Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5223. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2009, stran 15751.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in druge alineje drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog županje na 29. redni seji dne 29. 12. 2009 sprejel
R E B A L A N S (I I) P R O R A Č U N A
Občine Šmarješke Toplice za leto 2009
1. člen
V odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009 (Uradni list RS, št. 16/09, 51/09) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v €|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/       | Rebalans II za|
|   |Konto/Podkonto             |   leto 2009|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |   2.824.198|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   2.225.130|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2.090.609|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek          |   1.769.959|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    151.500|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Davki na blago in storitve     |    169.150|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    134.521|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki   |     50.415|
|   |od premoženja              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     3.100|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |     3.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     2.000|
|   |storitev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |     76.006|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       0|
|   |sredstev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |       0|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     10.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     10.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    589.068|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    588.528|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |      540|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |   3.165.500|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    946.671|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    230.218|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     34.081|
|   |varnost                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    646.062|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |     36.310|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    913.229|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |     20.000|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |    664.440|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |     71.820|
|   |in ustanovam              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    156.969|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   1.236.830|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   1.236.830|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     68.770|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in fiz. |     65.685|
|   |os.,                  |        |
|   |ki niso prorač. upor.          |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim  |     3.085|
|   |uporabnikom               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    –341.302|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|   |naložb                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
|   |                    |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|VIII.|ODPLAČIILA DOLGA (550)         |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    –341.302|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |       0|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    341.302|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |    641.359|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov v obdobju 2009–2013, so priloga k temu odloku.«
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0015/2009-16
Šmarjeta, dne 29. decembra 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.