Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1261. Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD), stran 3867.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD)
Razglašam Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (ZJSKD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-31
Ljubljana, dne 3. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (ZJSKD)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa namen, delovanje, organizacijo, financiranje in nadzor nad Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
2. člen
(splošna določba)
(1) Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: sklad) je oseba javnega prava. Ustanoviteljica sklada je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice v skladu izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Za vsa vprašanja glede uresničevanja javnega interesa, ki niso urejena v tem zakonu, se uporablja zakon, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
(3) Za vsa vprašanja glede delovanja in poslovanja sklada, ki niso urejena v tem zakonu, se uporablja zakon, ki ureja javne sklade, razen določb o namenskem premoženju, kapitalu in insolventnosti, ki se za sklad ne uporabljajo.
3. člen
(namen delovanja sklada)
(1) Sklad deluje z namenom spodbujanja razvoja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, spodbujanja ustvarjalnosti na kulturnem področju in izvajanja drugih dejavnosti, določenih z nacionalnim programom za kulturo in s tem zakonom.
(2) Sklad izvaja nacionalni kulturni program kot temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. Sklad opravlja strokovne in razvojne naloge v zvezi s spodbujanjem ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturne ustvarjalnosti na celotnem slovenskem etničnem prostoru, izvaja izobraževalne programe za vse zvrsti kulturnih dejavnosti, dodeljuje finančna sredstva in opravlja druge naloge, določene v tem zakonu in aktu o ustanovitvi sklada. Skladno s tem zakonom in na podlagi pogodbe lahko sklad opravlja naloge s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti tudi za samoupravne lokalne skupnosti.
(3) Sklad opravlja s tem zakonom določene naloge v javnem interesu, da se zagotovijo trajne možnosti za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Sklad neodvisno odloča o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije, v skladu s poslovno politiko sklada ter splošnimi pogoji poslovanja sklada.
4. člen
(naloge sklada)
(1) Sklad opravlja naslednje naloge:
– izvaja nacionalni kulturni program v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter spremlja in analizira stanje s svojega delovnega področja;
– skrbi za kakovostno rast ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in predstavitev dosežkov;
– skrbi za ohranitev, negovanje in razvoj žive ljudske kulture kot dela kulturne dediščine;
– neodvisno odloča o izbiri programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter z izbranimi izvajalci teh programov in projektov sklepa pogodbe o financiranju oziroma sofinanciranju;
– neodvisno odloča o izbiri programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti posameznikov oziroma organizacij različnih narodnosti v Republiki Sloveniji, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije, razen o izbiri programov in projektov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti, o katerih neposredno odloča ministrstvo, pristojno za kulturo;
– spremlja delo izvajalcev kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter nadzoruje porabo tistih javnih sredstev, ki jih izvajalci kulturnih programov in projektov pridobijo na podlagi pogodb, sklenjenih s skladom;
– zagotavlja strokovno-organizacijsko podporo ljubiteljskim kulturnim društvom in njihovim zvezam, skupinam in posameznikom pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– samostojno ali v sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, društvi in njihovimi zvezami ter drugimi pripravlja prireditve in izobraževanja ter izdaja publikacije s svojega delovnega področja;
– organizira kulturne prireditve;
– izvaja projekte in programe za samoupravne lokalne skupnosti s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, skladno s pogodbo, sklenjeno med skladom in samoupravno lokalno skupnostjo;
– sodeluje s kulturnimi organizacijami Slovencev v zamejstvu in po svetu ter s tujimi sorodnimi organizacijami;
– podeljuje priznanja in denarne nagrade na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– sodeluje z državnimi organi in civilno družbo pri načrtovanju strateških usmeritev na področju društvene kulture;
– vodi zbirke podatkov, določene s tem in drugimi zakoni;
– po pooblastilu ministrstva, pristojnega za kulturo, lahko opravlja tudi druge naloge, ki zadevajo ljubiteljske kulturne dejavnosti;
– opravlja druge strokovne naloge v skladu z namenom, za katerega je bil ustanovljen.
(2) Z aktom o ustanovitvi sklada se lahko določi, da ta opravlja tudi druge naloge v javnem interesu, če so povezane z nalogami iz prejšnjega odstavka ali če so nujen pogoj za njihovo izvedbo.
5. člen
(organi sklada)
(1) Sklad ima nadzorni svet in direktorja oziroma direktorico (v nadaljnjem besedilu: direktor).
(2) Sklad ima tudi strokovne programske komisije ter druge strokovne organe in komisije v skladu z aktom o ustanovitvi sklada.
6. člen
(nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet ima sedem članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: člani nadzornega sveta). Člane nadzornega sveta imenuje vlada izmed strokovnjakov s področja dela sklada, financ in pravnih zadev, tako da so upoštevani enakomerna regionalna sestava nadzornega sveta, enotni slovenski kulturni prostor in zastopanost različnih kulturnih dejavnosti s področja dela sklada, za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v skladu, in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
(2) Vlada imenuje v nadzorni svet tri člane na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za finance, ter tri člane na predlog Zveze kulturnih društev Slovenije in drugih zvez ljubiteljskih kulturnih društev. Če zveze iz prejšnjega stavka ne predlagajo zadostnega števila članov nadzornega sveta v roku, določenem v aktu o ustanovitvi sklada, manjkajoče člane imenuje vlada na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo.
(3) Podrobnejši postopek imenovanja članov nadzornega sveta se določi z aktom o ustanovitvi sklada.
(4) Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen v primerih, določenih z zakonom, ki ureja javne sklade.
7. člen
(direktor)
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, v skladu z veljavnimi predpisi ustrezno tej izobrazbeni ravni, ki ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti, ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna, in ki izpolnjuje druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi sklada.
(2) Direktorja imenuje vlada na predlog nadzornega sveta sklada za dobo štirih let. Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja. Po poteku mandata lahko vlada na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede nadzorni svet, isto osebo ponovno imenuje za direktorja javnega sklada.
8. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
Direktor se predčasno razreši v primerih in po postopku, določenim z zakonom, ki ureja javne sklade.
9. člen
(strokovnoprogramske komisije)
(1) Strokovnoprogramske komisije sklada so strokovna posvetovalna telesa, ki dajejo mnenja in ocene k predlogom programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v postopkih razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe kulturne politike in druge razvojne ukrepe ter opravljajo še druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi sklada.
(2) Člani oziroma članice strokovnih programskih komisij (v nadaljnjem besedilu: člani strokovnoprogramskih komisij) so imenovani izmed uglednih strokovnjakov, ki delujejo na področju dela sklada. Člani strokovnoprogramskih komisij ne morejo biti člani nadzornega sveta, direktor ali uslužbenci sklada in ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi so kakor koli poslovno ali osebno povezani.
(3) Ustanovitev, sestavo in naloge strokovnoprogramskih komisij ter trajanje mandata, postopek imenovanja in razrešitve članov strokovnoprogramskih komisij določa akt o ustanovitvi sklada.
(4) Način dela strokovnoprogramskih komisij se podrobneje uredi s splošnim aktom, ki ga na predlog direktorja sprejme nadzorni svet.
10. člen
(poslovanje sklada)
(1) Sklad posluje skladno z določbami zakona, ki ureja javne sklade, razen če je s tem zakonom urejeno drugače.
(2) Sklad posluje skladno s poslovno politiko za naslednje srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanovitelj.
11. člen
(javni razpisi in javni pozivi)
(1) Sklad sofinancira projekte in programe s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti prek javnih pozivov in razpisov. Za izvedbo postopkov javnih razpisov in javnih pozivov ter sklepanja pogodb o sofinanciranju se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo. Odločitve o sofinanciranju programov in projektov sprejema direktor na podlagi mnenj in ocen strokovnoprogramskih komisij, v skladu s poslovno politiko sklada in splošnimi pogoji poslovanja. Zoper odločitev direktorja ima stranka pravico do pritožbe. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za kulturo.
(2) Podrobnejši postopek izbire programov in projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev državnega proračuna, sklepanja pogodb in način nadzora nad izvajanjem pogodb se določita s splošnimi pogoji poslovanja sklada.
12. člen
(nagrade sklada)
(1) Za izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti sklad podeljuje denarne nagrade, za dolgoletno in uspešno delo na tem področju pa priznanja.
(2) Vrste nagrad in priznanj ter postopek in merila za njihovo podeljevanje se določijo s splošnim aktom, ki ga na predlog direktorja sprejme nadzorni svet.
13. člen
(območne izpostave sklada)
(1) Sklad ima območne izpostave, ki opravljajo naloge sklada za območje, za katerega so organizirane. Območne izpostave določi direktor na podlagi mnenja nadzornega sveta in po predhodnem soglasju vlade.
(2) Postopek in merila za ustanovitev in ukinitev območnih izpostav se podrobneje določijo z aktom o ustanovitvi sklada.
(3) Več območnih izpostav se lahko poveže v programsko koordinacijo, ki oblikuje in izvaja njihov regijski program. Mrežo programskih koordinacij določi direktor po predhodnem mnenju nadzornega sveta. Merila za oblikovanje programske koordinacije, njene naloge ter način njenega delovanja in vodenja določa akt o ustanovitvi sklada.
(4) Pri območnih izpostavah se ustanovijo sveti območnih izpostav, ki so posvetovalna telesa direktorja sklada. Sestava in postopek konstituiranja sveta območne izpostave, njegove naloge, način dela in odločanja določa akt o ustanovitvi sklada.
14. člen
(zbirka podatkov)
(1) Za oblikovanje strokovnih podlag za delo sklada, spremljanje rezultatov in učinkov financiranja ter izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti izvajalcev programov in projektov, pa tudi spremljanje stanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in obveščanja javnosti o financiranju programov in projektov sklad vodi zbirko podatkov.
(2) Zbirka podatkov vključuje naslednje podatke:
– naziv oziroma osebno ime izvajalca programa ali projekta,
– prebivališče oziroma sedež izvajalca,
– naziv in obseg projekta oziroma programa, ki je sofinanciran,
– višino financiranja projektov oziroma programov,
– rezultate financiranja.
(3) Zbirka podatkov lahko vključuje tudi druge podatke s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki niso osebni podatki.
(4) Zbirka iz prvega odstavka tega člena je javna.
15. člen
(financiranje)
(1) Sklad pridobiva sredstva:
– iz sredstev proračuna Republike Slovenije;
– iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v skladu s tretjim odstavkom tega člena;
– iz sredstev Evropske unije;
– iz lastnih prihodkov, kakršne so vstopnine, prijavnine, kotizacije, prodaja publikacij in podobno;
– iz donacij in sponzoriranja;
– iz drugih virov.
(2) Ustanovitelj zagotavlja:
– sredstva za sofinanciranje programa in projektov sklada;
– sredstva za transferje, ki se razdeljujejo na podlagi javnih pozivov in javnih razpisov;
– sredstva za izplačilo plač zaposlenih in drugih materialnih stroškov, povezanih z delom zaposlenih, ter za izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta in strokovnoprogramskih komisij;
– sredstva za kritje splošnih stroškov delovanja;
– sredstva za programske materialne stroške;
– sredstva za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme;
– poslovne prostore osrednje službe sklada.
(3) Samoupravne lokalne skupnosti, za katere sklad izvaja naloge skladno s tem zakonom in ki so dogovorjene s pogodbami med samoupravno lokalno skupnostjo in skladom, skladu na podlagi pogodb zagotavljajo:
– sredstva za sofinanciranje programov in projektov, ki jih izvajajo njegove območne izpostave;
– sredstva za izplačilo plač dodatno zaposlenih na njegovih območnih izpostavah ter za druge materialne stroške, povezane z delom dodatno zaposlenih;
– brezplačne prostore za delo njegovih območnih izpostav in njihovo vzdrževanje;
– sredstva za kritje materialnih stroškov, povezanih s prostori območnih izpostav;
– dodatno opremo za delovanje njegovih območnih izpostav in vzdrževanje te opreme.
16. člen
(revizija)
Letno poročilo sklada mora pregledati pooblaščeni revizor oziroma revizorka najmanj na vsakih pet let.
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad delom in poslovanjem sklada opravlja ministrstvo, pristojno za kulturo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(uskladitev aktov sklada)
(1) Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ustanovljen z Aktom o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00), nadaljuje svoje delo v skladu s tem zakonom.
(2) Vlada uskladi ustanovitveni akt Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti s tem zakonom najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(3) Sklad uskladi svoje akte s tem zakonom in aktom iz prejšnjega odstavka najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi akta iz prejšnjega odstavka.
19. člen
(prva revizija)
Prva revizija poslovanja sklada se opravi najpozneje v letu 2012, nato pa skladno s 16. členom tega zakona.
20. člen
(mandat dosedanjega direktorja sklada)
Dosedanji direktor sklada nadaljuje svoje delo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
21. člen
(konstituiranje nadzornega sveta)
Nadzorni svet sklada se konstituira najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi akta iz drugega odstavka 18. člena tega zakona. Dosedanjim članom nadzornega sveta preneha mandat z dnem konstituiranja novega nadzornega sveta v skladu s tem zakonom in aktom iz drugega odstavka 18. člena tega zakona.
22. člen
(člani strokovnoprogramskih komisij sklada in člani svetov območnih izpostav sklada)
(1) Dosedanji člani strokovnoprogramskih komisij opravljajo naloge do imenovanja novih strokovnoprogramskih komisij v skladu s tem zakonom.
(2) Dosedanji člani svetov območnih izpostav opravljajo svoje naloge do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.
23. člen
(delovanje območnih izpostav sklada)
Območne izpostave sklada, ustanovljene na podlagi Zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96 in 22/00 – ZJS) in Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00), nadaljujejo svoje delo.
24. člen
(veljavnost predpisov in aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96 in 22/00 – ZJS).
(2) Do izdaje aktov na podlagi tega zakona ostanejo v veljavi akti, izdani na podlagi Zakona o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96 in 22/00 – ZJS) in Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/09-25/53
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 694-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik