Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009

Kazalo

3119. Pravilnik o najmanjšem številu članov posadke na morskih ladjah Republike Slovenije, stran 9509.

Na podlagi 151. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o najmanjšem številu članov posadke na morskih ladjah Republike Slovenije
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja način določanja najmanjšega števila članov posadke ter izdajo spričevala o najmanjšem številu članov posadke na morskih ladjah.
2. člen
(uporaba)
Ta pravilnik se uporablja za morske ladje, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, razen za vojaške ladje in jahte.
3. člen
(najmanjše število članov posadke)
(1) Najmanjše število članov posadke pomeni število članov posadke z nazivi in pooblastili, ki omogoča posamezni ladji varno plovbo, varnost posadke, potnikov in tovora na ladji, zaščito na ladji in varovanje morskega okolja in je določeno v spričevalu o najmanjšem številu članov posadke, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava).
(2) Ladja mora imeti posadko skladno s spričevalom iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(izjeme)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena sme ladja v utemeljenih primerih izjemoma izpluti iz pristanišča oziroma nadaljevati plovbo tudi z manjšim številom članov posadke, če izplutje oziroma nadaljevanje plovbe za vsak posamezni primer dovoli uprava.
(2) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka uprava določi pogoje, pod katerimi lahko ladja izpluje ali nadaljuje plovbo, in rok, do katerega velja izjema.
5. člen
(namen najmanjšega števila članov posadke)
(1) Najmanjše število članov posadke mora omogočiti, da lahko posadka na ladji:
– med plovbo opravlja stražarjenje v krovni, strojni in radijski službi v skladu s Pravilom VIII/2 Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, s spremembami (konvencija STCW), ter opravlja normalne varnostne obhode ladje;
– varno priveže in odveže ladjo;
– opravlja potrebna opravila za preprečevanje onesnaženja morskega okolja;
– opravlja potrebna opravila na vseh dostopnih mestih, s katerimi se zmanjša nevarnost požara;
– nudi zdravstveno pomoč;
– zagotovi varen prevoz potnikov in tovora med potovanjem;
– nadzira in vzdržuje strukturno integriteto ladje;
– deluje v skladu z odobrenim načrtom zaščite ladje;
– uporablja in vzdržuje vse naprave za vodo-tesnost ladje in ima v pripravljenosti usposobljeno skupino za ravnanje v primeru poškodbe ladje;
– uporablja vso protipožarno opremo, sredstva za reševanje in opremo za silo, na potovanju vzdržuje vso to opremo, zbere vse osebe na zbirnih mestih in jih izkrca z ladje;
– varno uporablja in vzdržuje glavne in pomožne stroje, da se premagajo vse predvidljive nevarnosti na potovanju ladje.
(2) Kjer je to potrebno, mora najmanjše število članov posadke omogočati:
– izvajanje vaj vseh članov posadke, vključno z uporabo protipožarne opreme, opreme za silo, sredstvi za reševanje in z zapiranjem naprav, ki zagotavljajo nepropustnost ladje za vodo,
– izobraževanje pomorščakov na posebnih tipih ladij,
– pripravo primerne prehrane in pitne vode,
– opravljanje nalog v sili in
– izobraževanje in uvajanje novih pomorščakov, da pridobijo potrebne izkušnje.
6. člen
(kriteriji za določanje najmanjšega števila članov posadke)
(1) Najmanjše število članov posadke mora biti v skladu z zahtevami veljavnih konvencij Mednarodne pomorske organizacije (IMO), Mednarodne organizacije dela (ILO), Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki se nanašajo na:
– ladijsko stražarjenje,
– delovni čas ali čas počitka,
– varno upravljanje ladij,
– izdajanje pooblastil pomorščakom,
– izobraževanje pomorščakov,
– zdravstvene in higienske pogoje in
– bivalne prostore posadke.
(2) Najmanjše število članov posadke mora biti določeno ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– velikost in tip ladje,
– število, moč in tip glavnih pogonskih in pomožnih strojev ladje,
– konstrukcija in oprema ladje,
– metode vzdrževanja ladje,
– tovor, ki ga ladja prevaža,
– število potnikov na ladji,
– pogostost postankov v pristaniščih, dolžina in narava plovbe,
– kategorija plovbe ladje, območje plovbe in izkoriščanje ladje,
– dela na ladji, potrebna za varno plovbo in zaščito,
– obseg izvajanja praktičnih vaj na ladji in
– predpisi o delovnem času pomorščakov.
7. člen
(dela na ladji)
Dela na ladji iz devete alineje drugega odstavka prejšnjega člena so:
– navigacija, ki vključuje naloge, dolžnosti in odgovornosti glede načrtovanja in vodenja varne plovbe, izvajanja krovne straže v skladu z zahtevami Kodeksa o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (kodeks STCW), manevriranja in upravljanja z ladjo v vseh pogojih varnega priveza in odveza;
– ravnanje s tovorom in zlaganje tovora, ki vključuje naloge, dolžnosti in odgovornosti glede načrtovanja, nadzorovanja in zagotavljanja varnega nakladanja, razporejanja in zaščite tovora, varstva tovora med plovbo in izkrcanje tovora z ladje;
– upravljanje ladje in varstvo oseb na njej, kar vključuje naloge, dolžnosti in odgovornosti glede zagotavljanja varnosti in zaščite vseh oseb na ladji in vzdrževanja sredstev za reševanje, požarno varnost in drugih varnostnih sistemov, vzdrževanja vodo-tesnosti zapiralnih naprav, izvajanja nalog glede vkrcanja in izkrcanja oseb, varstva morskega okolja, zagotavljanja zdravstvene nege na ladji in skrb za ladijske listine in knjige in druge upravne postopke za varnost in zaščito ladje;
– dela v strojnici, ki vključujejo naloge, dolžnosti in odgovornosti glede upravljanja in nadzorovanja ladijskih pogonskih in pomožnih strojev, izvajanja strojne straže v skladu z določbami kodeksa STCW, izvajanja nalog v zvezi z balastiranjem in vzdrževanja varne ladijske strojne opreme;
– električno, elektronsko in kontrolno inženirstvo, ki vključuje naloge, dolžnosti in odgovornosti glede upravljanja ladijske električne in elektronske opreme in vzdrževanja varnih ladijskih električnih in elektronskih sistemov;
– radiokomunikacija, ki vključuje naloge, dolžnosti in odgovornosti glede sprejemanja in oddajanja podatkov z uporabo ladijske radijske opreme, izvajanja stražarjenja v skladu s pravili Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) in Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj s protokoli in spremembami (konvencija SOLAS) in izvajanja radijske službe v izrednih razmerah;
– vzdrževanje in popravilo ladje, ki vključuje naloge, dolžnosti in odgovornosti glede izvajanja vzdrževalnih del in popravil na ladji, njenih strojev, opreme in sistemov, skladno z načrtom vzdrževanja in popravil;
– izvajanje varnostnih funkcij na ladji, ko ladja ne pluje;
– zagotavljanje ustreznega standarda higiene in zdravstvenega standarda.
8. člen
(predpisi o delovnem času pomorščakov)
Kriterij predpisov o delovnem času pomorščakov je potrebno upoštevati tako, da najmanjše število članov posadke zagotavlja, da ima vsak pomorščak dovolj počitka in da dela največ toliko časa, kot to določajo predpisi o delovnem času pomorščakov.
9. člen
(radijska služba)
(1) Na ladji z bruto tonažo nad 300 v mednarodni plovbi in potniški ladji v mednarodni plovbi ne glede na bruto tonažo morata imeti dva pomorščaka naziv »radijski operater s splošnim pooblastilom«.
(2) Če se na ladji iz prejšnjega odstavka radijska sredstva vzdržujejo na ladji, mora imeti ladja v radijski službi pomorščaka z nazivom »radijski elektronik I. razreda« ali »radijski elektronik II. razreda«.
10. člen
(splošna služba)
(1) Na ladji, ki pluje v mednarodni plovbi in na kateri se nahaja več kot 100 oseb, mora biti zdravnik, če traja potovanje več kot tri dni.
(2) Na trgovski in ribiški ladji, ki pluje v mednarodni plovbi in ki ima najmanjše število članov posadke deset ali več, mora biti en dodatni pomorščak z nazivom »ladijski kuhar«.
11. člen
(ladja vlačilec)
(1) Ladja vlačilec, ki plove samo v nacionalni plovbi, mora imeti:
– poveljnika, ki ima naziv odvisen od bruto tonaže ladje,
– upravitelja stroja, ki ima naziv odvisen od moči pogonskega stroja, in
– enega krovnega pomorščaka brez naziva.
(2) Vloge za izdajo spričevala o najmanjšem številu članov posadke za ladjo vlačilec iz prejšnjega odstavka ni potrebno sestaviti v skladu s 13. členom tega pravilnika.
12. člen
(dolžnosti ladjarja pri določitvi najmanjšega števila članov posadke)
Ladjar mora pripraviti vlogo za izdajo spričevala o najmanjšem številu članov posadke na ladji. Pred pripravo vloge mora ladjar pripraviti:
– oceno potrebnih del, nalog in odgovornosti, ki jih mora opraviti ladijska posadka, zato da bo ladji omogočena varna plovba, zaščita na ladji, varovanje morskega okolja in da bo sposobna ravnati v izrednih razmerah, in
– oceno števila članov posadke z njihovimi nazivi in pooblastili, ki je potrebno za izvedbo del, nalog in odgovornosti iz prejšnje alineje.
13. člen
(vloga za izdajo spričevala o najmanjšem številu članov posadke)
(1) Vloga za izdajo spričevala o najmanjšem številu članov posadke na ladji mora biti izpolnjena na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V vlogi iz prejšnjega odstavka je potrebno navesti obrazložen predlog najmanjšega števila članov posadke, ki mora biti v skladu z veljavnimi mednarodnimi konvencijami, tem pravilnikom in predpisi o delovnem času pomorščakov, in priložiti oceni iz prejšnjega člena.
(3) Iz vloge za izdajo spričevala o najmanjšem številu članov posadke mora biti razvidno, kako so upoštevani predpisi o delovnem času pomorščakov. Če se predlaga manjše številu članov posadke z določenim nazivom, kot je priporočeno v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika, mora biti to posebej utemeljeno v obrazložitvi.
14. člen
(določitev najmanjšega števila članov posadke)
(1) Uprava mora ugotoviti, ali je predlog najmanjšega števila članov posadke iz prejšnjega člena v skladu s tem pravilnikom, zlasti pa mora oceniti:
– ali lahko člani posadke, glede na njihovo število in usposobljenost, opravljajo dela na ladji glede na kriterije iz 6. člena tega pravilnika tako, da je omogočena varna plovba, varnost posadke, potnikov in tovora na ladji in varovanje morskega okolja, in
– ali imajo člani posadke dovolj počitka v skladu s predpisi o delovnem času pomorščakov.
(2) Uprava izda spričevalo o najmanjšem številu članov posadke, če ugotovi, da je predlog najmanjšega števila članov posadke v skladu s tem pravilnikom.
(3) Če uprava oceni, da predlog ni v skladu s tem pravilnikom, mora stranka vložiti popravljen predlog najmanjšega števila članov posadke v skladu z navodili uprave. Če popravljen predlog ni vložen v roku, ki ga določi uprava, ali če uprava oceni, da ni v skladu s tem pravilnikom, izda odločbo, s katero zavrne izdajo spričevala o najmanjšem številu članov posadke.
15. člen
(obrazec spričevala o najmanjšem številu članov posadke)
Obrazec spričevala o najmanjšem številu članov posadke je določen v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
16. člen
(veljavnost spričevala o najmanjšem številu članov posadke)
(1) Spričevalo o najmanjšem številu članov posadke je trajno.
(2) Spričevalo o najmanjšem številu članov posadke preneha veljati:
– če se spremeni kategorija plovbe ladje,
– po večjih popravilih ali predelavah ladje ali
– po spremembi drugih okoliščin, na podlagi katerih je bilo spričevalo izdano, če bi ladja zato morala imeti večje najmanjše število članov posadke ali pomorščake z višjim nazivom ali z dodatnim posebnim pooblastilom.
17. člen
(spremembe najmanjšega števila članov posadke)
Ladjar mora upravo nemudoma obvestiti o spremembah okoliščin iz drugega odstavka prejšnjega člena in takoj, ko je to mogoče, vložiti vlogo za izdajo novega spričevala o najmanjšem številu članov posadke. Če bi ladja zaradi spremenjenih okoliščin lahko imela manjše število članov posadke ali člane posadke z nižjo usposobljenostjo, lahko ladjar kadarkoli vloži vlogo za izdajo novega spričevala o najmanjšem številu članov posadke.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(prehodna določba)
Najmanjše število članov posadke, ki velja za posamezno ladjo ob uveljavitvi tega pravilnika, ostane v veljavi do nastopa razlogov iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika.
19. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o najmanjšem številu članov posadke, ki jih morajo imeti za varno plovbo morske ladje trgovske mornarice Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 29/81 in 32/82).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-2/2004/25
Ljubljana, dne 20. avgusta 2009
EVA 2005-2411-0039
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet