Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3188. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem, stran 9658.

Na podlagi 25. in 27. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter tretjega odstavka 69. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za promet v soglasju z ministrico za obrambo
P R A V I L N I K
o ukrepih varstva pred požarom v progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa ukrepe varstva pred požarom v progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge, ki se nanašajo na vožnje železniških vozil z odprtim kuriščem na trda goriva in vožnje vlakov po progah na požarno ogroženem območju.
(2) S tem pravilnikom se določajo tudi ukrepi za zagotavljanje urejenosti progovnega in požarnovarnostnega pasu železniške proge, opazovanja razmer ob progah v smislu pravočasnega odkrivanja požarov, preprečevanja širjenja požara ob železniških progah in obveščanja o nastanku požara.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »odprto kurišče« je zaradi konstrukcijskih omejitev parne lokomotive delno odprto kurišče, ki je kurjeno s trdim gorivom (les, šota, briketi, vse vrste premogov) in ki pri odvajanju dimnih plinov skozi dimnik sprošča tudi iskre, ki jih vlek odnese s seboj na prosto;
– »odseki prog na požarno ogroženem območju v območju naravnega okolja« so tisti odseki prog, po katerih predstavljajo vožnje vlakov povečano tveganje za nastanek požara v progovnem pasu železniške proge;
– »mrtva vegetacija« je vsa vegetacija, ki je posušena, in sicer: posekana drevesa in njihovi deli, suha drevesa, suha trava in drugi zeliščni sloj, grmovnice ter odpadle suhe veje.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja varnost v železniškem prometu, in uredbi, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.
3. člen
(usklajevanje ukrepov za varstvo pred požarom z drugimi lastniki, upravljavci in uporabniki gozdnih in kmetijskih zemljišč)
Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom ter pri organizaciji in izvajanju ukrepov varstva pred požarom upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) usklajuje delo z drugimi lastniki ter uporabniki gozdnih in kmetijskih zemljišč ter s službami, ki imajo javna pooblastila za delo v naravnem okolju, na katere se nanašajo požarnovarnostni ukrepi.
4. člen
(ugotavljanje požarne ogroženosti prog in določitev odsekov prog na požarno ogroženem območju)
(1) Upravljavec v sodelovanju s prevozniki in Zavodom za gozdove Slovenije izdela za območje javne železniške infrastrukture oceno stopnje požarne ogroženosti. Na podlagi ocene stopnje požarne ogroženosti upravljavec določi progovne odseke, za katere velja zelo velika in velika požarna ogroženost.
(2) Ocena stopnje požarne ogroženosti za posamezne progovne odseke se ugotavlja na podlagi:
– števila in pogostnosti požarov,
– vzdolžnega nagiba proge,
– vrste vlakov, ki vozijo na teh odsekih,
– pogojev vzdrževanja progovnega oziroma požarnovarnostnega pasu,
– pogostnosti razglasitev velike ali zelo velike požarne ogroženosti na območju naravnega okolja,
– konfiguracije terena v progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge,
– vremenskih razmer,
– podnebnih značilnosti,
– strukture in tipa vegetacije na posameznih zemljiščih progovnega oziroma požarnovarnostnega pasu (razvojna faza, vrsta in lega dreves ter drugih rastlin),
– organskih snovi,
– vegetacijskega obdobja,
– ureditve prostora (prometnice, naselja, dostopnost, oskrba z vodo, razgibanost prostora).
II. ŠIRINA POŽARNOVARNOSTNEGA PASU
5. člen
(širina požarnovarnostnega pasu)
Širina požarnovarnostnega pasu je enaka širini progovnega pasu.
III. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM ZA ŽELEZNIŠKA VOZILA Z ODPRTIM KURIŠČEM NA TRDA GORIVA
6. člen
(pogoji glede voženj vozil s kuriščem)
(1) Vožnja vlečnih železniških vozil z odprtim kuriščem na trda goriva (v nadaljnjem besedilu: vozila s kuriščem) se izvaja v skladu z navodilom za vožnjo vozil s kuriščem (muzejskega vlaka), ki ga izda prevoznik v soglasju z upravljavcem.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je vožnja vozil s kuriščem prepovedana po odsekih prog, ki potekajo po območjih, kjer je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.
7. člen
(naprave za preprečevanje nastanka požara in gašenje)
(1) Vozila s kuriščem morajo imeti varovalne naprave za prestrezanje isker v dimnici, ki morajo med vožnjo vedno pravilno delovati. Imeti morajo tudi brezhibne pepelniške lopute in mreže, ki zadržujejo izpadanje pepela pri odprti pepelniški loputi, ter brezhibne naprave za vlaženje ugaskov v dimnici in pepela v pepelniku.
(2) Vozila s kuriščem morajo imeti tipiziran požarni priključek na napajalni glavi, na tlačni cevi ali na napajalnem aparatu (injektorju), da se nanje lahko priključijo gasilne cevi za gašenje požara z vodo. Vozila s kuriščem morajo biti opremljena z gasilno cevjo, ki je dolga najmanj 25 metrov.
8. člen
(pregled brezhibnosti naprav za preprečevanje nastanka požara)
(1) Osebje vozila s kuriščem mora lovilce isker, pepelnike in druge naprave na vozilu s kuriščem, ki lahko povzročijo požar, pred vožnjo in po končani vožnji pregledati, da ugotovi njihovo brezhibnost.
(2) Prevoznik mora pri kontrolnih pregledih vozil s kuriščem ugotoviti, ali iskrolovci, dimnice, pepelnik, naprave za vlaženje in odprtine za praznjenje pepela pravilno delujejo.
(3) Odgovorni delavec prevoznika mora vpisati podatke o opravljenem pregledu v obrazec, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(čiščenje kurišč, pepelnikov in dimnic)
Kurišča, pepelniki in dimnice se smejo čistiti samo na predhodno določenih in označenih mestih na območju železniške postaje oziroma vlečne enote prevoznika.
10. člen
(izvajanje ukrepov pri eksploataciji in vzdrževanju parnih lokomotiv)
Pri uporabi vozil s kuriščem je potrebno upoštevati tudi predpisane ukrepe o eksploataciji in vzdrževanju parnih lokomotiv, ki se uporabljajo za vožnjo vlakov.
11. člen
(izvedba peči in drugih kurilnih naprav na železniških vozilih z odprtim kuriščem)
Peči in druge kurilne naprave na železniških vozilih z odprtim kuriščem morajo imeti zaprta kurišča, ki jih ni mogoče prazniti na progo med vožnjo.
12. člen
(protipožarno zavarovanje)
Prevoznik kot povzročitelj požarnega tveganja mora zavarovati odgovornost za škodo, ki jo lahko požar povzroči tretjim osebam, lokalni skupnosti ali državi.
IV. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM PRI VOŽNJAH VLAKOV PO PROGAH NA POŽARNO OGROŽENEM OBMOČJU
13. člen
(omejitev hitrosti vlakov na odsekih prog na požarno ogroženem območju)
(1) V obdobju razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja je treba na požarno ogroženih območjih zaradi zmanjšanja tveganja za nastanek požara upoštevati omejitev hitrosti vlakov na tistih odsekih prog na požarno ogroženem območju, na katere se omejitve nanašajo.
(2) Omejitev hitrosti vožnje vlakov iz prejšnjega odstavka je stalnega značaja. Predpiše jo upravljavec z navodilom.
V. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM V PROGOVNEM IN POŽARNOVARNOSTNEM PASU ŽELEZNIŠKE PROGE
14. člen
(ukrepi varstva pred požarom v progovnem pasu)
Upravljavec mora v progovnem pasu oziroma na zemljišču v progovnem pasu izvajati naslednje ukrepe varstva pred požarom:
– odstranjevati mrtvo vegetacijo in druge gorljive materiale,
– kositi travo in pokošeno travo odstranjevati, preden se posuši,
– graditi in vzdrževati gradbenotehnične objekte, namenjene varstvu pred požarom.
15. člen
(gradnja in vzdrževanje požarnih zidov in protipožarnih presekov)
(1) Upravljavec je zlasti na težje dostopnih območjih ob progah na požarno ogroženem območju dolžan poskrbeti za gradnjo požarnih zidov.
(2) Požarni zidovi morajo biti grajeni tako, da zanesljivo omejijo možnost širjenja požara.
(3) Upravljavec mora skrbeti za redno vzdrževanje požarnih zidov.
(4) Protipožarne preseke, ki so protipožarne gozdne ceste ali protipožarne poti, ki odpirajo prostor, na območjih, kjer je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost gozdov, in so v situacijskem poteku prilagojeni zahtevam protipožarnega varstva, mora v progovnem pasu upravljavec graditi in vzdrževati v skladu s pravilnikom, ki ureja gozdne prometnice.
16. člen
(pregled stanja varstva pred požarom z motornim vozilom)
(1) Za vozilom s kuriščem je potrebno v času njegove vožnje zagotoviti pregled stanja varstva pred požarom ob progi z vpeljavo motornega vozila za posebne namene (v nadaljnjem besedilu: motorno vozilo) v časovnem presledku, ki ne sme biti krajši kot 5 minut in ne daljši od 15 minut, če z drugimi predpisi ni drugače določeno.
(2) Motorno vozilo mora biti zasedeno z delavci, ki so usposobljeni za učinkovito ukrepanje v primeru požara, in opremljeno z najnujnejšo gasilsko opremo ter komunikacijsko napravo.
(3) V primeru, ko vodja skupine za ukrepanje v primeru požara oceni, da požara ne bo mogoče pogasiti z razpoložljivimi zmogljivostmi, mora poskrbeti, da je o požaru obveščen Center za obveščanje.
(4) Upravljavec določi natančnejši postopek vpeljave motornega vozila, številčno zasedbo za gašenje usposobljenih delavcev, vrsto in količino opreme za gašenje ob progah na požarno ogroženem območju, način ukrepanja v primeru požara ter način javljanja in obveščanja.
(5) Na podlagi kriterijev za ugotavljanje požarne ogroženosti iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika lahko upravljavec odloči, da ne bo vpeljal motornega vozila za pregled stanja, zlasti tedaj, kadar to dovoljujejo vremenske, podnebne in vegetacijske značilnosti.
(6) Upravljavec se lahko odloči, da ne bo vpeljal motornega vozila za pregled stanja, ko je parna lokomotiva uvrščena v vlak pod mazalno paro (lokomotiva je zakurjena in ne vrši vleke).
17. člen
(ukrepi varstva pred požarom v progovnem in požarnovarnostnem pasu v obdobju razglašene požarne ogroženosti naravnega okolja)
Upravljavec, lastniki in uporabniki zemljišč ter službe, ki imajo javna pooblastila za delo v naravnem okolju, so dolžni upoštevati na zemljiščih v progovnem in požarnovarnostnem pasu železniške proge na požarno ogroženih območjih v obdobju, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, požarnovarnostne ukrepe v skladu z uredbo, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.
VI. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
18. člen
(opazovanje, obveščanje in javljanje)
(1) Vlakovno in drugo železniško osebje je dolžno opazovati območje proge zaradi morebitnih požarov, zlasti na požarno ogroženih odsekih prog. Kretnik in prometnik morata vlake opazovati v skladu z določili prometnega pravilnika. Če na vlaku opazita pomanjkljivost, ki bi ogrožala nadaljnjo vožnjo tega ali drugega vlaka, ali o njej dobita obvestilo, morata vlak ustaviti.
(2) Osebje iz prejšnjega odstavka je dolžno morebitno opažene požare sporočiti po postopku, predvidenem za obveščanje ob izrednih dogodkih.
(3) Upravljavec je dolžan v obdobju razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja organizirati požarno stražo na požarno ogroženem območju, z nalogo poostrenega opazovanja in javljanja morebitno nastalega požara.
(4) Upravljavec mora zaradi pravočasnega javljanja nastanka požarov vzdolž odsekov prog na požarno ogroženem območju, ki niso opremljeni s požarnimi zidovi, zagotoviti namestitev ustreznih naprav za samodejno javljanje požarov.
VII. INŠPEKCIJSKI NADZOR
19. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajata Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Prometni inšpektorat Republike Slovenije, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(obveznosti upravljavca)
Upravljavec v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika:
– določi odseke prog na požarno ogroženem območju iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika,
– določi omejitev hitrosti voženj vlakov na odsekih prog na požarno ogroženem območju iz drugega odstavka 13. člena tega pravilnika.
21. člen
(rok izgradnje požarnih zidov in namestitve naprav za samodejno javljanje požarov)
Upravljavec mora zagotoviti izvedbo ukrepov, ki določajo izgradnjo požarnih zidov ob progah na požarno ogroženem območju iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika in opremljenost prog z napravami za samodejno javljanje požarov iz četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika v desetih letih po uveljavitvi tega pravilnika.
22. člen
(rok za izvedbo ukrepov pregleda stanja varstva pred požarom z motornim vozilom)
Upravljavec določi natančnejši postopek vpeljave motornega vozila, številčno zasedbo za gašenje usposobljenih delavcev, vrsto in količino opreme za gašenje ob progah na požarno ogroženem območju, način ukrepanja v primeru požara ter način javljanja in obveščanja iz četrtega odstavka 16. člena tega pravilnika v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
23. člen
(prenehanje uporabe predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v varovalnem progovnem in v progovnem pasu železniške proge (Uradni list RS, št. 37/02).
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2009/ZP
Ljubljana, dne 3. septembra 2009
EVA 2009-2411-0005
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
 
Soglašam!
 
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost