Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1277. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VM 10/3 in VS 10/5 – del, stran 3916.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 24. redni seji dne 30. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VM 10/3 in VS 10/5 – del
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za prostorski akt)
(1) S tem odlokom se, v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89 in Uradni list RS, št. 40/92, 73/98, 81/04, 82/05), ki južno od obstoječega pokopališča opredeljuje prostorska enota z oznako VM 10/3, v kateri so po namenski rabi prostora predvidene površine za obrtno servisne dejavnosti in pokopališča, sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju besedila OPPN) za območje urejanja VM 10/3 in VS 10/5 – del.
(2) OPPN je izdelan na podlagi naslednjih idejnih načrtov in strokovnih podlag:
– Geodetski načrt, Geoinženiring geodetske storitve Marko Burger s.p.
– Projekt PGD/PZI: Izgradnja kanalizacije na Brezovici severno od AC – območje od Drobtinške poti do Podpeške ceste, KONO-B d.o.o., september 2004.
– Strokovne podlage za širitev pokopališča na Brezovici, Urbania prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana, marec 2009.
– Prikaz stanja prostora, Urbania prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana, december 2009.
– Analiza stanja in teženj, Urbania prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana, marec 2009.
– Analiza razvojnih možnosti, Urbania prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana, marec 2009.
– Študija ranljivosti prostora, Urbania prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana, marec 2009.
(3) OPPN je izdelala Urbania prostorske rešitve d.o.o., … 2010 pod št. projekta 008-4a-09.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa: opis in umestitev prostorske ureditve, zasnovo projektnih rešitev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, navedenem v 3. členu tega odloka.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
I. Besedilo odloka
II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1.a   Izsek iz grafičnega dela prostorskih   M 1:5000
    sestavin
1.b   Geodetski načrt             M 1:750
1.b   Digitalni ortofoto posnetek       M 1:750
2.a   Območje podrobnega načrta z obstoječim  M 1:750
    parcelnim stanjem
2.b   Prikaz programskih enot         M 1:750
3    Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi  M 1:500
    območji
4.a   Ureditvena situacija           M 1:500
4.b   Oblikovanje javnih zelenih površin    M 1:500
4.c   Teren                  M 1:500
5.a   Prikaz ureditev glede poteka omrežij in M 1:500
    priključevanja objektov na gospodarsko
    javno infrastrukturo
5.b   Prometna ureditev            M 1:500
5.c   Razsvetljava pokopališča         M 1:500
6    Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje M 1:500
    okolja, naravnih virov in ohranjanje
    narave
7    Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo  M 1:500
    ter varstvo pred naravnimi in drugimi
    nesrečami, vključno z varstvom pred
    požarom
8    Načrt parcelacije            M 1:500
4. člen
(priloge OPPN)
Obvezne priloge OPPN so:
1. Povzetek za javnost
2. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
3. Strokovne podlage (na vpogled pri pripravljavcu)
3.1. Geodetski načrt, Geoinženiring geodetske storitve Marko Burger s.p.
3.2. Projekt PGD/PZI: Izgradnja kanalizacije na Brezovici severno od AC – območje od Drobtinške poti do Podpeške ceste, KONO-B d.o.o., september 2004
3.3. Strokovne podlage za širitev pokopališča na Brezovici, Urbania prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana, marec 2009
3.4. Prikaz stanja prostora, Urbania prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana, december 2009
3.5. Analiza stanja in teženj, Urbania prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana, marec 2009
3.6. Analiza razvojnih možnosti, Urbania prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana, marec 2009
3.7. Študija ranljivosti prostora, Urbania prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana, marec 2009
4. Pogoji in usmeritve ter mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Seznam upoštevanih aktov in predpisov
6. Spis postopka in sprejemanja akta (na vpogled pri pripravljavcu)
7. Program opremljanja zemljišč (na vpogled pri pripravljavcu).
II. SKUPNA DOLOČILA
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom
5. člen
(prostorska ureditev)
Z OPPN-jem se znotraj ureditvenega območja predvidi razširitev pokopališča ter prometna in infrastrukturna ureditev. Načrtujejo se naslednje ureditve: nova grobna polja z enojnimi in dvojnimi grobovi ter grobna polja za žarni pokop, ureditev osrednje ploščadi pred poslovilnim objektom v povezavi z manjšo parkovno ureditvijo, ureditev ustreznih dostopov in prostora za odlaganje odpadkov ter ureditev parkirišča.
6. člen
(obseg ureditvenega območja OPPN)
Ureditveno območje OPPN zajema parcele: 39-del, 31/1-del, 31/2, 3521/0-del, 33/1-del, 33/3; vse v k.o. Brezovica. Površina ureditvenega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta znaša 5606 m2.
7. člen
(trajne in začasne ureditve)
Vsi predvideni posegi v ureditvenem območju so trajni.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
8. člen
(vplivno območje)
(1) V času gradnje bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja OPPN,
– širše vplivno območje (območje pokopališča), in sicer parcelne številke 1/0, 3521/0-del, 31/2, vse k.o. Brezovica.
(2) V času uporabe bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja OPPN.
(3) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja objektov je razvidno iz kartografskega dela OPPN – »Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji« (list št. 3.).
9. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Območje urejanja meji na sledeče obstoječe rabe prostora:
– z južno, vzhodno in delom zahodne meje na najboljša kmetijska zemljišča,
– z delom zahodne in severne meje na območja stanovanj z individualnimi stanovanjskimi objekti,
– z delom severne meje na območja stanovanj z obstoječim pokopališčem.
(2) V času gradnje bo poseg vplival na okolico:
– z izgradnjo komunalnih priključkov,
– s postavitvijo gradbiščne ograje in gradbiščnega objekta,
– s hrupom gradbenih strojev,
– s prašenjem ob izvajanju gradbenih del,
– s povečanim prometom tovornih vozil.
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala:
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno cesto (Starovaška cesta),
– povečanim pretokom meteornih vod v obstoječi kanal.
(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali:
– hrup z dostopne ceste,
– občasno delo na okoliških kmetijskih površinah.
(5) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. Vplivov ureditve v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.
10. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)
(1) Načrtovana prostorska ureditev, širitev pokopališča in parkirišča ter ureditev območja ob poslovilnem objektu, se navezuje na obstoječe pokopališče, ki leži ob cerkvi sv. Antona Puščavnika. Zemljišče predvidene širitve leži na južni strani obstoječega pokopališča, kjer teren pada v smeri proti državni cesti.
(2) Prostorska ureditev se deli na štiri programske enote, ki so med seboj povezane in se dopolnjujejo:
– Programska enota A – območje ob poslovilnem objektu z urejenimi dostopi, z osrednjo ploščadjo in manjšo parkovno ureditvijo,
– Programska enota B – območje novega pokopališča z grobnimi polji,
– Programska enota C – obstoječe parkirišče in njegova širitev.
(3) Programska enota A predstavlja osrednji pokopališki prostor, ki se na zahodu navezuje na javno pot in parkirne površine, proti severu na obstoječe pokopališče s cerkvijo, proti jugu na širitev pokopališča in na vzhodni strani na osrednjo ploščad s parkovno ureditvijo.
(4) Območje širitve pokopališča z grobnimi polji žarnih, enojnih in družinskih grobov je zasnovano po zgledu obstoječega pokopališča. Osrednja, sprevodna pot je tlakovana in povezuje staro ter novo pokopališče in sicer se v osi spušča od cerkve po sredi starega pokopališča, mimo poslovilnega objekta in nato (v širini 4,4 m) po sredini novega dela pokopališča, kjer se zaključi s prečno potjo. Novo pokopališče je grajeno v dveh terasah, s tlakovanimi prečnimi potmi širine 1,4 m. Na vsaki terasi sta predvideni po dve grobni polji in sicer levo in desno od osrednje poti. Grobovi so postavljeni v eno in dvoredne vrste. Terasi poleg nivojske razlike ločuje tudi zeleni pas zelenice in dreves. Tudi na vsakem grobnem polju je urejena zelenica, ki obenem predstavlja potencialno rezervacijo prostora v primeru pomanjkanja površin za pokop. Na obeh terasah je urejen prostor za odvzem vode. Prehodi med terasami novega pokopališča so urejeni s stopnicami, vendar pa je na obe terasi omogočen tudi dostop z javne poti (Starovaške ceste), ki je primeren tudi za funkcionalno ovirane osebe.
