Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

4. Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Albanije k Severnoatlantski pogodbi (MPPASAP), stran 885.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Albanije k Severnoatlantski pogodbi (MPPASAP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Albanije k Severnoatlantski pogodbi (MPPASAP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. februarja 2009.
Št. 003-02-2/2009-2
Ljubljana, dne 17. februarja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O PRISTOPU REPUBLIKE ALBANIJE K SEVERNOATLANTSKI POGODBI (MPPASAP)
1. člen
Ratificira se Protokol o pristopu Republike Albanije k Severnoatlantski pogodbi, podpisan v Bruslju 9. julija 2008.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi(*):
P R O T O C O L
TO THE NORTH ATLANTIC TREATY ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA
The parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on April 4, 1949,
Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Republic of Albania to that Treaty,
Agree as follows:
Article I
Upon the entry into force of this Protocol, the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organisation shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Republic of Albania an invitation to accede to the North Atlantic Treaty. In accordance with Article 10 of the Treaty, the Republic of Albania shall become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America.
Article II
The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.
Article III
The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.
In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.
Signed at Brussels on this 9 day of July 2008.
P R O T O K O L
O PRISTOPU REPUBLIKE ALBANIJE K SEVERNOATLANTSKI POGODBI
Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane 4. aprila 1949 v Washingtonu, se,
zadovoljne, da se bo varnost severnoatlantskega območja povečala s pristopom Republike Albanije k tej pogodbi,
sporazumejo o naslednjem:
1. člen
Ob začetku veljavnosti tega protokola generalni sekretar Organizacije Severnoatlantske pogodbe v imenu vseh pogodbenic Vladi Republike Albanije pošlje vabilo za pristop k Severnoatlantski pogodbi. V skladu z 10. členom pogodbe Republika Albanije postane pogodbenica z dnem, ko svojo listino o pristopu deponira pri Vladi Združenih držav Amerike.
2. člen
Ta protokol začne veljati, ko vsaka pogodbenica Severnoatlantske pogodbe uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike, da ga je sprejela. Vlada Združenih držav Amerike obvesti vse pogodbenice Severnoatlantske pogodbe o datumu prejema vsakega takega uradnega obvestila in datumu začetka veljavnosti tega protokola.
3. člen
Ta protokol, katerega angleško in francosko besedilo sta enako verodostojni, se deponira v arhivu Vlade Združenih držav Amerike. Ta vlada pošlje pravilno overjene kopije protokola vladam vseh pogodbenic Severnoatlantske pogodbe.
V potrditev tega so podpisani pooblaščenci podpisali ta protokol.
Podpisano v Bruslju 9. julija 2008.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/08-1/10
Ljubljana, dne 9. februarja 2009
EPA 108-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(*)Besedilo protokola v originalu v francoskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost