Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

788. Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo), stran 2227.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – Statut MONM-UPB-2) in 105. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 28. 1. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto, ki obsega:
– Odlok o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02 z dne 21. 5. 2002),
– Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 89/04 z dne 12. 8. 2004),
– Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/05 z dne 25. 3. 2005),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 95/07 z dne 19. 10. 2007),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 10/10)
O D L O K
o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
(1) S tem odlokom se predpisujejo komunalne takse (v nadaljevanju: takse) v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju: MO NM).
(2) V MO NM se plačujejo takse za naslednje taksne predmete in storitve (v nadaljevanju: taksni predmet):
1. za glasbene avtomate in za igralna sredstva v javnih lokalih;
2. za posebno rabo javnih površin za postavitev gostinskih vrtov, kioskov, premičnih prodajnih objektov in drugih manjših predmetov pred poslovnimi objekti, prodajo srečk, prodajo časopisov, cvetja in podobno, postavitev prodajnih avtomatov, postavitev gradbenih odrov ali gradbišč, postavitev premičnih prodajnih objektov, snemanje filmov, postavitev prometne signalizacije in prometne opreme ter postavitev reklamnih objektov in naprav;
3. za podrejeno rabo javnih površin (izredno rabo za javne prireditve, shode in podobno);
4. za vitrine, v katerih se razstavlja blago ali predstavlja dejavnost zunaj poslovne stavbe;
5. za reklamne napise, objave in oglase na samostoječih, stenskih ali svetlobnih tablah, samostoječih svetlobnih vitrinah, svetlobnih vitrinah na avtobusnih postajališčih, plakatnih stebrih, v obliki slikovno ali pisno obdelanih sten zgradb, v obliki svetlobnih ali vrtljivih prikazovalnikov, obešankah na drogovih javne razsvetljave, prenosljivih uličnih panojih, transparentih, zvočnih objektih ali napravah, plakatih, nalepkah, napisih in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih; za reklamne napise na zunanjih površinah mobilnih sredstev, za reklamne napise na zunanjih in notranjih površinah javnih prevoznih sredstev, za tiskovine in reklamne izdelke, ki jih raznaša pošta ali druge organizacije, za elektronsko oglaševanje na javnih prostorih; zvočno oglaševanje.
2. člen
(1) Taksni zavezanec (v nadaljevanju: zavezanec) je pravna ali fizična oseba, ki uporablja taksne predmete ali ima poslovne koristi od nameščanja ali uporabe taksnih predmetov, za katere so predpisane takse.
(2) Zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja taksni predmet, za katere je s tem odlokom predpisana taksa.
(3) Taksa za določen taksni predmet in storitev se lahko odmeri le enemu zavezancu.
3. člen
(1) Takso odmeri pristojni oddelek MO NM za komunalne zadeve (v nadaljevanju: pristojni oddelek) na osnovi prijave zavezanca, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav Inšpektorata MO NM (v nadaljevanju: Inšpektorat).
(2) Kadar je zavezanec pridobil z javnim razpisom pooblastilo za izvajanje dejavnosti, ki podleže taksni obveznosti, se s pogodbo določi višina, način obračunavanja in plačevanja takse glede na pogoje javnega razpisa.
(3) V tarifi komunalnih taks je določeno, v katerih primerih lahko izvrši odmero, pobiranje in odvajanje pobrane komunalne takse fizična ali pravna oseba, ki ni zavezanec.
4. člen
(1) Taksna tarifa, ki je sestavni del tega odloka, določa taksne predmete in takso, ki je določena v točkah.
(2) Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,0468 EUR.
(3) Vrednost točke se usklajuje z gibanjem rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji. Sklep o revalorizirani vrednosti točke sprejme in javno objavi župan MO NM.
(4) Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti oziroma pri taksah, ki so določene z letno tarifo, vrednost točke na dan zapadlosti plačila takse.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri izračunu takse, ki je zavezanec ni plačal vnaprej, uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje odločbe, s katero se odmeri višino taksne obveznosti.
5. člen
Zavezancu pod točko 5. drugega odstavka 1. člena tega odloka se za postavitev ali namestitev taksnega predmeta na lokacijah, ki so na občinskih cestah in drugih javnih površinah (zelenicah, parkih ipd.), taksa poveča za 20 odstotkov.
6. člen
(1) Višina taksne obveznosti se določi glede na območje, v katerem se nahaja taksni predmet.
(2) Za potrebe tega odloka se območje občine razdeli na I. in II. območje.
I. območje obsega:
– območje mestnega jedra Novega mesta v mejah, kakor jih opredeljuje Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje jedra Novega mesta (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/91) in
– območje mestnih vhodnih cest, povezovalnih cest in obvoznic v Novem mestu, kakor jih opredeljuje Odlok o ulicah v Novem mestu (Uradni list RS, št. 32/93).
II. območje obsega:
– ostalo območje MO NM.
7. člen
Če se taksni predmet uporablja nad obsegom, za katerega je bila taksa odmerjena ali plačana, se za prekoračitev zaračuna taksa v 10-kratni višini takse, obračunane po taksni tarifi.
8. člen
Obveznost plačila takse (v nadaljnjem besedilu: taksna obveznost) nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma začetka uporabe, preneha pa z dnem prenehanja uporabe oziroma z dnem, ko je taksni zavezanec pisno obvestil pristojni oddelek o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.
9. člen
(1) Zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojnemu oddelku najmanj 15 dni pred dnevom nastanka taksne obveznosti, če ni v tarifi taks drugače določeno.
(2) Prijava nastanka taksne obveznosti mora vsebovati podatke o zavezancu ter podatke in dejstva, ki so potrebna za določitev višine takse, kot so:
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta (velikost, število ipd.).
(3) Okoliščine, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vplivajo na taksno obveznost.
(4) Inšpektorat na terenu ugotavlja, ali je uporaba ali namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksnih zavezancev. V primeru, kadar zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti ali kadar v prijavi navede pomanjkljive podatke, se taksa lahko odmeri na podlagi podatkov, ki jih pridobi pooblaščena oseba Inšpektorata.
10. člen
(1) Taksa se plačuje vnaprej ob nastanku taksne obveznosti, če ni s tem odlokom drugače določeno.
(2) Takse, za katere taksna obveznost traja več kot en mesec, se plačuje mesečno vnaprej.
(3) Če je za postavitev ali uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje ali dovoljenje pristojnega organa, je potrebno takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotavlja organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izdaja.
(4) Ne glede na določila tretje alineje tega člena se takso za uporabo javne površine v primeru izvajanja gradbenih del plača najkasneje v roku osmih dni po prejemu soglasja ali dovoljenja pristojnega organa za postavitev oziroma uporabo določenega taksnega predmeta.
11. člen
Če pristojni oddelek MO NM, pristojen za finance, ugotovi, da zavezanec iz 2. člena tega odloka ni plačal takse ali je ni plačal v celoti, o tem obvesti pristojni oddelek in Inšpektorat.
12. člen
(1) Prisilna izterjava taks se opravi po določbah Zakona o upravnem postopku, ki določajo izvršbo odločb, izdanih v upravnem postopku.
(2) Pravica do izterjave takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana. Pravica do povrnitve takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa plačana.
13. člen
Takse so prihodek proračuna MO NM.
14. člen
Če taksni zavezanec ne prijavi taksnega predmeta ali taksa ni bila plačana, odredi Inšpektorat preprečitev nadaljnje uporabe taksnega predmeta ali prisilno odstranitev taksnega predmeta preko izvajalca javne službe čiščenja javnih površin JP Komunala Novo mesto, d.o.o., na stroške taksnega zavezanca.
15. člen
(1) Predmet odmere taks po tem odloku so tudi taksni predmeti, ki so na dan uveljavitve tega odloka v uporabi, pa zanje taksa ni bila plačana ali odmerjena.
(2) Taksni zavezanci so dolžni taksne predmete in storitve iz prvega odstavka tega člena prijaviti pristojnemu oddelku v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
16. člen
Takse ne plačujejo:
– humanitarne, kulturne, vzgojne, športne in verske organizacije, kadar gre za obveščanje o svojih dejavnostih na svojih objektih in napravah za oglaševanje,
– MO NM za akcije turističnega, športnega ali drugega namena, ki jih organizira, podpira ali je njihova pokroviteljica.
17. člen
(1) Z globo 1.400,00 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je zavezanec za plačilo komunalne takse in ne ravna skladno z 9. in 15. členom tega odloka.
(2) Z globo 400,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 400,00 evrov se za prekršek kaznuje fizična oseba, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Novo mesto s spremembami (Uradni list RS, št. 44/02, 89/04, 31/05, 95/07 in 10/10).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2009
Novo mesto, dne 28. januarja 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.