Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

553. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, stran 1479.

Na podlagi 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 63/99), 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gorje (Uradni list RS, št. 5/07), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora (UVG 21/00) in 38. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica (UVG 35/03, in Uradni list RS, št. 89/09) so občinski sveti Občine Gorje na 21. seji dne 12. 11. 2009, Občine Žirovnica na 24. seji dne 26. 11. 2009, Občine Jesenice na 33. seji dne 17. 12. 2009, Občine Bohinj na 33. seji dne 21. 12. 2009, Občine Kranjska Gora na 30. seji dne 27. 1. 2010 in v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08 in 79/09) sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
1. člen
1. členu Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/08; v nadaljevanju: odlok) se dodata prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.«
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
V četrtem odstavku 2. člena odloka se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
3. člen
3. členu odloka se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Župani imenujejo in razrešujejo vodjo skupne uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.«
4. člen
6. členu odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Seznam predpisov občine ustanoviteljice javno objavijo na svojih spletnih straneh.«
5. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za posamezno občino ustanoviteljico se opravlja delo v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin. To razmerje se uporablja tudi za financiranje delovanja skupne občinske uprave, in sicer:
(1) Občina Jesenice                 63,44%,
(2) Občina Kranjska Gora              15,77%,
(3) Občina Žirovnica                12,29%,
(4) Občina Gorje                  8,5%«.
6. člen
V 8. členu odloka se za besedno zvezo »v skladu« doda besedilo: »z razmerjem iz prejšnjega člena in«.
7. člen
Drugi odstavek 10. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva mora imeti izobrazbo, kot jo določajo področni predpisi in opravljen strokovni izpit za inšpektorja.«
8. člen
12. členu odloka se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme župan Občine Jesenice v soglasju z župani občin ustanoviteljic.«
9. člen
Besedilo 13. člena odloka se črta in nadomesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
Sredstva za zaposlene, stroške za blago in storitve, opreme ter stroške skupnih projektov v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z razmerjem iz 7. člena tega odloka.«
10. člen
Besedilo 16. člena odloka se črta in nadomesti z besedilom:
»Javnim uslužbencem so občine ustanoviteljice ob prenehanju delovanja medobčinskega inšpektorata in redarstva dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev, glede na deleže posamezne občine, kot je določeno v 7. členu tega odloka.«
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za objavo poskrbi Občina Jesenice.
Št. 039-9/2009-2
Gorje, dne 12. novembra 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.
Št. 032-0002/2006
Žirovnica, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
Št. 007-28/2009-5
Jesenice, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 30/4
Kranjska Gora, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost