Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

903. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja, stran 2704.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 59. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 – odl. US, 102/07, 96/08 – odl. US in 41/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja
1. člen
V Uredbi o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 43/08 in 16/09) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba določa zavezance, ki morajo organizirati službo varovanja, način organiziranja službe varovanja in vsebino načrta varovanja, nadzor nad izvajanjem uredbe in kazenske določbe.«
2. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavezanci morajo pri izdelavi ocene stopnje tveganja uporabiti podatke ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. Podatke, ki so podlaga za zbirno oceno varnostno pomembnih podatkov, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pridobi od Policije, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, ki so dolžni posredovati podatke, potrebne za izdelavo ocene stopnje tveganja.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zavezanci za pridobitev podatkov iz prejšnjega odstavka zaprosijo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ki na podlagi podatkov, pridobljenih od organov iz prejšnjega odstavka, zavezancem posreduje zbirno oceno varnostno pomembnih podatkov.«
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– požarni načrt;«.
Dosedanja peta do deseta alinea postanejo šesta do enajsta alinea.
4. člen
13. člen se črta.
5. člen
Drugi odstavek 15. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 16. člena se v tretji alinei črta besedilo »in 13.«.
7. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-1/2010/6
Ljubljana, dne 11. marca 2010
EVA 2009-1711-0041
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
  PRILOGA 1 (3. ČLEN UREDBE)

  I. Seznam zavezancev iz prve alinee prvega odstavka 59.
člena zakona:
  1. AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, Parmova 53, 1000
Ljubljana;
  2. INŠTITUT JOŽEFA STEFANA, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana;

  3. NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, Vrbina 12, 8270 Krško.

  II. Seznam zavezancev iz druge alinee prvega odstavka 59.
člena zakona:

  1. ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE, Zvezdarska 1, 1127 Ljubljana;
  2. GALERIJA BOŽIDARJA JAKCA, Grajska cesta 45, 8311
Kostanjevica na Krki;
  3. MESTNI MUZEJ IDRIJA, Prelovčeva ulica 9, 5280 Idrija;
  4. MODERNA GALERIJA, Tomšičeva 14, 1000 Ljubljana;
  5. MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM, Stična 17, 1295 Ivančna
Gorica;
  6. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE, Celovška 23, 1000
Ljubljana;
  7. NARODNA GALERIJA, Puharjeva 9, 1001 Ljubljana;

  8. NARODNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova 20, 1000 Ljubljana;
  9. POKRAJINSKI ARHIV KOPER, Kapodistriasov trg 1, 6000
Koper;
  10. POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3,
5000 Nova Gorica;
  11. POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR, Glavni trg 7, 2000 Maribor;
  12. POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj;
  13. PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova 20, 1000
Ljubljana;
  14. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ, Metelkova 2, 1000
Ljubljana;
  15. SLOVENSKI GLEDALIŠKI MUZEJ, Mestni trg 17, 1000
Ljubljana;

  16. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE, Parmova 33, p.p. 3525, 1001
Ljubljana;
  17. ZGODOVINSKI ARHIV CELJE, Teharska cesta 1, 3000 Celje;
  18. ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA, Mestni trg 27, Ljubljana;
  19. ZGODOVINSKI ARHIV PTUJ, Muzejski trg 1, Ptuj.


  III. Seznam zavezancev iz tretje alinee prvega odstavka 59.
člena zakona:
  1. AERODROM LJUBLJANA, d.d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-
aerodrom;
  2. AERODROM MARIBOR, d.o.o., Letališka cesta 10, 2312
Orehova vas;
  3. AERODROM PORTOROŽ, d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje –
Sicciole;
  4. KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana;

  5. LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper –
Capodistria.

  IV. Seznam zavezancev iz četrte alinee prvega odstavka 59.
člena zakona:
  1. ALBIN PROMOTION, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.,
Breg 8, 2322 Majšperk;
  2. ATOTECH PODNART, d.d., Podnart 43, 4244 Podnart;

  3. BELINKA PERKEMIJA, d.o.o., Zasavska cesta 95, 1001
Ljubljana;
  4. BUTAN PLIN, d.d., Ljubljana, Verovškova 70, 1000
Ljubljana;
  5. ELES ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana;
  6. ENOS Energetika, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270
Koroška Bela;
  7. FENOLIT, d.d., Borovnica, Breg 22, 1353 Borovnica;
  8. HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo,
d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale;
  9. INSTALACIJA, d.o.o., Koper, Sermin 10/a, 6000 Koper;
  10. INTERINA, d.o.o., Ljubljana, PLIN KOZINA, Kolodvorska
18, 6240 Kozina;

  11. ISTRABENZ PLINI, d.o.o., Koper, Plinarniška 1, 3000
Celje;
  12. ISTRABENZ PLINI, d.o.o., Koper, Sermin 8a, 6000 Koper;
  13. KIK KAMNIK, d.d., Fužine 9, 1240 Kamnik;
  14. MELAMIN Kemična tovarna, d.d., Kočevje, Tomšičeva 9,
1330 Kočevje;
  15. NAFTA LENDAVA, Trimlini 1a, 9220 Lendava;
  16. PETROL, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana;
  17. PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Petrol
Energetika, d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore;
  18. PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Petrol
Skladiščenje, d.o.o., Trimlini 1H, 9220 Lendava;

  19. PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Petrol
Skladiščenje, d.o.o., Skladišče goriv RAČE, Fram 9, 2311 Fram;
  20. PLAMA-PUR, Proizvodnja in predelava plastičnih mas,
d.d., Podgrad 17, 6244 Podgrad;
  21. PLINARNA MARIBOR, d.d., Ledina 26, 2000 Maribor;
  22. POŠTA SLOVENIJE, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor;
  23. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, Kolodvorska ulica 2, 1000
Ljubljana;
  24. SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana;
  25. STEKLARNA HRASTNIK; d.d., Cesta 1. maja 14, 1430
Hrastnik;
  26. STEKLARNA ROGAŠKA; d.d., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška
Slatina;

  27. TALUM, tovarna aluminija, d.d., Kidričevo, Tovarniška
cesta 10, 2325 Kidričevo;
  28. TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000
Ljubljana;
  29. TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik;
  30. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta
2, 1000 Ljubljana;
  31. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor;
  32. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO,
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana;
  33. ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE – za skladišče naftnih
derivatov Ortnek, Dunajska cesta 106, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost