Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

786. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat, stran 2225.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ter 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) župan Občine Laško sprejme
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat (Uradni list RS, št. 105/02)
1. člen
S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: Ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat (Uradni list RS, št. 105/02).
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ocena stanja:
V lokacijskem načrtu za ureditev reke Savinje je bila obdelana prestavitev struge na ovinku Marija Gradec in druge ureditve do Udmata. S časoma se je izkazalo, da obstoječi podvoz na regionalni cesti pod železniško progo nima zadostnih gabaritov, da bi promet skozenj lahko potekal z avtobusi s klimo ter s tovornimi vozili. Obstoječi podvoz je mnogokrat poplavljen. Regionalna cesta Laško–Šentjur od hotela Hum do Marija Gradca je nenormalno obremenjena z osebnimi vozili ter s tovornjaki, ki so vezani na Pivovarno Laško d.d..
Rešitev omenjenih problemov je v izgradnji novega podvoza na novi lokaciji ob reki Lahomnici, izgradnji novega mostu čez reko Savinjo, povezovalni cestni infrastrukturi in dveh manjših premostitvenih objektov čez reko Lahomnico. Za izgradnjo omenjenega je potrebno pripraviti spremembe prostorskega akta, da se vsa prej omenjena infrastruktura umesti v prostor.
Ker se bo projekt prestavitve in ureditve Savinje pričel izvajati v letu 2010 je potrebno za nadaljevanje izvajanja tega projekta pripraviti spremembe in dopolnitve že citiranega prostorskega akta.
Pri pripravi sprememb odloka je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave.
Razlogi za pripravo OPPN:
– pobuda lokalne skupnosti in upravljalcev državne infrastrukture (DRSC, Javna agencija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo),
– pobuda gospodarstva,
– racionalni pristopi za dostop do posameznih delov območja Kozjanskega,
– prometna razbremenitev posameznih delov mesta Laško.
Pravna podlaga:
– Odlok o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: Ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat (Uradni list RS, št. 105/02)
– Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07)
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/98).
3. člen
(okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Predmet sprememb in dopolnitev odloka je v večini v okviru obstoječega odloka, del pa sega vzhodno od žel. proge v PUP območje in območje UN Marija Gradec Ks 7/1 in del Ks 7 južni del z Lahomnico (Uradni list RS, št. 50/98).
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi in z dopolnitvijo že pridobljenih strokovnih gradiv, ki so na voljo:
– nov podvoz pod železniško progo (železniška proga Maribor–Zidani most, Ureditev izvennivojskega križanja železniške proge in ceste R3-681 odsek 4006 Laško–Breze–Šentjur v km 1.0), Lineal d.o.o. (Investitor SŽ),
– prestavitev struge reke Savinje, Ureditev Savinje pod Laškim – I. faza, projekt PGD, PZI Hidrosvet d.o.o.(Investitor MOP),
– III. most preko reke Savinje na območju Laško jug, IDZ, 933, Lineal d.o.o.(investitor občina),
– prometna študija, kapacitetnih preveritev vpliva novega mostu na območju Marija Gradec pri Laškem na bližnje cestno omrežje, 943 – prom, Lineal d.o.o. (investitor DRSC),
– projektna naloga izdelave projekta PGD, PZI za gradnjo podvoza (Marija Gradec), december 2008, Slovenske železnice d.o.o. december 2008.
Izdelovalec sprememb odloka izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku izdelave sprememb odloka, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
5. člen
(roki za pripravo sprememb odloka)
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja sprememb odloka:
1. Župan sprejme sklep in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu – 1. 3. 2010 (pripravljalec Občina Laško).
2. Izdelava idejnih zasnov (prometna, komunalna in energetska infrastruktura) – 20. 4. 2010 (izdelovalec).
3. Izdelava osnutka – 20. 5. 2010 (izdelovalec).
4. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 6. člena – 20. 7. 2010 (pripravljavec Občina Laško oziroma po pooblastilu izdelovalec zbran na JR).
– odločitev o CPVO (pripravljavec Občina Laško). Ministrstvo najkasneje v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za predmetni izvedbeni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
5. Izdelava dopolnjenega osnutka – 1. 9. 2010 (izdelovalec).
6. Sodelovanje javnosti (pripravljavec Občina Laško):
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi 20. 9. 2010 (obvestilo o javni razgrnitvi se objavi z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način)
– javna razgrnitev 25. 9. 2010–25. 10. 2010
– javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve.
7. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek.
8. Občinski svet preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Lastnike zemljišč mora občina pisno seznaniti s svojimi stališč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve – 15. 12. 2010 (pripravljavec Občina Laško).
9. Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov, se izdela predlog oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora iz 6. člena tega programa priprave – 20. 1. 2011 (izdelovalec).
10. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 6. člena tega sklepa – 1. 3. 2011 (pripravljavec Občina Laško, oziroma po pooblastilu izdelovalec zbran na JR).
11. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog za sprejem na Občinskem svetu Občine Laško – april 2011 (izdelovalec).
12. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok na seji Občinskega sveta Občine Laško – maj 2011.
13. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – maj 2011 (pripravljavec Občina Laško).
14. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – maj 2011 (izdelovalec).
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Pristojni nosilci urejanja prostora sprememb in dopolnitev odloka so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save;
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
5. JP Komunala Laško d.o.o.;
6. Elektro Celje d.d.;
7. Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
8. Geoplin plinovodi d.o.o.;
9. Adriaplin d.o.o.;
10. Elektro Turnšek d.o.o., Celje;
11. Občina Laško;
12. KS Marija Gradec;
13. Pivovarna Laško d.d.;
14. SŽ, Direkcija za vodenje investicij v javno žel. infrastrukturo;
15. DRSC izpostava Celje;
16. Zavod za ribištvo RS.
Po sprejemu sklepa pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 58. člena ZPNačrt štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb odloka ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi sprememb odloka sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško;
– izdelovalec OPPN izbran na javnem razpisu.
7. člen
(obveznosti financiranja sprememb odloka)
Izdelavo sprememb odloka, geodetske podlage, geološka poročila, morebitno presojo vplivov na okolje, strokovna gradiva, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bo financirala Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-01/2010
Laško, dne 1. marca 2010
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.