Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

773. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Borovnica, stran 2191.

Na podlagi določb 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) ter 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na 25. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Borovnica določa upravičence do dodelitve enkratne denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), kriterije in merila za določitev višine denarne socialne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve enkratne denarne socialne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna socialna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se upravičencem lahko podeli praviloma enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materiale stiske prosilca.
3. člen
Občina Borovnica vsako leto zagotavlja sredstva za dodelitev denarnih pomoči v proračunu za tekoče leto na postavki »Izredne denarne pomoči občanom«. Denarne pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog.
II. UPRAVIČENCI
4. člen
Do denarne pomoči so upravičeni tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče na območju Občine Borovnica in ki tam tudi stalno prebivajo.
5. člen
Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine, pri katerih dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za dodelitev denarne socialne pomoči, določenega z Zakonom o socialnem varstvu, za več kot 50%, z upoštevanjem dejanskih materialnih oziroma socialnih razmer upravičenca.
6. člen
Upravičenci do denarne socialne pomoči morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi, nujno potrebna pomoč občine,
– da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki jih predvideva Zakon o socialnem varstvu in ta pravilnik.
Za trenutno materialno ogroženost štejejo posledice utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družinskih članov: dolgotrajna bolezen, invalidnost, nesposobnost za pridobitno delo, smrt v družini, elementarne nesreče in druge posebne okoliščine.
III. OBLIKA IN VIŠINA DENARNE POMOČI
7. člen
Denarne pomoči po tem pravilniku se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki, in sicer s plačilom računa za nabavo kurjave, življenjskih potrebščin, šolskih potrebščin, električne energije, najemnine za stanovanje, komunalne storitve, pomoč pri plačilu dietne prehrane za otroke – celiakija, diabetes ipd.
Do plačila najemnine za stanovanje ni upravičena oseba, ki si ni uredila pravice do subvencionirane najemnine.
8. člen
Kriterij za določitev denarne pomoči je minimalni dohodek posameznika ali družine, katerega višina se določi po merilih Zakona o socialnem varstvu. Kot dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki po Zakonu o socialnem varstvu, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
9. člen
Znesek denarne pomoči posamezniku ali družini v tekočem letu znaša najmanj 50% zneska minimalnega dohodka in največ dvakratni znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka po Zakonu o socialnem varstvu. Višina denarne pomoči se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca. Pri odločanju o višini denarne pomoči je potrebno poleg izjemnih socialnih razmer upravičenca upoštevati tudi možnosti glede na zagotovljena sredstva v občinskem proračunu.
10. člen
Denarna pomoč se ne dodeli, oziroma se dodeli nižji znesek od določenega:
1. če se ugotovi, da je dejanski socialni položaj posameznika ali družine boljši, kot izhaja iz izkazanega dohodka v vlogi prosilca za socialno pomoč,
2. če je že kdo od družinskih članov, ki prebivajo v istem gospodinjstvu, v tekočem letu dobil denarno pomoč,
3. če se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu,
4. če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI
11. člen
Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči«, ki je priloga tega pravilnika. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu občine ali ga pridobi na spletni strani Občine Borovnica, www.borovnica.si.
Vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev in so navedena kot priloge k vlogi.
V posameznih postopkih občinska uprava pridobi mnenje Centra za socialno delo Vrhnika.
12. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči vodi občinska uprava v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.
O upravičenosti in višini pomoči izda odločbo o dodelitvi denarne pomoči ali zavrnitvi vloge, v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Borovnica. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
13. člen
Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi tiste določbe zakona, ki urejajo področje socialnega varstva, ki se nanašajo na denarno socialno pomoč.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0001/2010-1
Borovnica, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.