Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

905. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, stran 2705.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 18/09) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem sklepom se za izvajanje 77. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 473/2009 z dne 25. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 144 z dne 9. 6. 2009, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005) in za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, potrjenega z Odločbo Komisije z dne 10/IX/2007 o odobritvi programa razvoja podeželja Slovenije za programsko obdobje 2007-2013 CCI 2007 SI 06 RPO 001 ustanovi Nadzorni odbor za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor), določijo njegova sestava, organizacija in naloge.«.
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb, uradov in zavodov
a) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– mag. Sonja Bukovec, predsednica;
– Branko Ravnik, član, Alojz Senegačnik, namestnik;
– Janja Kokolj Prošek, članica, Tanja Svetek Tomšič, namestnica;
b) Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
– Igor Ahačevčič, član, Alenka Ivačič, namestnica;
– Hemina Oberstar, članica, Ariana Libertin, namestnica;
c) Ministrstvo za finance
– Špela Perme, članica, Metka Farič, namestnica;
d) Ministrstvo za okolje in prostor
– Andrej Bibič, član, dr. Katarina Zeiler Groznik, namestnica;
e) Ministrstvo za gospodarstvo
– Mojca Paternoster Stich, članica, Darko Sajko, namestnik;
f) Ministrstvo za zdravje
– Milka Pance, članica, Rok Poličnik, namestnik;
g) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
– Nika Juvan, članica;
h) Ministrstvo za šolstvo in šport
– dr. Beno Arnejčič, član;
i) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
– Mihael Gajster, član, Alenka Dolinar, namestnica;
j) Ministrstvo za kulturo
– Helena Štih, članica, Barbara Mlakar, namestnica;
k) Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve
– Alenka Bambič Rožman, članica, Marjana Dermelj, namestnica;
l) Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
– Josip Mihalic, član, Gregor Greif, namestnik;
m) Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
– Mateja Kovač, članica;
n) Statistični urad RS
– Irena Žaucer, članica, Mojca Suvorov, namestnica;
o) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
– dr. Mirjam Galičič, članica, Mateja Žvikart, namestnica.
2. gospodarskih in socialnih partnerjev
a) Gospodarska zbornica Slovenije
– Tatjana Zagorc, članica, Nina Križnik, namestnica;
b) Obrtna zbornica Slovenije
– Vlasta Markoja, članica, Goran Lesničar Pučko, namestnik;
c) Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
– Igor Hrovatič, član, mag. Zdenka Kramar, namestnica;
d) Zadružna zveza Slovenije
– mag. Anita Jakuš, članica, Bojana Jerina, namestnica;
e) Sindikat kmetov Slovenije
– Marjan Gorenc, član, Metka Pirš, namestnica.
3. nevladnih organizacij
a) Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
– Andrej Medved, član, dr. Primož Kmecl, namestnik;
b) Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije
– Boris Fras, član, Katerina Vovk, namestnica;
c) Ekosocialni forum
– prof. dr. Jože Osterc, član, prof. dr. Matija Kovačič, namestnik;
d) Zveza kmetic Slovenije
– Marija Marinček, članica, Andreja Jagodic, namestnica;
e) Zveza slovenske podeželske mladine
– Rok Sedminek, član, Jože Kocuvan, namestnik;
f) Čebelarska zveza Slovenije
– Anton Tomec, član, Jožef Smrkolj, namestnik;
g) Združenje turističnih kmetij Slovenije
– Vilma Topolšek, članica, Jože Porenta, namestnik;
h) Društvo za razvoj slovenskega podeželja
– Tomaž Cunder, član, Goran Šoster, namestnik;
i) Zveza potrošnikov Slovenije
– Breda Kutin, članica, Marjana Peterman, namestnica.
4. lokalnih skupnosti
a) Združenje občin Slovenije
– Franc Šilak, član, Alja Založnik, namestnica;
b) Skupnost občin Slovenije
– mag. Karin Jurše, članica, Lidija Šipek, namestnica.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Predstavniki Evropske komisije imajo v nadzornem odboru v skladu s 77. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 svetovalno funkcijo. Predstavniki Računskega sodišča Republike Slovenije imajo v nadzornem odboru opazovalno funkcijo.«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06001-1/2010/8
Ljubljana, dne 4. marca 2010
EVA 2009-2311-0166
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik