Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1286. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig, stran 3924.

Na podlagi 20. do 20.c člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 10/05 in 25/08) in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 61/08) je Občinski svet Občine Ig na 22. seji dne 10. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vrtec Ig
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Vrtec Ig (v nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
Ta pravilnik določa tudi izpis, prerazporeditve otrok, rezervacije in določila o plačevanju oskrbnine.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega prvega leta starosti oziroma ko dopolnijo starost najmanj enajst mesecev do vstopa v osnovno šolo (20. člen Zakona o vrtcih).
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Število sprejetih otrok je odvisno od števila prostih mest.
4. člen
Starši oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na posebnem obrazcu.
Vlogo za vpis otroka dobijo starši na upravi vrtca, v enotah vrtca in na spletni strani vrtca.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na upravi vrtca osebno ali po pošti vse leto.
Če ni prostih mest v vrtcu, vrtec o tem obvesti starše.
Vse vloge, ki so vložene oziroma oddane osebno ali priporočeno po pošti do 31. marca tekočega leta pa se obravnavajo za naslednje šolsko leto.
5. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
6. čen
Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše kot je število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba. V tem primeru je sprejem možen preko celega šolskega leta do zapolnitve najvišjega dovoljenega števila otrok v posamezni skupini.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok kot je v vrtcu oziroma posamezni skupini prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
7. člen
Komisija je sestavljena iz petih članov, in sicer:
– predstavnika občine ustanoviteljice – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje župan
– predstavnika delavcev vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje vzgojiteljski zbor
– predstavnika sveta staršev – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev
– predstavnika sveta vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje svet vrtca
– predstavnikov patronažne službe – 1 član.
8. člen
Komisijo imenuje ravnatelj.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.
9. člen
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo na prvi seji. Predstavnik strokovnih delavcev ne more biti predsednik ali namestnik komisije.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna vsaj polovica vseh članov.
Na sejah sta navzoča ravnatelj ali pomočnik ravnatelja, vendar brez pravice glasovanja.
Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca, kjer deluje komisija;
– kraj in datum seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec;
– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca;
– število prostih mest v vrtcu in v posamezni enoti za naslednje šolsko leto;
– število vlog za sprejem v vrtec, število sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti;
– kratek povzetek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje;
– imenski seznam otrok s številom zbranih točk po letniku rojstva;
– sprejete sklepe komisije.
Prednostni seznam je sestavni del zapisnika.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno v mesecu aprilu.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do 31. marca tekočega leta, za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto.
Vloge, za vpis otrok v vrtec, ki niso predmet obravnave za naslednje šolsko leto, komisija izloči in evidentira za naslednje šolsko leto.
11. člen
Komisija na podlagi točkovanja po kriterijih iz tega pravilnika sestavi prednostni seznam za posamezno starost (letnik rojstva otroka).
Na podlagi podatkov o prostih mestih v posamezni enoti, ki jih komisiji posreduje ravnatelj, ima komisija pravico razporediti otroka v enoto, ki je najbližja kraju otrokovega bivanja.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
12. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec pred vsemi ostalimi otroci imajo:
– otroci, katerih starši predložijo pismeno potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (20. člen Zakona o vrtcih)
– otroci s posebnimi potrebami (20. člen Zakona o vrtcih), na podlagi odločbe o usmeritvi.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:
+------+------------------------------------------+------------+
| Št. |         Kriterij         | Št. točk |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Starši ali eden od staršev ima skupaj z  | 40 točk  |
|   |otrokom stalno prebivališče v Občini Ig  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam |  8 točk  |
|   |v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet|      |
|   |(negativna odločba)            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam | 10 točk  |
|   |v predpreteklem letu (dvakrat ali več krat|      |
|   |odklonjen z odločbo komisije)       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev | 20 točk  |
|   |študentov                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Otrok v eno-roditeljski družini (potrdilo | 15 točk  |
|   |sodišča, CSD ali kopijo rojstnega lista, |      |
|   |ki ni starejša od enega meseca)      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |1 starš zaposlen, 1 starš nezaposlen   | 5 točke  |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Že vključen otrok v Vrtce Ig iz iste   | 3 točke  |
|   |družine                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Oba roditelja imata delovno mesto v Občini| 2 točki  |
|   |Ig (potrdilo)               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Težko zdravstveno stanje v ožji družini – |  4 točk  |
|   |starši ali otrok (podlaga – zdravniško  |      |
|   |potrdilo)                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Število otrok v družini          | vsak otrok |
|   |                     | 2 točki  |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Vpis več otrok hkrati           | 2 otroka |
|   |                     | 3 točke  |
|   |                     | 3 otroci |
|   |                     |  5 točk  |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Otrokom, ki do 1. 9. tekočega leta ne   | Število  |
|   |izpolnijo starostnega pogoja za sprejem v | mesecev  |
|   |vrtec (to je 11 mesecev starosti) se za  | x 4 točke |
|   |vsak manjkajoči mesec do izpolnitve pogoja|      |
|   |odšteje 4 točke              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega seznama razporedi otroke po starosti – prednost ima starejši otrok.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
13. člen
Podatke, ki so potrebni za točkovanje v skladu s tem pravilnikom, komisija pridobi iz vloge same in iz dodatnih vprašalnikov, ki jih pred začetkom dela pošlje staršem. Če obstaja dvom o njihovi verodostojnosti, ima komisija pravico preveriti posamezna dejstva, navedena v vlogi in v vprašalniku.
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti in jih uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Prednostni seznam otrok po letniku rojstva se objavi na oglasnih deskah enot vrtcev.
Prednostni seznam se med letom ne spreminja in velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil seznam oblikovan. Otroci iz prednostne liste imajo med letom, če se sprazni prosto mesto v določeni starosti, prednost pred vsemi na novo vpisanimi otroki.
14. člen
Vrtec ima pravico razporediti otroke, ki so sprejeti, v enote, glede na kraj otrokovega bivanja.
15. člen
Komisija najkasneje v 8 dneh po zaključni seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec, enoto, kamor je otrok razporejen in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
16. člen
Starši sprejetega otroka z vrtcem podpišejo pogodbo o vključitvi otroka v vrtec, v kateri so določene pravice in obveznosti staršev in vrtca.
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi in ko starši prinesejo potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu.
Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa.
17. člen
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mestih v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatki o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatki o številu vseh prejetih vlog vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu točk zavrnjenega otroka, ter informacije o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
Vloge odklonjenih otrok ostanejo v evidenci za vpis v tekočem šolskem letu.
17.a člen
Za otroka, ki je bil na komisiji odklonjen in sprejem v tekočem šolskem letu ni bil možen, morajo starši vlogo za vpis v naslednjem šolskem letu vložiti ponovno.
18. člen
Zoper odločitev komisije lahko starši v 15 dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločati v 30 dneh po prejemu pritožbe.
19. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
VI. ODKLONITEV SPREJEMA IN UMIK VLOGE
20. člen
Vloge za otroke, katerih starši so prejeli odločbo o sprejemu otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz evidence.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki je določen v odločbi o sprejemu oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru odločba preneha veljati. Vloga se izbriše iz evidence.
21. člen
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter o odklonitvi sprejema, obvesti tudi občino ustanoviteljico vrtca.
VII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH
22. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh praviloma sproti objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim letom po posameznih oddelkih in enotah vrtca.
VIII. IZPIS, REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITEV OTROK
23. člen
Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo izpisati, morajo upoštevati 15-dnevni odpovedni rok za izpis otroka. Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in oddajo vrtcu obrazec o izpisu, ki je dostopen v vseh enotah vrtca ali na internetni strani.
V primeru, da se otrok ob koncu šolskega leta udeleži letovanja v okviru vrtca, starši ne morejo tega otroka izpisati iz vrtca pred koncem letovanja.
Kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, je postopek enak, kot za novo vpisane otroke.
24. člen
Starši otrok, za katere je Občina Ig po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost najmanj 10 delovnih dni in največ en koledarski meseca, enkrat letno. Starši morajo rezervacijo pisno napovedati vrtcu najpozneje teden dni pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je priloga tega pravilnika. Obrazec je dostopen v vseh enotah vrtca in na spletni strani,
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 30 koledarskih dni. Rezervacija se upošteva na podlagi zdravniškega potrdila. Rezervacijo lahko uveljavljajo ob nastopu bolezni, med boleznijo ali najkasneje v 7 dneh po ponovnem prihodu otroka v vrtec na enakem obrazcu, kot počitniško rezervacijo,
– starši otrok iz drugih občin uveljavljajo rezervacijo po pogojih, ki jih ima občina, ki je izdala odločbo o višini plačila za program vrtca.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o sprejemu otrok v vrtce in določila o plačevanju oskrbnine, ki ga je sprejel Svet Vrtca Ig dne 2. 3. 2006.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/005/2010
Ig, dne 10. marca 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.