Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

775. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak, stran 2193.

Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 66/07 in 2/09), je Občinski svet Občine Dobrovnik na 25. seji dne 11. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična osnovna šola Dobrovnik – Kétnyelvű Általános Iskola Dobronak (Uradni list RS, št. 2/00, 3/01, 119/08 in 120/08, Uradne objave, št. 1/02) se dopolni in spremeni v 16. členu, ki se glasi:
»Zavod upravlja Svet zavoda, ki ga sestavljajo: predstavniki ustanovitelja, soustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki Sveta staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja in
– 1 predstavnik soustanovitelja,
– 5 predstavnikov zaposlenih delavcev zavoda in
– 3 predstavniki Sveta staršev.
Predstavnika Sveta zavoda s strani ustanovitelja imenuje občinski svet, svojega predstavnika pa imenuje tudi soustanovitelj.
Predstavnike delavcev zavoda se izvoli izmed delavcev dvojezične osnovne šole in enote vrtca, tako, da imajo zaposleni v šoli 4 predstavnike in zaposleni v vrtcu 1 predstavnika.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci šole neposredno na tajnih volitvah po postopku in načinu, ki ga določa zakon, pravila šole ter ta odlok.
Predstavniki sveta staršev ne morejo biti zaposleni v zavodu.
Predstavnike staršev pa izvolijo predstavniki sveta staršev izmed članov sveta staršev, in sicer 2 predstavnika iz sveta staršev šole in 1 predstavnik iz sveta staršev vrtca. Postopek kandidiranja in izvolitve se določi in uredi s poslovnikom. Člani sveta izmed sebe na ustanovni seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih članov. Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je lahko ista oseba izvoljena le zaporedoma dvakrat. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je vezan na status njihovih otrok /šola ali vrtec/ v zavodu.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/2010-4
Dobrovnik, dne 11. februarja 2010
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar l.r.