Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4298. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Babno LKS, stran 13073.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Babno LKS
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Južni, nepozidani del naselja Babno je že več kot 40 let opredeljen kot rezervat za širjenje mesta v smislu zagotavljanja novih stanovanjskih površin. Te usmeritve so povzeli vsi naslednji in aktualni prostorski načrti. Njegova umestitev med že izgrajeni stanovanjski soseski Lava in Otok, med izgrajeno cestno in komunalno omrežje ter izjemno dobre povezave z zelenim sistemom mesta, dajejo območju posebno vrednost oziroma izjemen prostorski kapital. Tako obravnavani prostor ob pogoju dobre prostorske zasnove in objektov omogoča visoko kakovostno bivanje. Območje ima zaradi svoje izjemne lege prednosti v dostopu do osnovnih šol na severu in jugu ter drugih centralnih dejavnosti kot so bolnica, srednje šole, upravne inštitucije, rekreativni centri ipd.
Zaradi potreb po novih površinah za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti, Mestna občina pristopa k izdelavi prostorskega akta.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so predmetna zemljišča obravnavana kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti s pogojem izdelave prostorskega akta. Podlaga za takšno opredelitev je že Urbanistični načrt iz leta 1968, ki območje določa kot tisto, kamor se širijo nove stanovanjske površine mesta. S strokovnimi podlagami za poselitve in infrastrukturo, ki so bile izdelane kot del urbanistične zasnove oziroma načrta (RC Planiranje d.o.o., Celje, 2004 in IUP d.o.o. Celje, 2004) območje tudi v zasnovi strategije prostorskega razvoja ohranja svoj namen.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet OPPN za območje Babno LKS je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala pogoje prostorske umestitve stanovanjskih objektov in oskrbnega centra soseske s trgovino, vrtcem ter zelenimi površinami in za to potrebno infrastrukturo. Za območje so bile v preteklosti že izdelane posamezne strokovne podlage, ki jih je potrebno preučiti in upoštevati.
Pri načrtovanju nove prostorske ureditve je potrebno upoštevati kot robni pogoj eventualno poplavnost območja v južnem delu, bližino letališča ter infrastrukturo. Poleg tega je potrebno preko zelenih pasov zagotoviti zadosten odmik od prometnic v smislu zagotavljanja boljšega bivalnega standarda ter rešitev obvezno načrtovati v variantah. Območje je vizualno izpostavljeno, zato je potrebno posebej skrbno oblikovati ves prostor in objekte.
Znotraj novega ureditvenega območja je potrebno poleg gradnje objektov predvideti ustrezno rešitev prometa, tudi mirujočega in poleg tega zagotoviti tudi zadostne zelene površine kot javne površine soseske.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
Potrebno je:
– za stanovanjsko gradnjo zagotoviti najmanj dve parkirni mesti na stanovanje,
– načrtovati pretežno individualno stanovanjsko gradnjo z možnostjo objektov vila-blok nižje etažnosti max P+2v sodobni izvedbi (prosto stoječi objekti, vrstna gradnja, hiša na hiši, grozdi) ter oskrbni center s trgovino, vrtcem in igrišči za vse starostne skupine,
– zasnovati ureditve in objekte kot energetsko trajnostne,
– mestotvorno in urbano načrtovati stavbe, posebno pozornost nameniti oblikovanju vizualno izpostavljenih območji in objektov,
– upoštevati jedro naselja severno in načrtovati v odnosu do le-tega,
– v prostorskem aktu je potrebno predvideti idejne rešitve komunalne infrastrukture ter oceno komunalnega opremljanja.
3. člen
Ureditveno območje
Območje obravnave obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1628/1, 1628/2, 1629/1, 1629/2, 1630, 1631/1, 1631/2,1632/1, 1632/2, 1633/1, 1633/2, 1634/1, 1635/1, 1636/1, 1636/2, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1635/2, 1634/2,1638, 1639, 1641/1, 1641/6, 1643/1, 1643/2, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653/1,1653/2, 1658, 1659/1, 1661, 1662/2, vse k.o. Medlog. Velikost območja je cca 8,5 ha.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt za območje urejanja Babno – jug, osnutek,
– Strokovno podlago za cestno omrežje Celje – zahod, RC Planiranje, oktober 2008,
– Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Mestne občine Celje – Infrastruktura (IUP, Celje, 072/02-04, junij 2004),
– Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Mestne občine Celje – Raba tal in razporeditev dejavnosti (RC Planiranje, Celje, 599/01/02/03/04, februar 2004),
– Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Mestne občine Celje – zeleni sistem (Urbi d.o.o. in Urbanistični inštitut RS, 2006).
5. člen
Roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi jeseni 2010.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, (varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena);
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, (letalski promet);
– Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana; izpostava Celje:
– Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, Maribor.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor OPPN je pobudnik Kranjska investicijska družba d.o.o., Zaloška cesta 1, Ljubljana.
Geodetski načrt za izdelavo PA, je dolžen investitor pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžen predati pripravljavcu štiri izvode sprejetega PA v tiskani in digitalni obliki.
8. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-0017/2009-4200
Celje, dne 23. novembra 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.