UAT, Sindaco  |      |
|osservazioni scaturite      |        |      |
|dall’esposizione al pubblico e  |        |      |
|dal dibattito pubblico      |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Pubblicazione, secondo le    |UAT       |      |
|modalita localmente in uso,   |        |      |
|delle prese di posizione nei   |        |      |
|confronti delle osservazioni,  |        |      |
|comunicazione scritta inviata ai |        |      |
|proprietari dei lotti nella zona |        |      |
|interessata dal piano di sito  |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Compilazione della proposta   |Pianificatore  |      |
|integrata con il recepimento   |        |      |
|delle prese di posizione nei   |        |      |
|confronti delle osservazioni e  |        |      |
|proposte dei soggetti      |        |      |
|interessati           |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Acquisizione dei pareri degli  |UAT,      |30 gg.   |
|enti preposti alla sistemazione |pianificatore  |      |
|del territorio in materia della |        |      |
|proposta integrata dello     |        |      |
|strumento urbanistico, e     |        |      |
|decisione dei ministeri     |        |      |
|competenti riguardo       |        |      |
|all’accettabilita del suddetto  |        |      |
|strumento, qualora si richieda  |        |      |
|la VIA              |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Acquisizione dell’approvazione  |        |      |
|del ministero competente per   |        |      |
|l’ambiente circa l’accettabilita |        |      |
|del piano regolatore       |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Predisposizione della proposta  |Pianificatore  |      |
|armonizzata           |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Prima e seconda lettura ed    |Sindaco,    |      |
|approvazione del decreto in sede |Consiglio    |      |
|del Consiglio comunale      |comunale    |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
|Pubblicazione del decreto nella |        |      |
|G.U.               |        |      |
+---------------------------------+----------------+-----------+
5. Enti preposti alla sistemazione del territorio, ed altri partecipanti alla formazione dello strumento urbanistico.
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione dello strumento urbanistico previa formazione del medesimo, oltre che di esprimere i propri pareri riguardo alla proposta integrata sono i seguenti:
– Ministero per l’ambiente e il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministero per l’ambiente, il territorio e le energie, Agenzia della Repubblica di Slovenia per l’ambiente, Ufficio gestione delle acque, Settore per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico adriatico e del mare, Strada del porto 12, Capodistria;
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Ljubljana:
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, Sede regionale di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano;
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Direzione della RS per le strade, Tržaška 19, Ljubljana;
– Società per le autostrade della RS, Dunajska 7, Ljubljana;
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, Sede regionale di Pirano, Piazza Tartini 12, Pirano;
– Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13;
– Komunala Koper, Via 15 maggio 4, Capodistria;
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermin 8/a, Capodistria;
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– Comune Città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria;
– Comune Città di Capodistria, Ufficio ambiente e territorio, Via Verdi 10, Capodistria;
– Altri servizi pubblici economici ed altri organi ed organizzazioni se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura di predisposizione dello strumento urbanistico.
Entro 30 gg. dalla notifica della relativa domanda, gli entri preposti alla sistemazione del territorio definiscono le linee guida e forniscono i propri pareri in merito allo strumento urbanistico.
Il promotore della predisposizione dello strumento urbanistico sceglie il pianificatore e finanzia la realizzazione del documento.
L’ente procedente è il Comune città di Capodistria.
La procedura di predisposizione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del CC di Capodistria.
Il pianificatore deve possedere i requisiti previsti dagli articoli da 156 a 160 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS nn. 110/02, 8/03 – rettifica, e 53/03 – ZK-1). Lo strumento urbanistico deve essere elaborato in ossequio alla legge (articoli da 55 a 61 della Legge sulla pianificazione del territorio – Gazzetta Ufficiale della RS n. 33/07) ed ai rispettivi decreti attuativi, come pure in conformità alla presente delibera. Lo strumento urbanistico è compilato anche in forma digitale che ne consente l’inserimento nel sistema GIS comunale.
6. Obblighi di finanziamento della predisposizione dello strumento urbanistico.
Il promotore della predisposizione dello strumento urbanistico sceglie il pianificatore e finanzia la realizzazione di tutti gli approfondimenti tecnici e del piano di sito.
7. Pubblicazione della delibera sull’avvio della predisposizione dello strumento urbanistico.
La delibera si pubblica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore con effetto immediato.
N.: 3505-3/2010
Capodistria, lì 12. marzo 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.