Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

779. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje, stran 2201.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09 – ZPNačrt-A), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 26. redni seji dne 1. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja, podlage za odmero komunalnega prispevka, podrobnejša merila zanje in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), katerega je izdelalo podjetje Espri d.o.o. in je dosegljiv na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Kočevje, ki se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, fekalnim kanalizacijskim omrežje, omrežjem cest oziroma se bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
Območja, opremljanja s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunski območji za primarno in sekundarno vodovodno omrežje sta prikazani na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunski območji za primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje sta prikazani na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za cestno omrežje je prikazano na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskega območja;
– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je prikazano na karti 4: Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskega območja;
Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v alinejah od 1 do 4, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja in so izvedena v merilu 1:5.000.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak obstoječi ali predvideni objekt za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek je opremljen s cestnim omrežjem. Izjema so primeri, ko mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, kar se šteje, kot da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega in/ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim in/ali sekundarnim vodovodnim omrežjem.
Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele (D(pi)) in merilom neto tlorisne površine objekta (D(ti)) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša D(pi) = 0,3 ter D(ti) = 0,7.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
 
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
+-----------------+--------------+-----------------------------+
|Vrsta objekta  | K(dejavnosti)|      Oznaka      |
|         |       |v klasifikaciji objektov CC- |
|         |       |       SI       |
+-----------------+--------------+-----------------------------+
|Trgovske in druge|   1,30   |       123       |
|stavbe za    |       |               |
|storitveno    |       |               |
|dejavnost    |       |               |
+-----------------+--------------+-----------------------------+
|Tri- in     |   1,30   |      1122       |
|večstanovanjske |       |               |
|stavbe      |       |               |
+-----------------+--------------+-----------------------------+
|Dvostanovanjske |   1,00   |      1121       |
|stavbe      |       |               |
+-----------------+--------------+-----------------------------+
|Enostanovanjske |   1,00   |       111       |
|stavbe      |       |               |
+-----------------+--------------+-----------------------------+
|Industrijske   |   0,70   |       125       |
|stavbe in    |       |               |
|skladišča    |       |               |
+-----------------+--------------+-----------------------------+
|Stavbe splošnega |   0,70   |       126       |
|družbenega pomena|       |               |
+-----------------+--------------+-----------------------------+
|Garažni objekti |   0,70   |      1242       |
+-----------------+--------------+-----------------------------+
|Objekti za šport,|   0,70   |       241       |
|rekreacijo in  |       |               |
|drugi objekti za |       |               |
|prosti čas    |       |               |
+-----------------+--------------+-----------------------------+
|Druge      |   0,70   |       127       |
|nestanovanjske  |       |               |
|stavbe      |       |               |
+-----------------+--------------+-----------------------------+
Za vse stavbe, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.
 
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+----------------------+------------+------------+-------------+
|  Komunalna oprema  | Obračunsko |  Skupni  | Obračunski |
|           |  območje | stroški  |  stroški  |
|           |      |  v EUR  |  v EUR  |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|1.a Vodovod – primarno|   VO1  | 4.382.000 |  4.382.000|
|omrežje        |      |      |       |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|1.b Vodovod –     |   VO2  | 8.001.000 |  8.001.000|
|sekundarno omrežje  |      |      |       |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|2.a Kanalizacija –  |   KA1  | 10.142.000 |  10.142.000|
|primarno omrežje   |      |      |       |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|2.b Kanalizacija –  |   KA2  | 15.213.000 |  15.213.000|
|sekundarno omrežje  |      |      |       |
+----------------------+------------+------------+-------------+
|3. Ceste       |   CES  | 23.962.000 |  23.962.000|
+----------------------+------------+------------+-------------+
|4. Ravnanje z odpadki |   ODP  | 592.000  |   592.000|
+----------------------+------------+------------+-------------+
8. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.
 
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
+------------------------------------+------------+------------+
|       Postavka       |   Cp   |   Ct   |
|                  | (v EUR)  | (v EUR)  |
+------------------------------------+------------+------------+
|1.a Vodovod – primarno omrežje   |  0,626  |  3,642  |
+------------------------------------+------------+------------+
|1.b Vodovod – sekundarno omrežje  |  1,143  |  6,650  |
+------------------------------------+------------+------------+
|2.a Kanalizacija – primarno omrežje |  2,876  |  10,646  |
+------------------------------------+------------+------------+
|2.b Kanalizacija – sekundarno    |  4,314  |  15,968  |
|omrežje               |      |      |
+------------------------------------+------------+------------+
|3. Ceste              |  3,223  |  19,325  |
+------------------------------------+------------+------------+
|4. Ravnanje z odpadki        |  0,080  |  0,477  |
+------------------------------------+------------+------------+
Pomen C(p) in C(t) je naslednji:
Cp – stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja;
Ct – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja.
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo indeksa, ki ga predpisuje uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
 
         KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
 
kjer je:
KP(ij)     znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju
A(parcela)   površina parcele
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta
Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka
Dt       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost)  faktor dejavnosti
Cp(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme
Ct(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne
        infrastrukture.
Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V primerih, ko parcele objekta ni mogoče določiti na način, določen s prejšnjim odstavkom, kadar je več objektov na eni parceli ali kadar parcele zaradi drugih razlogov ni moč določiti, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5. Na območjih, ki se urejajo s posebnim prostorskim aktom se parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z grafičnim delom prostorskega akta.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi parceli in podobnih primerih se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med starim in novim stanjem objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru se komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
KP = KP(novo stanje objekta) – KP(staro stanje objekta)
V primeru spremembe vrste objekta za obstoječe objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, ki je določen s 6. členom tega odloka ter neto tlorisne površine, katerim se spreminja namembnost.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po sledeči formuli:
KP(i) = (K(dejavnost,i-novi) – K(dejavnost,i-obstoječi)) · A(tlorisna) · Ct · Dt
V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre.
12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = vsota KP(i)
Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KP(i) komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(način odmere in plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo. Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če občina na odločbi na predhodno pisno prošnjo zavezanca ne določi drugače.
14. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in za tiste objekte, ki ne obremenjujejo oziroma njih uporaba ne obremenjuje gospodarske javne infrastrukture, nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture niti niso del objektov, za katere je po tem odloku predvideno plačilo komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se ne plača za objekte, katerih investitor je občina. V primeru, da je občina soinvestitor, se komunalnega prispevka ne plača v enakem deležu, kot znaša soinvestitorski delež občine.
Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sanacijskim programom lahko oproščen zavezanec, ki nadomešča obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
Zavezanca se na njegovo pisno prošnjo lahko oprosti plačila komunalnega prispevka za izgradnjo proizvodnih objektov v območjih, ki se komunalno ne opremljajo na novo, bo pa v občini Kočevje zaradi izvedbe le-teh ustvarjenih najmanj 10 novih delovnih mest v roku 3 let po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Za novo delovno mesto se ne šteje prenos že obstoječega delovnega mesta iz druge lokacije v Občini Kočevje na lokacijo predvidene novogradnje. O oprostitvi se sestavi posebna pogodba, ki vsebuje tudi navedbo o kasnejšem plačilu komunalnega prispevka, kolikor investitor v danem roku ne bi izpolnil pogoja o novozaposlenih.
Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
Pri klasifikaciji objektov se obvezno uporablja Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
17. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 99/99) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 38/01, 61/05 in 91/07).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2009-1301
Kočevje, dne 1. marca 2010
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.