Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2960. Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence, stran 8975.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena in četrtega odstavka 32. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja obliko in način vodenja Evidence o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba (v nadaljnjem besedilu: EKrDDP), ter ravnanje s podatki, ki so izločeni iz EKrDDP.
(2) EKrDDP vodijo davčni uradi.
2. člen
EKrDDP vsebuje informacije o zbiranju, obdelovanju, dajanju, uporabi, shranjevanju in hranjenju osebnih in drugih podatkov, ki jih Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS) upravlja in obdeluje pri preprečevanju in odkrivanju kršitev davčnih in drugih predpisov ter vodenju postopkov o prekršku (v nadaljnjem besedilu: zadeve prekrškovnega organa) in preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: ovajanje kaznivih dejanj).
II. SESTAVINE EVIDENCE
3. člen
EKrDDP sestavljajo:
1. za zadeve prekrškovnega organa:
– vpisnik zadev, za katere se izdaja plačilni nalog (v nadaljnjem besedilu: vpisnik Pn), ki se vodi v elektronski obliki;
– vpisnik zadev, za katere se izda odločba (v nadaljnjem besedilu: vpisnik Odl), ki se vodi v elektronski obliki;
– vpisnik zadev, za katere se vloži obdolžilni predlog (v nadaljnjem besedilu: vpisnik Obp), ki se vodi v elektronski obliki;
– evidenca opozoril (v nadaljnjem besedilu: EO), ki se vodi v elektronski obliki, in
2. za zadeve, povezane z ovajanjem kaznivih dejanj:
– vpisnik za zadeve, za katere so vložene kazenske ovadbe (v nadaljnjem besedilu: vpisnik Ko), ki se vodi v elektronski obliki, in
– vpisnik za zadeve, za katere je naznanjeno kaznivo dejanje (v nadaljnjem besedilu: vpisnik Nkd), ki se vodi v elektronski obliki.
III. OBLIKA EKrDDP
Oblika vpisnikov za zadeve prekrškovnega organa
4. člen
Za obliko vpisnikov Pn, Odl in Obp se uporabljajo določbe zakona, ki ureja prekrške, in na podlagi teh določb sprejeti podzakonski predpisi ter zakon, ki ureja davčno službo.
Oblika EO
5. člen
V EO se za vsako zadevo vpišejo podatki po navedenem vrstnem redu:
1. številka zadeve;
2. ime organizacijske enote;
3. ime pooblaščene uradne osebe;
4. oznaka notranje organizacijske enote;
5. datum opozoritve kršilca;
6. pravna opredelitev prekrška;
7. čas in kraj storitve prekrška;
8. vrsta davka;
9. aktivnost;
10. oznaka kršilca;
11. opombe.
Oblika vpisnika za zadeve, povezane z ovajanjem kaznivih dejanj
6. člen
V vpisnik Ko se za vsako zadevo vpišejo podatki po navedem vrstnem redu:
1. številka zadeve;
2. ime organizacijske enote;
3. identifikacijska številka upravne zadeve;
4. podatki o ovadenih fizičnih osebah: davčna številka, EMŠO, osebno ime, rojstni podatki, državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter podatki o zaposlitvi, če gre za odgovorno osebo pravne osebe, če je kršilec samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se to pripiše;
5. podatki o ovadenih pravnih osebah: davčna številka, matična številka, firma ter sedež firme ter podatki o zastopnikih: davčna številka, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, vrsta zastopnika, meje pooblastila, datum podelitve in prenehanja pooblastila;
6. kraj in čas storitve kršitve;
7. zakonska oznaka kaznivega dejanja z navedbo odstavka in člena zakona, ki je kršen;
8. zakonska oznaka kršenega materialnega predpisa;
9. datum vložitve ovadbe;
10. ime državnega tožilstva, pri katerem je ovadba vložena;
11. datum odloga kazenskega pregona;
12. datum odstopa ovadbe v postopek poravnavanja;
13. datum vložitve zahteve za preiskavo;
14. datum vložitve neposredne obtožnice na sodišče;
15. podatki o vloženih obtožnih aktih;
16. datum akta o zavrženju ovadbe;
17. navedba razloga za zavrženje ovadbe;
18. ime organa, ki je ovadbo zavrgel;
19. datum začetka subsidiarnega pregona;
20. datum pravnomočnosti sodne odločbe;
21. navedba vrste pravnomočne sodne odločbe;
22. ime sodišča, ki je pravnomočno odločilo o zadevi;
23. vrsta pravnomočno izrečene kazenske sankcije in odvzem premoženjske koristi;
24. opombe.
Oblika vpisnika Nkd
7. člen
V vpisnik Nkd se vpišejo podatki po navedenem vrstnem redu:
1. številka zadeve;
2. ime organizacijske enote;
3. identifikacijska številka upravne zadeve;
4. podatki o naznanjenih fizičnih osebah: davčna številka, EMŠO, osebno ime, rojstni podatki, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter podatki o zaposlitvi, če gre za odgovorno osebo pravne osebe, če je naznanjeni samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se to pripiše;
5. podatki o naznanjenih pravnih osebah: davčna številka, matična številka, firma ter sedež firme ter podatki o zastopnikih: davčna številka, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, vrsta zastopnika, meje pooblastila, datum podelitve in prenehanja pooblastila;
6. kraj in čas storitve kršitve;
7. zakonska oznaka kaznivega dejanja z navedbo odstavka in člena zakona, ki je kršen;
8. zakonska oznaka kršenega materialnega predpisa;
9. datum pošiljanja naznanila;
10. ime organa, ki mu je bilo poslano naznanilo;
11. odločitev organa, ki mu je bilo naznanilo poslano;
12. datum odločitve organa, ki mu je bilo naznanilo poslano;
13. ime državnega tožilstva, pri katerem je ovadba vložena;
14. datum odloga kazenskega pregona;
15. datum odstopa ovadbe v postopek poravnavanja;
16. datum vložitve zahteve za preiskavo;
17. datum vložitve neposredne obtožnice na sodišče;
18. podatki o vloženih obtožnih aktih;
19. datum akta o zavrženju ovadbe;
20. navedba razloga za zavrženje ovadbe;
21. ime organa, ki je ovadbo zavrgel;
22. datum začetka subsidiarnega pregona;
23. datum pravnomočnosti sodne odločbe;
24. navedba vrste pravnomočne sodne odločbe;
25. ime sodišča, ki je pravnomočno odločilo o zadevi;
26. vrsta pravnomočno izrečene kazenske sankcije in odvzem premoženjske koristi;
27. opombe.
IV. NAČIN VODENJA IN ZAKLJUČEVANJE EKrDDP
Vpis podatkov
8. člen
(1) Podatki se v EKrDDP vnesejo takoj, ko je mogoče, po dnevu, v katerem je:
– uradna oseba opravila dejanje, v zvezi s katerim se podatek vpisuje, oziroma
– v glavno pisarno pristojne organizacijske enote DURS prispela listina s podatkom, ki ga je treba vpisati.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v EO in vpisnik Nkd podatki vpišejo z datumom uporabe ukrepa ali pošiljanjem naznanila. Dodatno pridobljeni podatki se v vpisnik Nkd vpišejo skladno z določbo prejšnjega odstavka.
Način vodenja EKrDDP
9. člen
(1) Vsaka zadeva, vpisana v EO, vpisnika Ko in Nkd, se vodi pod eno zaporedno številko zadeve v ustreznem vpisniku.
(2) S številko zadeve se šteje vpis pod eno zaporedno vpisno številko v EO, vpisniku Ko in vpisniku Nkd.
(3) Če je več kršilcev, se v vpisnika Ko in Nkd kršilci vpišejo pod eno zaporedno vpisno številko vpisnika, v vpisni številki pa se kršilci ločijo z arabskimi številkami.
(4) Če je kršilcev več, se v EO kršilci vpišejo vsak pod samostojno zaporedno vpisno številko evidence.
(5) Za vodenje in dokončanje vpisnikov Pn, Odl in Obp se uporabljajo določbe zakona, ki ureja prekrške, in na podlagi teh določb sprejeti podzakonski predpisi.
10. člen
(1) Vpisne številke v EO, vpisnikih Ko in Nkd si morajo slediti po časovnem zaporedju, vpisi morajo biti urejeni, popolni, pravilni.
(2) Posamezni vpisi v vpisnik in evidenco iz prejšnjega odstavka se ne smejo brisati, niti na drug način uničiti, razen če ta pravilnik ne ureja drugače.
(3) Pri pomotoma vpisani zadevi se v polje opombe zapiše »pomotni vpis«. Pomotni vpis obdrži zaporedno številko.
(4) V polje opombe se vpišejo podatek, kje je spis zadeve, podatki o izločitvi ali pridružitvi zadeve ali drugi vpisi informacijske narave.
Odčrtovanje v vpisnikih Ko in Nkd
11. člen
(1) V vpisnikih Ko in Nkd se zadeva odčrta, ko se šteje za rešeno, pri čemer se obarva z rdečo barvo.
(2) Zadeva, ki se nanaša na več storilcev, se odčrta, kadar je postopek končan za vse. Kadar je postopek končan le za nekatere, se odčrta samo arabska številka, postavljena pred imenom storilca.
(3) Ko je zadeva odčrtana, se že vpisani podatki ne smejo več spreminjati.
(4) V vpisnikih Ko in Nkd se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan podatek:
– datum odločitve organa, ki mu je bilo naznanilo poslano (če ovadba ni vložena) ali
– datum akta o zavrženju kazenske ovadbe z navedbo razloga za zavrženje ali
– datum pravnomočnosti sodne odločbe in ime sodišča.
12. člen
(1) Z vpisom v EO se zadeva šteje za rešeno.
(2) V EO se zadeve ne črtajo.
13. člen
(1) Vpisnika Ko in Nkd ter EO se vodijo za vsako leto posebej. Na začetku vsakega leta se vsakič sestavijo nova vpisnika Ko, Nkd ter EO, ki se zaključijo 31. decembra istega leta.
(2) Vpisnika in evidenca se konec leta sklenejo z računalniškim izpisom, ki vsebuje naslednje podatke: datum dokončanega vpisnika oziroma evidence, zaporedno številko zadnjega vpisa, število zadev, ki so ostale nerešene v prejšnjem letu (vpisnik Ko), število vpisanih zadev tekočega leta, število rešenih zadev v tekočem letu, število vseh nerešenih zadev (vpisnik Ko) in število pomotoma vpisanih zadev.
(3) Računalniški izpis se obdeluje in hrani v skladu s predpisi, ki urejajo obdelavo in hrambo arhivskega dokumentarnega gradiva.
V. HRANJENJE EKrDDP IN RAVNANJE S PODATKI, KI SO IZLOČENI IZ EKrDDP
14. člen
(1) Podatki, vsebovani v Pn, Odl, Obp, EO ter Ko in Nkd vpisnikih se hranijo v skladu z določbo tretjega odstavka 32. člena ZDS-1.
(2) Podatki iz vpisnikov za zadeve prekrškovnega organa in za zadeve, povezane z ovajanjem kaznivih dejanj, se po nastopu pogojev, določenih v tretjem odstavku 32. člena ZDS-1 izločijo in hranijo ločeno od drugih evidenc. Podatki se izločijo tako, da se vpisani podatki izbrišejo iz vpisnika, pod opombe pa se vpiše pravna podlaga izločitve. Pred izbrisom iz vpisnika se pripravi izpis podatkov, ki se ločeno hrani v fizični obliki.
(3) Podatki se po prenosu iz evidenc stalno hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva. Podatki v zbirki dokumentarnega gradiva se hranijo tako, da je gradivo ustrezno zavarovano pred poškodbami, uničenjem in izgubo ter da je onemogočena neupravičena uporaba gradiva.
(4) Dokumentarno gradivo se hrani v skladu s predpisi, ki urejajo hranjenje stalne zbirke dokumentarnega gradiva.
(5) Dokumentarno gradivo v fizični obliki se hrani v zbirki dokumentarnega gradiva, urejeno v arhivskih škatlah, svežnjih ali drugi ustrezni opremi po letih in po klasifikacijskih znakih ter v skladu s posebnimi predpisi, ki urejajo materialno varstvo arhivskega in drugega dokumentarnega gradiva. Dokumentarno gradivo v elektronski obliki se v zbirki dokumentarnega gradiva hrani s pomočjo informacijsko telekomunikacijske opreme, ki zagotavlja, da so podatki dosegljivi, da je mogoče ugotoviti njihov izvor in da verodostojno predstavljajo podatke.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Določbe, ki se nanašajo na EO, se začnejo uporabljati prvega dne v mesecu po poteku meseca, v katerem je DURS vzpostavil elektronsko vodeno evidenco. Do začetka vzpostavitve elektronsko vodene evidence DURS EO ne vodi.
(2) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na elektronsko vodenje vpisnika Ko in Nkd, se začnejo uporabljati 1. januarja 2010, do tega dne se vodita vpisnika ročno.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni iz evidence (Uradni list RS, št. 38/06). Določbe, ki se nanašajo na ročno vodenje vpisnika Ko, se uporabljajo do 1. januarja 2010.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-164/2009/
Ljubljana, dne 23. julija 2009
EVA 2009-1611-0031
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost