Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4363. Spremembe Statuta Občine Žirovnica, stran 13171.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spremembami) in 18. ter 87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07) je Občinski svet Občine Žirovnica na 24. seji dne 26. 11. 2009 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Žirovnica
1. člen
V Statutu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07) se v 22. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu mandat preneha, ko poda odstopno izjavo županu, v ostalih primerih pa članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema odstopne izjave. Kolikor tega ne stori, lahko član občinskega sveta v roku osmih dni od poteka roka vloži tožbo na upravno sodišče.«
Sedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen
V 44. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Župan na podlagi predlogov članov občinskega sveta in po lastni argumentirani presoji imenuje in razrešuje predstavnike občine v organih javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina. Župan o odločitvi obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.«
3. člen
V 79. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zgornja meja 5% ne velja v primeru neenakomernega dotekanja prihodkov iz naslova evropskih sredstev.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/2005
Žirovnica, dne 26. novembra 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost