Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1264. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-B), stran 3871.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-30
Ljubljana, dne 3. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V MEDNARODNEM DENARNEM SKLADU (ZCMDS-B)
1. člen
V Zakonu o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 2/93 in 70/98) se v 1. členu na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ter določa način izvajanja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Skladu.«
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za vplačilo obveznosti do Sklada iz naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja iz 1. in 2. razdelitve (alokacije) zagotavlja Republika Slovenija, sredstva za vplačilo ostalih obveznosti do Sklada pa zagotovi Banka Slovenije.
Republika Slovenija zagotovi povračilo neizterjanih sredstev, ki jih je Banka Slovenije zagotovila Skladu.
Republika Slovenija je dolžna Banki Slovenije povrniti stroške obrestnih razlik, stroške tečajnih razlik ali morebitnega varovanja tečajnega tveganja in transakcijske stroške, ki bi nastali pri izvajanju obveznosti iz prvega odstavka tega člena.
Ne glede na prejšnji odstavek povrne Republika Slovenija Banki Slovenije 50% stroškov iz prejšnjega odstavka, ki nastanejo iz naslova vplačila kvote in sodelovanja v Načrtu finančnih transakcij ter sodelovanja v mehanizmu trgovanja s posebnimi pravicami črpanja.«.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiko Slovenijo predstavljata v Skladu guverner Banke Slovenije kot guverner Sklada, kot namestnik guvernerja Sklada pa oseba, ki jo za ta namen pooblasti guverner Banke Slovenije.«.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za finance, in Banka Slovenije skleneta sporazum o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Skladu.«.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 38/93 in 6/02), uporablja pa se do sklenitve sporazuma iz 9. člena zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/10-31/12
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 897-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost