Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

793. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice, stran 2238.

Na podlagi določila 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 32. seji dne 25. 2. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Slovenske Konjice
1. člen
V peti točki 7. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: Statut) se črta šesta alineja.
2. člen
V drugem odstavku 81. člena Statuta se črta četrta alineja.
3. člen
84. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.«.
4. člen
Spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 00700-0001/2010-3(126)
Slovenske Konjice, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.