(5) Pokopališče je dostopno z zahodne strani, kjer je urejeno tudi parkirišče. Za pešce je za dostop na novo pokopališče urejenih 5 vhodov. Servisni dostop do poslovilnega objekta je urejen neposredno z javne poti. Obstoječe parkirišče, locirano zahodno od pokopališča, se po sredini in ob južnem robu ozeleni z drevnino, obenem pa se uredijo tudi parkirna mesta, in sicer 39 standardnih (2,5 m x 5 m) in 3 za invalide (3 m x 5 m). Tudi novo parkirišče je ob južnem robu ozelenjeno. Dimenzionirano je za 20 standardnih parkirnih mest (2,5 m x 5 m) in 2 za invalide (3 m x 5 m). Na robu novega parkirišča, tik ob javni poti, je urejen prostor za odlaganje odpadkov s pokopališča.
(6) Programske enote so prikazane na karti 2.b »Prikaz prostorskih enot«, nova ureditev pa je prikazana na krti »Ureditvena situacija« (list št. 4).
11. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Gabariti objektov:
(1) Žarni grobovi dimenzij 1,00 m x 1,00 m, enojni grobovi dimenzij 1,00 m x 2,00 m in družinski grobovi dimenzij 2,00 m x 2,00 m so postavljeni v dvojne vrste. Vzdolž vrst tečejo 1,4 m široki prehodi. Grobovi tvorijo štiri grobna polja:
– I. grobno polje sestavlja ena enojna in dve dvojni vrsti enojnih grobov; 50 enojnih grobov,
– II. grobno polje sestavlja ena enojna in dve dvojni vrsti družinskih grobov; 37 družinskih grobov,
– III. grobno polje sestavlja ena enojna in dve dvojni vrsti družinskih grobov; 31 družinskih grobov,
– IV. grobno polje sestavljajo štiri dvojne vrste žarnih grobov; 86 žarnih grobov.
(2) Poti med grobovi so široke 1,40 m.
(3) Višinske kote terena in vhodov:
Višinska regulacija terena se prilagodi arhitektonski rešitvi zunanje ureditve.
(4) Kapacitete območja:
Površina ureditvenega območja OPPN brez starega dela pokopališča zemljišča zajema parc. št.: 39-del, 31/1-del, 31/2, 3521/0-del, 33/1-del, 33/3, vse v k.o. Brezovica in znaša 5606 m2.
(5) Dimenzije objektov so prikazane na listu št. 4.a »Ureditvena situacija«.
12. člen
(pogoji in usmeritve za oblikovanje objektov in površin)
(1) Na območju OPPN je skladno s CC-SI dovoljena gradnja naslednjih objektov:
– 24204 pokopališče,
– 12722 pokopališke stavbe in spremljajoči objekti,
– 21120 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste,
– 221 Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrežja in prenosni elektroenergetski vodi.
(2) Dovoljeni nezahtevni in enostavni objekti:
– škarpe in podporni zidovi,
– ograje,
– spominska obeležja,
– pomožni cestni, energetski in komunalni objekti,
– javna kolesarnica z nadstreškom.
(3) Podporni zidovi so grajeni iz betona. Najvišja dovoljena višina podpornega zidu je 1 m. Na skrajnem južnem delu se pokopališče zaključi s podpornim zidom višine 1 m, ki je postavljen na mejo območja OPPN.
(4) Površina kolesarnice znaša največ 8 m2, višina nadstreška pa največ 2,5 m.
(5) Vse pohodne površine so betonirane. Na osrednji ploščadi in sprevodni poti so v beton odtisnjeni prečni dekorativni trakovi.
(6) Vse nagrobne plošče so standardnih dimenzij. Širina plošče je pri vseh tipih grobov 1 m, višina pa ne sme presegati 1,2 m.
(7) Parkirišče je ozelenjeno z drevnino in urejeno z označenimi parkirnimi mesti.
(8) Posegi v prostor se skladajo z elementi, prikazanimi na listu št. 4.a »Ureditvena situacija«.
13. člen
(zelene površine)
(1) Za zatravitev zelenih površin se uporabi travna mešanica za trate v krajini.
(2) Drevesne vrste za ozelenitev:
– parkirišče: Carataegus x Lavallei (glog),
– parkovna ureditev: Pinus sylvestris (bor) in Betula pendula (breza),
– ostale zelene površine: Acer negundo (javor jesenovec),
– ob osrednji poti se zasadi eno izmed vrst nižjih grmovnic: Berberis sp. (češmin), Pyracantha cocciniea (ognjeni trn), Spireaea sp. (razne medvejke) ali Cotoneaster sp. (panešpljica),
– grmi ob vstopni ploščadi in parku: Philadelphus pubescens (skobotovec),
– ob severnem robu prve terase se posadi Hedera helix (navadni bršljan), ki je obenem pokrovna rastlina in plezalka.
(3) Za izvajanje krajinske tehnike so za zgled nemške din norme:
– Nemška norma DIN 18916: Priprava rastišča, sajenje in vzdrževanje rastlin v krajini,
– Nemška norma DIN 18915: Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji zemeljska dela.
(4) Načrt ozelenitve je prikazan na listu št. 4.b »Oblikovanje javnih zelenih površin«.
14. člen
(posegi v teren)
(1) Teren pada v smeri širitve pokopališča.
(2) Osrednja ploščad pred poslovilnim objektom je na višinski točki 314,1 m. Višina stopnice je 16 cm. Z osrednje ploščadi vodijo proti novemu delu pokopališča štiri stopnice. Prav tako po štiri stopnice so med vstopnim delom pokopališča s parkovno ureditvijo in prvo teraso, ter med prvo in drugo teraso novega dela pokopališča.
(3) Prečne povezave javne poti (Starovaške ceste) z novim delom pokopališča, ki so ob enem tudi stranski vhodi na pokopališče, so izvedene kot klančine, da se omogoči dostop funkcionalno oviranim osebam.
(4) Obstoječe parkirišče bo preurejeno v dva nivoja in sicer višji del na višini 314,4 n.m.v., nižji del pa na višini 313,7 n.m.v.. Širitev pokopališča se izvede na višini 312,7 n.m.v.. Za odvodnjavanje parkirnih površin se zagotovi 3% prečni naklon proti sredini parkirišč.
(5) Višinske točke nove ureditve so prikazane na karti št. 4.c »Teren«.
15. člen
(oprema pokopališča)
(1) Zelene površine se opremi s klopmi za počitek. Klopi so betonske z lesenim sedalom. Dimenzije klopi 150 x 60 cm, višina 50 cm, debelina sten 12 cm. Vseh klopi je 10.
(2) Vzdolž sprevodne poti se razporedi 3 korita za vodo. Dimenzije korita: 60 x 60 cm, višina 50 cm.
(3) Na južnem robu pokopališča se postavi zaščitna kovinska ograja višine 0,8 m.
(4) Dostop vozil na tlakovane površine pod poslovilnim objektom onemogočajo trije stebrički, razporejena na razdalji dveh metrov.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
16. člen
(splošni pogoji glede priključevanja na komunalno in energetsko infrastrukturo)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– vsi objekti znotraj območja urejanja morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje,
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih površinah,
– gradnja komunalnih naprav mora potekati usklajeno,
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov in objektov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda.
(2) Sestavni del meril in pogojev za komunalno in energetsko urejanje je karta »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo« (list št. 5.a).
17. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Poslovilni objekt bo priključen na sanitarno kanalizacijsko omrežje takoj, ko bo zgrajeno. Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je potrebno upravljavca javnega kanalizacijskega omrežja zaprositi za soglasje k priključitvi.
(2) Odvodnjavanje parkirnih površin in novega dela pokopališča se predvidi preko požiralnikov meteornih vod z LTŽ rešetkami in kanaletami. Meteorna voda se preko cevnega zadrževalnika zadrži, v lovilcu olj očisti in kontrolirano izpusti v naravni vodotok.
(3) Kanalizacija bo izvedena vodotesno. Za meteorne kanale naj se uporabijo plastične cevi, za sanitarni kanal pa materiali, ki jih za to predpisuje projekt 1062/04 KONO-B.
18. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Obstoječe pokopališče se z vodo oskrbuje iz lokalnega vodovoda, ki je zgrajen na širšem območju zahodne Brezovice. Potek lokalnega vodovodnega omrežja je na karti »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo« vrisan z oranžno linijo.
(2) Odvzem vode na pokopališču iz omenjenega lokalnega vodovoda je mogoč na dveh lokacijah in sicer za objektom, ki stoji poleg cerkve, in pri poslovilnem objektu. Z novo ureditvijo se slednja lokacija odvzema vode prestavi bliže k staremu delu pokopališča in ob rob ploščadi pred poslovilnim objektom. Na novem delu pokopališča se ob sprevodni poti uredita dve novi lokaciji odvzema vode, vsaka na eni terasi.
(3) Javno vodovodno omrežje centralnega sistema je na tem območju Brezovice zgrajeno le v Tržaški cesti do odcepa Drobtinške poti in cca 160 m v sami poti, kjer se zaključi s končnim hidrantom. V projektu Izgradnja kanalizacije na Brezovici severno od AC – območje od Drobtinške poti do Podpeške ceste, (KONO-B d.o.o., september 2004) je predvidena dograditev javnega vodovodnega omrežja, ki bo nadomestilo lokalno vodovodno omrežje. Lokalno vodovodno omrežje se po izgradnji javnega vodovoda ukine.
(4) Za potrebe opremljanja novega dela pokopališča z vodo predlagamo dopolnitev projekta iz točke 3, 18. člena tega odloka. Predlog se nanaša na podaljšanje trase javnega vodovoda za 24 m bolj južno po trasi javne ceste in prestavitev končnega hidranta 24 m južneje od trenutno predvidene lokacije.
(5) Na mestu, kjer se bo javni vodovod zaključil, to je tik pred končnim hidrantom, se predvideva izvedba vodovodnega priključka za pokopališče. Le-ta se bo zaključil v zunanjem vodomernem jašku ob ograji pokopališča. Za potrebe pokopališča se bo za vodomernim jaškom, proti pokopališkemu objektu in od tam dalje po območju pokopališča, zgradil interni vod.
(6) Po izgradnji javnega vodovodnega omrežja, se bo pokopališče skupaj s pokopališkim objektom preko vodomernega jaška priključilo na javni vodovod, do takrat pa bo priključeno na obstoječi lokalni vodovod.
(7) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in priključitvijo na javno vodovodno omrežje je potrebno upravljavca javnega vodovodnega omrežja zaprositi za soglasje k priključitvi.
(8) Vsi obstoječi in predvideni vodovodi so prikazani na karti »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo« (list št. 5.a).
19. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Poslovilni objekt je že priključena na električno omrežje.
(2) Novih priključkov na električno omrežje se ne predvideva.
20. člen
(javna razsvetljava)
(1) Javna razsvetljava na obstoječem pokopališču je urejena. Novi vod javne razsvetljave, namenjen osvetlitvi novega dela pokopališča, se priključi na obstoječi sistem javne razsvetljave.
(2) Reflektor pred poslovilnim objektom se odstrani. Ob vsakem mestu za odvzem vode se postavi po eno svetilko na drogu.
(3) Ob ploščadi in na stopnicah se vgradi talne svetilke. Talne svetilke na stopnicah se vgradi na navpično stranico in ne na pohodno površino stopnice.
(4) Vse svetilke morajo biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS, št. 81/07).
21. člen
(javna higiena)
(1) Načrtovana ureditev predvideva odjemno mesto za zabojnike med javno potjo in novim parkiriščem. Potrebno je zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov.
(2) Dostop do zabojnikov mora biti vedno prost.
22. člen
(splošni pogoji glede priključevanja na javno dobro)
(1) Vhodi na pokopališče, primarne peš površine in parkirni prostori morajo biti urejeni tako, da omogočajo nemoteno uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi.
(2) Prometna ureditev je prikazana na listu 5.b »Prometne površine«.
23. člen
(motorni promet)
(1) Dovoz in dostop za motorni promet in specialna komunalna ter intervencijska vozila je omogočen z javne poti (Starovaške ceste).
(2) Uvozi na parkirišče so široki 6,00 m. Parkirišče je izvedeno z zaščitnimi ukrepi, ki obsegajo posebej tesne obloge, dvignjen obodni rob delovne površine in odvodnjo vode preko standardiziranih lovilcev olj.
(3) Za varno vodenje prometa se predvidi ustrezna vertikalna in horizontalna cestno prometna signalizacija.
24. člen
(mirujoči promet)
Mirujoči promet se organizira na parkirišču ob glavnem vhodu. Uredi se 59 standardnih in 5 parkirnih mest za invalide.
25. člen
(kolesarski in peš promet)
(1) V ureditvenem območju novega dela pokopališča se uredi tri vhode za pešce. Vsi omenjeni dostopi se navezujejo na lokalno cesto.
(2) Za poslovilnim objektom se ob javni poti uredi pokrit prostor s stojali za kolesa.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
26. člen
(ohranjanje naravne in kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN je evidentiranih skupno sedem objektov in območij kulturne dediščine, ki so vpisani v Register kulturne dediščine.
(2) Parkirišča in grobna polja bodo obsajena z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo, da bo zmanjšan vidni degradacijski vpliv na objekte kulturne dediščine.
(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora biti zemljišče arheološko raziskano. Opravilo se bo analizo prostora, predhodni intenzivni podpovršinski in površinski terenski pregled in potencialne arheološke raziskave, ki jih zagotovi investitor posega v prostor.
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
27. člen
(splošni pogoji glede varovanja okolja in naravnih virov)
(1) V času gradnje bodo morali biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče pa zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
(2) Poleg projektnih pogojev je potrebno upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta.
28. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)
(1) Območje OPPN ne leži na vodovarstvenem območju, v bližini ni vodotokov in ni poplavno in erozijsko ogroženo.
(2) V bližini pokopališča se nahaja kanaliziran vodotok, kamor se bodo iz območja OPPN stekale meteorne vode.
(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti vodno soglasje za poseganje na vodna in priobalna zemljišča.
29. člen
(varstvo zraka)
(1) Po končani izvedbi OPPN se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
(2) Do dodatnega onesnaženja zraka bi lahko prišlo v času gradnje, zato so v odloku določeni ukrepi, ki se nanašajo na uporabo gradbene mehanizacije oziroma transporta.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V območju urejanja ni predvidenih dejavnosti, ki bi povzročale večje obremenitve s hrupom kot je dovoljeno v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
(2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za IV. območje varovanja pred hrupom.
(3) Za obvladovanje emisije hrupa se mora v času gradnje izvajati sledeči omilitveni ukrep: prilagajanje režima delovanja gradbenih strojev.
31. člen
(ohranjanje naravne dediščine)
Območje OPPN se ne nahaja v območju naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
32. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
33. člen
(splošne določbe)
(1) Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
(2) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
34. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe OPPN ne bo poslabšala. V času gradnje, po izgradnji in v času obratovanja pokopališča bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
(2) V okviru zaščite pred požarom je predvidena vgradnja dveh nadzemnih hidrantov, enega poleg poslovilnega objekta in enega pri prostoru za zbiranje odpadkov. Poslovilni objekt se opremi z dvema ročnima gasilnima aparatoma.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
35. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Komunalna opremljenost celotnega območja se izvede v prvi etapi.
(2) Ostale posege se izvede v več ločenih etapah, in sicer:
– programski enoti A in B: območje ob poslovilnem objektu z urejenimi dostopi, osrednjo ploščadjo in parkovno ureditvijo ter območje novega pokopališča z grobnimi polji,
– programska enota C: obstoječe parkirišče in njegova širitev.
Programske enote so razvidne iz kartografskega dela OPPN – »Prikaz programskih enot« na listu 2.b.
(3) Do ureditve grobov v posameznem grobnem polju se prostor uredi kot zelenica. Zabetonira se prečne poti med grobovi, prav tako pa se uredi tudi nastavek za spominske plošče in potrebno temeljenje za kasnejša grobna polja.
36. člen
(načrt parcelacije)
(1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po Gauss – Krüegerjevem koordinatnem sistemu.
(2) Celotno ureditveno območje obsega površino 5606 m2.
(3) Tehnični elementi parcelacije in so razvidni iz kartografskega dela OPPN – »Načrt parcelacije« (list št. 8).
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
37. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Višinska regulacija terena se prilagodi arhitektonski rešitvi zunanje ureditve ob tem, da se upošteva niveleto dostopne ceste kot izhodiščno točko ureditve.
(2) Komunalni vodi, objekti in naprave:
Pri realizaciji so dopustni premiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave.
Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko javno infrastrukturo.
(3) Število žarnih in klasičnih pokopnih mest:
Glede na tolerance navedene v prejšnji točki tega člena je dopustno odstopanje pri končnem številu pokopnih mest za ± 5%.
(4) Parcelacija:
Dopustna so odstopanja skladno z uskladitvami parcelnih mej in s tolerancami horizontalnih gabaritov objektov.
38. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta
39. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidene prostorske ureditve so dopustna investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah in postavitev enostavnih objektov, skladno z 11. členom tega odloka.
40. člen
(vpogled OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na pristojnem oddelku Občine Brezovica.
41. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu.
Št. izv. 14/2010
Brezovica, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost