Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

252. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-A), stran 934.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. januarja 2010.
Št. 003-02-1/2010-7
Ljubljana, dne 4. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NADZORU IZVOZA BLAGA Z DVOJNO RABO (ZNIBDR-A)
1. člen
V Zakonu o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04) se v 1. členu za besedo »nadzora« črta beseda »izvoza«, za piko pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Ukrepi nadzora blaga z dvojno rabo se nanašajo na izvoz, prenos v carinskem območju Evropske unije, tranzit, posredovanje, zagotavljanje tehnične pomoči ter na izdajo potrdil v zvezi z uvozom blaga z dvojno rabo.«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(izvajanje predpisov skupnosti)
(1) Za izvajanje predpisov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: skupnost) se s tem zakonom za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L št. 134 z dne 29. 5. 2009, str. 1, s spremembami) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 428/2009/ES) določajo pristojni organ za izdajo dovoljenj in za nadzor ter kazenske določbe.
(2) S tem zakonom se za nadzor nad zagotavljanjem tehnične pomoči skladno s Skupnim ukrepom Sveta z dne 22. junija 2000 za nadzor tehnične pomoči v zvezi z nekaterimi vrstami vojaške uporabe št. 2000/401/SZVP (UL L št. 159 z dne 30. 6. 2000, str. 216) določajo pristojni organ za izdajo dovoljenj in za nadzor ter kazenske določbe.«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Tehnična pomoč pomeni vsakršno tehnično podporo pri popravilih, razvoju, izdelavi, sestavljanju, preizkušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in je lahko v obliki navodila, usposabljanja, prenosa praktičnega ali strokovnega znanja ali svetovalnih storitev. Tehnična pomoč vključuje ustne oblike pomoči.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo pomen, kot je določen v Uredbi 428/2009/ES.«.
4. člen
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»II. DOVOLJENJE ZA TEHNIČNO POMOČ IN PRISTOJNI ORGAN ZA IZDAJO DOVOLJENJ«
5. člen
Za naslovom II. poglavja se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(dovoljenje za zagotavljanje tehnične pomoči)
(1) Dovoljenje za zagotavljanje tehnične pomoči je potrebno za pravne in fizične osebe, če je njena uporaba namenjena ali bi lahko bila namenjena ali pa je osebi, ki zagotavlja tehnično pomoč, znano, da je namenjena ali bi lahko bila namenjena za:
– razvoj, proizvodnjo, upravljanje, delovanje, vzdrževanje, skladiščenje, odkrivanje, identifikacijo ali širjenje kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje ali skladiščenje izstrelkov, sposobnih nositi tako orožje;
– vojaško uporabo, pri čemer se zagotavlja državam, ki imajo embargo na orožje, uveden s skupnim stališčem skupnosti ali skupnimi ukrepi, ki jih sprejme Svet Evropske unije, ali z odločbo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ali pa embargo na orožje, uveden z resolucijo Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov.
(2) Za zagotavljanje tehnične pomoči dovoljenje ni potrebno, kadar:
– se izvaja v državi, navedeni v 3. delu priloge II Uredbe 428/2009/ES;
– gre za dajanje informacij »v javni uporabi« ali o »temeljnih znanstvenih raziskavah« v pomenu, v kakršnem ta dva izraza opredeljujejo mednarodni režimi, skupine držav in sporazumi za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, ali
– je ustna in se ne nanaša na blago, ki ga morajo nadzorovati en ali več mednarodnih režimov, skupin držav ali sporazumov za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo.
(3) Za zagotavljanje tehnične pomoči, za katero je potrebno dovoljenje, morajo osebe iz prvega odstavka tega člena voditi register, iz katerega se lahko razberejo opis tehnične pomoči, trajanje in končni prejemnik. Register se hrani pet let od konca koledarskega leta, v katerem je oseba zagotavljala tehnično pomoč.«.
6. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(pristojni organ za izdajo dovoljenj in prepoved tranzita)
(1) Dovoljenje za:
– izvoz blaga z dvojno rabo v skladu s prvim odstavkom 3. člena ter prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom 4. člena Uredbe 428/2009/ES,
– opravljanje posredniških storitev za blago z dvojno rabo v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 428/2009/ES,
– prenos blaga z dvojno rabo v skupnosti v skladu s prvim odstavkom 22. člena Uredbe 428/2009/ES ter
– zagotavljanje tehnične pomoči v skladu s prvim odstavkom 3.a člena tega zakona izdaja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi mnenja komisije iz 9. člena tega zakona.
(2) Ministrstvo odloča tudi o prepovedi tranzita iz prvega odstavka 6. člena Uredbe 428/2009/ES na podlagi mnenja komisije iz 9. člena tega zakona.
(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predpiše dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj predložiti za izdajo dovoljenj iz prvega odstavka tega člena, ter podrobneje uredi način izdaje dovoljenj in prepovedi tranzita.«.
7. člen
5. do 8. člen se črtajo.
8. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(komisija za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo)
(1) Za usklajevanje in spremljanje nadzora izvoza, prenosa v skupnosti, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ter zagotavljanja tehnične pomoči vlada imenuje komisijo za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu: komisija) ter natančneje določi njene naloge in način delovanja.
(2) Komisijo sestavljajo predstavniki ministrstev in drugih organov državne uprave, ki so glede na svoje delovno področje vključeni v nadzor izvoza blaga z dvojno rabo. Član komisije ima svojega namestnika.«.
9. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »drugi« črta beseda »državni«, za besedo »organi« pa se dodata besedi »državne uprave«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Določbe prejšnjih dveh odstavkov, ki se nanašajo na izvoznika, veljajo tudi za dobavitelja blaga z dvojno rabo znotraj carinskega območja Evropske unije, posrednika in osebo, ki izvaja tranzit ali zagotavlja tehnično pomoč.«.
10. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(nadzor)
Izvoz, prenos v carinskem območju Evropske unije, posredovanje in tranzit blaga z dvojno rabo ter zagotavljanje tehnične pomoči nadzirajo carinski organi Republike Slovenije.«.
11. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(mednarodni potrdili)
(1) V okviru mednarodnega sodelovanja pri nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo ministrstvo na zahtevo uvoznika izda tudi mednarodno uvozno potrdilo za blago z dvojno rabo (IIC – International Import Certificate) in potrdilo o dostavi blaga z dvojno rabo (DVC – Delivery Verification Certificate).
(2) Pogoje za izdajo potrdil iz prejšnjega odstavka, dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj predložiti za izdajo potrdila, in obveznosti o uvoznikovem poročanju ministrstvu določi vlada.«.
12. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.200 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
– brez dovoljenja iz prvega odstavka 3. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 4. člena Uredbe 428/2009/ES izvozi blago z dvojno rabo, ga brez dovoljenja iz 22. člena Uredbe 428/2009/ES prenese v skupnosti, opravlja posredniške storitve iz prvega odstavka 5. člena Uredbe 428/2009/ES ali brez dovoljenja zagotavlja tehnično pomoč iz 3.a člena tega zakona;
– ne obvesti ministrstva, da je blago z dvojno rabo, ki ga namerava izvoziti kot celoto ali po delih, namenjeno uporabi iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 4. člena Uredbe 428/2009/ES in mu je bilo to znano (četrti odstavek 4. člena Uredbe 428/2009/ES);
– izvaja tranzit, za katerega je ministrstvo izdalo odločbo o prepovedi tranzita (prvi odstavek 6. člena Uredbe 428/2009/ES);
– ne vodi podrobnih registrov ali evidenc o izvoznih in posredniških poslih (prvi in drugi odstavek 20. člena Uredbe 428/2009/ES) ter registra o zagotavljanju tehnične pomoči (tretji odstavek 3.a člena);
– na zahtevo pristojnega organa ne predloži podrobnih registrov ali evidenc in listin o izvoznih, prenosnih in posredniških poslih (tretji odstavek 20. člena Uredbe 428/2009/ES) ter podatkov o zagotavljanju tehnične pomoči (tretji odstavek 10. člena).
(2) Z globo od 120 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 120 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
13. člen
14. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Dovoljenja za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij, proizvodnjo strupenih kemikalij in obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo, ki so bila pred uveljavitvijo tega zakona izdana na podlagi Zakona o kemičnem orožju (Uradni list RS, št. 36/99 in 2/04 – ZZdrI-A), in dovoljenja za izvoz strateškega blaga, ki so bila pred uveljavitvijo tega zakona izdana na podlagi Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04), ostanejo v veljavi do izteka.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednje določbe in deli določb Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (Uradni list RS, št. 29/06):
– v prvem odstavku 1. člena besedilo: »Uredbo Sveta (ES) št. 1334/2000 z dne 22. junija 2000 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (UL L št. 159 z dne 30. 6. 2000, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1334/2000/ES) ter«;
– v drugi alineji 3. točke 2. člena besedilo: », kakor ga opredeljuje Uredba 1334/2000/ES«;
– drugi odstavek 13. člena;
– v deveti alineji 21. člena besedilo: »ter Evropski komisiji pošilja podatke, ki se nanašajo na strateško blago v skladu z Uredbo 1334/2000/ES v povezavi s tem zakonom«.
16. člen
Uredbo iz tretjega odstavka 4. člena, prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena zakona vlada izda najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
17. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-04/09-2/24
Ljubljana, dne 27. januarja 2010
EPA 768-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti