Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

967. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, stran 2798.

Na podlagi 17., 18. in 28. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 58/08) in 9. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 – čistopis, 22/98, 113/00, 30/01, 43/02, 124/03, 34/04 in 23/08) je skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na svoji seji dne 7. 1. 2010 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
1. člen
V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/09 in 42/09 – popr.) se v 13. členu v prvem odstavku na koncu 4. točke vejica nadomesti s piko in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. druga dokazila, ki so potrebna za prijavo na posamezno vrsto specializacije (veljavna licenca za družinsko medicino, veljavna licenca za pediatrijo in podobno).«.
2. člen
V 23. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Če se kandidat iz prejšnjega odstavka razgovora s koordinatorjem specializacije ali njegovim namestnikom ne udeleži, mu zbornica specializacije ne odobri.«.
3. člen
V 30. členu se v četrtem odstavku besedilo »Komisija za specializacije« nadomesti z besedilom »Komisija za podiplomsko usposabljanje«.
4. člen
Priloga 1A se nadomesti z novo Prilogo 1A, ki je v Prilogi tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-77/2009
Ljubljana, dne 15. septembra 2009
EVA 2009-2711-0048
Uršula Salobir Gajšek, dr. med., l.r.
Predsednica skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
Soglašam!
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost