Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009

Kazalo

3706. Uredba o koncesiji za opravljanje javne svetovalne službe v čebelarstvu, stran 11187.

Na podlagi četrtega odstavka 113. člena in tretjega odstavka 114. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za opravljanje javne svetovalne službe v čebelarstvu
1. člen
(namen uredbe)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: javna svetovalna služba).
(2) Ta uredba določa predmet koncesije, pogoje za izvajalca javne svetovalne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), merila za izbiro koncesionarja, čas trajanja koncesije, način izbire in izbiro koncesionarja, vsebino koncesijske pogodbe, finančne določbe ter način poročanja in način nadzora nad izvajanjem nalog.
2. člen
(predmet koncesije)
Predmet javne svetovalne službe obsega naslednje dejavnosti:
– svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in zagotavljanja varne hrane;
– svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov za čebelarstvo (investicije, poslovni načrti, območni razvojni načrti itd.);
– svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva;
– svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij pridelovalcev (združevanje na področju pridelave, predelave in trženja čebeljih pridelkov in izdelkov);
– svetovanje na področju zakonodaje in izvajanja predpisov, ki urejajo čebelarjenje;
– sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;
– ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;
– druge svetovalne naloge v čebelarstvu.
3. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar:
– se ne sme ukvarjati z dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z javnim interesom ali obveznostmi javne svetovalne službe;
– mora zagotavljati varstvo osebnih in tajnih podatkov v skladu s predpisi;
– lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar s tem ne sme ovirati opravljanja nalog javne svetovalne službe;
– mora jasno in nedvoumno izkazati obseg dela zaposlenih pri opravljanju nalog javne svetovalne službe;
– mora zagotoviti ločeno računovodstvo.
4. člen
(merila za izbiro koncesionarja)
Pri izbiri koncesionarja se upošteva kakovost izvajanja nalog, ki so predmet koncesije in ki se izkazuje predvsem z naslednjimi merili:
– strokovna usposobljenost osebja;
– oprema in prostori za izvajanje nalog;
– izkušnje na področju čebelarstva.
5. člen
(čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje sedmih let.
6. člen
(javni razpis)
(1) Koncesionar je izbran z javnim razpisom, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– predmet koncesije;
– pogoje za pridobitev koncesije;
– dokumente in dokazila, ki jih mora k prijavi na javni razpis priložiti prijavitelj;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– merila za izbiro koncesionarja;
– čas in kraj oddaje prijav;
– rok za izbiro koncesionarja;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim razpisom.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh ministrstva in traja najmanj 45 dni od objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena vsaj ena veljavna prijava. Prijava je veljavna, če je pravočasna in izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
7. člen
(izbira koncesionarja)
(1) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje tričlansko komisijo, ki pregleda vloge in ugotovi izpolnjevanje pogojev ter predlaga koncesionarja. Komisijo sestavljajo predstavniki ministrstva.
(2) O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo.
(3) Na javnem razpisu se izbere samo en koncesionar, ki zagotavlja izvajanje storitev javne svetovalne službe v celoti, za obdobje podeljene koncesije.
8. člen
(koncesijska pogodba)
(1) V imenu koncedenta koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene minister.
(2) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(3) Koncesijska pogodba mora poleg vsebin, ki jih določa zakon, vsebovati še:
– natančno opredelitev predmeta koncesije;
– ime, sedež in pravnoorganizacijsko obliko koncesionarja;
– začetek veljavnosti in trajanje koncesijske pogodbe;
– obveznost koncesionarja, da zagotovi dostopnost javne svetovalne službe na celotnem območju Republike Slovenije;
– način plačila storitev;
– nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe;
– način vodenja evidenc in poročanja koncesionarja;
– način spreminjanja in dopolnjevanja koncesijske pogodbe.
9. člen
(letni program izvajanja javne svetovalne službe)
Letni program izvajanja javne svetovalne službe (v nadaljnjem besedilu: letni program) pripravi ministrstvo in mora vsebovati:
– cilje in pričakovane dosežke opravljanja javne svetovalne službe;
– dejavnosti ali naloge ali storitve javne svetovalne službe skupaj s predvidenim letnim obsegom dela;
– normativne izračune stroškov opravljanja nalog, preračunane na posamezno enoto (uro, dejavnost, drugo);
– podrobnejše ukrepe, ki jih mora izvesti koncesionar;
– vire financiranja javne svetovalne službe;
– začetek in čas trajanja letnega programa.
10. člen
(financiranje nalog javne svetovalne službe)
(1) Javna svetovalna služba se financira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in sicer iz delnega ali celotnega plačila cene za opravljeno storitev, iz proračuna Republike Slovenije in iz drugih virov.
(2) Če koncesionar opravi manjši obseg nalog, kakor je določen z letnim programom, se sredstva proračuna sorazmerno znižajo.
(3) Kadar so posamezne naloge opravljene v večjem obsegu od letnega programa, se povečan obseg dela ne prizna v breme proračuna Republike Slovenije.
11. člen
(znesek nadomestila in prekomerno nadomestilo)
(1) Znesek nadomestila, ki ga za izvajanje storitev javne svetovalne službe prejme koncesionar, ne sme presegati zneska, potrebnega za pokrivanje stroškov, ki so nastali pri izpolnjevanju obveznosti javnih storitev.
(2) V primeru ugotovljenega prekomernega nadomestila mora koncesionar vrniti vse prekomerno izplačane stroške.
12. člen
(poročila o izvajanju nalog)
(1) O opravljenih nalogah iz programa mora koncesionar voditi evidenco.
(2) Koncesionar mora ministrstvu do konca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto poslati letno poročilo o rezultatih opravljenega dela in letno finančno poročilo o izvedbi nalog javne svetovalne službe.
(3) Letno poročilo o rezultatih opravljenega dela iz prejšnjega odstavka zajema vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
– ciljev nalog iz programa in letnega programa;
– uresničitve programa in letnega programa;
– posebnosti pri izvedbi programa in letnega programa, posebnih problemov;
– predlogov za nadaljnje delo.
(4) Letno finančno poročilo o izvedbi nalog javne svetovalne službe iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
– obrazložitev porabe sredstev;
– obseg izvedenih nalog;
– vrednost izvedenih nalog;
– pregled priliva sredstev iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov.
13. člen
(nadzor)
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog javne svetovalne službe izvaja ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem nalog javne svetovalne službe izvaja inšpekcija, pristojna za kmetijstvo.
(3) Nadzor iz prvega odstavka tega člena zajema nadzor nad:
– izpolnjevanjem kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev koncesionarja,
– izvajanjem programa,
– spremljanjem morebitnega prekomernega nadomestila iz 11. člena te uredbe in
– namensko porabo proračunskih sredstev.
14. člen
(vračilo sredstev)
Koncesionar mora ob ugotovitvi nenamenske porabe proračunskih sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
15. člen
(prehodni določbi)
(1) Čebelarska zveza Slovenije do izteka obdobja, za katerega ji je bila podeljena koncesija, opravlja naloge javne svetovalne na podlagi Uredbe o javni svetovalni službi v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 80/07), odločbe Vlade Republike Slovenije z dne 27. 3. 2008 in koncesijske pogodbe št. 2311-08-000092 z dne 1. 4. 2008.
(2) Koncesionar iz prejšnjega odstavka poroča o izvajanju nalog v skladu z 12. členom te uredbe.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o javni svetovalni službi v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 80/07).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-23/2009/4
Ljubljana, dne 15. oktobra 2009
EVA 2009-2311-0115
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost