Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4786. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek, stran 14629.

Na podlagi osmega odstavka 38. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08 in 20/09 – ZDOH-2D) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
1. člen
V Pravilniku o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek (Uradni list RS, št. 59/07 in 126/07) se PRILOGA nadomesti z novo PRILOGO, ki je sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 007-637/2009/11
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EVA 2009-1611-0199
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
  PRILOGA

  Vsebina, oblika in način izpisa podatkov iz elektronsko
vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek

  1. Vrste izpisa podatkov v urejenih strukturiranih
računalniških datotekah v standardni obliki
  Podatki iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc
zavezanca za davek se zapišejo v naslednje strukturirane
računalniške datoteke v standardni obliki z imeni:

  IZPIS GLAVNE KNJIGE.TXT – podatki glavne knjige
  IZPIS ODBITKA DDV.TXT – podatki o odbitnem DDV
  IZPIS OBRAČUNANEGA DDV.TXT – podatki o obračunanem DDV

  Podatki morajo biti zapisani v formatu ASCII in uporabljena
mora biti kodna stran CP1250.
  Vsak zapis je predpisane dolžine in podrobno opisan v
nadaljevanju v posameznem tabelaričnem prikazu za posamezno
datoteko. Ločilo med posameznimi polji (stolpci) je podpičje.
Zadnje polje (stolpec) je zaključeno s podpičjem. Vsak zapis
končujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF.

  Priprava in predložitev podatkov na hranilnem mediju
  Podatki se zapišejo na standardne računalniške diskete
velikosti 3,5« (1,44 MB) ali na standardne zgoščenke (CD)
zmogljivosti 700 MB ali na standardne zgoščenke (DVD)
zmogljivosti 4,7 GB.
  Na ovojnici hranilnega medija morajo biti čitljivo izpisani:
  – naziv in davčna številka zavezanca za davek;
  – vrsta izpisa podatkov;
  – obdobje izpisa podatkov;
  – število zapisov v vsaki datoteki.
  Hranilnemu mediju se priloži papirni izpis prvih deset in
zadnjih deset zapisov posameznih datotek na tem mediju.
Navedeni izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov,
zapisanih na tem mediju, brez posebnih oblikovnih dodatkov.
  Podatki se osebno predložijo uradni osebi davčnega organa,
ki opravlja davčni nadzor.

  2. Podrobna vsebina in oblika izpisov podatkov v datoteke
  2.1 Izpis podatkov glavne knjige (datoteka IZPIS GLAVNE
KNJIGE.TXT)
  V datoteko se zapisujejo podatki glavne knjige, kakor je
opredeljena v slovenskih računovodskih standardih, ki jih
sprejme Slovenski inštitut za revizijo, in kakor je opredeljena
v mednarodnih standardih računovodskega poročanja, določenih z
Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov
(UL L št. 243, 11. 9. 2002, str. 1–4) in Uredbo Komisije (ES)
št. 1725/2003 z dne 29. septembra 2003 o sprejetju nekaterih
mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št.
1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 261, 13. 10.
2003, str. 1–420).
  Izpis podatkov glavne knjige zajema izpis celotne podatkovne
zbirke s posamičnimi knjiženimi poslovnimi dogodki, ki
spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in
odhodke in ki so izkazani po posameznih razčlenitvenih kontih.
Zajema tudi izpis postavk zunajbilančnega razvida in izpis
celotne glavne knjige z vsemi razčlenitvenimi konti skupaj s
posamičnimi vpisi vanjo. Izpis podatkov glavne knjige se nanaša
na posamezno koledarsko leto. Če davčni zavezanec sestavlja
obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje, ki se
razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu,
izpis podatkov glavne knjige zajema posamezno poslovno leto. Če
pa davčni zavezanec na zahtevo davčnega organa predlaga izpis
podatkov glavne knjige v tekočem koledarskem ali poslovnem
letu, ta izpis zajema podatke pretečenega tromesečja,
šestmesečja ali devetmesečja.
  V prvi vrstici izpisa podatkov glavne knjige morajo biti
navedena imena posameznih polj (razvidna iz tabelaričnega
prikaza – krajše ime polja). V posebnem polju morajo biti
enopomensko označena knjiženja, ki se nanašajo na odpiranje
(OTV) in zaključevanje glavne knjige (ZAK) za koledarsko
oziroma poslovno leto, sicer je polje prazno.

  Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa
podatkov glavne knjige
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+
|Zap. |Pozicija|Pozicija|Dolžina|Tip |Ime polja z opisom |Krajše |
|št. |od   |do   |    |polja|          |ime  |
|   |    |    |    |   |          |polja |
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+
|1  |1    |10   |10   |N  |Številka konta   |Konto |
|   |    |    |    |   |(prvih 10 znakov,  |    |
|   |    |    |    |   |leva poravnava)   |    |
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+
|2  |12   |61   |50   |AN  |Ime konta (prvih 50 |Ime  |
|   |    |    |    |   |znakov, leva    |konta |
|   |    |    |    |   |poravnava)     |    |
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+
|3  |63   |70   |8   |N  |Datum knjiženja (v |Dat knj|
|   |    |    |    |   |obliki DDMMLLLL)  |    |
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+
|4  |72   |79   |8   |N  |Datum knjigovodske |Dat lis|
|   |    |    |    |   |listine (v obliki  |    |
|   |    |    |    |   |DDMMLLLL)      |    |
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+
|5  |81   |110   |30   |AN  |Oznaka/številka   |Oznaka |
|   |    |    |    |   |knjigovodske    |listine|
|   |    |    |    |   |listine (prvih 30  |    |
|   |    |    |    |   |znakov, leva    |    |
|   |    |    |    |   |poravnava)     |    |
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+
|6  |112   |114   |3   |AN  |Oznaka za odpiranje |Tip  |
|   |    |    |    |   |(OTV) ali      |    |
|   |    |    |    |   |zaključevanje (ZAK) |    |
|   |    |    |    |   |glavne knjige    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+
|7  |116   |165   |50   |AN  |Opis poslovnega   |Opis  |
|   |    |    |    |   |dogodka (prvih 50  |    |
|   |    |    |    |   |znakov, leva    |    |
|   |    |    |    |   |poravnava)     |    |
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+
|8  |167   |182   |16   |N  |Znesek v breme   |Breme |
|   |    |    |    |   |(desna poravnava, v |    |
|   |    |    |    |   |obliki       |    |
|   |    |    |    |   |-999999999999,99)  |    |
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+
|9  |184   |199   |16   |N  |Znesek v dobro   |Dobro |
|   |    |    |    |   |(desna poravnava, v |    |
|   |    |    |    |   |obliki       |    |
|   |    |    |    |   |-999999999999,99)  |    |
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+
|10  |201   |360   |160  |AN  |Opombe (leva    |Opombe |
|   |    |    |    |   |poravnava);     |    |
|   |    |    |    |   |neobvezno polje –  |    |
|   |    |    |    |   |zavezanec se sam  |    |
|   |    |    |    |   |odloči, ali bo kaj |    |
|   |    |    |    |   |vpisal v to polje, |    |
|   |    |    |    |   |sicer ostane    |    |
|   |    |    |    |   |prazno. Vpisujejo  |    |
|   |    |    |    |   |se morebitne druge |    |
|   |    |    |    |   |oznake, ki     |    |
|   |    |    |    |   |podrobneje     |    |
|   |    |    |    |   |pojasnjujejo    |    |
|   |    |    |    |   |knjiženje poslovnih |    |
|   |    |    |    |   |dogodkov, npr.   |    |
|   |    |    |    |   |oznaka dnevnika,  |    |
|   |    |    |    |   |oznaka vrste    |    |
|   |    |    |    |   |listin, oznake   |    |
|   |    |    |    |   |zbirnikov, oznake  |    |
|   |    |    |    |   |razdelilnikov,   |    |
|   |    |    |    |   |imena knjigovodskih |    |
|   |    |    |    |   |listin, oznake   |    |
|   |    |    |    |   |stroškovnih mest,  |    |
|   |    |    |    |   |oznake skupin    |    |
|   |    |    |    |   |poslovnih dogodkov, |    |
|   |    |    |    |   |oznake zapiranja  |    |
|   |    |    |    |   |kontov poslovnega  |    |
|   |    |    |    |   |izida, oznaka    |    |
|   |    |    |    |   |vračunanja, oznaka |    |
|   |    |    |    |   |popravkov napak,  |    |
|   |    |    |    |   |navedba       |    |
|   |    |    |    |   |protiknjižbe,    |    |
|   |    |    |    |   |oznaka       |    |
|   |    |    |    |   |knjigovodskih    |    |
|   |    |    |    |   |postopkov, oznaka  |    |
|   |    |    |    |   |obdobja, oznaka   |    |
|   |    |    |    |   |poslovne enote,   |    |
|   |    |    |    |   |oznaka partnerja  |    |
|   |    |    |    |   |itd. V tem polju se |    |
|   |    |    |    |   |lahko oblikuje več |    |
|   |    |    |    |   |podpolj. V tem   |    |
|   |    |    |    |   |primeru je treba  |    |
|   |    |    |    |   |pojasniti začetek  |    |
|   |    |    |    |   |in konec      |    |
|   |    |    |    |   |posameznega     |    |
|   |    |    |    |   |podpolja ter    |    |
|   |    |    |    |   |njegovo vsebino.  |    |
|   |    |    |    |   |Ločilo med podpolji |    |
|   |    |    |    |   |je podpičje.    |    |
+-----+--------+--------+-------+-----+--------------------+-------+


  Pozicije 11, 62, 71, 80, 111, 115, 166, 183, 200 in 361 so
rezervirane za ločilo med posameznimi polji (podpičje).
  Če davčni zavezanec ne more zagotoviti izpisa podatkov
glavne knjige, kakršen je v navedenem tabelaričnem prikazu,
lahko predloži tudi drugačen izpis, a vključevati mora podatke,
ki so najmanj vsebinsko enaki tistim iz tabelaričnega prikaza.
V tem primeru mora skupaj z izpisom podatkov glavne knjige
predložiti pripadajoči tabelarični prikaz njihovega drugačnega
izpisa.

  2.2 Izpis odbitka DDV (datoteka IZPIS ODBITKA DDV.TXT)
  V datoteko se zapisujejo podatki o odbitnem DDV, izkazani na
ustreznih listinah: prejeti računi, knjigovodske listine o
plačilih in izplačilih, knjigovodske listine o naknadnih
popravkih odbitnega DDV, uvozne EUL, odločbe carinskega in
davčnega organa ter druge listine, ki so pomembne za odbitek
DDV. Vsaka datoteka izpisa podatkov o odbitnem DDV zajema
posamezno koledarsko leto. Če davčni zavezanec na zahtevo
davčnega organa predlaga izpis podatkov o odbitnem DDV v
tekočem koledarskem letu, datoteka zajema izpis podatkov tistih
davčnih obdobij koledarskega leta, za katera so že bili
predloženi davčni obračuni davčnemu organu. V prvi vrstici
izpisa odbitnega DDV morajo biti navedena imena posameznih polj
(razvidna iz tabelaričnega prikaza – krajše ime polja).

  Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa odbitka
DDV
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|Zap.|Pozicija|Pozicija|Dolžina|Tip |Ime polja z   |Krajše ime |
|št. |od   |do   |    |polja|opisom      |polja   |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|1  |1    |4    |4   |N  |Davčno obdobje  |Obd    |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|2  |6    |13   |8   |N  |Datum knjiženja |Dat knj  |
|  |    |    |    |   |listine (v    |      |
|  |    |    |    |   |obliki DDMMLLLL) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|3  |15   |22   |8   |N  |Datum prejema  |Dat pre  |
|  |    |    |    |   |listine (v    |      |
|  |    |    |    |   |obliki DDMMLLLL) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|4  |24   |53   |30   |AN  |Številka listine |Številka  |
|  |    |    |    |   |(prvih 30    |listine  |
|  |    |    |    |   |znakov, leva   |      |
|  |    |    |    |   |poravnava)    |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|5  |55   |62   |8   |N  |Datum listine (v |Dat lis  |
|  |    |    |    |   |obliki DDMMLLLL) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|6  |64   |113   |50   |AN  |Firma/ime in   |Dobavitelj |
|  |    |    |    |   |sedež      |      |
|  |    |    |    |   |dobavitelja   |      |
|  |    |    |    |   |(prvih 50    |      |
|  |    |    |    |   |znakov, leva   |      |
|  |    |    |    |   |poravnava)    |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|7  |115   |134   |20   |AN  |Dobaviteljeva  |IŠ za DDV |
|  |    |    |    |   |identifikacijska |      |
|  |    |    |    |   |številka za DDV |      |
|  |    |    |    |   |(prvih 20    |      |
|  |    |    |    |   |znakov, leva   |      |
|  |    |    |    |   |poravnava)    |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|8  |136   |151   |16   |N  |Vrednost nabav  |Vred brez |
|  |    |    |    |   |blaga in     |DDV    |
|  |    |    |    |   |storitev brez  |      |
|  |    |    |    |   |DDV (desna    |      |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki -     |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|9  |153   |168   |16   |N  |Vrednost nabav  |Vred    |
|  |    |    |    |   |blaga in     |SAMOOBD  |
|  |    |    |    |   |storitev v    |      |
|  |    |    |    |   |Sloveniji od   |      |
|  |    |    |    |   |samoobdavčitve  |      |
|  |    |    |    |   |(desna      |      |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki      |      |
|  |    |    |    |   |-        |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|10 |170   |185   |16   |N  |Vrednost     |Vred PRID |
|  |    |    |    |   |obdavčenih    |BLA    |
|  |    |    |    |   |pridobitev blaga |      |
|  |    |    |    |   |brez DDV (desna |      |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki      |      |
|  |    |    |    |   |-        |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|11 |187   |202   |16   |N  |Vrednost     |Vred PREJ |
|  |    |    |    |   |obdavčenih    |STOR    |
|  |    |    |    |   |prejetih     |      |
|  |    |    |    |   |storitev brez  |      |
|  |    |    |    |   |DDV (desna    |      |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki      |      |
|  |    |    |    |   |-        |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|12 |204   |219   |16   |N  |Vrednost     |Vred OBD  |
|  |    |    |    |   |obdavčenih nabav |NEPR    |
|  |    |    |    |   |nepremičnin brez |      |
|  |    |    |    |   |DDV (desna    |      |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki      |      |
|  |    |    |    |   |-        |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|13 |221   |236   |16   |N  |Vrednost     |Vred OBD OS|
|  |    |    |    |   |obdavčenih nabav |      |
|  |    |    |    |   |drugih osnovnih |      |
|  |    |    |    |   |sredstev brez  |      |
|  |    |    |    |   |DDV (desna    |      |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki      |      |
|  |    |    |    |   |-        |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|14 |238   |253   |16   |N  |Oproščene nabave |Vrednost ON|
|  |    |    |    |   |in pridobitve  |      |
|  |    |    |    |   |(desna      |      |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki -     |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|15 |255   |270   |16   |N  |Vrednost     |Vred OPR  |
|  |    |    |    |   |oproščenih nabav |NEPR    |
|  |    |    |    |   |nepremičnin brez |      |
|  |    |    |    |   |DDV (desna    |      |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki      |      |
|  |    |    |    |   |-        |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|16 |272   |287   |16   |N  |Vrednost     |Vred OPR OS|
|  |    |    |    |   |oproščenih nabav |      |
|  |    |    |    |   |drugih osnovnih |      |
|  |    |    |    |   |sredstev brez  |      |
|  |    |    |    |   |DDV (desna    |      |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki      |      |
|  |    |    |    |   |-        |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|17 |289   |304   |16   |N  |DDV, ki se ne  |Neodbitni |
|  |    |    |    |   |odbija (desna  |DDV    |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki      |      |
|  |    |    |    |   |-        |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|18 |306   |321   |16   |N  |Odbitni DDV 20% |VST 20% DDV|
|  |    |    |    |   |(desna      |      |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki      |      |
|  |    |    |    |   |-        |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|19 |323   |338   |16   |N  |Odbitni DDV 8,5% |VST 8,5%  |
|  |    |    |    |   |(desna      |DDV    |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki      |      |
|  |    |    |    |   |-        |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|20 |340   |355   |16   |N  |Pavšalno     |Pav    |
|  |    |    |    |   |nadomestilo 8%  |nadomestilo|
|  |    |    |    |   |(desna      |      |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |      |
|  |    |    |    |   |obliki -     |      |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+
|21 |357   |516   |160  |AN  |Opombe (leva   |Opombe   |
|  |    |    |    |   |poravnava);   |      |
|  |    |    |    |   |neobvezno polje |      |
|  |    |    |    |   |– zavezanec se  |      |
|  |    |    |    |   |sam odloči, ali |      |
|  |    |    |    |   |bo kaj vpisal  |      |
|  |    |    |    |   |vanj, sicer   |      |
|  |    |    |    |   |ostane prazno.  |      |
|  |    |    |    |   |Vpisujejo se   |      |
|  |    |    |    |   |morebitne druge |      |
|  |    |    |    |   |oznake, ki    |      |
|  |    |    |    |   |podrobneje    |      |
|  |    |    |    |   |pojasnjujejo   |      |
|  |    |    |    |   |knjiženja v   |      |
|  |    |    |    |   |zvezi z odbitkom |      |
|  |    |    |    |   |DDV. V tem polju |      |
|  |    |    |    |   |se lahko     |      |
|  |    |    |    |   |oblikuje več   |      |
|  |    |    |    |   |podpolj. Če jih |      |
|  |    |    |    |   |je več, je treba |      |
|  |    |    |    |   |pojasniti    |      |
|  |    |    |    |   |začetek in konec |      |
|  |    |    |    |   |posameznega   |      |
|  |    |    |    |   |podpolja ter   |      |
|  |    |    |    |   |njegovo vsebino. |      |
|  |    |    |    |   |Ločilo med    |      |
|  |    |    |    |   |podpolji je   |      |
|  |    |    |    |   |podpičje.    |      |
+----+--------+--------+-------+-----+-----------------+-----------+


  Pozicije 5, 14, 23, 54, 63, 114, 135, 152, 169, 186, 203,
220, 237, 254, 271, 288, 305, 322, 339, 356 in 517 so
rezervirane za ločilo med posameznimi polji (podpičje).

  Pojasnilo
  V posamezna polja (stolpce) se zapisujejo naslednji podatki:
  Zap. št. (stolpec) 1: Vpiše se davčno obdobje, v katerem je
bila listina evidentirana za sestavljanje obračuna DDV. Za
davčne zavezance, za katere je davčno obdobje koledarski mesec,
se davčno obdobje zapiše takole: 0101 za januar, 0202 za
februar, 0303 za marec, 0404 za april, 0505 za maj, 0606 za
junij, 0707 za julij, 0808 za avgust, 0909 za september, 1010
za oktober, 1111 za november in 1212 za december. Za zavezance,
za katere je davčno obdobje koledarsko trimesečje, pa se davčno
obdobje zapiše takole: 0103 za prvo trimesečje, 0406 za drugo
trimesečje, 0709 za tretje trimesečje in 1012 za četrto
trimesečje.
  Zap. št. (stolpec) 2: Vpiše se datum knjiženja listine.
  Zap. št. (stolpec) 3: Vpiše se datum prejema listine.
  Zap. št. (stolpec) 4: Vpiše se številka listine.
  Zap. št. (stolpec) 5: Vpiše se datum izdaje listine.
  Zap. št. (stolpec) 6: V piše se ime in sedež oziroma stalno
oziroma običajno prebivališče dobavitelja.
  Zap. št. (stolpec) 7: V piše se identifikacijska številka za
DDV dobavitelja.
  Zap. št. (stolpec) 8: V pisujejo se vrednost nabav blaga in
storitev, ki vključuje nabave blaga in storitev v Sloveniji, od
katerih je bil obračunan DDV, nabave blaga in storitev od
davčnih zavezancev iz tujine, za katere je nastala obveznost za
obračun in plačilo DDV v Sloveniji, in vrednost uvoza blaga, od
katerega je carinski organ ali davčni zavezanec sam obračunal
DDV.
  Zap. št. (stolpec) 9: Vp isuje se vrednost nabav blaga in
prejetih storitev ter danih predplačil na ozemlju Slovenije,
katerih plačnik DDV je prejemnik teh dobav blaga in storitev iz
76.a člena ZDDV-1.
  Zap. št. (stolpec) 10: V pisuje se vrednost pridobitev blaga
znotraj Skupnosti, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji.
  Zap. št. (stolpec) 11: V pisuje se vrednost prejetih storitev
znotraj Skupnosti, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji.
  Zap. št. (stolpec) 12: Vpisuje     se vrednost nabav
nepremičnin, od katerih je obračunan DDV (ta vrednost je
vključena tudi v stolpcu 8 ali 9).
  Zap. št. (stolpec) 13: Vpi  suje se vrednost nabav drugih
osnovnih sredstev, od katerih je obračunan DDV (ta vrednost je
vključena tudi v stolpcu 8).
  Zap. št. (stolpec) 14: Vpi  sujejo se vrednosti oproščenih
nabav na domačem trgu, oproščenih pridobitev blaga znotraj
Skupnosti (na primer če bi bila dobava tega blaga, ki bi jo
opravil davčni zavezanec v Sloveniji, v vsakem primeru
oproščena plačila DDV), oproščenih prejetih storitev znotraj
Skupnosti ali iz tretjih držav in vrednost uvoza, ki je
oproščen plačila DDV.
  Zap. št. (stolpec) 15: V pisuje se vrednost oproščenih nabav
nepremičnin (ta vrednost je vključena tudi v stolpcu 14).
  Zap. št. (stolpec) 16: V pisuje se vrednost oproščenih nabav
drugih osnovnih sredstev (ta vrednost je vključena tudi v
stolpcu 14).
  Zap. št. (stolpec) 17: Vpi  suje se vrednost DDV, ki ga
zavezanec ni odbijal.
  Zap. št. (stolpec) 18: Vp isuje se vrednost odbitka DDV od
nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejema storitev
iz drugih držav članic EU ter od uvoza po stopnji 20%.
  Zap. št. (stolpec) 19: Vp isuje se vrednost odbitka DDV od
nabav blaga in storitev, pridobitev blaga in prejema storitev
iz drugih držav članic EU ter od uvoza po stopnji 8,5%.
  Zap. št. (stolpec) 20: V pisuje se znesek odbitka pavšalnega
nadomestila v višini 8% odkupne vrednosti.
  Če davčni zavezanec ne more zagotoviti izpisa odbitka DDV,
kakršen je v navedenem tabelaričnem prikazu, lahko predloži
tudi drugačen izpis, a vključevati mora podatke, ki so najmanj
vsebinsko enaki tistim iz tabelaričnega prikaza. V tem primeru
mora skupaj z izpisom odbitka DDV predložiti tudi pripadajoči
tabelarični prikaz drugačnega izpisa odbitka DDV.

  2.3 Izpis obračunanega DDV (datoteka IZPIS OBRAČUNANEGA
DDV.TXT)
  V datoteko se zapisujejo podatki o obračunanem DDV, izkazani
na ustreznih listinah: izdani in prejeti računi, knjigovodske
listine o plačilih in izplačilih, knjigovodske listine o
naknadnih popravkih obračunanega DDV, izvozne EUL, odločbe
carinskega in davčnega organa ter druge listine, s katerimi se
dokazuje izvozna dobava, pa tudi vse druge listine, ki so
pomembne za obračun in plačilo DDV. Vsaka datoteka izpisa
podatkov o obračunanem DDV zajema posamezno koledarsko leto. Če
davčni zavezanec na zahtevo davčnega organa predlaga izpis
podatkov o obračunanem DDV v tekočem koledarskem letu, datoteka
zajema izpis podatkov tistih davčnih obdobij koledarskega leta,
za katera so že bili predloženi davčni obračuni davčnemu
organu. V prvi vrstici izpisa obračunanega DDV morajo biti
navedena imena posameznih polj (razvidna iz tabelaričnega
prikaza – krajše ime polja).

  Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa
obračunanega DDV
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|Zap.|Pozicija|Pozicija|Dolžina|Tip  |Ime polja z   |Krajše  |
|št. |od   |do   |    |polja |opisom      |ime polja |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|1  |1    |4    |4   |N   |Davčno obdobje  |Obd    |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|2  |6    |13   |8   |N   |Datum knjiženja |Dat knj  |
|  |    |    |    |   |listine (v obliki|     |
|  |    |    |    |   |DDMMLLLL)    |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|3  |15   |44   |30   |AN  |Številka listine |Številka |
|  |    |    |    |   |(prvih 30 znakov,|listine  |
|  |    |    |    |   |leva poravnava) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|4  |46   |53   |8   |N   |Datum listine (v |Dat lis  |
|  |    |    |    |   |obliki DDMMLLLL) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|5  |55   |104   |50   |AN  |Firma/ime in   |Kupec   |
|  |    |    |    |   |sedež kupca   |     |
|  |    |    |    |   |(prvih 50 znakov,|     |
|  |    |    |    |   |leva poravnava) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|6  |106   |125   |20   |AN  |Kupčeva     |IŠ za DDV |
|  |    |    |    |   |identifikacijska |     |
|  |    |    |    |   |številka za DDV |     |
|  |    |    |    |   |(prvih 20 znakov,|     |
|  |    |    |    |   |leva poravnava) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|7  |127   |142   |16   |N   |Vrednost dobav  |Vred brez |
|  |    |    |    |   |blaga in storitev|DDV    |
|  |    |    |    |   |brez DDV (desna |     |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |     |
|  |    |    |    |   |obliki -     |     |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|8  |144   |159   |16   |N   |Vrednost dobav  |Vred za  |
|  |    |    |    |   |blaga in storitev|samoobd  |
|  |    |    |    |   |v Sloveniji za  |     |
|  |    |    |    |   |samoobdavčitev  |     |
|  |    |    |    |   |(desna poravnava,|     |
|  |    |    |    |   |v obliki     |     |
|  |    |    |    |   |-999999999999,99)|     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|9  |161   |176   |16   |N   |Oproščene dobave |OD brez  |
|  |    |    |    |   |brez pravice do |pravice  |
|  |    |    |    |   |odbitka DDV   |     |
|  |    |    |    |   |(desna poravnava,|     |
|  |    |    |    |   |v obliki     |     |
|  |    |    |    |   |-999999999999,99)|     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|10 |178   |193   |16   |N   |Oproščene dobave |Op dob  |
|  |    |    |    |   |blaga in storitev|Skupnost |
|  |    |    |    |   |znotraj Skupnosti|     |
|  |    |    |    |   |(desna poravnava,|     |
|  |    |    |    |   |v obliki     |     |
|  |    |    |    |   |-999999999999,99)|     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|11 |195   |210   |16   |N   |Oproščena    |Op tristr |
|  |    |    |    |   |tristranska   |dob    |
|  |    |    |    |   |dobava blaga   |     |
|  |    |    |    |   |znotraj Skupnosti|     |
|  |    |    |    |   |(desna poravnava,|     |
|  |    |    |    |   |v obliki     |     |
|  |    |    |    |   |-999999999999,99)|     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|12 |212   |227   |16   |N   |Prodaja blaga na |Prod dalj |
|  |    |    |    |   |daljavo (desna  |     |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |     |
|  |    |    |    |   |obliki -     |     |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|13 |229   |244   |16   |N   |Prodaja blaga z |Prod mont |
|  |    |    |    |   |montažo ali   |     |
|  |    |    |    |   |inštaliranjem  |     |
|  |    |    |    |   |(desna poravnava,|     |
|  |    |    |    |   |v obliki -    |     |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|14 |246   |261   |16   |N   |Obračunan DDV po |OBR 20%  |
|  |    |    |    |   |20% (desna    |DDV    |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |     |
|  |    |    |    |   |obliki -     |     |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|15 |263   |278   |16   |N   |Obračunan DDV po |OBR 8,5% |
|  |    |    |    |   |8,5% (desna   |DDV    |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |     |
|  |    |    |    |   |obliki -     |     |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|16 |280   |295   |16   |N   |Obračunan DDV po |OBR 20%  |
|  |    |    |    |   |20% za pridobitve|DDV BL S |
|  |    |    |    |   |blaga znotraj  |     |
|  |    |    |    |   |Skupnosti (desna |     |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |     |
|  |    |    |    |   |obliki      |     |
|  |    |    |    |   |-999999999999,99)|     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|17 |297   |312   |16   |N   |Obračunan DDV po |OBR 20%  |
|  |    |    |    |   |20% za prejete  |DDV ST S |
|  |    |    |    |   |storitve znotraj |     |
|  |    |    |    |   |Skupnosti (desna |     |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |     |
|  |    |    |    |   |obliki      |     |
|  |    |    |    |   |-999999999999,99)|     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|18 |314   |329   |16   |N   |Obračunan DDV po |OBR 8,5% |
|  |    |    |    |   |8,5% za     |DDV BL S |
|  |    |    |    |   |pridobitve blaga |     |
|  |    |    |    |   |znotraj Skupnosti|     |
|  |    |    |    |   |(desna poravnava,|     |
|  |    |    |    |   |v obliki     |     |
|  |    |    |    |   |-999999999999,99)|     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|19 |331   |346   |16   |N   |Obračunan DDV po |OBR 8,5% |
|  |    |    |    |   |8,5% za prejete |DDV ST S |
|  |    |    |    |   |storitve znotraj |     |
|  |    |    |    |   |Skupnosti (desna |     |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |     |
|  |    |    |    |   |obliki      |     |
|  |    |    |    |   |-999999999999,99)|     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|20 |348   |363   |16   |N   |Obračunan DDV po |OBR 20%  |
|  |    |    |    |   |20% na podlagi  |DDV samo |
|  |    |    |    |   |samoobdavčitve  |     |
|  |    |    |    |   |prejemnika blaga |     |
|  |    |    |    |   |in storitev   |     |
|  |    |    |    |   |(desna poravnava,|     |
|  |    |    |    |   |v obliki -    |     |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|21 |365   |380   |16   |N   |Obračunan DDV po |OBR 8,5% |
|  |    |    |    |   |8,5% na podlagi |DDV samo |
|  |    |    |    |   |samoobdavčitve  |     |
|  |    |    |    |   |prejemnika blaga |     |
|  |    |    |    |   |in storitev   |     |
|  |    |    |    |   |(desna poravnava,|     |
|  |    |    |    |   |v obliki -    |     |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|22 |382   |397   |16   |N   |Obračunan DDV na |OBR DDV  |
|  |    |    |    |   |podlagi     |uvoz   |
|  |    |    |    |   |samoobdavčitve od|     |
|  |    |    |    |   |uvoza (desna   |     |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |     |
|  |    |    |    |   |obliki      |     |
|  |    |    |    |   |-999999999999,99)|     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|23 |399   |414   |16   |N   |Vrednost dobav s |Vred   |
|  |    |    |    |   |pravico do    |obdavčljiv|
|  |    |    |    |   |odbitka DDV, pri |     |
|  |    |    |    |   |katerih je kraj |     |
|  |    |    |    |   |dobave zunaj   |     |
|  |    |    |    |   |Slovenije (desna |     |
|  |    |    |    |   |poravnava, v   |     |
|  |    |    |    |   |obliki -     |     |
|  |    |    |    |   |999999999999,99) |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+
|24 |416   |575   |160  |AN  |Opombe (leva   |Opombe  |
|  |    |    |    |   |poravnava);   |     |
|  |    |    |    |   |neobvezno polje –|     |
|  |    |    |    |   |zavezanec se sam |     |
|  |    |    |    |   |odloči, ali bo  |     |
|  |    |    |    |   |kaj vpisal v to |     |
|  |    |    |    |   |polje, sicer   |     |
|  |    |    |    |   |ostane prazno.  |     |
|  |    |    |    |   |Vpisujejo se   |     |
|  |    |    |    |   |morebitne druge |     |
|  |    |    |    |   |oznake, ki    |     |
|  |    |    |    |   |podrobneje    |     |
|  |    |    |    |   |pojasnjujejo   |     |
|  |    |    |    |   |knjiženja v zvezi|     |
|  |    |    |    |   |z obračunanim  |     |
|  |    |    |    |   |DDV. V tem polju |     |
|  |    |    |    |   |se lahko oblikuje|     |
|  |    |    |    |   |več podpolj. Če |     |
|  |    |    |    |   |jih je več, je  |     |
|  |    |    |    |   |treba pojasniti |     |
|  |    |    |    |   |začetek in konec |     |
|  |    |    |    |   |posameznega   |     |
|  |    |    |    |   |podpolja ter   |     |
|  |    |    |    |   |njegovo vsebino. |     |
|  |    |    |    |   |Ločilo med    |     |
|  |    |    |    |   |podpolji je   |     |
|  |    |    |    |   |podpičje.    |     |
+----+--------+--------+-------+------+-----------------+----------+  Pozicije 5, 14, 45, 54, 105, 126, 143, 160, 177, 194, 211,
228, 245, 262, 279, 296, 313, 330, 347, 364, 381, 398, 415 in
576 so rezervirane za ločilo med posameznimi polji (podpičje).

