Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1278. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del, stran 3921.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 24. redni seji dne 30. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve in spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta (del območja urejanja VP 10/2 za gradnjo trgovine TUŠ) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 85/08 – v nadaljnjem besedilu: OPPN.
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 5. člena, ki se na novo glasi:
»(3) Za ureditev prometa znotraj območja OPPN se izvedejo: parkirne in manipulativne površine. Prometne površine se opremijo s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo. Znotraj območja se izvede nov interni uvoz do parc. št. 2136/2 in 2136/10 obe k.o. Brezovica. Uvoz bo služil za potrebe lastnikov parc. št. 2136/2 in 2136/10 obe k.o. Brezovica. Uvoz bo glede na nov potek parcelnih mej deloma v privatni in deloma v občinski lasti.
3. člen
Spremeni se sedmi odstavek 5. člena, ki se na novo glasi:
»Parkiranje za potrebe objekta je predvideno na lastnem zemljišču, to je v sklopu funkcionalnega zemljišča objekta. Za objekt Tuš je predvidenih 56 PM, in 3 PM za invalide.
4. člen
V 5. členu se doda nova deveta točka, ki se glasi:
»(9) Dovozna pot do trgovskega objekta bo v območju med priključkom na državno cesto, uvozom do zemljišča parc. 2136/2 in 2136/10 obe k.o. Brezovica postala last Občine Brezovica in tako dostopna vsem. Območje se prikaže na karti št. 7.«
5. člen
15. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Oskrba Občine Brezovica z zemeljskim plinom se vrši preko srednjetlačnega distribucijskega plinovodnega omrežja z obratovalnim tlakom 0,5–4 bar. Glavno plinovodno omrežje je v dimenziji DN 200 izvedeno po Podpeški cesti do naselja Vnanje Gorice, kjer se začasno zaključi. Zmogljivost obstoječega glavnega plinovoda zadošča za priključitev in oskrbo območja urejanja s plinom. Oskrba z zemeljskim plinom je predvidena za potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne vode, kuhe in tehnologije.
(2) Za priključitev predvidenega objekta na sistem zemeljskega plina je potrebno zgraditi glavno plinovodno omrežje do območja urejanja in priključni plinovod do objekta, kjer se zaključi z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na fasadi objekta.
(3) Objekt na območju urejanja se lahko ogreva z obnovljivimi viri energije. V nasprotnem primeru se oskrba začasno vrši s postavitvijo postaje utekočinjenega naftnega plina, po izgradnji glavnega plinovoda do območja urejanja pa se objekt obvezno priključi na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15/2010
Brezovica, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.