Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

777. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010, stran 2199.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 32. redni seji dne 24. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2010 (Uradni list RS, št. 9/09 in 82/09) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2010 določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Rebalans|
|   |                     |     2010|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  16.634.655|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  14.756.335|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  11.931.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  9.816.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  1.290.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   825.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  2.824.835|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.638.715|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    6.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    6.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    45.220|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.128.900|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.360.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   500.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   860.000|
|   |nematerialnega premoženja        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   517.620|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   367.620|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna |   150.000|
|   |iz sredstev proračuna EU         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  18.156.445|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.276.254|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   812.700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   130.454|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  3.019.750|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   140.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |   173.350|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.231.296|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    54.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  3.708.534|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  1.104.042|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.364.220|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  6.297.519|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  6.297.519|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  1.351.376|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |  1.122.660|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   228.716|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.|  –1.521.790|
|   |-II.)                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA  |    46.200|
|   |KAPITAL. DELEŽEV             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA  |    46.200|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    44.400|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    1.800|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREM.    |    46.200|
|   |KAPITAL. DELEŽ. (IV-V)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |  1.200.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  1.200.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  1.200.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |   552.200|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   552.200|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   552.200|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   –827.790|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   647.800|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=- |  1.521.790|
|   |III.)                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |2009                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |(9009 Splošni sklad za drugo)      |   827.790|
+------+-----------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Za 11. členom odloka se doda nov 12. člen, ki se glasi:
»12. člen
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine)
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za nepremičnine v posamični vrednosti nad 20.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za nepremičnine v posamični vrednosti do 20.000,00 EUR.«
3. člen
Za 12. členom odloka se doda novo 5. poglavje in nov 13. člen, ki se glasita:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
13. člen
(obseg zadolževanja občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 1.200.000 EUR.«
4. člen
Prejšnje 5. poglavje postane 6. poglavje: »6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
Prejšnji 12. in 13. člen postaneta 14. in 15. člen.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/08
Grosuplje, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.