Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4367. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 2, stran 13174.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/08 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 23. seji dne 26. 11. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2009 – rebalans 2
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku proračuna Občine Žužemberk za leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08 in 54/09) (v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                           v eurih
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov          Proračun
                          leta 2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      5.119.268
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          3.748.186
70   DAVČNI PRIHODKI              3.201.842
    700 Davki na dohodek in dobiček      2.839.364
    703 Davki na premoženje           217.700
    704 Domači davki na blago in storitve    144.778
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              546.344
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od    100.788
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            2.000
    712 Globe in druge denarne kazni        3.700
    713 Prihodki od prodaje blaga in          0
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki         439.856
72   KAPITALSKI PRIHODKI              96.800
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       28.800
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      68.000
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                6.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov     6.000
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.268.282
    740 Transferni prihodki iz drugih     1.038.900
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega      229.382
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        5.742.838
    40 TEKOČI ODHODKI             1.247.294
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    198.612
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    29.840
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       940.242
    403 Plačila domačih obresti          16.600
    409 Rezerve                  62.000
41   TEKOČI TRANSFERI              1.581.704
    410 Subvencije                44.355
    411 Transferi posameznikom in       1.147.118
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    71.855
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      318.376
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           2.483.006
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   2.483.006
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           430.834
    431 Investicijski transferi pravnim in    379.694
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi proračunskim   51.140
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –623.570
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v       0
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              188.032
50   ZADOLŽEVANJE                 188.032
    500 Domače zadolževanje           188.032
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)             54.300
55   ODPLAČILA DOLGA                54.300
    550 Odplačila domačega dolga         54.300
IX.   SPREMEBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –489.838
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        133.732
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    623.570
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    489.838
    PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se znesek »362.590 €« nadomesti z zneskom »188.032 €«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-127/2008-9
Žužemberk, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.