Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, stran 3609.

Na podlagi 67. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 25/09, 41/09 in 19/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04, 47/05, 17/07 in 18/07 – popr.) se v 1. členu besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(Uradni list RS, št. 2/07, 25/09, 41/09 in 19/10, v nadaljnjem besedilu: ZTro)«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »v trošarinsko skladišče ali obrat oproščenega uporabnika« nadomesti z besedilom »v trošarinsko skladišče, obrat oproščenega uporabnika ali k pooblaščenemu uvozniku.«.
3. člen
Drugi odstavek 4. člena se črta.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se beseda »tretjim« nadomesti z besedo »drugim«.
5. člen
Za črtanim 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(elektronski trošarinski dokument)
(1) V zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine se glede:
– strukture in vsebine elektronskih sporočil, ki se izmenjajo prek računalniško podprtega sistema,
– pravil in postopkov, ki jih je treba upoštevati pri izmenjavi sporočil iz prejšnje alineje, in
– strukture papirnih dokumentov, ko računalniško podprti sistem ni na voljo,
uporablja Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L št. 197 z dne 29. 7. 2009, str. 24; v nadaljnjem besedilu: Uredba 684/2009/ES).
(2) Med neobveznimi podatki, ki jih določa Uredba 684/2009/ES, mora pošiljatelj v elektronskem trošarinskem dokumentu izpolniti tudi:
– podatkovni element 12 b – identifikacijska številka za DDV,
– skupino podatkov 15 (a-g) – gospodarski subjekt: prvi prevoznik.«.
6. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »s petim odstavkom 10. člena ZTro« nadomesti z besedilom »z enajstim odstavkom 8. člena ZTro«.
V petem odstavku se besedilo »iz drugega odstavka 10. člena ZTro« nadomesti z besedilom »iz desetega odstavka 8. člena ZTro«.
7. člen
Drugi odstavek 9. člena se črta.
8. člen
V tretjem odstavku 10. člena se besedilo »6. točke tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »9. točke drugega odstavka«.
9. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(vloga za izdajo dovoljenja začasno pooblaščenemu prejemniku)
Vložnik vloži vlogo za izdajo dovoljenja za začasno pooblaščenega prejemnika na obrazcu TRO-ZPP, ki je Priloga 12 tega pravilnika in je njegov sestavni del.«.
10. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(vloga za izdajo dovoljenja pooblaščenemu uvozniku)
Vloga za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 29.č člena ZTro mora vsebovati zlasti:
1. podatke o vložniku, in sicer: firmo, sedež in naslov; matično in davčno številko;
2. vrsto trošarinskih izdelkov po tarifnih oznakah kombinirane nomenklature carinske tarife, ki jih bo odpremljal v okviru opravljanja svoje dejavnosti za katero zahteva dovoljenje;
3. opis delovanja računovodskega sistema;
4. način odpremljanja trošarinskih izdelkov (na primer cestni prevoz, železniški, ladijski, letalski, lastni, tuj, po ceveh, v cisternah, v steklenicah, v sodih);
5. izjavo, da vložnik vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in potrdilo davčnega organa, da redno izpolnjuje davčne obveznosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
6. izjavo, da zoper vložnika ni začet postopek stečaja ali likvidacije;
7. izjavo o instrumentu za zavarovanje plačila trošarine, ki bo predložen pred začetkom poslovanja;
8. ime osebe, ki bo odgovorna za poslovanje, z overjenim podpisom, in ime namestnika z overjenim podpisom;
9. izjavo, da vložnik izpolnjuje pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov;
10. navedbo odgovornih oseb za podpisovanje trošarinskih dokumentov.«.
11. člen
V naslovu 20. člena se za besedo »prejemnika« doda vejica in besedilo »pooblaščenega uvoznika«.
V prvem odstavku se beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »29.c člena« pa se doda besedilo »in 29.č člena«.
12. člen
V naslovu 22. člena se za besedo »prejemnika« doda vejica in besedilo »pooblaščenega uvoznika«.
V prvem odstavku se za besedilom »29.a« doda beseda »člena«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V evidencah trošarinskih izdelkov v skladu s četrtim odstavkom 29.č člena ZTro morajo biti zagotovljeni najmanj podatki o:
– vrsti in količini trošarinskih izdelkov, odpremljenih pod režimom odloga po posameznih prejemnikih;
– carinskih dokumentih, na podlagi katerih so bili trošarinski izdelki, ki jih je odpremil pooblaščeni uvoznik pod režimom odloga, sproščeni v prost promet;
– uničenju trošarinskih izdelkov pod trošarinskim nadzorom, primanjkljaju, ki je nastal zaradi višje sile (razen kraje) ali je neločljivo povezan s prevozom izdelkov;
– skupnem prometu s trošarinskimi izdelki na koncu davčnega obdobja.«.
V dosedanjem tretjem in četrtem odstavku, ki postaneta četrti in peti odstavek, se za besedilom »Pooblaščeni prejemnik« doda besedilo »in pooblaščeni uvoznik«.
Dosedanji peti odstavek se črta.
13. člen
V 24. členu se v prvem odstavku besedilo »Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZDavP-1)« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja davčni postopek,«.
14. člen
V drugem odstavku 28. člena se v prvi alineji črta besedilo »in električno energijo«.
15. člen
Naslov XI. a poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»XI.a ZAVAROVANJE PLAČILA TROŠARINE PRI POOBLAŠČENEM PREJEMNIKU, ZAČASNO POOBLAŠČENEM PREJEMNIKU OZIROMA PRI POOBLAŠČENEM UVOZNIKU«.
16. člen
V prvem odstavku 28.a člena se za besedo »pooblaščeni prejemnik« doda vejica in besedilo »pooblaščeni uvoznik«, kratica »ZDavP-1« pa se nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja davčni postopek,«.
V drugem odstavku se besedilo »pooblaščeni prejemnik oziroma nepooblaščeni prejemnik« nadomesti z besedilom »pooblaščeni prejemnik, pooblaščeni uvoznik oziroma začasno pooblaščeni prejemnik«.
V četrtem odstavku se beseda »tolarjev« nadomesti z besedo »eurov«.
17. člen
V 28.b členu se za prvo alinejo, v kateri se besedilo »nepooblaščeni prejemnik« nadomesti z besedilom »začasno pooblaščeni prejemnik«, beseda »in« pa se črta, doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki jih pooblaščeni uvoznik odpremlja pod režimom odloga plačila trošarine,«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
18. člen
V drugem odstavku 28.c člena se v prvi alineji črta besedilo »in električno energijo«.
19. člen
Za 28.c členom se doda nov 28.č člen, ki se glasi:
»28.č člen
(višina zavarovanja obveznosti pooblaščenega uvoznika)
(1) Obveznost zavarovanja plačila trošarine za izdelke, ki se odpremljajo pod režimom odloga plačila trošarine, določi carinski organ v višini možnega trošarinskega dolga za te izdelke v davčnem obdobju.
(2) Ob predložitvi instrumenta za zavarovanje za najmanj enoletno časovno obdobje carinski organ lahko določi njegovo višino, ki je nižja od zneska možnega trošarinskega dolga v davčnem obdobju, ob pogoju, da je v celoti zavarovana vsaka posamezna odprema, in sicer:
– za energente v višini 20% od zneska trošarine v enotedenski povprečni odpremi iz trošarinskega skladišča;
– za pivo, fermentirane pijače, vmesne pijače ali etilni alkohol v višini 20% od zneska trošarine v dvomesečni povprečni odpremi;
– za tobačne izdelke v višini 20% od zneska trošarine v dvomesečni povprečni odpremi.
(3) Povprečna odprema iz prejšnjega odstavka se izračuna na osnovi podatkov za preteklo koledarsko leto. Osebi, ki še ni poslovala s trošarinskimi izdelki, se določi višina instrumenta zavarovanja za plačilo trošarine na podlagi pričakovane ocene odpreme.«.
20. člen
V 28.d členu se v naslovu besedilo »nepooblaščenega prejemnika« nadomesti z besedilom »začasno pooblaščenega prejemnika«, v besedilu pa se besedilo »nepooblaščeni prejemnik« nadomesti z besedilom »začasno pooblaščeni prejemnik«.
21. člen
V 39. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Uporaba alkohola pri proizvodnji zdravil je oproščena le, če gre za proizvodnjo tistih zdravil, ki ustrezajo definicij zdravil iz zakona, ki ureja področje zdravil.«.
22. člen
V tretjem odstavku 40. člena se na koncu stavka pred piko doda besedilo »ali če ima denaturiran alkohol v končnem izdelku škodljiv vpliv na zdravje«.
23. člen
V 41. členu se črta šesti odstavek.
Dosedanji sedmi do enajsti odstavek postanejo šesti do deseti odstavek.
24. člen
V prvem odstavku 43. člena se na koncu tretje alineje črta beseda »ter«.
Za peto alinejo, v kateri se črta besedilo »električno energijo in« in na koncu katere se pika nadomesti z vejico, se dodata šesta in sedma alineja, ki se glasita:
»– za električno energijo na obrazcu za obračun TRO-E3, ki je Priloga 10 a tega pravilnika in njegov sestavni del, ter
– za biogoriva na obrazcu za obračun TRO-ČBIO, ki je Priloga 10 b tega pravilnika in je njegov sestavni del.«.
25. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedilo »nepooblaščeni prejemnik in osebe iz 8.a člena« nadomesti z besedilom »začasno pooblaščeni prejemnik in osebe iz 10.č člena«.
26. člen
V drugem odstavku 47. člena se v 1. točki beseda »nepooblaščenemu« nadomesti z besedilom »začasno pooblaščenemu«.
27. člen
V prvem odstavku 50. člena se v prvem stavku besedilo »se obarva z« nadomesti z besedilom »mora vsebovati sredstvo za označevanje, ki vsebuje«, za besedilom »označenost in« pa se črta beseda »vsebuje«.
V drugem stavku se besedilo »Plinsko olje, označeno s sredstvom za označevanje,« nadomesti z besedilom »Označeno plinsko olje«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Kerozin, ki se uporablja kot gorivo za ogrevanje, mora vsebovati sredstvo za označevanje, katerega je mogoče ugotoviti samo s kemičnim testom.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vsebnost sredstva za označevanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se določa v skladu s Harmonizirano referenčno metodo Skupnosti za določanje evromarkerja (Solvent yelow 124), ki je objavljena na uradni spletni strani Carinske uprave Republike Slovenije.«.
V četrtem odstavku se za prvim stavkom doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Carinski organ lahko izjemoma dovoli ročno doziranje sredstva za označevanje v trošarinskem skladišču pod nadzorom carinskega organa.«.
28. člen
V prvem odstavku 51. člena se v 3. točki za besedo »prejemanjem« doda vejica in besedilo »proizvodnjo, skladiščenjem«, besedilo »v porabo« pa se črta.
29. člen
V 52. členu se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Stroški uničenja trošarinskih izdelkov pod trošarinskim nadzorom bremenijo trošarinskega zavezanca oziroma oproščenega uporabnika oziroma osebo iz 8. točke prvega odstavka 30. člena ZTro.«.
30. člen
Obrazci iz Priloge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 b in 11 se nadomestijo z novimi obrazci iz Priloge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 b in 11, ki so priloga tega pravilnika in so njegov sestavni del.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2010.
Št. 007-143/2010-8
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2009-1611-0024
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost