Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

911. Pravilnik o spremembah Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa, stran 2714.

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 68. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa
1. člen
V Pravilniku za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 100/02, 78/04, 137/06, 115/07 in 91/08) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik ureja upravljanje prostih denarnih sredstev na podračunih imetnikov podračunov v sistemu enotnega zakladniškega računa.«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prosta denarna sredstva na podračunih imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, se obrestujejo v skladu s pravilnikom, ki ureja način obrestovanja, roke obračuna in plačila obresti ter določanje obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa.«.
3. člen
V 6. členu se kratica »UJP« nadomesti z besedilom »Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP)«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Napoved vloge mora imetnik podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, posredovati Ministrstvu za finance – Zakladnica enotnega zakladniškega računa države (v nadaljevanju: zakladnica) najkasneje do 12. ure en delovni dan pred pologom vloge tako, da UJP predloži pravilno izpolnjeno plačilno navodilo.«.
5. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vloge in likvidnostna posojila imetnikov podračunov, ki so vključeni v enotno upravljanje, se obrestujejo po primerljivih obrestnih merah, kot jih zakladnica dosega na finančnem trgu za posle sistema EZR.«.
Drugi odstavek se črta, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi odstavek.
6. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih, vključenih v sistem EZR občine, se uporablja 3. člen tega pravilnika.«.
7. člen
Priloga 4 se črta.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 473-104/2007/16
Ljubljana, dne 12. marca 2010
EVA 2010-1611-0058
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost