Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

783. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci, stran 2223.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 25. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Križevci
1. člen
Ta pravilnik ureja način dodeljevanja enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: denarna pomoč) staršem novorojencev, določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice do dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Denarna pomoč staršem novorojenega otroka je pomoč, s katero se družini zagotovijo praviloma dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravica do denarne pomoči je vezana na novorojenca, ki ima stalno prebivališče v Občini Križevci, s tem da to pravico uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik otroka.
4. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma med staršema.
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa.
5. člen
Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavlja s pisno vlogo pri občinski upravi Občine Križevci, v kateri je potrebno navesti podatke o stalnem prebivališču vlagatelja in novorojenca, številko transakcijskega računa, na katerega se nakažejo sredstva, in priložiti:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca,
– fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja ali otroka,
– sporazum ali odločba pristojnega organa iz 4. člena (kolikor je potreben).
Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje 3 mesece po otrokovem rojstvu. Po izteku tega roka upravičenec ne more več zahtevati enkratne denarne pomoči po tem pravilniku.
6. člen
Višina denarne pomoči znaša 150 EUR za vsakega živorojenega otroka. O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Križevci.
Sredstva za dodeljevanje denarnih pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Križevci.
7. člen
O dodelitvi denarne pomoči odloči občinska uprava z odločbo na podlagi tega pravilnika. Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 8 dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan.
8. člen
Denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun vlagatelja ali novorojenca v roku 15 dni od datuma izdaje odločbe.
9. člen
Prejemnik denarne pomoči je dolžan vrniti prejeto enkratno pomoč skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov.
10. člen
Za novorojenca rojenega v času od 1. 1. 2010 do začetka veljavnosti tega pravilnika, lahko upravičenec uveljavlja pravico do pomoči v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-01
Križevci, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.