Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17. 7. 2009

Kazalo

2703. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij javnega pomena na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna, zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov ter postopki lastninskih preoblikovanj in managerskih odkupov gradbenih podjetij ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem, stran 7625.

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji dne 15. julija 2009
O D R E D I L
parlamentarno preiskavo za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij javnega pomena na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna, zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov ter postopki lastninskih preoblikovanj in managerskih odkupov gradbenih podjetij ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem.
Namen parlamentarne preiskave je:
1. ugotoviti ali so bili projekti izvedeni pregledno in s skrbnostjo dobrega gospodarja;
2. ugotoviti ali so bili razpisi in podpisane pogodbe izvedene skladno s predpisi in usmeritvami, ki jih je sprejel Državni zbor;
3. ugotoviti in razjasniti pogoje in postopke oddaje javnih naročil, izbora ponudb, pogajanj ter vsebino ponudb;
4. ugotoviti ali se je pri izvedbi projektov spoštovala vsa v Državnem zboru sprejeta zakonodaja;
5. ugotoviti ali so bili proračunski viri za trošenje sredstev črpani racionalno, namensko in ali so bili črpani skladno s predpisi;
6. ugotoviti ali so nosilci javnih funkcij ravnali z vso dolžno skrbjo v postopkih urbanističnega, prostorskega in okoljskega dela izvedbe investicij;
7. ugotoviti, ovreči ali dokazati sum, da je pri postopkih urbanističnega, prostorskega in okoljskega dela izvedbe investicij prihajalo do zlorab s strani nosilcev javnih funkcij in s tem do neupravičenih koristi in korupcije;
8. ugotoviti ali so bila dodatna dela, ki so zviševala osnovne investicijske vrednosti investicij realna ali pa so bila posledica že vnaprej dogovorjenega postopka oddaje del z nizkimi ponudbenimi vrednostmi, ki so favorizirale določene ponudnike ter ugotoviti vpletenost nosilcev javnih funkcij pri teh postopkih;
9. ugotoviti stopnjo vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij z njihovim političnim vplivom na izbor, na pogajanja in na podpis pogodb;
10. ugotoviti stopnjo politične odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij pri izvedbi posameznih projektov;
11. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum oškodovanja države pri posameznih projektih;
12. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum o povezavah posameznikov v verigi naročnik – projektant – izvajalec – nadzor z nosilci javnih funkcij, kar naj bi jim omogočilo neupravičene koristi in oškodovanje države;
13. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri tovrstnih povezavah prihajalo do izsiljevanja in političnih navodil med posamezniki v tej verigi;
14. ugotoviti odgovornost nosilcev javnih funkcij pri pripravi razpisov javnih naročil in njihove povezave in predhodne dogovore s ponudniki;
15. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri dogovarjanjih med nosilci javnih funkcij v postopkih priprave javnih naročil in potencialnimi ponudniki prihajalo do podkupovanja in ostalih koruptivnih dejanj, ki so prispevala k neupravičeni pridobitvi posla in oškodovanja države;
16. ugotoviti ali je pri oddajanju javnih naročil s strani nosilcev javnih funkcij prihajalo do favoriziranja posameznih ponudnikov, kar je onemogočilo konkurenco;
17. ugotoviti ali so pri oddajanju javnih naročil s področja velikih gradbenih investicij obstajali vezani posli med ponudniki, ki so bili politično dogovorjeni;
18. ugotoviti ali je šlo pri izbiranju izvajalcev avtocestnega programa s strani Darsa za sistematično prilagajanje razpisnih pogojev na način, da je bilo možno sklepati pogodbe z vedno istimi podjetji;
19. preveriti sum obstoja interesnih skupin in njihovih povezav z nosilci javnih funkcij in njihovega koruptivnega vpliva na organe vodenja in nadzora Darsa pri izbiri izvajalcev gradbenih del za dosego neupravičenih koristi;
20. preveriti vse postopke, od načrtovanja in umeščanja tras v prostor do sprememb projektov pred in med gradnjo, še zlasti tistih, kjer je končna cena projekta močno odstopala od prvotne z namenom da se ugotovi ali je šlo za morebitne zlorabe položaja, za koruptivna dejanja in nenamensko trošenje davkoplačevalskega denarja za dosego zasebnih koristi podjetij in posameznikov;
21. preveriti sum o posredni ali neposredni povezavi med gradbenimi podjetji in njihovimi zakonitimi zastopniki ter nosilci javnih funkcij med postopki lastninskih preoblikovanj in managerskimi odkupi gradbenih podjetij, predvsem SCT, ki je na avtocestnih projektih v Republiki Sloveniji od leta 1996 dalje opravilo največ del.
Obseg parlamentarne preiskave:
Preiskava naj zajema zlasti naslednje projekte velikih gradbenih investicij javnega pomena in postopke lastninskih preoblikovanj in managerskih odkupov gradbenih podjetij, ki so sodelovali pri avtocestnih projektih v Republiki Sloveniji od leta 1996 dalje:
1. avtocestne projekte v Republiki Sloveniji od leta 1996 dalje,
2. prenovo vozišča v trojanskih avtocestnih predorih,
3. projektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna od leta 1996 dalje,
4. postopke lastninskih preoblikovanj in managerskih odkupov gradbenih podjetij, ki so sodelovala pri avtocestnih projektih v Republiki Sloveniji od leta 1996 dalje.
Št. 020-02/09-64/7
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 436-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost