Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

776. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani, stran 2194.

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05, 80/07 in 95/07) ter 10. in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 in 55/07) na 25. seji dne 24. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dol pri Ljubljani
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dol pri Ljubljani, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA Andrej NOVAK s.p., Paradiž 3, 8210 Trebnje, št. projekta PO-016/2009-DOL, v nadaljevanju »program opremljanja«.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Dol pri Ljubljani;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.
Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Obstoječa komunalna oprema je tista komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe.
(3) Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno, opremo pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.
(4) Predvidena komunalna oprema so objekti in omrežja, ki so načrtovani v prostorskih aktih občine.
(5) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
(6) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(7) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrtov razvojnih programov občinskega proračuna. So tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
(8) Parcela je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt oziroma gradbena parcela, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjena za graditev objektov.
(9) Veljavni prostorski akti po tem odloku so prostorski planski akti občine, ki jih bodo po sprejemu nadomestili občinski prostorski načrt (OPN) in občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), sprejeti na podlagi ZPNačrt.
Do uveljavitve novih prostorskih aktov pa za območje Občine Dol pri Ljubljani veljajo sprejeti prostorski ureditveni pogoji (PUP), zazidalni načrti (ZN) ter ureditveni načrti (UN), sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, občinski lokacijski načrti (OLN), sprejeti na podlagi ZUreP-1 ter že sprejeti občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), sprejeti na podlagi ZPNačrt.
(10) Prostorski izvedbeni akti (v nadaljevanju: »PIA«) po tem odloku so PUP in OPN iz devetega odstavka tega člena.
(11) Podrobni prostorski izvedbeni akti (v nadaljevanju: »PPIA«) po tem odloku so ZN, URN, OLN in OPPN iz devetega odstavka tega člena.
(12) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(13) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo v Občini Dol pri Ljubljani:
– prometno infrastrukturo;
– kanalizacijsko omrežje;
– vodovodno omrežje;
– plinovodno omrežje;
– javne zelene površine.
Prikaz obstoječe komunalne opreme je razviden iz grafičnih prilog k programu opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
6. člen
V skladu s programom opremljanja je celotno območje Občine Dol pri Ljubljani razdeljeno na tri obračunska območja:
1. obračunsko območje: obsega območja, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo v nižinskem delu občine ob regionalni cesti (naselja Videm, Dol pri Ljubljani in Podgora pri Dolskem). Gre za območja z najkvalitetnejšo komunalno opremljenostjo. Prvo obračunsko območje obsega naslednja območja z oznakami: BS 9/1, BR 9/2, BP 9/2, BO 9/1 BP 9/1, BR 9/1, BM 9/1, BS 9/4, BM 9/2 in območja razpršene gradnje (razvidno iz grafične priloge);
2. obračunsko območje: obsega območja, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo v nižinskem delu občine ob regionalni cesti. Drugo obračunsko območje obsega naslednja območja z oznakami: BI 8/1, MM 8/1, BS 8/1-2, BS 8/1-1, BS 8/2-2, BS 8/2-1, BS 9/2-1, BS 9/2-2, BS 9/3, BS 9/5, MS 11/1, MS 11/2, MP11/1, MR 11/1, MM 11/1, MS 11/3-1, MS 11/3-2, MS 10/14, MS 10/15, MS 10/1-1 in območja razpršene gradnje (razvidno iz grafične priloge);
3. obračunsko območje: obsega območje z oznakami: MS 10/2, MS 10/3, MS 10/4, MS 10/5, MS 10/1-2, MS 10/1-3, MS 10/6, MS 10/7, MS 10/8, MS 10/9, MS 10/10, MS 10/11, MS 10/12, MS 10/13, MS 10/2, MS 10/16, BR 9/3 in območja razpršene gradnje (razvidno iz grafične priloge).
Oznake območij, ki ponazarjajo obseg obračunskih območij se nanašajo na oznake območij urejanja v veljavnem Odloku o spremembah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in Družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Moste-Polje za obdobje 1986–1990, za območje Dol pri Ljubljani.
Podatki o površinah stavbnih zemljišč ter neto tlorisnih površinah objektov na posameznih obračunskih območjih so prikazani v Tabeli 1.
Tabela 1: Pregled obračunskih območij
+---------------+---------------+---------------+--------------+
|  Obračunsko |  Skupna   | Površina, ki |Neto tlorisne |
|  območje  | površina [m2] | se opremlja |površine [m2] |
|        |        |   [m2]   |       |
+---------------+---------------+---------------+--------------+
|1. obračunsko | 599.322,54  | 521.011,00  | 72.296,37  |
|območje    |        |        |       |
+---------------+---------------+---------------+--------------+
|2. obračunsko | 2.015.352,47 | 1.803.988,30 | 538.521,17 |
|območje    |        |        |       |
+---------------+---------------+---------------+--------------+
|3. obračunsko | 720.842,74  | 668.209,55  | 32.747,60  |
|območje    |        |        |       |
+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Skupaj     | 3.335.517,75 | 2.993.208,85 | 643.565,14 |
+---------------+---------------+---------------+--------------+
IV. SKUPNI TER OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
7. člen
Skupni stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so za posamezno obračunsko območje podani v naslednjih tabelah. Vključujejo stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije, odkupa nepremičnin, stroške odškodnin zaradi razlastitev oziroma omejitev lastninske pravice ali rušitev ter stroške gradnje komunalne opreme.
Tabela 2: Višine skupnih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja, ki se urejajo s PIA
Za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju, ki se ureja s PIA, je podlaga za odmero komunalnega prispevka višina obračunskih stroškov primarne in sekundarne komunalne opreme. Višina obračunskih stroškov po obračunskih območjih je prikazana v Tabeli 3.
Tabela 3: Višine obračunskih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja, ki se urejajo s PIA
Tabela 4: Višine skupnih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja, ki se urejajo s PPIA
Za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju, ki se ureja s PPIA, je podlaga za odmero komunalnega prispevka višina obračunskih stroškov primarne komunalne opreme. Višina obračunskih stroškov primarne komunalne opreme po obračunskih območjih je prikazana v Tabeli 5.
Tabela 5: Višine obračunskih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja, ki se urejajo s PPIA
Podrobnejša analiza skupnih in obračunskih stroškov komunalnega opremljanja je na vpogled v programu opremljanja.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
8. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opreme na obračunskem območju, ki se ureja s PIA so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.
Podatki za izračun komunalnega prispevka v posameznih obračunskih območjih na dan 31. avgust 2009 so navedeni v naslednjih tabelah.
Tabela 6: Indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Cp(ij)), za območja, ki se urejajo s PIA
Tabela 7: Indeksirani stroški opremljanja neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Ct(ij)), za območja, ki se urejajo s PIA
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opreme na obračunskem območju, ki se ureja s PPIA so opredeljeni kot seštevek stroška primarne komunalne opreme. Sekundarno opremo se za taka območja določi v posebnem programu opremljanja za posamezno območje, ki se ureja s PPIA.
Podatki za izračun komunalnega prispevka v posameznih obračunskih območjih na dan 31. avgust 2009 so navedeni v naslednjih tabelah.
Tabela 8: Indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Cp(ij)), za območja, ki se urejajo s PPIA
Tabela 9: Indeksirani stroški opremljanja neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (Ct(ij)), za območja, ki se urejajo s PPIA
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno opremo odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo po tem odloku.
10. člen
Stroški iz 9. člena tega odloka se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.
Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, v publikaciji »Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev« pod rubriko »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
11. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)     znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju [€],
A(parcela)   površina parcele [m2],
Cp(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme [€/m2],
Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka [ / ],
K(dejavnosti) faktor dejavnosti [ / ],
Ct(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne opreme
        [€/m2],
A(tlorisna)  neto tlorisna površina objekta [m2],
Dt       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka [ / ],
i       posamezna vrsta komunalne opreme,
j       posamezno obračunsko območje.
12. člen
Celotni komunalni prispevek je vsota komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme na določenem obračunskem območju in se izračuna na naslednji način:
< glej prilogo - RS_-2010-018-00776-OB~P0010-0000.GIF # Formula >
Zgornje oznake pomenijo:
KP(j)   celotni izračunani komunalni prispevek na
     določenem obračunskem območju,
KP(ij)  izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto
     komunalne opreme, na katero se objekt priključuje,
     za določeno obračunsko območje.
13. člen
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta.
Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta.
V primeru, da se objekt na obračunskem območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek komunalne opreme, ki je na območju ni. To velja le za sekundarno prometno ter individualno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija); za primarno prometno infrastrukturo ter javne zelene površine pa se komunalni prispevek vselej obračuna.
Zavezancu, ki se izboljša opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, na katero dotlej ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba, se odmeri komunalni prispevek samo za izboljšavo opremljenosti stavbnega zemljišča.
14. člen
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp : Dt = 0,5 : 0,5.
15. člen
Glede na namembnost objektov, ki se razvrščajo z ozirom na dejavnosti v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03), so določeni naslednji faktorji dejavnosti (tabela 10):
Tabela 10: Faktorji dejavnosti za objekte glede na vrsto objekta:
+----------------+--------------------------------+------------+
|Šifra kategorije|Tip objekta           |  Faktor  |
|(CC-SI)     |                | dejavnosti |
+----------------+--------------------------------+------------+
|11       |Stanovanjske stavbe       |  1,0   |
+----------------+--------------------------------+------------+
|121       |Gostinske stavbe        |  1,3   |
+----------------+--------------------------------+------------+
|122       |Upravne in pisarniške stavbe  |  1,3   |
+----------------+--------------------------------+------------+
|123       |Trgovske in druge stavbe za   |  1,3   |
|        |storitvene dejavnosti      |      |
+----------------+--------------------------------+------------+
|124       |Stavbe za promet in stavbe za  |  1,3   |
|        |izvajanje elektronskih     |      |
|        |komunikacij           |      |
+----------------+--------------------------------+------------+
|125       |Industrijske stavbe in     |  1,3   |
|        |skladišča            |      |
+----------------+--------------------------------+------------+
|126       |Stavbe splošnega družbenega   |  0,9   |
|        |pomena             |      |
+----------------+--------------------------------+------------+
|127       |Druge nestanovanjske stavbe   |  0,7   |
+----------------+--------------------------------+------------+
|23       |Kompleksni industrijski objekti |  1,3   |
+----------------+--------------------------------+------------+
Za preostale objekte, ki z ozirom na namembnost niso navedeni v tabeli 6, je faktor dejavnosti enak 1,00.
VII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,
– za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
Zavezanec lahko vloži vlogo za delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03). V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Na podlagi vloge, se oblikuje predlog za delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka katerega obravnava in potrdi občinski svet.
VIII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, šteto od dneva prejema zahteve, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
18. člen
Program opremljanja je na vpogled v Občini Dol pri Ljubljani.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po stroških, opredeljenih v 9. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
20. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku za Občino Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 101/00, 58/03, 46/06 in 90/07).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3506-0001/2009
Dol pri Ljubljani, dne 24. februarja 2010
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.