Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

802. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi, stran 2246.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi (Uradni list RS, št. 49/09) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje ob Cesti Borisa Kidriča v Zagorju ob Savi, ki obsega besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. 312/2009, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Spekter Projekt d.o.o. iz Trbovelj.
2. člen
Obravnavano območje je umeščeno med potok Medija na jugozahodni strani in Cesto Borisa Kidriča na severovzhodni strani. Območje je v naravi delno precej strm, podolgovat, nagnjen teren, pozidan z dotrajanimi, slabo vzdrževanimi stanovanjskimi in delno poslovnimi objekti. Znotraj ureditvenega območja so zemljišča parc. št. 884/1, 884/2, 885/2, 886, 887/2, 888, 889, 890/1, 891/1, 891/2, 903/2, 903/3, 903/4, 904, 905, 906/1, 906/2, 907, 908/1, 908/3, 908/4, 909, 910/1, 910/2, 911/2, 911/3, 911/4, 911/5, 912, 913, 914/1, 914/2, 915/1, 915/2, 916, 917/1, 917/2, 917/3, 917/4, 950/1, 950/4 – del, 950/5, 951/1, 951/2, 1898/1 – del, vse k.o. Zagorje – mesto. Površina ureditvenega območja je 1,6 ha.
Na obravnavanem območju je načrtovana izgradnja treh enakih vila blokov, v katerih bo po 8 stanovanj (skupaj 24). Tlorisna dimenzija posameznega objekta bo znašala 20,00 m x 21,50 m, vertikalni gabarit posameznega objekta bo znašal: K2 + K1 + P + 1. V vsakem objektu je v pritličju predvidena garažna etaža z dovozom/izvozom na Kidričevo cesto. Objekti bodo zasnovani energetsko varčno. Priključeni bodo na vso potrebno infrastrukturo (NN omrežje, kanalizacijsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje, cestno omrežje, toplovodno omrežje). V sklopu območja se bodo uredile še zelenice, sprehajalne poti, prireditveni prostor ter razgledna ploščad.
3. člen
Dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Jože Marn, Cesta zmage 33, Zagorje ob Savi, v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 15. marca do 15. aprila 2010.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 31. aprila 2010 ob 16. uri v sejni sobi v mansardi Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
6. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-2/2008
Zagorje ob Savi, dne 1. marca 2010
Župan
Občine Zagorje
Matjaž Švagan l.r.