Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

3112. Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov, stran 9496.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – prečiščeno besedilo, 131/06 – ZBan-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP), 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) in 3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z Vlado Republike Slovenije (št. 00700-25/2009/5 z dne 25. avgusta 2009) sprejema
T A R I F O
nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil poslovnih subjektov
1. člen
(1) S to tarifo se za naloge, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) opravlja v skladu s 5. točko prvega odstavka 71. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – prečiščeno besedilo, 131/06 – ZBan-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP), Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2) in Uredbo o dostopu in ponovni uporabni informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07) določajo nadomestila za ponovno uporabo informacij javnega značaja iz letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov.
(2) Ta tarifa določa tudi nadomestila za posredovanje podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov v obsegu za državno statistiko v skladu z 59. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 – popr.), 10/08, 68/08, 23/09 – odl. US in 42/09; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) in 46. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01; v nadaljnjem besedilu: ZDSta) in ne pomeni ponovne uporabe.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tej tarifi, imajo naslednji pomen:
1. »podatkovno zbirko« sestavljajo sistematično obdelani podatki iz letnih poročil gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe), zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), pravnih oseb javnega prava, nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava ter društev (v nadaljnjem besedilu: drugih pravnih oseb), predloženih na poenotenih obrazcih;
2. »standardni izbor« podatkov vsebuje vse podatke iz podatkovnih zbirk letnih poročil, ki se lahko posredujejo naročniku podatkov v celotnem ali zoženem obsegu. Strukture standardnih izborov podatkov iz podatkovnih zbirk v celotnem obsegu za državno statistiko in zoženem obsegu za javno objavo se objavijo na spletnem portalu AJPES;
3. »zožena podatkovna zbirka« je standarden izbor podatkov iz letnih poročil, predloženih na poenotenih obrazcih, ki se sme posredovati tretjim osebam. AJPES predložene podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih posreduje tretjim osebam le, če od poslovnih subjektov prejme izjavo, s katero dovolijo, da se smejo podatki, predloženi na poenotenih obrazcih za namen državne statistike, uporabiti tudi za javno objavo oziroma za zagotovitev javnosti podatkov. Zožena podatkovna zbirka podatkov iz letnih poročil družb, zadrug in podjetnikov obsega podatke le v obsegu za javno objavo;
4. »nestandardni izbor« podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil je priprava podatkov po posebej določenih kriterijih oziroma omejitvah naročnika ali priprava podatkov v obliki, ki ni opredeljena kot standardni izbor;
5. »nestandardna zožena podatkovna zbirka« je nestandarden zožen izbor podatkov iz letnih poročil, predloženih na poenotenih obrazcih v obsegu podatkov za javno objavo oziroma za zagotovitev javnosti podatkov, pripravljena po posebej določenih kriterijih oziroma omejitvah naročnika;
6. »delna podatkovna zbirka« je nestandarden izbor podatkov iz letnih poročil, predloženih na poenotenih obrazcih, pripravljena za izbrane poslovne subjekte oziroma v obsegu, ki ga določi naročnik;
7. »podatek« iz podatkovne zbirke je vsaka posamezna vrednost atributa, ki je določena bodisi v obliki teksta (npr. ime) bodisi v obliki številčne vrednosti;
8. »naročniki s pravico uporabe po 59. členu ZGD-1 v zvezi s 46. členom ZDSta« so državni organi in pravne osebe, ki so z zakonom pooblaščene za pridobivanje in uporabo teh podatkov za evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene. Podatkovne zbirke poslovnih subjektov v obsegu za državno statistiko, ne glede na to, ali so poslovni subjekti izjavili, da naj se podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, predloženi za državno statistiko, uporabijo tudi za javno objavo oziroma za zagotovitev javnosti podatkov, je dovoljeno posredovati le naročnikom s pravico uporabe, določeno v tej točki;
9. »naročniki s pravico do lastne uporabe podatkov v pridobitni namen« so naročniki, ki izjavijo, da bodo podatke iz podatkovne zbirke uporabljali za osebne namene, če je naročnik podatkov fizična oseba, ali za interne namene, če je naročnik podatkov pravna oseba;
10. »naročniki s pravico do nadaljnje uporabe podatkov v pridobitni namen« so naročniki, ki izjavijo, da bodo podatke iz podatkovne zbirke uporabljali za nadaljnjo obdelavo podatkov v zvezi s pripravo in trženjem lastnih proizvodov in storitev.
3. člen
AJPES državnim organom, Banki Slovenije in članom Ekonomsko socialnega sveta za izvajanje njihovih javnih nalog posreduje standardne izbore podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov v obsegu za državno statistiko brezplačno na podlagi uradnega zaznamka, da se njihov prevzem uredi s posebnim dogovorom.
4. člen
Zagotavljanje ponovne uporabe in posredovanja podatkov iz letnih poročil poslovnih subjektov se zaračunava po naslednji tarifi:
--------------------------------------------------------------------
 Zap.    Storitve    Osnova za   Nadomestilo v   Rok
  št.            obračun      EUR    obračuna
                       brez DDV   oziroma
                              plačila
--------------------------------------------------------------------
 1    IZPIS LETNEGA POROČILA
 1.1   Izpis vseh    izpis za      7,50    po
     podatkov iz    posamezen           izdelavi
     poenotenih    poslovni
     obrazcev     subjekt
     gospodarskih
     družb ali
     zadrug ali
     samostojnih
     podjetnikov
 1.2   Izpis letnega   izpis za      7,50    po
     poročila za    posamezen           izdelavi
     druge pravne   poslovni
     osebe       subjekt
 
 1.3   Izpis     a) zahtevek   a)  5,55    po
     posameznih                    izdelavi
     podatkov iz
     letnega
     poročila za
     vse vrste
     poslovnih   b) vsak     b)  0,10    po
     subjektov     posamezni           izdelavi
     (zaračuna se   podatek
     a) in b))
 
 2    STANDARDNI IZBOR PODATKOV IZ PODATKOVNIH ZBIRK LETNIH
     POROČIL POSLOVNIH SUBJEKTOV
 2.1   Standardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih
     poročil poslovnih subjektov – za naročnike s pravico do
     nadaljnje uporabe podatkov
 2.1.1  Standardni    stroški      49.562,00  pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o gospodarskih  posredovanja          podatkov
     družbah      podatkovne
     (zožena      zbirke
     podatkovna
     zbirka za
     javno objavo)
 2.1.2  Standardni    stroški      2.478,00   pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o zadrugah    posredovanja          podatkov
     (zožena      podatkovne
     podatkovna    zbirke
     zbirka za
     javno objavo)
 2.1.3  Standardni    stroški      29.912,00  pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o samostojnih   posredovanja          podatkov
     podjetnikih    podatkovne
     (zožena      zbirke
     podatkovna
     zbirka za
     javno objavo)
 2.1.4  Standardni    del stroškov   12.164,00  pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o pravnih     posredovanja          podatkov
     osebah javnega  podatkovne
     prava       zbirke
 2.1.5  Standardni    stroški      5.971,00   pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o pravnih     posredovanja          podatkov
     osebah      podatkovne
     zasebnega     zbirke
     prava (zožena
     podatkovna
     zbirka za
     zagotovitev
     javnosti
     podatkov)
 2.1.6  Standardni    del stroškov   6.051,00   pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o društvih    posredovanja          podatkov
     (zožena      podatkovne
     podatkovna    zbirke
     zbirka za
     zagotovitev
     javnosti
     podatkov)
 2.2   Standardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih
     poročil poslovnih subjektov – za naročnike s pravico do
     lastne uporabe podatkov
 2.2.1  Standardni    neposredni    7.080,00   pred
     izbor podatkov  stroški            prejemom
     o gospodarskih  priprave in          podatkov
     družbah      posredovanja
     (zožena      podatkovne
     podatkovna    zbirke
     zbirka za
     javno objavo)
 2.2.2  Standardni    neposredni    354,00    pred
     izbor podatkov  stroški            prejemom
     o zadrugah    priprave in          podatkov
     (zožena      posredovanja
     podatkovna    podatkovne
     zbirka za     zbirke
     javno objavo)
 2.2.3  Standardni    neposredni    4.273,00   pred
     izbor podatkov  stroški            prejemom
     o samostojnih   priprave in          podatkov
     podjetnikih    posredovanja
     (zožena      podatkovne
     podatkovna    zbirke
     zbirka za
     javno objavo)
 2.2.4  Standardni    del        7.177,00   pred
     izbor podatkov  neposrednih          prejemom
     o pravnih     stroškov            podatkov
     osebah javnega  priprave in
     prava       posredovanja
              podatkovne
              zbirke
 2.2.5  Standardni    neposredni    1.990,00   pred
     izbor podatkov  stroški            prejemom
     o pravnih     priprave in          podatkov
     osebah      posredovanja
     zasebnega     podatkovne
     prava (zožena   zbirke
     podatkovna
     zbirka za
     zagotovitev
     javnosti
     podatkov)
 2.2.6  Standardni    del        2.128,00   pred
     izbor podatkov  neposrednih          prejemom
     o društvih    stroškov            podatkov
     (zožena      priprave in
     podatkovna    posredovanja
     zbirka za     podatkovne
     zagotovitev    zbirke
     javnosti
     podatkov)
 3    NESTANDARDNI IZBOR PODATKOV IZ PODATKOVNIH ZBIRK LETNIH
     POROČIL POSLOVNIH SUBJEKTOV
 
 3.1   Nestandardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih
     poročil poslovnih subjektov – za naročnike s pravico do
     nadaljnje uporabe podatkov
 3.1.1. Nestandardni   stroški      54.518,00  pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o gospodarskih  posredovanja          podatkov
     družbah      podatkovne
     (nestandardna   zbirke
     zožena
     podatkovna
     zbirka)
 3.1.2  Nestandardni   stroški      2.726,00   pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o zadrugah    posredovanja          podatkov
     (nestandardna   podatkovne
     zožena      zbirke
     podatkovna
     zbirka)
 3.1.3  Nestandardni   stroški      32.903,00  pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o samostojnih   posredovanja          podatkov
     podjetnikih    podatkovne
     (nestandardna   zbirke
     zožena
     podatkovna
     zbirka)
 3.1.4  Nestandardni   stroški      13.380,00  pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o pravnih     posredovanja          podatkov
     osebah javnega  podatkovne
     prava       zbirke
 3.1.5  Nestandardni   stroški      6.569,00   pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o pravnih     posredovanja          podatkov
     osebah      podatkovne
     zasebnega     zbirke
     prava
     (nestandardna
     zožena
     podatkovna
     zbirka)
 3.1.6  Nestandardni   stroški      6.656,00   pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o društvih    posredovanja          podatkov
     (nestandardna   podatkovne
     zožena      zbirke
     podatkovna
     zbirka)
 3.2   Nestandardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih
     poročil poslovnih subjektov – za naročnike s pravico do
     lastne uporabe podatkov
 3.2.1  Nestandardni   stroški      7.788,00   pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o gospodarskih  posredovanja          podatkov
     družbah      podatkovne
     (nestandardna   zbirke
     zožena
     podatkovna
     zbirka)
 3.2.2  Nestandardni   stroški      389,00    pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o zadrugah    posredovanja          podatkov
     (nestandardna   podatkovne
     zožena      zbirke
     podatkovna
     zbirka)
 3.2.3  Nestandardni   stroški      4.700,00   pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o samostojnih   posredovanja          podatkov
     podjetnikih    podatkovne
     (nestandardna   zbirke
     zožena
     podatkovna
     zbirka)
 3.2.4  Nestandardni   stroški      7.895,00   pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o pravnih     posredovanja          podatkov
     osebah javnega  podatkovne
     prava       zbirke
 3.2.5  Nestandardni   stroški      2.190,00   pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o pravnih     posredovanja          podatkov
     osebah      podatkovne
     zasebnega     zbirke
     prava
     (nestandardna
     zožena
     podatkovna
     zbirka)
 3.2.6  Nestandardni   stroški      2.341,00   pred
     izbor podatkov  priprave in          prejemom
     o društvih    posredovanja          podatkov
     (nestandardna   podatkovne
     zožena      zbirke
     podatkovna
     zbirka)
 4    STANDARDNI IZBOR ZBIRNIH PODATKOV PO DEJAVNOSTIH
 4.1   Standardni    stroški      545,00    pred
     izbor zbirnih   priprave in          prejemom
     podatkov po    posredovanja          podatkov
     dejavnostih za  podatkovne
     gospodarske    zbirke
     družbe
 4.2   Standardni    stroški      27,00    pred
     izbor zbirnih   priprave in          prejemom
     podatkov po    posredovanja          podatkov
     dejavnostih za  podatkovne
     zadruge      zbirke
 4.3   Standardni    stroški      545,00    pred
     izbor zbirnih   priprave in          prejemom
     podatkov po    posredovanja          podatkov
     dejavnostih za  podatkovne
     samostojne    zbirke
     podjetnike
 4.4   Standardni    stroški      182,00    pred
     izbor zbirnih   priprave in          prejemom
     podatkov po    posredovanja          podatkov
     dejavnostih za  podatkovne
     druge pravne   zbirke
     osebe
 5    NESTANDARDNI IZBOR ZBIRNIH PODATKOV
 5.1   Nestandardni   stroški      599,00    pred
     izbor zbirnih   priprave in          prejemom
     podatkov za    posredovanja          podatkov
     gospodarske    podatkovne
     družbe      zbirke
 5.2   Nestandardni   stroški      30,00    pred
     izbor zbirnih   priprave in          prejemom
     podatkov za    posredovanja          podatkov
     zadruge      podatkovne
              zbirke
 5.3   Nestandardni   stroški      599,00    pred
     izbor zbirnih   priprave in          prejemom
     podatkov za    posredovanja          podatkov
     samostojne    podatkovne
     podjetnike    zbirke
 5.4   Nestandardni   stroški      200,00    pred
     izbor zbirnih   priprave in          prejemom
     podatkov za    posredovanja          podatkov
     druge pravne   podatkovne
     osebe       zbirke
--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
 Zap.  Storitve  Osnova za obračun Nadomestilo v   Rok
 št.                    EUR    obračuna
                     brez DDV   oziroma
                            plačila
----------------------------------------------------------------
 6   NESTANDARDNI IZBOR DELNE PODATKOVNE ZBIRKE
 6.1  Nestandardni a) stroški dela a)   16,30  pred
    izbor       (na uro)           prejemom
    podatkov iz                  podatkov
    podatkovnih
    zbirk letnih
    poročil
    poslovnih   b) stroški    b)   41,90  pred
    subjektov     računalniških        prejemom
    (delna      ur (na uro)         podatkov
    podatkovna
    zbirka)
    (zaračuna se
    a) in b) ter c) izbor     c)   2,50  pred
    c) in/ali     poslovnega          prejemom
    d))        subjekta           podatkov
 
           d) izbor     d)   0,10  pred
             podatka           prejemom
                           podatkov
 
6.2  Nestandardni a) stroški dela a)   16,30  pred
    izbor       (na uro)           prejemom
    zbirnih                    podatkov
    podatkov iz
    podatkovnih
    zbirk letnih
    poročil    b) stroški    b)   41,90  pred
    poslovnih     računalniških        prejemom
    subjektov     ur (na uro)         podatkov
    (delna
    podatkovna
    zbirka)
    (zaračuna se c) izbor     c)   0,10  pred
    a), b) in     podatka           prejemom
    c))                      podatkov
 
7.  IZBOR PODATKOV IZ PODATKOVNIH ZBIRK LETNIH POROČIL
    POSLOVNIH SUBJEKTOV PO 59. ČLENU ZGD-1
 
 7.1  Standardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih
    poročil poslovnih subjektov
 7.1.1 Standardni    del        1.062,00  pred
    izbor       neposrednih         prejemom
    podatkov o    stroškov           podatkov
    gospodarskih   priprave in
    družbah      posredovanja
             podatkovne
             zbirke
 7.1.2 Standardni    del         53,00  pred
    izbor       neposrednih         prejemom
    podatkov o    stroškov           podatkov
    zadrugah     priprave in
             posredovanja
             podatkovne
             zbirke
 7.1.3 Standardni    del         641,00  pred
    izbor       neposrednih         prejemom
    podatkov o    stroškov           podatkov
    samostojnih    priprave in
    podjetnikih    posredovanja
             podatkovne
             zbirke
 
7.2  Nestandardni izbor podatkov iz podatkovnih zbirk letnih
    poročil poslovnih subjektov
 7.2.1 Nestandardni   del stroškov   1.168,00  pred
    izbor       priprave in         prejemom
    podatkov o    posredovanja         podatkov
    gospodarskih   podatkovne
    družbah      zbirke
 7.2.2 Nestandardni   del stroškov     58,00  pred
    izbor       priprave in         prejemom
    podatkov o    posredovanja         podatkov
    zadrugah     podatkovne
             zbirke
 7.2.3 Nestandardni   del stroškov    705,00  pred
    izbor       priprave in         prejemom
    podatkov o    posredovanja         podatkov
    samostojnih    podatkovne
    podjetnikih    zbirke
----------------------------------------------------------------
5. člen
(1) Izpis vseh podatkov iz poenotenih obrazcev iz tarife pod zap. št. 1.1 in 1.2, kadar se smejo ti podatki uporabiti samo za državno statistiko, AJPES izdela samo, kadar to zahteva naročnik sam zase. Tovrstnega izpisa podatkov AJPES ne posreduje tretjim osebam, razen če poslovni subjekt, na katerega se podatki nanašajo, s tem soglaša. Pisno soglasje mora pridobiti naročnik. V nasprotnem primeru AJPES posreduje letno poročilo, predloženo za zagotovitev javnosti podatkov.
(2) Izpis vseh podatkov iz podatkovne zbirke za družbe, zadruge in podjetnike v obsegu podatkov za javno objavo se zaračunava v skladu s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 17/09).
6. člen
Naročniki s pravico do nadaljnje uporabe podatkov in naročniki s pravico do lastne uporabe podatkov pridobijo podatke na podlagi odločbe. V pisnem zahtevku morajo naročniki poleg splošnih podatkov natančno opredeliti namen uporabe podatkov, za nadaljnjo uporabo podatkov pa še podatke o vrsti proizvodov oziroma storitev ali o drugi obliki uporabe podatkov.
7. člen
Naročnikom s pravico uporabe po 59. členu ZGD-1 se podatki iz podatkovne zbirke iz tarife pod zap. št. 7 posredujejo na podlagi njihovega pisnega zahtevka, pri čemer AJPES na podlagi uradnega zaznamka odloči, da se za prevzem podatkov z naročnikom sklene dogovor o uporabi podatkov (v nadaljevanju: dogovor). V zahtevku naročnik navede splošne podatke o naročniku in pravno podlago.
8. člen
(1) Vsaka posredovana podatkovna zbirka iz 3., 6. in 7. člena te tarife se z namenom preverjanja pravilnosti uporabe pravic iz dogovorov in odločb posebej označi.
(2) Naročnik tretjim osebam ne sme posredovati kopij izvirne podatkovne zbirke ali jim v svojih proizvodih in storitvah omogočiti izvoza celotnih ali delnih podatkovnih zbirk, če to ni določeno v odločbi. AJPES ima pravico preveriti, ali je naročnik v svojih proizvodih oziroma storitvah upošteval določila iz prejšnjega stavka tega člena.
9. člen
Zaračunane storitve plačajo naročniki AJPES pred prejemom podatkov, razen storitev iz tarife pod zap. št. 1, ki jih plačajo v osmih dneh po izstavitvi računa.
10. člen
Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati in se uporabljati:
– Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih (Uradni list RS, št. 15/07),
– Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po javnem pooblastilu, razen storitev po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 1/04).
11. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2009-32
Ljubljana, dne 21. julija 2009
EVA 2009-1611-0097
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost