Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1262. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011-A), stran 3870.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-28
Ljubljana, dne 3. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2010 IN 2011 (ZIPRS1011-A)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09) se v 11. členu 13. točka spremeni tako, da se glasi:
»13. prihodki letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in prihodki koncesijske dajatve Luke Koper, d. d., ki pripadajo proračunu Republike Slovenije, se uporabijo za izvedbo investicij in vzdrževanj v javno železniško infrastrukturo.«.
2. člen
V 12. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. kupnine od prodaje kapitalskih naložb, ki se v proračun za leto 2010 in za leto 2011 vplačajo na podlagi Zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), in se uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu.«.
3. člen
V prvem odstavku 17. člena se za 8. točko pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. med postavkami za materialne stroške, kadar gre za pokrivanje stroškov obratovanja in vzdrževanja poslovnih prostorov, če stroške pokriva upravljavec prostorov, sredstva pa so zagotovljena v finančnem načrtu uporabnika prostora;
10. med plačnimi postavkami, kadar se prerazporejajo javni uslužbenci skupaj s kadrovsko kvoto in sredstvi za plačo.«.
4. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov so plačilni roki neposrednih in posrednih uporabnikov v breme proračuna predpisani s tem zakonom. Za plačilo vseh obveznosti je plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan, za posredne uporabnike pa največ 30 dni.«.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo: »Plačilni rok za izplačila, o katerih se odloča v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in če drug zakon določa, da se nakazilo na račun stranke šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno, začne teči naslednji dan po poteku roka, ki je z zakonom določen za sprejem odločitve v upravnem postopku.«.
V petem odstavku se besedilo »30 dni« nadomesti z besedilom »25 dni«.
5. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(financiranje ustanov)
Neposredni proračunski uporabnik lahko z ustanovo, katere ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Republika Slovenija, na podlagi sprejetega programa dela, sklene neposredno pogodbo o financiranju oziroma sofinanciranju delovanja in programa dela ustanove, če je ustanova ustanovljena za opravljanje storitev splošnega pomena na področju mednarodnega sodelovanja.«.
6. člen
Za prvim odstavkom 29. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sredstva proračunske rezerve v letu 2010 se uporabljajo tudi za programe za odpravo posledic v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07 in 102/07), in sicer za:
1. program odprave posledic neurja s točo iz julija in avgusta 2005;
2. program odprave posledic neurja s točo iz junija 2006.«.
7. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
(prevzemanje obveznosti za investicije v gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Zaradi prenehanja računovodskega izkazovanja sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb, občini, ki prenese gospodarsko infrastrukturo v svoje poslovne knjige, ne glede na šesti odstavek 10.a člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US in 57/08, v nadaljnjem besedilu: ZFO-1), ni potrebno pridobiti soglasja ministra, pristojnega za finance, pred zadolžitvijo, ki je posledica prevzema obveznosti za posojila, ki so bila v javnih podjetjih najeta za investicije v navedeno infrastrukturo.
(2) Za obseg zadolževanja iz prejšnjega odstavka lahko občina prekorači največji obseg možnega zadolževanja občine iz 10.b člena ZFO-1.«.
8. člen
Tretji odstavek 45. člena se črta.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/10-26/21
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 939-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik