Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

774. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center starejših občanov Občine Brežice, stran 2192.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center starejših občanov Občine Brežice
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Občina Brežice je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 za potrebe širšega javnega pomena in potrebe gospodarskega sektorja: turizem, kmetijstvo (intenzivnejše), obrt – poslovne in proizvodne dejavnosti; dopolnitev v letu 2009 (Uradni list RS, 104/09), s katerim je spremenila namensko rabo nekaterih zemljišč za potrebe širšega javnega pomena in potrebe gospodarskega sektorja: turizem, kmetijstvo (intenzivnejše), obrt – poslovne in proizvodne dejavnosti.
V tem odloku je določeno ureditveno območje B4-26SC1/909-CD namenjeno domu za starejše in predviden izvedbeni akt OPPN. Podane so usmeritve za razvoj centralnih dejavnosti. Ureditvena enota je opredeljena kot širitev obstoječih centralnih dejavnosti ob mestnem jedru ter se opredeli kot območja centralnih dejavnosti (C), in sicer kot druga območja centralnih dejavnosti (CD) izključno za namene vseh vrst socialnovarstvenih storitev. Gre za namen institucionalnega varstva starejših občanov in drugih oblik pomoči starejšim v občini.
Potrebe v Občini Brežice so, in bodo v bodočnosti še večje, saj število starih oseb, ki potrebujejo institucionalno varstvo narašča. Po projekciji o potrebnem številu mest za institucionalno varstvo v Občini Brežice do 2010, ki je opravljena v SSZS, manjka še 108 mest.
Na večinskem delu območja je izražen interes privatnega investitorja po izgradnji novega sodobnega Centra starejših občanov, kar zajema osnovno domsko varstvo, oskrbovana stanovanja in vse ostale storitve, katere potrebujejo starostniki za kvalitetno življenje v tem obdobju. Z izgradnjo teh ureditev se omogoča srednjeročno in dolgoročno zagotavljanje zadostnih posteljnih kapacitet za institucionalno varstvo starejših občanov na prostoru, kateri omogoča kvalitetno izvedbo projekta in kvalitetno bivanje bodočih stanovalcev. V omenjeni prostor želimo umestiti tudi ostale storitvene in servisne dejavnosti oziroma dopolnilno ponudbo in zagotavljanje potreb po socialno zdravstvenih uslugah.
Za ostala zemljišča, ki so lasti Občine Brežice, v trenutku izdelave OPPN ni konkretiziranega interesa, vendar bo sprejem tega OPPN-ja potencialnim investitorjem skrajšal čas in stroške priprave dokumentacije za gradnjo. Območje se nameni za institucionalno varstvo starejših oseb, ostale oblike institucionalnega varstva (dnevni center, oskrbovana stanovanja), druge oblike pomoči za stare občane (pomoč na domu, socialni servis), poslovne površine za storitvene in servisne dejavnosti (dopolnilna ponudba in zagotavljanje potreb območja) ipd.
Določijo so tudi robni pogoji.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje se nahaja v južnem delu mesta Brežice v neposredni bližini obstoječega Doma upokojencev Brežice. Meji na obstoječo pozidavo in na Prešernovo in Dobovsko cesto, iz katerih bo predviden tudi dostop na to območje. Na vzhodni strani meji na javno poljsko pot. Območje je nivojsko nižje od platoja obstoječega Doma upokojencev v neposredni bližini, drugače pa pretežno ravninsko. Danes je območje namenjeno kmetijski rabi – travniki in njiva. Zahodni rob meji na obstoječo pozidavo in je že pozidan.
Območje OPPN zajema zemljišča, na katerih je izražen konkreten interes, in sicer na parc. št. 1357/1, 1358, 1359, 1360 vse k.o. Brežice ter ostala zemljišča na parc. št.: 1340/1, 1339, 1356/2, lahko tudi 1357/2 vse k.o. Brežice. Skupna površina obravnavanega območja znaša 1,84 ha.
Za ostala zemljišča, ki po nadrejenem aktu pripadajo k isti prostorski enoti, se določijo merila in pogoji v izvedbenem delu Občinskega prostorskega plana.
Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bo potrebno izvesti priključke izven območja.
Na tem območju je registrirano območje naselbinske kulturne dediščine »Brežice – mestno« jedro in območje arheološke dediščine »Brežice- Arheološko najdišče Mestno jedro – Sejmišče«.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo občina se izvede naknadno in ni predmet tega postopka.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi izdelane idejne zasnove, prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi OPPN-ja so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Brežice;
– IDZ, Dom za starejše občane, januar 2010, Studio 73, Štore;
– v delu območja se izvedejo predhodne arheološke raziskave in geomehanski elaborat;
– na širšem območju je v sklopu izdelave strokovnih podlag za HE Brežice predvidena cestna povezava do jezovne zgradbe HE Brežice. Pri izdelavi OPPN se pridobi podlaga od podjetja IBE in se upošteva pri pripravi OPPN oziroma se uskladi. Območje ne tangira drugih strokovnih podlag pripravljavca.
– podatki o obstoječih in planiranih infrastrukturnih vodih in napravah;
– podatki o naravnih lastnostih prostora;
– drugi elementi obdelave;
– podatki in programi zainteresiranih investitorjev.
Idejne rešitve v variantah se ne predvideva, ker so bile na območju izkazanega interesa izdelane variante v fazi IDZ objekta, na ostalem območju pa bodo definirana mejna merila in pogoji in se bodo variantne rešitve izdelale v fazi priprave PGD dokumentacije objektov konkretnega namena.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
Sklep o pripravi                 februar 2010
Izdelava osnutka OPPN               marec 2010
Pridobivanje smernic in odločitve o CPVO      april 2010
Javna razgrnitev in obravnava OPPN     maj–zač. jun. 2010
1. obravnava odloka na občinskem svetu       junij 2010
Izdelava predloga OPPN               julij 2010
Pridobivanje mnenj                avgust 2010
Sprejem odloka na občinskem svetu        oktober 2010
Navedeni roki predstavljajo oceno in so odvisni od zahtev nosilcev urejanja prostora. Dinamika zasedanj občinskega sveta bo sledila v tem sklepu določenim rokom za pripravo OPPN.
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana, (varstvo okolja)
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto, (varstvo voda)
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto, (varstvo kulturne dediščine)
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
5. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija)
6. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje)
7. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena ter urejanja lokalnega cestnega omrežja)
8. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture)
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, Ljubljana, (širše območje priprave DPN HE Brežice)
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije)
11. INTEL telekomunikacije Šetinc Branko, s.p., Cesta prvih borcev 28 A, 8250 Brežice; (kabelsko omrežje)
12. Krajevna skupnost Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN: Občina Brežice
Naročnik OPPN: Prodoma d.o.o.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja izbere in financira pobudnik.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-2/2010
Brežice, dne 26. februarja 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.