  Pojasnilo
  V posamezna polja (stolpce) se zapisujejo naslednji podatki:

  Zap. št. (stolpec) 1: Vpiše se davčno obdobje, v katerem je
bila listina evidentirana za sestavljanje obračuna DDV. Za
davčne zavezance, za katere je davčno obdobje koledarski mesec,
se davčno obdobje zapiše takole: 0101 za januar, 0202 za
februar, 0303 za marec, 0404 za april, 0505 za maj, 0606 za
junij, 0707 za julij, 0808 za avgust, 0909 za september, 1010
za oktober, 1111 za november in 1212 za december. Za zavezance,
za katere je davčno obdobje koledarsko trimesečje, se davčno
obdobje zapiše takole: 0103 za prvo trimesečje, 0406 za drugo
trimesečje, 0709 za tretje trimesečje in 1012 za četrto
trimesečje.
  Zap. št. (stolpec) 2: Vpiše se datum knjiženja listine.
  Zap. št. (stolpec) 3: Vpiše se številka listine.
  Zap. št. (stolpec) 4: Vpiše se datum izdaje listine.
  Zap. št. (stolpec) 5: Vp išejo se podatki o kupcu, ime in
sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče.
  Zap. št. (stolpec) 6: V piše se identifikacijska številka za
DDV kupca oziroma prejemnika blaga oziroma storitev, če je
kupec ali naročnik prejel blago ali storitev, za katero mora
plačati DDV, ali mu je bila opravljena dobava blaga v skladu s
46. členom ZDDV-1.
  Zap. št. (stolpec) 7: Vpis  uje se vrednost v Sloveniji
obdavčljivih dobav blaga in storitev brez DDV, ki vključuje:
obdavčene dobave blaga in storitev na ozemlju Slovenije,
opravljene osebam, ne glede na njihov status; uporabo blaga za
neposlovne namene, za namene opravljanja dejavnosti, spremembo
namembnosti, zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja
dejavnosti in opravljanje storitev za neposlovne namene; dobave
blaga na podlagi posebne ureditve za potovalne agencije, za
rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine ter za
investicijsko zlato; vrednost oproščenih izvoznih dobav blaga
ter vrednost drugih oproščenih dobav blaga in storitev s
pravico do odbitka DDV.
  Zap. št. (stolpec) 8: Vp isuje se vrednost dobav blaga in
opravljenih storitev ter prejetih predplačil na ozemlju
Slovenije, katerih plačnik DDV je prejemnik teh dobav blaga in
storitev iz 76.a člena ZDDV-1.
  Zap. št. (stolpec) 9: Vp isuje se vrednost oproščenih dobav
blaga in storitev brez pravice do odbitka DDV.
  Zap. št. (stolpec) 10: V pisuje se vrednost oproščenih dobav
blaga, opravljenih davčnim zavezancem, identificiranim za
namene DDV v drugih državah članicah, ter prenos blaga, ki je
del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, v drugo državo
članico, o čemer se poroča v rekapitulacijskem poročilu.
Vpisuje se tudi vrednost dobav storitev, opravljenih davčnim
zavezancem in pravnim osebam, ki niso davčni zavezanci, vendar
so identificirane za namene DDV v drugih državah članicah, o
čemer se poroča v rekapitulacijskem poročilu.
  Zap. št. (stolpec) 11: Vpisu   je se vrednost oproščenih
tristranskih dobav blaga, o katerih se poroča v
rekapitulacijskem poročilu.
  Zap. št. (stolpec) 12: Vpi  suje se vrednost blaga, ki ga
odpošlje ali odpelje dobavitelj ali druga oseba za njegov račun
iz Slovenije v drugo državo članico in je tam nastala obveznost
za obračun DDV, ker je bil presežen vrednostni limit, do
katerega ni treba obračunati DDV v tej državi članici, oziroma
se je davčni zavezanec za te dobave prostovoljno identificiral
v drugi državi članici.
  Zap. št. (stolpec) 13: V pisuje se vrednost blaga, ki je bilo
montirano ali inštalirano v drugi državi članici in je tam
nastala obveznost za obračun DDV.
  Zap. št. (stolpec) 14: V pisuje se vrednost obračunanega DDV
od dobav blaga in storitev, pri katerih je obveznost za DDV
nastala v Sloveniji, po stopnji 20%.
  Zap. št. (stolpec) 15: V pisuje se vrednost obračunanega DDV
od dobav blaga in storitev, pri katerih je obveznost za DDV
nastala v Sloveniji, po stopnji 8,5%.
  Zap. št. (stolpec) 16: V pisuje se vrednost obračunanega DDV
po stopnji 20%, ki ga davčni zavezanec obračuna od pridobitev
blaga iz drugih držav članic EU.
  Zap. št. (stolpec) 17: V pisuje se vrednost obračunanega DDV
po stopnji 20%, ki ga davčni zavezanec obračuna od prejetih
storitev iz drugih držav članic EU.
  Zap. št. (stolpec) 18: V pisuje se vrednost obračunanega DDV
po stopnji 8,5%, ki ga davčni zavezanec obračuna od pridobitev
blaga iz drugih držav članic EU.
  Zap. št. (stolpec) 19: V pisuje se vrednost obračunanega DDV
po stopnji 8,5%, ki ga davčni zavezanec obračuna od prejetih
storitev iz drugih držav članic EU.
  Zap. št. (stolpec) 20: V pisuje se vrednost obračunanega DDV
po stopnji 20%, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je
opravljena dobava blaga ali storitev, če te dobave blaga ali
storitev opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji.
Vpisuje se tudi vrednost obračunanega DDV po stopnji 20%, ki ga
obračuna davčni zavezanec, če mu je opravljena dobava blaga ali
storitev ter dano predplačilo na ozemlju Slovenije in je
določen kot plačnik DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1.
  Zap. št. (stolpec) 21: V pisuje se vrednost obračunanega DDV
po stopnji 8,5%, ki ga obračuna davčni zavezanec, kateremu je
opravljena dobava blaga ali storitev, če te dobave blaga ali
storitev opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji.
Vpisuje se tudi vrednost obračunanega DDV po stopnji 8,5%, ki
ga obračuna davčni zavezanec, če mu je opravljena dobava blaga
ali storitev ter dano predplačilo na ozemlju Slovenije in je
določen kot plačnik DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1.
  Zap. št. (stolpec) 22: Vpisuje     se skupna vrednost
obračunanega DDV po stopnjah 20% in 8,5%, ki ga na podlagi
dovoljenja davčnega organa obračuna davčni zavezanec od uvoza.
  Zap. št. (stolpec) 23: Vp isuje se vrednost dobav blaga in
storitev, pri katerih je kraj dobave zunaj Slovenije in od
katerih ima davčni zavezanec pravico do odbitka v skladu z
drugim odstavkom 63. člena ZDDV-1.
  Če davčni zavezanec ne more zagotoviti izpisa obračunanega
DDV, kakršen je v navedenem tabelaričnem prikazu, lahko
predloži tudi drugačen izpis, a vključiti mora podatke, ki so
najmanj vsebinsko enaki tistim iz tabelaričnega prikaza. V tem
primeru mora skupaj z izpisom obračunanega DDV predložiti tudi
pripadajoči tabelarični prikaz tega izpisa obračunanega DDV.

AAA Zlata odličnost