Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5207. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode, stran 15698.

Na podlagi petega odstavka 101. člena, osmega odstavka 101.a člena in šestega odstavka 103. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode
1. člen
V Pravilniku o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L št. 182 z dne 16. 7. 1999, str. 1) določa parametre podzemnih voda, ki so predmet obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring), metodologijo njegovega izvajanja in način ter obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje.
(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec obratovalnega monitoringa za pridobitev pooblastila in razloge za njegov odvzem.«.
2. člen
4. in 5. točka 3. člena se spremenita tako, da se glasita:
»4. osnovni parameter je osnovni parameter iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, in se izraža kot koncentracija onesnaževala v podzemni vodi;
5. indikativni parameter je indikativni parameter iz priloge 2 tega pravilnika, in se izraža kot koncentracija onesnaževala v podzemni vodi;«.
V 6. točki se beseda »koncentracije« nadomesti z besedo »vsebnosti«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. meja zaznavnosti je izhodni merilni signal ali vrednost koncentracije, nad katero je mogoče z opredeljeno ravnjo zaupanja potrditi, da se vzorec razlikuje od slepega vzorca, ki ne vsebuje zadevnega parametra.«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »obratovalnega programa« nadomesti z besedilom »programa obratovalnega monitoringa«.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode)
(1) K programu obratovalnega monitoringa mora izvajalec obratovalnega monitoringa iz 16. člena tega pravilnika priložiti tudi program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode.
(2) Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode obsega:
1. za vire, za katere je presežena opozorilna sprememba kateregakoli parametra, načrt primerjalne analize osnovnih in indikativnih parametrov s preseženo opozorilno spremembo, in onesnaževal, ki prispevajo k tveganju, da vodno telo podzemne vode ne dosega dobrega kemijskega stanja, z namenom določitve dodatnih indikativnih parametrov, za katere obstoji v primeru neposrednega ali posrednega izliva onesnaževal v podzemno vodo, glede na značilnost vira onesnaževanja (za odlagališče so to lastnosti in kemijska sestava odpadkov, ki se odlagajo), velika verjetnost, da pripomorejo k prepoznavanju vzrokov in obsega onesnaženja podzemne vode;
2. načrt pregleda sistema za odvajanje odpadne vode iz območja vira onesnaženja (za odlagališče je to pregled sistema za odvajanje izcednih vod iz dna telesa odlagališča);
3. načrt pregleda sistema za odvajanje padavinskih in zalednih voda iz območja vira onesnaževanja (za odlagališče je to pregled sistema za odvajanje padavinske vode izpod prekrivke odlagališča ter sistema za preprečevanje vdora zalednih voda v telo odlagališča);
4. načrt pregleda stabilnosti objektov na območju vira onesnaževanja, katerih poškodbe lahko vplivajo na neposredni ali posredni izliv onesnaževal v podzemno vodo (za odlagališče je to pregled stabilnosti telesa odlagališča, vključno z dnom odlagališča, obrobnimi in opornimi nasipi in drugimi tehničnimi konstrukcijami za zagotavljanje stabilnosti telesa odlagališča ter prekrivko odlagališča);
5. načrt izdelave ter obseg in vsebino potrebnih strokovnih podlag, ki jih je treba izdelati zaradi:
– ocenjevanja vpliva nenadzorovanega izliva onesnaževal na kemijsko stanje podzemne vode na vplivno območje vira onesnaževanja,
– določitve povečane pogostosti vzorčenja podzemne vode na opazovalnih vrtinah, opredeljenih za izvajanje meritev obratovalnega monitoringa, z namenom, da se oceni obseg izliva onesnaževal v podzemno vodo ter velikost vpliva izliva onesnaževal na podzemno vodo,
6. načrtovanje dodatnih opazovalnih vrtin na širšem območju vodnega telesa podzemne vode zaradi ocenjevanja posledic izliva onesnaževal na kemijsko stanje podzemne vode;
7. izhodišče za izdelavo ocene količine izliva onesnaževal v podzemno vodo.
(3) Program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode za odlagališče odpadkov, v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča, potrdi ministrstvo pred začetkom izvajanja obratovalnega monitoringa.«.
5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V okviru posnetka ničelnega stanja podzemne vode je treba pred začetkom odlaganja odpadkov na odlagališču izvesti meritve iz prejšnjega odstavka na najmanj treh opazovalnih vrtinah, ki so s programom obratovalnega monitoringa opredeljene za izvajanje obratovalnega monitoringa.«.
6. člen
V drugem odstavku 8. člena se črta besedilo », ki je sestavni del«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Če je za posamezno onesnaževalo izmerjena vrednost koncentracije manjša od meje zaznavnosti, se pri določitvi C(N1) oziroma izračunu povprečne vrednosti C(N2) za koncentracijo tega onesnaževala upošteva vrednost, ki je enaka polovici meje zaznavnosti, razen za onesnaževalo, ki se izraža kot vsota koncentracij več onesnaževal, za katerega se za koncentracijo upošteva vrednost nič.
(5) Če je izračunana opozorilna vrednost za posamezno onesnaževalo manjša od meje zaznavnosti koncentracije tega onesnaževala, se za opozorilno spremembo upošteva vrednost, ki je enaka meji zaznavnosti koncentracije tega onesnaževala.«.
7. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(število in umestitev opazovalnih vrtin)
(1) Meritve parametrov podzemne vode se v okviru obratovalnega monitoringa izvajajo na več opazovalnih vrtinah, ki morajo biti na takih mestih, da se pridobi dovolj podatkov o morebitnem neposrednem ali posrednem izlivu onesnaževal v podzemno vodo.
(2) Število potrebnih opazovalnih vrtin za izvajanje obratovalnega monitoringa se določi v hidrogeološkem delu programa obratovalnega monitoringa na podlagi analize hidrogeoloških razmer in zahteve po čim zgodnejšem prepoznavanju morebitnega izliva onesnaževal v podzemno vodo.
(3) Meritve parametrov podzemne vode se morajo v okviru obratovalnega monitoringa izvajati najmanj na treh opazovalnih vrtinah.
(4) Najmanj dve opazovalni vrtini iz prejšnjega odstavka morata biti dolvodno in ena opazovalna vrtina gorvodno v smeri toka podzemne vode.«.
8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(uporaba merilnih metod)
(1) Za vzorčenje podzemne vode se uporabljajo metode iz standarda SIST ISO 5667, del 11.
(2) Standardni postopki za prevoz in hranjenje vzorcev podzemne vode morajo potekati v skladu s standardi iz predpisa, ki ureja monitoring podzemnih voda.
(3) Za meritve temperature zraka, temperature vode, električne prevodnosti, pH vrednosti, vsebnosti kisika, motnosti in redoksi potenciala ter za analizo vzorca podzemnih voda za merjenje koncencentracij onesnaževal se uporabljajo metode v skladu s predpisom, ki ureja monitoring podzemnih voda, oziroma metode iz standardov slovenskega nacionalnega organa za standardizacijo.
9. člen
V drugem odstavku 15. člena se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. načinu predčrpanja in izmerjenih vrednostih osnovnih in indikativnih parametrov podzemnih voda ter drugih onesnaževal, vključenih v obratovalni monitoring v skladu s četrtim odstavkom 6. člena tega pravilnika,«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »pisno in«.
10. člen
V 17. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. da je za izdelavo poročila kemijskega stanja pridobil akreditacijo nacionalne akreditacijske službe za izvajanje kemičnih analiz po merilnih metodah iz 11. člena tega pravilnika za najmanj enega od osnovnih parametrov in enega od indikativnih parametrov ali, da ima s z gospodarsko družbo, zavodom ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izpolnjuje pogoje iz te točke, podpisano podizvajalsko pogodbo za izvajanje kemičnih analiz.«.
11. člen
V 18. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora biti priloženo dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke prejšnjega člena. Če ima izvajalec obratovalnega monitoringa z gospodarsko družbo, zavodom ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izpolnjuje pogoje iz 3. točke prejšnjega člena, podpisano podizvajalsko pogodbo za izvajanje kemičnih analiz, mora overjeno pogodbo priložiti k vlogi iz prvega odstavka tega člena. Dokazila v zvezi z registracijo iz 1. točke in v zvezi z akreditacijo iz 3. točke prejšnjega člena pridobi ministrstvo po uradni dolžnosti.«.
12. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(izdaja in odvzem pooblastila)
(1) Izvajalcu obratovalnega monitoringa ministrstvo izda pooblastilo, če izpolnjuje pogoje iz 17. člena tega pravilnika in je vložil vlogo iz prejšnjega člena.
(2) Ministrstvo lahko izvajalcu obratovalnega monitoringa pooblastilo odvzame:
1. če ne izpolnjuje več pogojev iz 17. člena tega pravilnika ali
2. če je dvakrat zaporedoma dosegel negativni rezultat pri medlaboratorijskih primerjalnih analizah za isto onesnaževalo oziroma, če ima za izvajanje kemičnih analiz pogodbo s podjetjem, ki je dvakrat zaporedoma doseglo negativni rezultat pri medlaboratorijskih primerjalnih analizah za isto onesnaževalo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Upravljavci odlagališč, ki so pridobili okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča oziroma so oddali popolno vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo predložiti ministrstvu v potrditev program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode iz novega 6.a člena pravilnika najpozneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-237/2009
Ljubljana, dne 29. decembra 2009
EVA 2009-2511-0140
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost