Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 3. 7. 2009

Kazalo

2564. Uredba o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš, stran 7086.

Na podlagi šestega odstavka 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Državni prostorski načrt je izdelal URBIS, d.o.o., Maribor, pod številko projekta 235-DLN/2005, april 2009.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa prostorske ureditve, ki se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Slovenska Bistrica, Kidričevo, Hajdina, Mestni občini Ptuj, občinah Dornava, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Mestni občini Murska Sobota, občinah Puconci, Gornji Petrovci, Šalovci ter Hodoš.
(3) Oznake, navedene v 8., 9., 10., 13., 15 in 36. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) Z državnim prostorskim načrtom se načrtujejo ureditve, povezane z elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge od Pragerskega do Hodoša, ki poteka deloma na progi številka 40 Pragersko–Središče–državna meja z Republiko Hrvaško na odseku od Pragerskega do Ormoža in na progi številka 41 Ormož–Murska Sobota–Hodoš–državna meja z Republiko Madžarsko.
(2) Predvideni posegi so:
– elektrifikacija oziroma izgradnja vozne mreže;
– novogradnja petih elektronapajalnih postaj (v nadaljnjem besedilu: ENP), ki bodo priključene na distribucijsko elektroenergetsko omrežje nazivne napetosti 20 kV, in sicer: ENP Ptuj, ENP Pavlovci, ENP Ljutomer, ENP Murska Sobota in ENP Gornji Petrovci;
– rekonstrukcijski ukrepi na progi, ki so potrebni zaradi povečanja prepustne in prevozne sposobnosti proge na odsekih: rekonstrukcija pred Ormožem, rekonstrukcija v Pavlovcih, rekonstrukcija v Ivanjkovcih, rekonstrukcija postaje Ptuj in rekonstrukcija postaje Hodoš;
– ureditev prečkanj železniške proge z izvedbo nivojskih in zunajnivojskih križanj ali ukinitvijo prehodov;
– območja prestavitev, rekonstrukcij, gradnje povezovalnih cest;
– prestavitev, novogradnja, rekonstrukcija komunalne in elektroenergetske infrastrukture; (visokonapetostne, srednjenapetostne in nizkonapetostne);
– prestavitev, novogradnja, rekonstrukcija telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav;
– območja vodnogospodarskih ureditev;
– območja rušitev objektov;
– območja ukrepov za preprečevanje čezmernih vplivov na okolje.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti, deviacije, vodnogospodarske ureditve, spremljajoči objekti, parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo načrta, po njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (kot npr. območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahtevata elektrifikacija in rekonstrukcija železniške proge).
(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, ki so priložene prikazu območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.
(3) Območje državnega prostorskega načrta na katerem so trajni objekti, deviacije, vodnogospodarske ureditve in spremljajoči objekti, skladno z geodetskim načrtom obsega parcele oziroma dele parcel v teh katastrskih občinah:
– k. o. Hodoš: 3483;
– k. o. Stanjevci: 2521, 2528, 2529/2, 4699/2, 4715/1, 4721, 4722, 4795;
– k. o. Gornji Petrovci: 3150, 3170, 3193, 3194, 3195, 3196, 3287, 3288, 3290, 3292;
– k. o. Peskovci: 2835, 2887;
– k. o. Šalovci: 7872, 7970, 7971;
– k. o. Križevci: 9057;
– k. o. Mačkovci: 1011, 1070, 1264, 1265, 2/2, 988/12;
– k. o. Dankovci: 1881;
– k. o. Moščanci: 2224;
– k. o. Vaneča: 2063;
– k. o. Puconci: 2772/1;
– k. o. Rakičan: 1209, 1210, 1245/1, 1741, 1746, 1777, 1778, 1872/2, 2199, 2202/1, 2202/2, 2202/3, 2202/4;
– k. o. Murska Sobota: 1397, 1398/2, 1398/4, 1483, 1484/1, 1484/2, 1484/3, 1484/4, 1485, 1486/1, 1539, 1540/4, 1541/1, 1542, 1545/1, 1546, 1560/13, 1563/1, 1564, 1585, 1586, 1587, 1619/4, 1621, 1625, 1626, 1630, 1631, 1641, 1642, 1643, 1645, 1646, 1647, 1649, 1650, 1664, 1666, 1668, 1676, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948/1, 1948/2, 1953/1, 1955/1, 1955/2, 1961, 1962, 1963, 1964, 1968, 1970/1, 1971, 1972, 1973, 1985/1, 1985/2, 3155/7, 3155/8, 3156/1, 3174, 3175/1, 3175/2, 3177, 3178, 3179, 3195, 3198/1, 3198/2, 3198/3, 3202/2, 3203/1, 3203/7, 3204, 3205, 3213, 3214/1, 3214/2, 3215, 3217, 3218, 3219, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3965, 3966/1, 3967/1, 3968/1, 3968/2, 3969/1, 3970/1, 3971/1, 3972/1, 3973/1, 3974/1, 3975/1, 3977, 3979, 3980/1, 3980/2, 3981/1, 3982, 3983/1, 3983/2, 4601/2, 4601/5, 4609, 5345, 5348/1, 5349, 5361;
– k. o. Markišavci: 113/1, 148, 171/1, 171/2, 173, 174, 215/1, 215/2, 253/1, 253/2, 257, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 531, 532, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566;
– k. o. Bratonci: 1030/2, 1031/1, 1032/1, 1033, 1034/1, 1035/1, 1036/1, 1037/1, 1038/1, 1038/2, 1039/1, 1039/2, 1039/5, 1040/1, 1040/2, 1041/1, 1041/2, 1041/3, 1042/2, 1042/4, 1042/5, 1042/6, 1043/2, 1043/4, 1044/4, 1044/5, 1045/5, 1046/4, 1047/4, 1048/4, 1064/4, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1065/6, 1066/1, 1066/2, 1067, 1095/1, 1096/1, 1098/1, 1099, 1102/1, 1102/2, 1104/1, 1104/2, 1105/1, 1105/2, 1106/1, 1106/2, 1108/1, 1108/2, 1109, 1112, 1201, 1386, 1387, 1388, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1746, 1748, 1778/2, 1792, 1817, 1822, 1839, 191/1, 192/1, 192/4, 193/1, 194/1, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 209/3, 457/1, 460/1, 462/1, 462/3, 464/1, 465/1, 466/1, 467/1, 468/1, 469/1, 470/3, 470/4, 471/3, 471/4, 472/1, 473/1, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 491/1, 492/1, 492/2, 493/1, 493/2, 493/3, 572/2, 574/1, 574/2, 577/2, 579/1, 579/2, 582/2, 585/3, 587/1, 587/3, 587/5, 587/6, 589/1, 591/1, 593, 596, 599, 602, 605, 608/1, 611/1, 613, 614/1, 616, 617/1, 619, 622/1, 625/1, 628/1, 726, 727, 813/2, 813/3, 814/2, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 816/5, 816/6, 817/1, 817/2, 817/3, 817/4, 818/1, 818/2, 819/1, 819/2, 820/1, 821, 822, 918, 919, 920, 921/1, 922/1, 923/2, 924/2, 925/2, 926/2, 927/2, 927/3, 927/4, 928/1, 928/2, 929/1, 929/2, 930/1, 930/2, 930/3, 931/1, 931/2, 932/1, 932/2, 932/3, 933/1, 933/2, 934/1, 934/2, 935/1, 935/2, 936/1, 936/3, 939/1, 939/4, 940/1, 941/1, 942/1;
– k. o. Lipovci: 1241/1, 1242/1, 1244, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2881, 2894, 2895, 2897/1, 2897/5, 2899/1, 2912/2, 2913/1, 2918, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927/1, 2932/1, 2933, 2939, 2940, 2941, 2942, 644/1, 645/1, 646/1, 647/1, 648/1, 648/3, 649, 650, 651, 652/1, 652/2;
– k. o. Dokležovje: 1378/1, 1378/2, 1379/1, 1379/2, 1380/1, 1380/2, 2385/1, 890, 891;
– k. o. Ižakovci: 1, 246/2, 247/1, 3265, 3281, 3282, 3287, 3299;
– k. o. Veržej: 1040, 1198/2, 1204/6, 1222/1, 1227/1, 1477, 1481, 505/388, 505/426, 505/428, 505/471, 505/478, 808/1, 808/3, 859, 860, 898/131, 898/169, 898/170;
– k. o. Grlava: 1046, 1048, 1049, 1052, 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070/1, 1071, 1072, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 174/2, 175, 176/2, 205, 395/1, 429, 430/1, 430/3, 440/1, 440/3, 441/2, 442/2, 442/3, 443/2, 471, 472/2, 472/5, 560/2, 565/2, 566/2, 577, 579/1, 657, 764, 765/1, 765/2, 775;
– k. o. Krištanci: 790, 791, 792, 794/1, 848/1, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 859;
– k. o. Noršinci: 173/2, 176/2, 191, 194/1, 202/1, 203/4, 203/6, 492/2, 500/10, 500/11, 500/2, 500/8, 500/9, 507/1, 507/2, 510, 511, 512, 513, 514, 515/2, 519, 520, 521/2, 554, 56/1, 57, 575, 576, 577, 578, 600/1, 600/2, 61/1, 61/2, 61/3, 62/2, 627, 628, 63/1, 63/3, 63/4, 636, 64/1, 640, 730, 733, 734, 736, 805, 806, 813, 819;
– k. o. Lukavci: 1035, 1037, 1040, 1055/1, 1056, 1064, 992, 994, 995;
– k. o. Ljutomer: 1280/1, 1302/1, 1318/2, 1319, 1368/1, 1387, 1427/1, 1431/4, 1432/1, 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1499/1, 1499/2, 1499/3, 1500, 1502, 1504, 1506/1, 1507/1, 1509, 1511, 1568, 1570/2, 1571, 1573/1, 1574, 1576, 1577, 1578, 1599, 1602, 1604, 1605/1, 1605/2, 1607, 1608/1, 1608/2, 2624, 2625, 2627/1, 2655, 2657, 2660, 2661/1, 2661/2, 2661/3, 2661/4, 2661/5, 2661/8, 2662/1, 2662/10, 2662/17, 2662/18, 2662/20, 2662/30, 2662/4, 2662/5, 2662/6, 2664/11, 2665, 2721/1, 2721/2, 2722/1, 2722/2, 2723/1, 2723/2, 2723/3, 2764, 2765, 2766, 2767, 2771/1, 2772, 2787/1, 2794, 2795, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2809, 2812, 2817/1, 2817/2, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2824, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835/3, 2835/4, 2837, 2838, 2849, 2856, 3001, 3175, 3182, 3183, 3184, 3187, 3188, 330/1, 330/7, 408/8, 458/5, 465/2, 480/20, 557/2, 557/3, 558/1, 558/2, 565, 567, 568, 569, 570, 594/2, 595/1, 597/2, 598/1, 598/2, 600/2;
– k. o. Kamenščak: 218/3, 265, 266/2, 270/1, 270/3, 271/1, 272/1, 272/4, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 275/1, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 276/1, 276/2, 277/1, 297, 298/1, 302/1, 302/2, 306/4, 306/5, 321/1, 321/6, 322/4, 328/3, 328/5, 333/4, 333/6, 414/2, 414/3, 433, 437, 438/1, 438/2, 439/1, 439/2, 464, 465, 466/1, 466/2, 466/3, 476/1, 476/2, 481/1, 507/3, 508/2, 512/1, 513/1, 513/3, 609/1, 612/2, 703/2, 704/2, 704/3, 707/2, 707/4, 707/5, 713, 716/1, 716/2, 738/2, 738/3, 738/4, 742/1, 742/3, 744/1, 755/1, 755/2, 755/3, 756, 757, 758/1, 758/2, 759, 763, 764;
– k. o. Mekotnjak: 392/10, 392/11, 392/12, 392/3, 392/4, 392/6, 392/8, 392/9, 421/3, 423, 443, 444, 496/1, 501/1, 503, 59/2, 61/1;
– k. o. Ivanjkovci: *83, *84, *85, 20/12, 20/13, 20/4, 20/8, 23/2, 23/3, 257/11, 257/12, 257/7, 264/3, 265/2, 265/3, 36/1, 36/4, 38, 383/6, 384/4, 384/5, 385, 386/1, 386/2, 386/3, 387, 389, 390, 391, 392/2, 393, 394, 53/2, 54, 55/1, 57, 58/2, 61/1, 61/11, 61/2, 61/3, 61/4, 61/6, 61/7, 61/9, 62/1, 62/2, 62/3, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4;
– k. o. Žerovinci: *108, *111, 186/1, 186/2, 192/2, 195/1, 197, 198, 199/2, 202/4, 205, 208, 38/2, 65/1, 65/5, 67/1, 67/2, 675/1, 675/10, 677/1, 677/2, 68/1, 681, 682, 683, 684, 71/2, 80, 81, 82/2, 82/3, 83;
– k. o. Mihalovci: 553/15, 610/14, 623/10, 623/11, 623/12, 623/8, 623/9, 641/1, 641/2, 641/3, 641/4, 642, 643;
– k. o. Libanja: 336, 338/1, 338/2, 338/3, 351/1, 351/2, 351/3, 466/3, 473/1, 474, 475/2, 476/1, 479/1, 482/2, 482/3, 482/4, 484/1, 484/3, 484/4, 484/6, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 722, 724/1, 724/2, 724/3, 725/1, 725/2, 732/3, 732/5, 732/6, 736/1, 742, 744, 745/1, 745/2, 747, 750/1, 754, 755, 756/3, 767, 776, 777/1, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786;
– k. o. Pavlovci: *20, *35, 1/1, 1/2, 151/1, 151/2, 151/3, 151/5, 152, 153/1, 158/1, 158/3, 158/4, 158/5, 159, 160/2, 163/1, 163/2, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 166/1, 166/2, 167, 178, 179, 181/2, 182, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 188, 190/1, 190/2, 192, 193/1, 193/2, 194, 200/1, 203, 206/1, 206/2, 206/5, 206/6, 206/7, 207/1, 207/2, 207/3, 208/1, 208/2, 208/4, 211/2, 211/6, 211/7, 211/8, 211/9, 212/1, 213/1, 213/2, 214, 216/1, 217/1, 217/2, 221/3, 221/5, 222/1, 222/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 232/1, 232/2, 237/1, 237/2, 237/4, 239, 241/1, 241/5, 241/6, 279/1, 279/3, 280/1, 280/3, 280/5, 282/2, 285/1, 285/5, 287, 288, 289/1, 289/2, 29/1, 29/2, 290, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 4/10, 4/12, 5, 6/1, 6/2, 8/2, 8/3;
– k. o. Litmerk: 726, 731/2, 732/4, 870, 875;
– k. o. Podgorci: 412/1, 412/2, 413, 414, 415, 453/2, 454/1, 837/1, 840;
– k. o. Osluševci: *38, 102, 104/1, 105/1, 106, 112, 114/2, 114/3, 114/4, 114/6, 115/1, 18, 27/1, 38, 443, 444, 53/2, 57/1, 7/1, 7/2, 7/3, 77, 78/2;
– k. o. Cvetkovci: *27/2, 1160/1, 1160/2, 1162/3, 1162/4, 1163/3, 1163/4, 1175/1, 1178/1, 1178/2, 121/3, 121/4, 121/5, 122/3, 122/4, 123/3, 123/4, 124/3, 124/4, 125/3, 125/4, 126/2, 136/1, 137/2, 138/1, 139/2, 139/5, 140/1, 141/1, 142/3, 142/4, 145/2, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 149/10, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 150/1, 150/2, 154, 156, 162/3, 162/4, 163/1, 163/2, 180/1, 181/1, 391, 392, 411, 412, 413/1, 413/2, 416, 417, 75, 77/1, 82, 83, 84, 85, 86, 89/1, 89/2, 89/3, 90;
– k. o. Trgovišče: 184, 185/1, 185/2, 186/1, 186/3, 208/2, 209/1, 210/2, 213, 225/2, 228/2, 229/1, 229/2, 230, 231/1, 232/2, 236/2, 237/1, 238/2, 239/1, 240/2, 241/1, 244/2, 244/3, 247/1, 248/2, 249/1, 44, 45, 48/1, 654/2, 664/5, 664/6, 667/1, 667/2, 668/1, 668/2, 673/1, 679/1, 679/2, 692, 83/1, 83/2, 92/1, 92/2, 93, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3;
– k. o. Velika Nedelja: *160/1, *245, 1028/3, 1029/1, 1055/3, 1056/2, 1063/1, 1063/3, 1063/4, 1063/5, 1272, 1273, 1285, 1286, 1293, 1294, 1295/1, 1295/2, 1295/3, 1297, 1298/1, 1298/2, 1299, 1300, 1302, 1507/2, 1508, 1509, 1529, 1530, 1531/2, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1686, 1693, 1694, 1697/3, 1702, 1703/2, 30/3, 31/3, 32/3, 54/3, 62/2, 64/1, 64/3, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 67/1, 788/1, 792/1, 816/2, 848/1, 848/2, 870/11, 870/16, 870/17, 900/2, 902/2, 903/1, 903/3;
– k. o. Ormož: 1001, 1002, 1003/1, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012/1, 1013, 1023, 1179/5, 1196, 1197, 1207, 1208, 1228, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235/3, 1235/4, 1235/6, 1235/8, 1235/9, 1239, 1240, 1241, 1242, 1265, 1271, 1273, 1276/2, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283/1, 1284, 1287/1, 1287/3, 1287/4, 1292, 1295/1, 1296, 1297, 1298, 1301/1, 1302/2, 1307, 1325/1, 1331, 1335, 591, 610;
– k. o. Pušenci: *44, *47, 103/2, 142/5, 143/1, 144/5, 144/6, 151/3, 151/6, 241/2, 242/3, 243/1, 246, 247/1, 252/2, 253/1, 253/2, 257, 259, 260/1, 261/1, 264, 265, 266, 267/1, 268/1, 27/1, 27/2, 270, 271, 272, 274, 275/1, 275/3, 33/1, 358/3, 360/1, 362/1, 363/1, 363/2, 365, 367, 368/1, 376/3, 377, 378/2, 379/1, 384/1, 385, 386, 387, 388, 389, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 399/1, 4, 400, 406, 409, 41/1, 41/2, 45/4, 45/5, 49/1, 52/1, 53/2, 58/5, 61, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 65, 66/1, 66/2, 75/2, 76/1, 76/3, 77/1, 77/2, 96/2, 96/3;
– k. o. Mezgovci: *68, 100, 102, 105, 106, 108/1, 108/2, 113/3, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 122/3, 123/1, 124/1, 125/1, 127/1, 128, 130, 132, 158/1, 158/3, 158/4, 158/7, 159/1, 159/2, 161/2, 161/3, 163/1, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 166/4, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/4, 170/5, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/2, 178/2, 179/2, 180/2, 181/2, 182/2, 183/2, 185, 186/2, 187/3, 189/2, 191/2, 193/2, 194/2, 195/4, 196/2, 197/2, 198/2, 200/1, 203/1, 204/1, 207, 208, 216, 217/1, 223, 224/1, 224/2, 224/3, 229/1, 229/3, 235/1, 235/4, 236/1, 236/3, 236/6, 236/7, 242, 247/3, 247/4, 253/2, 255/1, 255/2, 257/3, 257/4, 257/7, 396, 397/1, 397/2, 397/3, 405/1, 405/2, 406, 411/1, 411/2, 69/4, 69/5, 72/2, 72/3, 75/1, 75/2, 79/1, 79/2, 80/2, 83, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89, 92, 93, 98, 99;
– k. o. Dornava: 348, 351, 352/1, 352/2, 353, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 356, 357/1, 357/2, 358, 359, 360, 416, 417, 418, 419, 433/2, 435, 436/1, 436/2, 437, 438, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 441/3, 499/1, 499/2, 501, 502, 543, 556/1, 556/2, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 567, 568, 569/1, 569/2, 571/1, 571/2, 572/1, 572/2, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 575/1, 575/2, 576/1, 576/2, 577, 578, 579, 580/1, 580/2, 620/4, 627, 628, 629, 630, 631, 633, 634, 809/10, 809/6, 809/8, 810/2, 810/3, 811/2, 811/3, 811/4, 817/2, 817/3, 817/4, 817/5, 817/6;
– k. o. Podvinci: *10/3, *140, *142, *143, *66/4, 1071/1, 1071/2, 1071/3, 1076/1, 1077/1, 1077/2, 1079/1, 1079/2, 1082/1, 1082/2, 1085/1, 1085/2, 1085/3, 1085/4, 1085/5, 37/1, 37/2, 697, 698, 720/2, 721/2, 722, 729/5, 750, 751, 767, 779/1, 780/1, 780/2, 781, 783, 784, 785, 786, 787, 788/1, 788/3, 789/1, 789/2, 791/1, 792/1, 792/2, 793, 796, 819, 823/3, 824, 825/3, 830/3, 831, 833, 834, 914, 917/1, 917/4, 919, 920/1, 921/1, 921/2, 928/3, 929/2, 930/1, 930/2, 935, 938/1, 938/2, 939/1, 939/2, 941, 942, 973, 974, 975/1, 975/2, 976/1, 976/2, 977, 978/1, 978/2, 990/3, 990/4, 991, 992/1, 993/2, 994, 995, 996, 997;
– k. o. Rogoznica: 511, 586/2, 786/25, 786/26, 786/27, 786/28, 786/4, 852/2, 856/2, 884/1, 886/2, 886/7;
– k. o. Gerečja vas: 769/11, 769/5, 769/6, 769/7, 793/2, 794/3, 794/4, 797/5, 797/8, 797/9, 801/11, 801/12, 801/13, 801/2, 804/4, 823/4, 824/2, 824/6, 825/4, 826/2, 827/4, 855/2, 855/3, 857/1, 857/2, 896/3, 989, 992, 997/1;
– k. o. Hajdina: *112, *202, *277, *287, 1133/10, 1133/11, 1133/12, 1133/5, 1133/6, 1133/9, 1134/4, 1135/1, 1135/2, 1138/1, 1138/2, 1141/2, 1145/1, 1145/2, 1145/3, 1145/4, 1145/5, 1160, 124/10, 124/17, 124/2, 124/20, 124/21, 124/26, 124/5, 124/8, 150/2, 152/1, 152/10, 152/11, 152/12, 152/13, 152/14, 152/16, 152/3, 152/4, 152/7, 152/9, 160/1, 160/3, 609/5, 609/6, 618/1, 618/7, 619/24, 619/33, 619/52, 619/69, 621/2, 621/42, 649, 650/1, 650/2, 651/1, 651/3, 787/1, 788/1, 789/1, 789/4, 790/1, 791/1, 791/4, 793/1, 793/2, 793/3, 793/4, 794/1, 795/2, 795/8, 795/9;
– k. o. Ptuj: 1429, 1433, 1759, 1809, 2905, 383/29, 383/4, 385, 386, 3964/2, 3966/19, 3988/2, 4014/1, 4014/4, 4017/4, 4017/5, 4049, 4050/1, 4051, 4089/1, 4089/5, 4090/1, 4092/4, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4102/1, 4103, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4124, 4125, 4126, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135/1, 4140, 4141, 4142, 4143, 4169/1, 428/11, 440/1, 450/1, 450/8, 450/9, 453/2, 453/5, 453/6, 455, 457/1;
– k. o. Moškanjci: *134, *135, *75, *76, *99, 147/115, 147/117, 147/118, 147/119, 147/120, 147/121, 147/122, 147/123, 147/136, 147/137, 147/138, 147/149, 236/1, 236/33, 236/34, 262, 267, 272/2, 273, 274/2, 276/9, 281/13, 281/14, 281/15, 281/16, 281/17, 281/5, 281/6, 294/10, 294/4, 294/5, 294/6, 294/8, 302/12, 302/13, 302/14, 302/15, 302/5, 302/7, 302/9, 309/3, 313/123, 313/26, 313/27, 313/28, 313/29, 313/30, 313/33, 313/36, 313/37, 313/39, 313/57, 314/2, 314/3, 314/7, 392/11, 392/12, 392/13, 392/14, 479/2, 701/3, 706/11, 706/16, 706/17, 706/2, 706/3, 706/6, 706/7, 709/2, 709/4, 711/1, 763, 782, 783/1, 783/2, 784;
– k. o. Gorišnica: 566/43, 743;
– k. o. Zamušani: 1038, 1039, 1045, 1046, 1047, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 111, 850/13, 895, 896/2, 910, 911, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959;
– k. o. Lovrenc na Dravskem polju: 1011/94, 1012/14, 1012/25, 1012/3, 1012/5, 1012/7, 1177/3, 1190/1, 763/1, 764/1, 765/2;
– k. o. Župečja vas: *112, 737/2, 738/1, 739/1, 739/3, 741/1, 741/2, 742/1, 742/3, 742/5, 742/6, 743/3, 743/6, 743/8, 743/9, 752/1, 752/2, 754, 755/3, 755/4, 755/5, 756/2, 756/3, 756/4, 757/1, 757/2, 757/4, 758/1, 758/2, 758/3, 758/6, 760/1, 761/1, 761/2, 762, 763/1, 763/3, 763/6, 764, 781/1, 781/2, 782, 783, 784, 785, 786, 788, 790/1, 791/1, 791/2, 792, 871/3, 871/4, 871/5, 871/7, 871/8, 871/9, 872, 891/1, 894;
– k. o. Pleterje: 268, 288/11, 288/12, 288/13, 288/8, 289/4, 297/4, 298/2, 303/10, 303/9, 304/8, 304/9, 309/5, 309/6, 310/2, 315/2, 316/3, 316/4, 321/3, 321/4, 324/3, 324/4, 329/3, 329/4, 332/5, 332/6, 339/3, 339/4, 342/5, 342/6, 350/4, 350/5, 353/4, 353/5, 373/4, 373/5, 374, 429, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5, 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 926/1;
– k. o. Mihovce: *72, 101, 66, 72/1, 77, 78/1, 78/2, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, 861/1, 861/2, 863/1, 867/1, 867/2, 867/3, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 876/1, 88/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2;
– k. o. Dragonja vas: 111/2, 114/1, 118/2, 121/1, 126/2, 129/2, 131/2, 136/1, 139/2, 144/1, 147/2, 152/1, 155/2, 160/1, 163/1, 163/2, 518, 523/1, 523/2, 537, 75;
– k. o. Cirkovce: 260/14, 260/15, 260/17, 260/18, 260/2, 260/7, 260/8, 262/2, 386/13, 386/14, 386/15, 386/17, 386/18, 386/6, 386/7, 386/9, 387/10, 387/11, 387/12, 387/6, 387/8, 387/9, 388/1, 392, 393/1, 393/2, 394/1, 394/2, 394/3, 708/1, 708/2, 708/3, 709/2, 710, 724;
– k. o. Spodnje Jablane: 507/2, 508, 509/1, 509/2, 510/1, 510/3, 510/4, 511/1, 511/2, 511/3, 669/3, 669/4, 670/1, 684/1, 684/3;
– k. o. Zgornje Jablane: 100/2, 116/1, 116/2, 117/1, 118/1, 343/1, 343/2, 343/3, 349/1, 72, 96/1, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 99/2;
– k. o. Pongrce: 224/1, 224/10, 224/16, 224/4, 247/5, 248/6, 249, 250/4, 255/2, 256/2, 474/3, 474/6, 477/2, 482/2, 483/4, 490, 499, 500, 524, 667;
– k. o. Šikole: *103, 886/1, 895, 951, 952, 953, 954, 955/1, 955/2, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 964/1, 964/2, 965, 967, 968/1, 968/2, 968/3, 968/4, 968/5, 979, 981, 982;
– k. o. Spodnja Polskava: 1471/2, 1471/50, 769/2;
– k. o. Stražgonjca: *88, 441/1, 445/45, 658/2;
– k. o. Gaj: 441/2, 441/37, 669/14, 669/2, 669/3, 701/1, 701/2, 701/3, 701/9, 723, 886.
(4) Območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahtevata elektrifikacija in rekonstrukcija železniške proge zunaj sklenjenega ureditvenega območja, opredeljenega v drugem odstavku tega člena, skladno z geodetskim načrtom, obsega parcele oziroma dele parcel v teh katastrskih občinah:
a) elektrovodi:
– k. o. Cirkovce: *57, *58, 332/5, 339/1, 724, 380/1;
– k. o. Cvetkovci: 520, 519, 1178/2;
– k. o. Dornava: 817/6;
– k. o. Gaj: 669/2, 669/12, 669/13;
– k. o. Gerečja vas: 855/3, 997/1;
– k. o. Grlava: 471, 577, 579/1, 579/2, 1046, 1048, 1049, 1053, 1070/1, 1071;
– k. o. Hajdina: 152/7, 152/13, 1145/5;
– k. o. Ivanjkovci: 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 66, *86, 257/7, 257/11, 257/12, 264/3, 265/2, 384/4, 386/2, 387, 389;
– k. o. Jablane: 128/2, 129/2, 349/1, 349/3, 512, 684/1;
– k. o. Kamenščak: 609/2, 609/3, 639, 744/1, 746, 755/2;
– k. o. Libanja: 338/1, 351/1, 476/2, 484/1, 736/1, 742, 744, 745/1, 745/2, 754, 755, 776, 779, 781;
– k. o. Ljutomer: 180/5, 1087/1, 1087/2, 1090/4, 1280/1, 1343/1, 1368/1, 1388/1, 1509, 1511, 1554/1, 1578, 1581, 1607, 1609, 2787/1, 2788/2, 2807, 2809, 2820, 2821, 2837, 2838, 3001, 3001;
– k. o. Lovrenc: 1012/10, 1012/14, 1012/25, 1190/1;
– k. o. Mačkovci: 1065, 1077, 1078, 1096, 1097, 1100, 1101, 1104, 1105, 1109, 1110, 1114, 1130;
– k. o. Mekotnjak: 392/2, 392/8, 501/1;
– k. o. Mezgovci: *55, 242, 247/3, 247/4, 411/1;
– k. o. Murska Sobota: 1483, 1484/1, 1484/2, 1484/4, 1625, 1973, 3175/1, 3177, 3203/1, 3218;
– k. o. Noršinci: 620;
– k. o. Ormož: 591, 1000/1, 1001, 1012/1, 1012/2, 1013, 1014/1, 1014/2, 1226, 1283/1, 1301/2, 1325/1;
– k. o. Osluševci: 77;
– k. o. Pavlovci: 6/2, 8/2, 8/3, *20, 160/2, 163/1, 165/1, 165/3, 166/1, 178, 181/2, 231/2, 241/5, 279/3, 280/1, 282/2, 285/1, 289/1;
– k. o. Podgorci: 395/1, 395/2, 840;
– k. o. Podvinci: 973, 1009, 1085/1;
– k. o. Ptuj: 1504/1, 4014/1, 4050/1, 4051, 4090/1, 4130;
– k. o. Pušenci: 41/2, 45/1, 58/5, 66/1, 76/1, 106/1, 106/2, 242/3, 242/4, 363/2, 367, 376/3, 388, 391;
– k. o. Rakičan: 1202, 1213, 1746, 1776, 1777, 1779, 1781, 1782, 1785, 1788, 2202/2;
– k. o. Rogoznica: 586/2, 699/2, 722/2, 786/25, 786/28, 786/32, 858/1, 886/7;
– k. o. Stražgonjca: 441/1;
– k. o. Trgovišče: 243, 244/1, 244/3, 246, 655/1, 679/1;
– k. o. Velika Nedelja: 35/1, 35/3, 40/4, 41/1, 62/2, 788/1, 792/1, 792/3, 798/1, 799/2, 803/1, 803/2, 809/3, 809/4, 810, 1055/3, 1056/2, 1063/1, 1273, 1285, 1286, 1293, 1294, 1295/1, 1298/1, 1507/1, 1507/2, 1509, 1581, 1584, 1585, 1686, 1703/1, 1704;
– k. o. Veržej: 851/3, 857/1, 857/2, 866/1, 866/2, 1227/1, 1234;
– k. o. Zamušani: 953, 955;
– k. o. Župečja vas: *87, *107, 739/2, 739/4, 740/1, 741/3, 742/1, 742/3, 742/6, 743/3, 754, 760/1, 761/1, 871/5, 871/6, 891/1;
b) druge ureditve:
– k. o. Murska Sobota: 1484/2, 1547, 1548, 1560/13, 1563/1, 1563/2, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 3175/1, 3203/7, 3212/4, 3212/7, 5365/1;
– k. o. Velika Nedelja: 1294, 1297;
– k. o. Pušenci: 363/1, 363/2, 377, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 47, 58/2, 58/3, 58/5, 58/6, 94, 95;
– k. o. Lovrenc na Dravskem polju: 1012/25, 1012/5;
– k. o. Stražgonjca: 441/1;
c) območje napajalnih kablovodov do ENP obsega naslednje parcele oziroma dele parcel:
– k. o. Ptuj: 3985/7, 1495, 1496, 1491, 1494, 1490, 1485, 1514/1, 1533/2, 1533/1, 1545/1, 4052/4, 4052/2, 1550, 1601/1, 4055/1, 1629/11, 1629/10, 1629/12, 1629/7, 1629/3, 1629/4;
– k. o. Pavlovci: 280/1, 186/2, 280/2, 186/1, 39, 41, 38/2, 38/3, 38/4, 279/2, 35/1, 35/2, 34/1, 34/3, 34/2, 22/6, 22/3, 22/4, 22/5, 20, 18/4, 18/5, 290;
– k.o. Ormož: 1331, 1312/3, 176, 175, 174, 1338/17, 1338/16, 1338/15, 170/4, 170/1, 170/2, 170/3;
– k. o. Ljutomer: 1574, 1554/1;
– k. o. Murska Sobota: 3174, 1403, 1405/3, 1405/4, 1410/4, 1410/3, 1413/1, 134/2, 3208, 3204, 63/2, 63/1, 3155/7, 62/1, 62/2, 62/3, 3155/8, 60, 58, 3159/1, 111;
– k. o. Gornji Petrovci: 3289, 3255, 3226, 3227, 3230, 3231, 3233, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3241, 3240, 3242, 3255, 3245, 3246, 3254, 3256, 3257, 3254, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3269, 3271, 3272, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3150, 3286;
– k. o. Stanjevci: 4676/2, 2527, 2525, 2524, 2523, 2522, 4699/2;
– k. o. Mačkovci: 1130, 1197, 1070, 1193, 1233, 1210, 1182.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
5. člen
(električna vozna mreža – elektrifikacija)
(1) Elektrifikacija železniške proge Pragersko–Hodoš se izvede v dolžini 109 km. Izgradnja električne vozne mreže poteka po trasi železniške proge.
(2) Elektrifikacija se izvede z enosmernim sistemom napetosti 3000 V, območje postaje Hodoš pa bo elektrificirano tudi z izmeničnim sistemom 1 x 25 kV 50 Hz.
(3) Predvideni so tipski jekleni drogovi, sestavljeni iz U-profilov.
(4) Predvidena postavitev drogov glede na os tira na odprti progi (razdalja os tira–notranji rob droga) je:
– prema in zunanja stran krivine 2,7 m, zatezni drogovi 3 m,
– notranja stran krivine 2,7–2,8 m odvisno od nadvišanja proge, zatezni drogovi 3 m.
(5) Predvidena postavitev drogov glede na os tira na postajah (razdalja os najbližjega tira–notranji rob droga) je:
– prema in zunanja stran krivine 2,5 m, zatezni drogovi do 3 m,
– notranja stran krivine 2,5–2,8 m odvisno od nadvišanja proge, zatezni drogovi do 3 m,
– najmanjša razdalja drogov od osi najbližjega tira na postajah je 2,2 m.
(6) Predmetna proga se elektrificira z voznim vodom, ki omogoča elektrifikacijo brez dodatnega napajalnega voda, razen na odseku proge od ENP Gornji Petrovci do postaje Hodoš, na katerem je zaradi enostranskega napajanja tega odseka napajalni vod nujen.
(7) Za stranske tire postaj je izbran standardni vozni vod, ki se uporablja na stranskih tirih vseh postaj na slovenskih elektrificiranih progah.
6. člen
(rekonstrukcija odsekov železniške proge)
(1) Rekonstrukcija postaje Ptuj: izvede se v dolžini 1 km, obstoječa krivina na izvozni strani postaje se rekonstruira, vgradijo se nove kretnice. Največji premik nove trase tira v desno je 3,5 m in v levo 0,5 m. Ureditev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (lista št. 2.2.14 in 2.2.13, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditveni situaciji).
(2) Rekonstrukcija pred Ormožem: izvede se v dolžini 3 km. V začetnem delu poteka po progi in se nadaljuje z rekonstruirano krivino, kjer se nova proga odmakne od obstoječe za 6 m v desno. Nato poteka po desni strani vzporedno z obstoječo na oddaljenosti 1,5 m in za naslednjo krivino v oddaljenosti 2,5 m. Po zadnji rekonstruirani krivini pred postajo se desni tir priključuje na projektirano stanje (projekt št. 3501) postaje Ormož, kjer zaradi podaljšanja prehodnic in zmanjšanja polmera preide na levo stran obstoječega tira. Po končani gradnji se območje stare proge povrne v prvotno stanje, površine se ozelenijo oziroma zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. Ureditev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (listi št. od 2.2.28 do 2.2.30, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvene situacije).
(3) Rekonstrukcija v Pavlovcih: izvede se v dolžini 2 km z gradnjo nove trase, ki ustreza tehničnim zahtevam. Proga se zgradi deloma v ukopu, deloma pa v nasipu, predvsem na priključnih odsekih pa tudi v mešanih profilih (deloma ukop, deloma nasip). Največja globina ukopa je 7 m, višina potrebnega nasipa pa ne presega 3 m. Zaradi odmika nove trase proge pri obstoječem postajališču Pavlovci se zgradi novo postajališče (potniški peron) na novi lokaciji. Na območju opuščene trase železniške proge se izravna nasip, izvede povezovalna cesta do novega postajališča, okolica oziroma celotno območje gradbišča se po končanih gradbenih delih rekultivira, tj. zatravi in zasadi z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. Območje gozdnega roba, v katero se poseže z novo progo, se sonaravno uredi. Brežine vodotokov se zasadijo z obrežno vegetacijo. Ureditev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (lista št. 2.2.33 in 2.2.34, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditveni situaciji).
(4) Rekonstrukcija v Ivanjkovcih: rekonstrukcija proge se izvede na 1,2 km dolgem odseku proge. Proga se zgradi pretežno v nizkem nasipu, višina potrebnega nasipa ne presega meje 3 m. Na rekonstruiranem odseku proge je nova trasa za 20 m krajša od obstoječe. Prečni premiki glede na obstoječo traso proge znašajo do 40 m. Opuščena trasa železniške proge se po odstranitvi tirov in nasipa rekultivira. Tla se humusirajo, zatravijo in zasadijo z avtohtono vegetacijo. Ureditev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (lista št. 2.2.37 in 2.2.38, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditveni situaciji).
(5) Rekonstrukcija postaje Hodoš: znotraj obstoječih tirov se zgradi novi tir (št. 2) dolžine 520 m. Med novim in obstoječim tirom se zgradi nov potniški (nizki otočni) peron širine 6 m, dolžine 400 m in višine 0,35 m. Peron ob tiru in otočni peron povezuje podhod za potnike. Vgradijo se tudi nove kretnice. Ureditev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (list št. 2.2.83, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditveni situaciji).
7. člen
(elektronapajalne postaje)
(1) Za oskrbo vleke z električno energijo enosmernega sistema 3 kV na železniški enotirni progi Pragersko–Hodoš je predvidenih 5 ENP, in sicer: ENP Ptuj, ENP Pavlovci, ENP Ljutomer, ENP Murska Sobota in ENP Gornji Petrovci, ki bodo priključene na distribucijsko elektroenergetsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in sicer:
– »ENP Ptuj« razdalja do RTP Ptuj znaša 0,8 km;
– »ENP Pavlovci«, zračna razdalja do RTP Ormož znaša 2 km;
– »ENP Ljutomer«, zračna razdalja do RTP Ljutomer znaša 0,4 km;
– »ENP Murska Sobota«, zračna razdalja do RTP Murska Sobota znaša 0,8 km;
– »ENP Gornji Petrovci«, zračna razdalja do RTP Mačkovci znaša 6 km.
(2) ENP so tipske zasnove. Zgradba ENP je pritlična z delno podkletitvijo za potrebe tehnične etaže, namenjene razvodu elektrovodnikov. Objekt ima dvokapno streho, zakrito s kapnim vencem. Oblikovno je zasnovan tako, da pomeni s svojo neposredno okolico industrijski oziroma pomožni nezaseden energetski objekt velikosti 17 x 14 m. Celotni objekt ENP je postavljen na plato, ki je ograjen ter ima urejen dostop za intervencijska vozila in vozila za potrebe tekočega vzdrževanja.
(3) ENP Ptuj je na drugi strani postajnega poslopja na nakladalnem platoju v nadaljevanju blagovnega skladišča. Objekt pomeni prostor, v sklopu katerega sta zgradba ENP in zunanje stikališče. Prostor je ograjen. Zgradba ENP je odmaknjena od osi prvega najmanj 4,5 m. Ureditev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (list št. 2.2.14, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvena situacija).
(4) ENP Pavlovci: objekt pomeni prostor, v sklopu katerega sta zgradba ENP in zunanje stikališče. Prostor je ograjen z žično varovalno ograjo. Dostop do objekta je po asfaltiranem priključku na regionalno cesto Ormož–Ljutomer. Na cestni strani je v vzdolžni smeri urejeno novo asfaltirano parkirišče za nekaj avtomobilov. Obstoječa dostopna pot do postajališča in njive ostanejo. Ureditev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (list št. 2.2.34, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvena situacija).
(5) ENP Ljutomer: objekt pomeni prostor, v sklopu katerega sta zgradba ENP in zunanje stikališče. Prostor je ograjen z žično varovalno ograjo. Dostop do objekta je po asfaltiranem priključku z lokalne ceste, kjer je mogoče parkiranje. Ureditev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (list št. 2.2.46, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvena situacija).
(6) ENP Murska Sobota je na območju železniške postaje Murska Sobota. Objekt pomeni prostor, v sklopu katerega sta zgradba ENP in zunanje stikališče. Prostor je ograjen z žično varovalno ograjo. Dostop do objekta je po asfaltiranem dovozu v sklopu parkirišča. Ureditev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (list št. 2.2.60, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvena situacija).
(7) ENP Gornji Petrovci: objekt ENP Gornji Petrovci je ob cestnem nadvozu ceste Petrovci–Križevci. Objekt pomeni prostor, v sklopu katerega sta zgradba ENP in zunanje stikališče. Prostor je ograjen z žično varovalno ograjo. Dostop do objekta je po asfaltiranem dovozu, ki vodi do postajališča Gornji Petrovci. Ureditev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (list št. 2.2.76, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvena situacija).
8. člen
(ureditev obstoječih nivojskih križanj s cestami)
(1) Traso obstoječe železniške proge nivojsko križa obstoječa državna, lokalna in nekategorizirana cestna infrastruktura. Mesta obstoječih in načrtovanih prehodov ter drugih ureditev so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (listi št. 2.2, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvene situacije).
(2) Na trasi železniške proge Pragersko–Ormož so načrtovane preureditve obstoječih nivojskih prehodov in gradnja novega prehoda:
a) izvedba zunajnivojskih križanj:
– prehod št. 1 a Stražgojnca: gradnja podvoza lokalne ceste;
– prehod št. 5 Jablane 2: gradnja podvoza;
– prehod št. 7 Cirkovce – tr.: gradnja podvoza lokalne ceste;
– prehod 13 a Strnišče 3: gradnja podvoza lokalne ceste;
– prehod št. 15 a Zg. Hajdina: gradnja nadvoza regionalne ceste R1/432;
– prehod št. 18 Ptuj: gradnja podhoda za pešce in kolesarje;
– prehod št. 18 a Ptuj: podaljšanje podhoda na postaji;
– prehod št. 21 Dornava 1: gradnja nadvoza regionalne ceste R3/713;
– prehod št. 22 Dornava 2: gradnja podvoza lokalne ceste;
– prehod št. 27 Moškanjci 2: gradnja nadvoza lokalne ceste;
– prehod št. 29 a Osluševci: gradnja nadvoza lokalne ceste;
b) avtomatsko zavarovanje prehodov:
– prehod št. 2 Šikole: posodobitev krmiljenja v okviru investicije posodobitve signalnovarnostnih naprav; zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 6 Cirkovce: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 10 a Pleterje: gradnja novega prehoda, zavarovanega z zapornicami;
– prehod št. 14 Njiverce: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 16 Draženci: zavarovanje ostane nespremenjeno;
– prehod št. 17 Hajdina P.: zavarovanje ostane nespremenjeno;
– prehod št. 20 Podvinci 2: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 25 Mezgovci: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 26 Moškanjci 1: z zapornicami zavarovan nivojski prehod za pešce in kolesarje ostane, prehod se ukine za motorni promet;
– prehod št. 28 Zamušani: zavarovanje ostane nespremenjeno;
– prehod št. 30 Cvetkovci 1: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 34 Velika Nedelja: zavarovanje nivojskega prehoda glavne ceste G1/2 z zapornicami;
– prehod št. 35 Velika Nedelja: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 36 a Ormož 1: zavarovanje nivojskega prehoda regionalne ceste R1/230 na nadomestni lokaciji;
c) ukinitev prehodov:
– prehod št. 1 Stražgojnca: ukinitev po zgraditvi podvoza št. 1 a Stražgojnca;
– prehod št. 3 Pongerce: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 4 Jablane 1: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 8 Mihovci 1: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 9 Mihovci 2: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 10 Pleterje: ukinitev po zgraditvi zavarovanega prehoda št. 10 a Pleterje in ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 11 Strnišče 1: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 12 Strnišče 2: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 13 Strnišče 3: ukinitev po zgraditvi podvoza 13 a Strnišče 3;
– prehod št. 15 Zg. Hajdina: ukinitev po zgraditvi nadvoza 15 a Zg. Hajdina;
– prehod št. 19 Podvinci 1: ukinitev po zgraditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 23 Dornava 3: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 24 Dornava 4: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 29 Osluševci: ukinitev po zgraditvi nadvoza 29 a Osluševci;
– prehod št. 31 Cvetkovci 2: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 32 Trgovišče 1: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 33 Trgovišče 2: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 36 Ormož 1: ukinitev po zgraditvi nivojskega prehoda 36 a Ormož 1 na nadomestni lokaciji.
(3) Na trasi železniške povezave Ormož–Središče ob Dravi je načrtovana preureditev obstoječega nivojskega prehoda, in sicer nivojski prehod št. 37 a Ormož–Središče ob Dravi: zavarovanje z zapornicami.
(4) Na trasi železniške povezave Ormož–Murska Sobota–Hodoš so načrtovane preureditve obstoječih nivojskih prehodov:
a) izvedba zunajnivojskih križanj:
– prehod št. 38 a Pušenci 1: gradnja podvoza nekategorizirane javne poti;
– prehod št. 39 a Pušenci 2: gradnja nadvoza glavne ceste G1-2/1313 Ormož–Središče ob Dravi;
– prehod 39 b Pušenci 2: gradnja podhoda za pešce;
– prehod št. 44 a Pavlovci 4: gradnja nadvoza regionalne ceste R1/230;
– prehod 56 a Kamenščak: gradnja podvoza javne poti;
– prehod 58 a Tajčarjeva: gradnja podvoza nekategorizirane javne poti;
– prehod št. 62 Ljutomer v. k.: gradnja podvoza regionalne ceste R1/230;
– prehod št. 68 postaja Ljutomer: gradnja nadvoza regionalne ceste R1/230;
– prehod št. 75 a Grlava 1: gradnja podvoza lokalne ceste;
– prehod št. 86 Beltinci 1: gradnja nadvoza regionalne ceste R2/439;
– prehod št. 90 Murska Sobota 1: gradnja podhoda za pešce;
– prehod št. 91 Panonska cesta–Murska Sobota: gradnja podvoza glavne ceste G1-3/318 v Murski Soboti;
– prehod št. 105 postaja Hodoš: gradnja podhoda za potnike;
b) avtomatsko zavarovanje prehodov:
– prehod št. 46 Libanja 2: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 49 Ivanjkovci 3: ostane zavarovan z zapornicami;
– prehod št. 53 a Kosejeva: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 55 Mekotnjak: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 61 Semeničeva: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 63 Ljutomer–Razkrižje: zavarovanje z zapornicami se posodobi;
– prehod št. 65 postaja Ljutomer: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 69 Noršinci 1: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 71 Noršinci 3: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 73 Noršinci 5: prehod ostane zavarovan z avtomatsko napravo za zavarovanje z zapornicami, le gradbeno se posodobi z ureditvijo vozišča z gumo in dopolni avtomatsko zavarovanje;
– prehod št. 77 Veržej 1: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 80 Dokležovje 1: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 84 Bratonci 2: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 87 Beltinci 2: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 88 Rakičan: prehod ostane zavarovan enako kot do zdaj;
– prehod št. 95 Murska Sobota 4: doda se cestnoprometna signalizacija;
– prehod št. 96 Markišavci: zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 97 Puconci 1: ostane zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 98 Puconci 2: ostane zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 99 Vaneča 1: ostane zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 100 Vaneča 2: ostane zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 101 Moščanci: ostane zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 102 Dankovci: ostane zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 103 Peskovci: ostane zavarovanje z zapornicami;
– prehod št. 104 Šalovci: ostane zavarovanje z zapornicami;
c) ukinitev prehodov:
– prehod št. 37 Ormož – industrijska cona: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 38 Pušenci 1: ukinitev po zgraditvi podvoza št. 38 a Pušenci 1 in ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 39 Pušenci 2: ukinitev po zgraditvi nadvoza 39 a Pušenci 2;
– prehod št. 40 Pušenci 3: ukinitev;
– prehod št. 41 Pavlovci 1: ukinitev;
– prehod št. 42 Pavlovci 2: ukinitev po preusmeritvi prometa;
– prehod št. 43 Pavlovci 3: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 44 Pavlovci 4: ukinitev po zgraditvi nadvoza št. 44 a Pavlovci 4 in ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 45 Libanja 1: ukinitev po dogovoru z lastniki;
– prehod št. 47 Libanja 3: ukinitev;
– prehod št. 48 Libanja 4: ukinitev;
– prehod št. 50 Žalarjev prehod 1: ukinitev po preusmeritvi prometa;
– prehod št. 51 Žalarjev prehod 2: ukinitev po ureditvi povezave na prehod št. 17 53 a Kosejeva;
– prehod št. 52 Pihlarjeva pot: ukinitev po zgraditvi prehoda št. 53 a Kosejeva;
– prehod št. 53 Kosejeva: ukinitev po zgraditvi prehoda št. 53 a Kosejeva in obvozne ceste;
– prehod št. 54 Desjak; ukinitev;
– prehod št. 56 Kamenščak: ukinitev po zgraditvi podvoza št. 56 a Kamenščak;
– prehod št. 57 Grutova: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 58 Tajčarjeva: ukinitev po zgraditvi podvoza št. 58 a Tajčarjeva;
– prehod št. 59 Mešna; ukinitev po zgraditvi podvoza št. 58 a Tajčarjeva;
– prehod št. 60 Sevrovo: ukinitev po zgraditvi podvoza št. 61 a Semeničeva;
– prehod št. 64 Semeničevo: ukinitev;
– prehod št. 66 pri Tehnostroju: ukinitev po zgraditvi dostopne ceste;
– prehod št. 67 Cven: prehod je že ukinjen;
– prehod št. 70 Noršinci 2: ukinitev po zgraditvi obvozne ceste;
– prehod št. 72 Noršinci 4: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 74 Krištanci: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 75 Grlava 1: ukinitev po zgraditvi podvoza št. 75 a Grlava 1;
– prehod št. 76 Grlava 2: ukinitev po zgraditvi povezovalne ceste;
– prehod št. 78 Veržej 2: ukinitev;
– prehod št. 79 Veržej 3: ukinitev;
– prehod št. 81 Dokležovje 2: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 82 Dokležovje 3: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 83 Bratonci 1: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 85 Bratonci 3: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti;
– prehod št. 94 Murska Sobota 3: ukinitev po ureditvi povezovalnih poti.
(5) Območja opuščenih nivojskih prehodov se na delih opuščenih tras cest rekultivirajo. Zemljišča ob progi, ki ostajajo znotraj železniškega sveta, se zatravijo oziroma zasadijo z avtohtono vegetacijo.
9. člen
(deviacije cest in poti)
(1) Zaradi elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko–Hodoš in vseh spremljajočih ureditev se izvedejo nove oziroma rekonstruirajo obstoječe ceste. Tehnične rešitve so prikazane in razvidne v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (listi št. 2.2, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvene situacije). Načrtovane ureditve cest so:
– rekonstrukcija lokalne ceste Stražgonjca 1: normalni prečni profil (v nadaljnjem besedilu: NPP): vozišče 2 x 2,50 m, hodnik za pešce in kolesarje 1 x 1,55 m, bankina 1 m, dolžine 390 m;
– ceste Stražgonjca 2, 3, 4: deviacija treh poljskih poti in dostop do obstoječih objektov: cesta Stražgonjca 2 je asfaltna povezava, poteka po zahodnem robu ceste v podvoz: NPP: vozišče – asfalt 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 200 m;
– cesta Stražgonjca 3 je makadamska povezava, ki se na lokalno cesto priključi še pred začetkom klančine v podvoz na južni strani: NPP: vozišče – makadam 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 135 m;
– cesta Stražgonjca 4 pomeni dostop do objekta na južni strani proge, ki je predviden v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče – asfalt 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 105 m;
– prestavitev lokalnih cest Pongerce 1 in Pongerce 2: NPP: vozišče – asfalt 2 x 2,75 m, bankina 2 x 0,75 m; cesta Pongerce 1 dolžine 595 m in Pongerce 2 dolžine 145 m;
– asfaltna cesta Jablane 2: NPP: vozišče 2 x 2,5 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 327 m z izvedbo priključka na poljsko pot;
– asfaltna cesta Cirkovce 1: NPP: vozišče 2 x 3 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 60 m;
– asfaltna cesta Cirkovce 2: NPP: vozišče 2 x 3 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 237 m;
– rekonstrukcija lokalne ceste Cirkovce 3: NPP: vozišče – asfalt 2 x 3 m, hodnik za pešce in kolesarje 1,5 m, bankina 1 m, dolžine 380 m;
– na južni strani je dostop do parkirišča pri postajališču omogočen po asfaltni cesti Cirkovce 6: NPP: vozišče 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 240 m;
– na severni strani sta priključka poljskih poti (Cirkovce 4 in Cirkovce 5): NPP: vozišče 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75 m, širine 3,5 m; v asfaltni izvedbi iz smeri Pragerskega Cirkovce 4 dolžine 210 m in makadamski izvedbi v smeri Kidričevega Cirkovce 5 dolžine 185 m;
– makadamska povezovalna cesta C1 širine 4 m na južni strani proge od prehoda št. 7 do novega oziroma nadomestnega prehoda št. 9, dolžine 1068 m;
– makadamska povezovalna cesta C2 širine 4 m po severni strani proge od prehoda št. 8 do prehoda št. 10 a, dolžine 1078 m, kjer se priključi na obstoječo pot;
– makadamska povezovalna cesta C3 širine 4 m s potekom od prehoda št. 9 proti prehodu št. 11, dolžine 865 m;
– makadamska cesta Pleterje: NPP: vozišče 2 x 3 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 61 m;
– asfaltna cesta Strnišče 1: NPP: vozišče 2 x 1,75, bankina 2 x 0,75, dolžine 470 m;
– nova asfaltna cesta Strnišče 2, ki poteka vzporedno s progo po severni strani: NPP: vozišče 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 792 m;
– ureditev priključka ceste Strnišče 2 širine 3,5 m na lokalno cesto in ureditev asfaltne ceste Strnišče 3: NPP: 2 x 3 m, hodnik 1 x 1,5 m, bankina 1 x 1 m, dolžine 255 m;
– asfaltna cesta Strnišče 4: NPP: vozišče 2 x 3 m, hodnik 1 x 1,5 m, bankina 1 x 1 m, dolžine 141 m;
– asfaltna cesta Strnišče 5 – obvoznica: NPP: vozišče 3 m + 2 x 3,25 m, hodnik 1 x 1,25 m, bankina 2 x 0,25 m, dolžine 232 m;
– razširitev lokalne ceste na območju nivojskega prehoda št. 14 Njiverce, dolžine 75 m, na širino 6 m in ureditev priključkov poljskih poti;
– deviacija 15: NPP: 12,5 m; vozišče 2 x 3,25 m, hodnik 2 x 2,5 m, bankina 2 x 0,5 m, dolžine 618 m;
– makadamska cesta Hajdina 1 je priključek poljske poti: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,5 m, dolžine 189 m;
– makadamska cesta Hajdina 2 je priključek poljske poti: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,5 m, dolžine 129 m;
– razširitev lokalne ceste Draženci na območju nivojskega prehoda št. 16 Draženci: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 90 m; ureditev priključka poljske poti na levi in dveh priključkov na desni strani proge;
– razširitev lokalne ceste Hajdina postajališče na območju nivojskega prehoda št. 17 Hajdina postajališče: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 45 m; z novo prometno ureditvijo bo prepovedano levo zavijanje na levi strani proge;
– asfaltna cesta Ptuj: NPP: vozišče 2 x 2,25 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 178 m;
– gradnja povezovalnih cest Podvinci 1 dolžine 800 m in Podvinci 2 dolžine 990 m na obeh straneh proge od prehoda št. 19 do nivojskega prehoda št. 20; NPP: vozišče – asfalt 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75 m;
– razširitev lokalne ceste Podvinci na območju nivojskega prehoda št. 20 Podvinci 2 na širino 6 m, dolžine 97 m;
– deviacija 21 pri nadvozu št. 21: NPP: 8,5 m, vozišče 2 x 3,25 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 464 m;
– makadamska poljska pot 1: NPP: 5 m, dolžine 336 m;
– makadamska poljska pot 2: NPP: 5 m, dolžine 234 m;
– rekonstrukcija lokalne ceste Dornava 1: NPP: vozišče – asfalt 2 x 3 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 405 m;
– gradnja navezovalne ceste Dornava 2 v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75, dolžine 215 m;
– gradnja povezovalnih cest Dornava 3, 4, 5 in 6 na obeh straneh proge: NPP: vozišče – asfalt 2 x 2 m, bankina 2 x 0,75 m; dolžina ceste Dornava 3 je 925 m; Dornava 4 je 1160 m, Dornava 5 je 925 m in Dornava 6 je 1135 m;
– razširitev lokalne ceste Mezgovci na območju nivojskega prehoda št. 25 Mezgovci na 6 m: NPP: vozišče 2 x 3 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 120 m in ureditev priključkov cest Dornava 4, 6 in 7 na ustrezni oddaljenosti od nivojskega prehoda;
– gradnja povezovalne ceste Dornava 7 dolžine 870 m na južni strani proge do predhodnega zavarovanega prehoda: NPP: vozišče – asfalt 2 x 2.5 m, bankina 2 x 0.75 m;
– gradnja povezovalne ceste Moškanjci 2 dolžine 1440 m na severni strani proge do nadvoza št. 27: NPP: vozišče – asfalt 2 x 3 m, bankina 2 x 1 m;
– rekonstrukcija lokalne ceste Moškanjci 1 v nadvozu: NPP: vozišče – asfalt 2 x 3 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 393 m; cesta Moškanjci 1 se na južni strani priključi na obstoječo cesto;
– razširitev lokalne ceste Zamušani na območju nivojskega prehoda št. 28, Zamušani na 6 m: NPP: vozišče 2 x 3 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 90 m in ureditev priključkov povezovalnih cest na ustrezni oddaljenosti od nivojskega prehoda;
– povezovalna cesta Zamušani–Osluševci na južni strani proge: NPP: vozišče – makadam 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 1025 m;
– cesta Osluševci 2, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 5 m, bankina 2 x 0,75, dolžine 282 m, pomeni prvi del deviacije lokalne ceste (v nadvoz namesto nivojski prehod) in bo potekala na oddaljenosti pribl. 32 m od osi tira;
– cesta Osluševci 3, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 5 m, bankina 2 x 0,75, dolžine 257 m; pomeni drugi del deviacije lokalne ceste (cesta v nadvozu);
– cesta Cvetkovci 11, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 55 m, na območju nivojskega prehoda št. 30 Cvetkovci 1 pomeni rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste; razširitev na 6 m; prilagoditev niveletnega poteka;
– cesta Cvetkovci 12, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 1436 m, bo potekala ob levi strani proge na razdalji 13 m od osi tira; nova povezovalna cesta Cvetkovci 12 bo povezovala obstoječo lokalno cesto na prehodu št. 30 Cvetkovci 1 in nekategorizirano javno pot, ki je pred gradnjo izogibališča prečkala progo na nivojskem prehodu št. 32 Trgovišče 1;
– cesta Trgovišče 11, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 1002 m;
– cesta Trgovišče 21, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 882 m, bo potekala ob levi strani proge na razdalji 13 m od osi tira ter bo povezovala območje ukinjenega nivojskega prehoda št. 33 Trgovišče 2 in glavno cesto G1/2 na območju nivojskega prehoda št. 34 Velika Nedelja;
– deviacija 34A: rekonstrukcija glavne ceste Ptuj–Ormož v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 294 m;
– cesta čez prehod št. 34 Velika Nedelja se na območju prehoda razširi s kolesarsko stezo in stezo za pešce, zavarovano z zapornicami;
– cesta Velika Nedelja 21, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 63 m, na območju nivojskega prehoda pomeni rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste;
– cesta Velika Nedelja 22, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 86 m, pomeni deviacijo obstoječe ceste, ki se na območju prehoda priključuje na lokalno cesto;
– deviacija 36 v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 371 m;
– asfaltna cesta Za Kolodvorom: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 320 m;
– deviacija 37 a v asfaltni izvedbi: NPP: 3–6 m, dolžine 149 m;
– cesta Pušenci 11, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 684 m, to je cesta v novozgrajenem podvozu s priključkom na obstoječo industrijsko cesto znotraj tovarne sladkorja na levi strani proge do prehoda št. 37 a na železniški progi Ormož–Središče ob Dravi;
– cesta Pušenci 12, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,75, dolžine 346 m, bo potekala ob desni strani proge na razdalji, večji od 8 m od železniške proge (os tira–rob ceste), s priključkom na obstoječo cesto, ki progo prečka čez nivojski prehod št. 38 a Pušenci 1;
– cesta Pušenci 13, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 3 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 28 m, pomeni deviacijo obstoječe poljske poti;
– asfaltna cesta Pušenci 14: NPP: glavna cesta NPP: vozišče 2 x 3 m, robni pas 2 x 0,25 m, bankina 2 x 1 m; dolžine 740 m; z ureditvijo poljske poti širine 3 m v dolžini 85 m in stezo za pešce širine 3 m v dolžini 116 m; navezava na obstoječo kolesarsko pot;
– deviacija 8, v asfaltni izvedbi: NPP: širine 8,5 m in dolžine 920 m; z dostopno cesto do ENP v širini 7 m in dolžini 51 m;
– deviacija 8 a, v asfaltni izvedbi: NPP: širine 7,5 m in dolžine 141 m;
– deviacija 8 b, v asfaltni izvedbi: NPP: 5,5 m, dolžine 647 m;
– deviacija 8 c, v asfaltni izvedbi: NPP: 5,5 m, dolžine 150 m;
– cesta Libanja 11, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 3,5 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 476 m;
– cesta Libanja 21, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 2 x 3 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 58 m, na območju nivojskega prehoda pomeni rekonstrukcijo obstoječe ceste;
– cesta Libanja 22, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 1019 m, bo potekala ob levi strani proge na razdalji 12,5–13,5 m od osi tira in bo povezovala območje ukinjenih nivojskih prehodov z rekonstruirano cesto na območju nivojskega prehoda št. 46 Libanja 2;
– rekonstrukcija lokalne ceste Ivanjkovci 31, ki nivojsko prečka progo, se na območju nivojskega prehoda št. 49 Ivanjkovci 3 razširi na NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 64 m, v nadaljevanju pa se priključi na obstoječo cesto;
– cesta Žalarjeva 21, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 3,5 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 105 m;
– cesta Žalarjeva 22, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 2 x 3 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 70 m;
– cesta Kosejeva 11, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 697 m;
– rekonstrukcija lokalne ceste Mekotnjak 1 na območju prehoda št. 55 Mekotnjak, v asfaltni izvedbi, razširitev na NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 54 m; v nadaljevanju se priključi na obstoječo cesto;
– cesta Kamenščak 1, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 96 m, bo čez novozgrajeni podvoz povezovala obstoječe ceste ob desni strani proge z deloma rekonstruiranimi, deloma na novo zgrajenimi povezovalnimi cestami ob levi strani proge;
– cesta Kamenščak 2, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 3 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 560 m, bo potekala ob levi strani proge na razdalji, večji od 8 m od osi tira, in bo povezovala območje ukinjenih nivojskih prehodov z novim podvozom št. 56 a Kamenščak;
– cesta Tajčarjeva 1, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 162 m, bo čez novozgrajeni podvoz povezovala obstoječe ceste ob desni strani proge z deloma rekonstruiranimi, deloma pa na novo zgrajenimi povezovalnimi cestami ob levi strani proge; priključki na poljske poti se izvedejo v širini 2 m;
– cesta Tajčarjeva 2, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 3 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 468 m, bo potekala ob levi strani proge na razdalji, večji od 8 m od osi tira, in bo povezovala območje ukinjenih nivojskih prehodov z novim podvozom;
– cesta Semeničeva 1, v makadamski izvedbi: NPP: širine od 2 do 6 m, dolžine 149 m, čez nivojski prehod št. 61 Semeničeva;
– cesta Sevrovo 1, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 3,5 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 244 m;
– deviacija 26, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 2 x 3,25 m, berma 2 x 0,5 m, berma 1 x 1 m, hodnik za pešce in kolesarje 1 x 3,5 m, dolžine 496 m;
– priključne cesta 26 A, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 2 x 3 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 140 m;
– priključna cesta 26 B, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 2 x 3 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 182 m;
– priključna cesta 26 C, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 2 x 3 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 148 m;
– poljska pot 1: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,5 m, dolžine 119 m;
– poljska pot 2: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,5 m, dolžine 67 m;
– deviacija 27, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 2 X 3,25 m, hodnik 2 x 1,6 m, bankina 2 x 0,5 m, dolžine 190 m;
– cesta postaja Ljutomer, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 2 x 3,25 m, hodnik za pešce in kolesarje 2 x 2,6 m, berma 2 x 0,5 m, dolžine 390 m;
– dostopna cesta 1, v asfaltni izvedbi: NPP: širine 7 m, dolžine 159 m;
– dostopna cesta 2, v asfaltni izvedbi: NPP: širina 7 m, dolžine 293 m, s priključkom k tovarni Murales;
– cesta Noršinci 11, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 51 m, na območju nivojskega prehoda pomeni rekonstrukcijo obstoječe ceste (od obstoječega asfalta);
– cesta Noršinci 12, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 4 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 293 m, bo potekala ob levi strani proge na razdalji, večji od 8 m od osi tira (proga št. 42), in bo povezovala območje ukinjenega nivojskega prehoda z rekonstruirano cesto na območju nivojskega prehoda št. 69 Noršinci 1;
– cesta Noršinci 31, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 93 m, na območju nivojskega prehoda pomeni rekonstrukcijo obstoječe ceste;
– cesta Noršinci 32, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 3 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 354 m, bo potekala ob levi strani proge (št. 41) in bo povezovala območje ukinjenega nivojskega prehoda z rekonstruirano cesto na območju nivojskega prehoda št. 71 Noršinci 3;
– cesta Krištanci 1, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 3 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 601 m, bo potekala ob levi strani proge na razdalji, večji od 12,5 m od osi tira, in bo povezovala območje ukinjenega nivojskega prehoda z rekonstruirano cesto na območju novega podvoza št. 75 a Grlava 1;
– cesta Grlava 11, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 5 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 193 m, to je cesta v novozgrajenem podvozu, deviacija lokalne ceste, s priključki na obstoječo cesto na obeh straneh proge;
– cesta Grlava 12, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 3,5 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 748 m, bo potekala ob desni strani proge na razdalji 8 m od osi tira in bo povezovala območje ukinjenega nivojskega prehoda št. 76 Grlava 2 z rekonstruirano cesto na območju novega podvoza št. 75 a Grlava 1;
– razširitev lokalne ceste Veržej na območju nivojskega prehoda št. 77 Veržej 1, v asfaltni izvedbi; NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 61 m;
– nova povezovalna cesta Veržej 1, v makadamski izvedbi: NPP: vozišče 3 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 300 m;
– razširitev lokalne ceste Dokležovje na območju nivojskega prehoda št. 80 Dokležovje 1, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 76 m;
– gradnja povezovalnih cest Bratonci 1 in Bratonci 2 na obeh straneh proge od ukinjenega prehoda št. 81 Dokležovje 2 do prehoda št. 84 Bratonci 2: NPP: vozišče – makadam 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75 m; cesta Bratonci 1 dolžine 795 in Bratonci 2 dolžine 1000 m;
– razširitev lokalne ceste Bratonci na območju nivojskega prehoda št. 84 Bratonci 2, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 90 m;
– gradnja povezovalne ceste Bratonci 3 na levi strani proge naprej od prehoda št. 84 Bratonci 2; NPP: vozišče – makadam 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 765 m;
– deviacija 50: NPP: 4,00 m, dolžine 597 m;
– dostopna cesta Beltinci 1: NPP: 4,00 m, dolžine 234 m;
– dostopna cesta Beltinci 2: NPP: 4,00 m, dolžine 94 m;
– dostopna cesta Beltinci 3: NPP: 4,00 m, dolžine 131 m;
– razširitev lokalne ceste Beltinci na območju nivojskega prehoda št. 87 Beltinci 2, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 75 m;
– razširitev lokalne ceste Rakičan na območju nivojskega prehoda št. 88 Rakičan, v asfaltni izvedbi: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 67 m;
– ureditev Panonske ceste z NPP: vozišče 2 x 3,25 m, bankina 2 x 1,2 m oziroma obojestranski pločnik s kolesarsko stezo in hodnikom za pešce širine 2,55 m; vzhodno od proge se na Panonski cesti izvede tudi krožišče z ureditvijo priključnih krakov, na zahodni strani proge pa se preuredijo priključki obstoječih cest;
– gradnja povezovalne ceste Murska Sobota 1 na levi strani proge od prehoda št. 94 Murska Sobota 3 do prehoda št. 95 Murska Sobota 4: NPP: vozišče – makadam 2 x 1,75 m, bankina 2 x 0,75 m, dolžine 975 m;
– razširitev lokalne ceste Murska Sobota 2 na območju nivojskega prehoda št. 95 Murska Sobota 4: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 55 m;
– razširitev lokalne ceste Markišavci na območju nivojskega prehoda št. 96 Markišavci: NPP: vozišče 6 m, bankina 2 x 1 m, dolžine 103 m, z ureditvijo dostopov.
(2) Priključki do vseh posameznih objektov in zemljišč se podrobno proučijo in predvidijo med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Investitor med gradnjo in obratovanjem zagotovi dostop do vseh objektov in zemljišč. Če se med gradnjo in po njej na terenu pokaže potreba po dostopu do objektov ali zemljišč, investitor zagotovi dodaten dostop.
10. člen
(parkirišča)
Ob preureditvi prehodov in postajališč ob železniški progi se pri naslednjih prehodih uredijo tudi parkirišča za osebne avtomobile:
– pri prehodu št. 7 Cirkovce – tr.,
– pri prehodu št. 13 a Strnišče 3,
– pri prehodu št. 29 a Osluševci,
– pri prehodu št. 34 Velika Nedelja,
– pri prehodu št. 44 a Pavlovci,
– pri prehodu št. 75 a Grlava 1.
11. člen
(cepna kretnica za industrijski tir)
Na progi št. 41 Ormož–Murska Sobota–Hodoš–državna meja z Republiko Madžarsko se (pri prehodu Bratonci) skladno s predpisi, ki urejajo železniško infrastrukturo, predvidi cepna kretnica za industrijski tir. Ureditev je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (list št. 2.2.54, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvena situacija).
12. člen
(križanja železniške proge Pragersko–Hodoš z državnimi cestami)
(1) Železniška proga Pragersko–Hodoš se križa z obstoječimi in načrtovanimi odseki državnih cest:
– avtocesta Vučja vas–Beltinci;
– hitra cesta Hajdina–Ormož, pododsek obvoznica Ormož;
– načrtovana glavna cesta Gorišnica–Ormož (OLN);
– načrtovana glavna cesta Hajdina–Ptuj (DLN);
– načrtovana avtocesta Slivnica–Draženci (DLN);
– načrtovana južna zbirna cesta Murska Sobota (OLN);
– načrtovano izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298 – Lendavska ulica v Murski Soboti) (OLN).
(2) Ob poseganju v varovalni pas državne ceste je predhodno treba pridobiti soglasje DARS oziroma upravljavca ceste.
(3) Posegi v varovalni pas prometnic ne smejo biti v nasprotju z njihovimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega prometa ter varovanja njenega videza.
13. člen
(premostitveni objekti)
(1) Zaradi rekonstrukcije in elektrifikacije odsekov železniške proge ter spremljajočih ureditev (prestavitve cest, regulacije vodotokov) se izvedejo naslednji mostovi. Ureditve so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (listi št. 2.2, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvene situacije):
– most 1: most čez potok Črnec v dolžini 7,5 m na cesti Pongerce 2;
– most 2: most čez potok Sejanca na cesti Trgovišče 11;
– most 3: AB-most čez potok Lešnice zaradi rekonstrukcije železniške proge pred Ormožem;
– most 4: most čez Pušenski potok na cesti Pušenci 11;
– most 5: most čez Pavlovski potok na novi trasi železniške proge (l = 8 m);
– most 6: most čez Pavlovski potok na novo trasi rekonstruirane železniške proge pri Pavlovcih (l = 10 m);
– most 7: most čez Pavlovski potok na deviaciji 8 b (l = 10 m);
– most 8: most čez Pavlovski potok na deviaciji 8 a (l = 10 m);
– most 9: most čez Pavlovski potok na deviaciji 8 (l = 8 m);
– most 10: most čez Pavlovski potok na cesti Libanja 22;
– most 11: most čez Lahonščico na novi trasi železniške proge pri Ivanjkovcih;
– most 12: most čez Pavlovski potok na novi cesti Kosejeva 11;
– most 13: most čez Murico na cesti Krištanci 1;
– most 14: most čez potok Dobel na cesti Bratonci 2.
(2) Na progi in povezovalnih oziroma deviiranih cestah se izvedejo prepusti za odvajanje zalednih voda.
14. člen
(krajinskoarhitekturno urejanje)
(1) Sestavni del načrta za pridobitev gradbenega dovoljenja je načrt krajinske arhitekture.
(2) Na celotnem območju državnega prostorskega načrta se ohrani drevesna in grmovna vegetacija, če njena odstranitev ni nujno potrebna.
(3) Z novo zasaditvijo se zagotavljata čim manjša vidna izpostavljenost nasipov in objektov v odprti krajini ter sanacija poškodb, ki nastanejo zaradi predvidenih ureditev.
(4) Nova zasaditev se prilagaja obstoječemu stanju v prostoru. Povsod, kjer se posega v gozd, gozdni rob, živice ali gozdne zaplate, se gozdni rob oziroma živice sanirajo in zasadijo z vegetacijo, ki je značilna za tisti prostor (krajevno značilna drevesna in grmovna vegetacija). Konceptualna zasnova zasaditve je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (listi št. 2.2, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvene situacije).
(5) Na mestih poseganja v obvodno rastje ob strugah vodotokov se to sanira (nadomesti) z zasaditvijo obvodne vegetacije. Regulacije vodotokov se izvedejo v skladu s strokovnimi podlagami, sonaravno ureditvijo in sonaravnim oblikovanjem same struge ter se zasadijo z obvodno vegetacijo.
(6) Protihrupne ograje se, kadar to narekuje koncept zmanjševanja vidne izpostavljenosti, na zunanji strani obsadijo z vegetacijo.
(7) Relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, zaokroževanjem brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in ukopov v obstoječ relief. Brežine se zatravijo, zasadijo z grmovnicami in drevjem v skladu z načrtom krajinske arhitekture.
(8) Na delih, kjer poteka rekultivacija zaradi ukinitve prehodov, prestavitve povezovalnih cest, rekonstrukcije proge ali rušitve objektov, se ta izvede v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora Pavlovci, Ivanjkovci – sonaravna ureditev opuščenega dela železniške proge; v mestu Ormož se na mestu odstranjenega objekta prostor izravna in zatravi.
(9) V načrtu krajinske arhitekture iz prvega odstavka tega člena se upošteva strokovna podlaga Krajinska ureditev okolice predvidene ENP v Gornjih Petrovcih št. proj. 2009/PZI-019, Urbis, d.o.o., april 2009, Maribor.
15. člen
(rušitve objektov)
(1) Zaradi izvedbe gradbenih del na trasi se poruši šestindvajset sklopov objektov, kot je to prikazano v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (listi št. 2.2, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvene situacije):
– R1: Zgornja Hajdina 20: stanovanjski objekt na parceli št. *112 s pripadajočimi objekti na *112 in 1445/3, vse k. o. Hajdina;
– R2: Varaždinska cesta 4: stanovanjski objekt na parceli št. 1006/1 s pripadajočim objektom na 1006/2, vse k. o. Ormož;
– R3: Varaždinska cesta 6: stanovanjski objekt s pripadajočimi objekti na parceli št. 1010, k. o. Ormož;
– R4: Za Kolodvorom 6: stanovanjski objekt s pripadajočimi objekti na parceli št. 1231 k. o. Ormož;
– R5: Za Kolodvorom 8: stanovanjski objekt na parceli št. 1232, k. o. Ormož;
– R6: Za Kolodvorom 10: stanovanjski objekt na parceli št. 1233, k. o. Ormož;
– R7: Pušenci 5: stanovanjski objekt in postaja na parceli št. *47 s pripadajočim objektom na parceli št. 386, k. o. Pušenci;
– R8: Pavlovci 28: stanovanjski objekt s pripadajočimi objekti na parceli št. 151/5, k. o. Pavlovci;
– R9: Pavlovci 28 a: stanovanjski objekt na parceli št. 152, k. o. Pavlovci;
– R10: Pavlovci 29: trije stanovanjski objekti s pripadajočimi objekti na parceli št. 158/3, k. o. Pavlovci;
– R11: Pavlovci 32: stanovanjski objekt in postaja na parceli št. *35 s pripadajočim objektom na 292, vse k. o. Pavlovci;
– R12: Žerovinci 6: stanovanjski objekt na parceli št. *111, k. o. Žerovinci;
– R13: Kolodvorska cesta 2: stanovanjski objekt s pripadajočimi objekti na parceli št. 2807, k. o. Ljutomer;
– R14: kretniška postaja na parceli št. 2806, k. o. Ljutomer; kretniško postajo se lahko nadomesti na nadomestni lokaciji znotraj območja državnega prostorskega načrta;
– R15: Kolodvorska cesta 4: stanovanjski objekt s pripadajočim objektom na parceli št. 1576, k. o. Ljutomer;
– R16: Kolodvorska cesta 7: stanovanjski objekt s pripadajočimi objekti na parceli št. 2802, k. o. Ljutomer;
– R17: Lipovci 248: stanovanjski objekt s pripadajočim objektom na parceli št. 2924, k. o. Lipovci;
– R18: Cankarjeva ulica 3: stanovanjski objekt s pripadajočimi objekti na parceli št. 1955/1, k. o. Murska Sobota;
– R19: Cankarjeva ulica 1: stanovanjski objekt na parceli št. 1962, k. o. Murska Sobota;
– R20: Gregorčičeva 1: stanovanjski objekt s pripadajoči objektom na parceli št. 649, k. o. Murska Sobota;
– R21: Gregorčičeva 3: stanovanjski objekt na parceli št. 1645, k. o. Murska Sobota;
– R22: poslovni objekt bencinski servis s pripadajočimi objekti na parceli št. 1626, k. o. Murska Sobota: Murska Sobota – prestavitev bencinskega servisa in nadstrešnice (EŠD 16807) na nadomestno lokacijo;
– R23: Cankarjeva ulica 2: stanovanjski objekt s pripadajočimi objekti na parceli št. 3215, k. o. Murska Sobota;
– R24: poslovni objekt Slovenskih železnic na parceli št. 3213, k. o. Murska Sobota;
– R25: Panonska ulica 3: poslovni objekt – uprava pokopališča na parceli št. 1483 s pripadajočimi objekti na 1484/4, vse k. o. Murska Sobota;
– R26: Industrijska cesta 2: stanovanjski objekt na parceli št. 1542, k. o. Murska Sobota.
(2) Za objekte, ki so znotraj progovnega pasu, je dopustna sprememba namembnosti objekta oziroma rušitev objekta. Sprememba namembnosti je dopustna iz stanovanjske rabe za dejavnosti železniške infrastrukture, ki so potrebne za delovanje železniškega sistema. Na teh objektih so dovoljena vzdrževalna dela.
V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
16. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)
(1) Zaradi elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge se prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega pomena.
(2) Vsa križanja vodov gospodarske javne infrastrukture so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (listi št. 2.3, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – zbirna karta komunalnih naprav).
(3) Predvideni srednjenapetostni napajalni kablovodi od razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) do posamezne ENP križajo obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Vsa križanja se izvedejo v skladu s predpisi, ki urejajo energetiko.
(4) Predvidene trase rekonstrukcij odsekov železniške proge in trase povezovalnih ali deviiranih cest ponekod križajo obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Vsa križanja se izvedejo v skladu s predpisi, ki urejajo infrastukturne objekte in naprave.
(5) Projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih prestavitev in zaščite gospodarske javne infrastrukture se izvede skladno s projektnimi pogoji pridobljenimi z izdajo mnenja k državnemu prostorskemu načrtu in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta.
(6) Na priobalnem zemljišču je treba morebitne infrastrukturne vode zaščititi pred težko gradbeno mehanizacijo med rednimi vzdrževalnimi deli v vodotokih tako, da bo mogoče opravljanje vzdrževalnih del na vodotokih brez dodatnih zavarovanj. Morebitne stroške, ki bi nastali ob poškodovanju infrastrukture, poravna investitor železniške infrastrukture.
17. člen
(signalnovarnostne naprave)
(1) Celotni odsek proge med Pragerskim in Hodošem je glede na stanje signalnovarnostnih naprav razdeljen na tri odseke. Prvi odsek med Pragerskim in Ormožem je predviden za vgradnjo elektronskih signalnovarnostnih naprav. Drugi odsek je od Ormoža do Murske Sobote, na njem potekajo zaključna dela ob vgradnji varnostnih naprav. Tretji odsek je na novo zgrajen odsek proge med Mursko Soboto in Hodošem.
(2) Zaradi elektrifikacije in rekonstrukcije delov železniške proge Pragersko–Hodoš se izvedejo ureditve in preureditve signalnovarnostnih naprav na teh delih odseka med Pragerskim in Ormožem: postaja Cirkovce (nova postaja), postaja Kidričevo, postaja Ptuj, postaja Moškanjci, postaja Cvetkovci in postaja Ormož.
(3) Zaradi elektrifikacije in rekonstrukcije delov železniške proge Pragersko–Hodoš se izvedejo preureditve signalnovarnostnih naprav na teh delih odseka med Ormožem in Mursko Soboto: postaja Ivanjkovci in postaja Ljutomer.
(4) Zaradi elektrifikacije in rekonstrukcije delov železniške proge Pragersko–Hodoš se izvedejo preureditve signalnovarnostnih naprav na teh delih odseka med Mursko Soboto in Hodošem: postaja Dankovci in postaja Hodoš.
18. člen
(kanalizacijski in vodovodni vodi)
(1) Vodovodni in kanalizacijski vodi se na mestih križanja z načrtovanimi ureditvami zaščitijo in prestavijo v skladu s projektnimi pogoji pridobljenimi z izdajo mnenja k državnemu prostorskemu načrtu in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta.
(2) Strokovne podlage, ki se upoštevajo pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, so:
– Strokovne podlage za križanja cest z železnico v sklopu izdelave DLN za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš, št. projekta 3560, SŽ – projektivno podjetje Ljubljana, d.d., avgust 2008, Ljubljana;
– G1-2, odsek 1313 Ormož–Središče ob Dravi; Izvennivojsko križanje ceste z železniško progo št. 41 Ormož–Murska Sobota–Hodoš v Pušencih – Rekonstrukcija; BPI, d.o.o., št. projekta IDP-321, september 2008, Maribor;
– Izvennivojsko prečkanje proge SŽ Pragersko–Ormož z zahodno obvoznico Kidričevega. IDP, LINEAL, d.o.o., št. 818/08, september, 2008, Maribor.
(3) V kolikor se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen vod dodatno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem upravljavca kanalizacijskega voda. Stroške prestavitve poravna investitor.
19. člen
(elektroenergetski vodi)
(1) Železniška proga Pragersko–Hodoš se križa s temi visokonapetostnimi elektroenergetskimi vodi:
– DV 110 kV Maribor–Cirkovce I;
– DV 110 kV Maribor–Cirkovce II;
– DV 2x 110 kV Zlatoličje–Cirkovce;
– DV 2x 400 kV Maribor–Mihovce;
– DV 2x 110 kV Formin–Ljutomer I, II;
– DV 110 kV Ljutomer–Lendava;
– DV 110 kV Radenci–Murska Sobota;
– DV 110 kV Ljutomer–Murska Sobota.
(2) Križanja elektroenergetskih vodov z načrtovanimi ureditvami se izvedejo v skladu s projektnimi pogoji upravljavcev pridobljenimi z izdajo mnenja k državnemu prostorskemu načrtu in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta.
(3) Strokovne podlage, ki se upoštevajo pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, so:
– Rekonstrukcija in elektrifikacija ŽP Pragersko–Hodoš; Preureditev oziroma prestavitev elektroenergetskih omrežij (VN – 110 in 400 kV), IBE d.d., št projekta D779-D927/001A, november 2007, Ljubljana;
– Prestavitev in ureditev križanj EE vodov 35 kV, 20 kV in 0,4 kV v sklopu elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko–Hodoš; Strokovne podlage za DPN; Elektro Maribor d.d., št. projekta 483/07-SB/PT/GR/MS, november 2007 – novelacija po javni razgrnitvi september 2008, Maribor.
(4) Pri križanjih se upoštevajo varnostna višina, najmanjša oddaljenost stebra od roba železniške proge in najmanjši kot križanja.
(5) Stroške potrebnih prestavitev in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov poravna investitor.
20. člen
(priključni kablovodi ENP)
(1) Vključitev novih ENP v srednjenapetostno 20-kilovoltno omrežje se izvede kabelsko. Potek priključnih kablovodov v prostoru je razviden iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (listi št. 2.2, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvene situacije, in listi št. 2.3, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – zbirna karta komunalnih naprav).
(2) 20-kilovoltni kablovod za napajanje ENP Ptuj se izvede iz predvidene nove RTP 110/20 kV Ptuj 2 na desnem bregu Drave ter ob izvedbi ojačitve transformacije 110/20 kV v obstoječi RTP 110/20 kV Ptuj z 2 × 31,5 MVA na 2 × 40 MVA.
(3) Priključna 20-kilovoltna kablovoda za novo ENP Pavlovci se izvedeta kot neposredna izvoda 20 kV iz RTP 110/20 kV Ormož.
(4) Priključna 20-kilovoltna kablovoda za novo ENP Ljutomer se izvedeta kot neposredna izvoda 20 kV iz RTP 110/20 kV Ljutomer.
(5) Priključna 20-kilovoltna kablovoda za novo ENP Murska Sobota se izvedeta kot neposredna izvoda 20 kV iz RTP 110/20 kV Murska Sobota.
(6) 20-kilovoltni kablovod za napajanje ENP Gornji Petrovci se izvede iz predvidene nove RTP 110/20 kV Mačkovci.
21. člen
(križanje plinovoda)
(1) Križanja obstoječih plinovodov z načrtovanimi ureditvami se izvedejo v skladu s projektnimi pogoji upravljavca pridobljenimi z izdajo mnenja k državnemu prostorskemu načrtu in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta.
(2) Strokovne podlage, ki se upoštevajo pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, so:
– Strokovne podlage za križanja cest z železnico v sklopu izdelave DLN za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš, št. projekta 3560, SŽ – projektivno podjetje Ljubljana d.d., avgust 2008, Ljubljana;
– G1-2, odsek 1313 Ormož–Središče ob Dravi; Izvennivojsko križanje ceste z železniško progo št. 41 Ormož–Murska Sobota–Hodoš v Pušencih – Rekonstrukcija; BPI, d.o.o., št. projekta IDP-321, september 2008, Maribor;
– Izvennivojsko prečkanje proge SŽ Pragersko–Ormož z zahodno obvoznico Kidričevega. IDP, LINEAL, d.o.o., št. 818/08, september, 2008, Maribor.
(3) Pri križanjih se upoštevata plinovod in njegov nadzorovani oziroma varnostni pas, v katerega se lahko posega samo ob pridobljenem soglasju upravljavca.
(4) Vsa križanja se izvedejo v skladu s predpisi, ki urejajo energetiko.
(5) Ob poseganju v 2 x 5-metrski pas plinovoda veljajo posebni pogoji, treba je zagotoviti nadzor pooblaščenega predstavnika Geoplina plinovodi, d. o. o., oziroma upravljavca plinovoda.
(6) Investitor mora deset dni pred pričetkom del obvestiti Geoplin plinovodi, d.o.o., oziroma upravljavca plinovoda.
(7) Stroške potrebnih prestavitev in zaščite plinovodov poravna investitor.
22. člen
(križanje telekomunikacijskih vodov)
(1) Križanja obstoječih telekomunikacijskih vodov z načrtovanimi ureditvami se izvedejo v skladu s projektnimi pogoji upravljavca pridobljenimi z izdajo mnenja k državnemu prostorskemu načrtu in strokovnimi podlagami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega načrta.
(2) Strokovne podlage, ki se upoštevajo pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, so:
– Strokovne podlage za križanja cest z železnico v sklopu izdelave DLN za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš, št. projekta 3560, SŽ – projektivno podjetje Ljubljana, d.d., avgust 2008, Ljubljana;
– G1-2, odsek 1313 Ormož–Središče ob Dravi; Izvennivojsko križanje ceste z železniško progo št. 41 Ormož–Murska Sobota–Hodoš v Pušencih – Rekonstrukcija; BPI, d.o.o., št. projekta IDP-321, september 2008, Maribor;
– Izvennivojsko prečkanje proge SŽ Pragersko–Ormož z zahodno obvoznico Kidričevega. IDP, LINEAL, d.o.o., št. 818/08, september, 2008, Maribor.
(3) Stroške morebiti potrebnih prestavitev in zaščite TK-vodov poravna investitor.
23. člen
(križanje vodov kabelske televizije)
(1) Križanje obstoječih vodov kabelske televizije (v nadaljnjem besedilu: CATV) z načrtovanimi ureditvami se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo telekomunikacije.
(2) Stroške morebiti potrebnih prestavitev in zaščite vodov CATV poravna investitor.
24. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava je predvidena na že razsvetljenih cestah in pripadajočih objektih v naseljih, predvidenih za rekonstrukcijo.
25. člen
(križanje letalskega koridorja)
(1) Železniška proga na delu trase križa letališki koridor oziroma pristajalno stezo letališča Ptuj ter na odseku med Bratonci in Mursko Soboto priletno ravnino letališča Murska Sobota.
(2) Pred začetkom gradnje mora investitor v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo.
(3) O nameravanem posegu v prostor je treba obvestiti upravljavce vzletišč.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
26. člen
(elektrifikacija in rekonstrukcija proge s spremljajočimi ureditvami)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (listi št. 3.1–3.83 – Prikaz območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel), na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
27. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Območja posega v zavarovana območja arheološke dediščine so:
– Pušenci – prazgodovinska naselbina Cerkvišče (EŠD 6041),
– Pavlovci – rimska stavba (EŠD 6053),
– Zgornja Hajdina – arheološko najdišče Štuki (EŠD 680231),
– Ptuj – arheološko najdišče Desni breg (EŠD 9156).
(2) Na območjih iz prejšnjega odstavka se predhodno izvedejo ekstenzivni in intenzivni arheološki pregledi ter arheološka sondiranja zaradi ugotovitve in omejitve arheoloških območij in posegov na teh območjih. Na podlagi izsledkov teh arheoloških raziskav bodo določeni ustrezni kulturnovarstveni pogoji za varovanje arheološke kulturne dediščine (arheološka izkopavanja).
(3) Za območje železniške postaje Ormož, na katerem je predviden poseg v grajski park Ormož – grad (EŠD 6288), se pri izdelavi projektne in tehnične dokumentacije upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji Ministrstva za kulturo (Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor).
(4) Objekt profane stavbne dediščine Murska Sobota – bencinska črpalka (EŠD 16807) se poruši (R22). Skladno z usmeritvami, izhodišči in pogoji službe za varstvo kulturne dediščine (Ministrstva za kulturo) je pred porušitvijo treba pripraviti dokumentacijo za pridobitev statusa dokumentacijskega varstva. Pred odstranitvijo objekta je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Ob premestitvi nadstrešnice in stebrov bo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, dal podrobnejša navodila.
(5) Objekt profane stavbne dediščine EŠD 14824 – Ljutomer – hiša Kolodvorska 12: objektu se spremeni namembnost zaradi poslabšanja bivalnih razmer, pri čemer se ne sme spremeniti njegova zunanja podoba.
(6) Na širšem območju predvidenih posegov veljajo splošni ukrepi varstva, s katerimi se zagotavlja varovanje objektov in območij kulturne dediščine pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo:
– gradbiščne in dovozne poti do gradbišča ne smejo potekati čez območja in objekte evidentirane kulturne dediščine ter arheološka najdišča na širšem območju železniške proge;
– območja in objekti evidentirane kulturne dediščine ter arheološka najdišča na širšem območju trase železniške proge se ne smejo uporabljati za odlaganje presežka materiala;
– na območja in objekte evidentirane kulturne dediščine ter arheološka najdišča na širšem območju trase železniške proge se zaradi posodobitve (elektrifikacije in rekonstrukcije) ne smejo prestaviti potrebne ureditve, komunalna in energetska infrastruktura;
– pri opravljanju gradbenih del ne sme prihajati do neposrednih ali posrednih vplivov na arheološka območja Cirkovce, Žerovinci – rimska gomila in Veržej, na kostanjev drevored v Ormožu, na mestni park na Ptuju;
– na odseku trase med Ormožem in Ljutomerom na območju Pavlovcev, na katerem se posega v arheološko območje, je treba ob zemeljsko-gradbenih posegih za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge opravljati strogi arheološki nadzor z dokumentiranjem morebitnih arheoloških plasti in ostalin;
– pri opravljanju del je treba posebno pozornost nameniti mogočim posrednim vplivom na kostanjev drevored v Ormožu;
– pri opravljanju gradbenih del (predvsem pri prevozih do gradbišča) ne sme prihajati do neposrednih ali posrednih vplivov na kapelice in zavarovane objekte, ki so na širšem vplivnem območju;
– na območju kulturne krajine je treba skrbno odstraniti zgornji sloj in ga ustrezno shraniti za poznejše razgrinjanje;
– vsa dela, vključno z manipulacijskimi površinami, naj bodo omejena na območje železniške proge in naj se ne širijo na okoliška zemljišča.
(7) Na območjih, na katerih poteka trasa skozi Zgornjo Hajdino, Pavlovce, Ivanjkovce in Zgornje Petrovce, je treba opravljati strogi arheološki nadzor z dokumentiranjem zemeljskih kulturnih plasti ter ob izrednih arheoloških najdbah izvesti arheološka zaščitna izkopavanja.
(8) Nad vsemi zemeljskimi deli ob rekonstrukciji in elektrifikaciji je treba zagotoviti stalen arheološki nadzor, pri čemer se posebej opozarja na evidentirane enote arheološke dediščine skladno z smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Treba je spremljati stanje drevoreda v Ormožu in ga morebiti zaščiti, da med gradnjo ne bi prihajalo do vplivov na posamezna drevesa.
(9) Omogočiti je treba izvedbo zaščitnih izkopavanj morebitnih odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki.
(10) Pred začetkom del je treba vsaj deset dni prej o tem obvestiti pristojno službo za varstvo kulturne dediščine, to je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.
(11) Izvedbo vseh omilitvenih ukrepov zagotovi investitor posega.
28. člen
(ohranjanje narave in naravnih vrednot)
(1) Z rekonstrukcijo železniške proge in regulacijo vodotokov v Pavlovcih in Ivanjkovcih se posega na območja naravovarstveno visoko vrednotenih habitatnih tipov (obrežna lesna vegetacija, mokrotni travniki, trstičja in združbe visokih šašev) ter habitate ogroženih vrst ptic in vodnih organizmov. Na območju rekonstrukcij v Pavlovcih in Ivanjkovcih se:
– prepreči uničenje naravovarstveno visoko vrednotenih površin in po posegu izvede ustrezna sanacija (sonaravne ureditve potokov Lahonščica in Pavlovski potok, omogočanje migracije živali pod mostovi);
– zagotovijo ukrepi za varovanje vodnih organizmov. To so dela v vodotoku se izvajajo zunaj drstitvene sezone rib, ki traja od februarja do julija, ohranja se povezanost ribjih habitatov, posegi naj bodo prostorsko in časovno omejeni z minimalnim vnosom snovi;
– gradnja in rekonstrukcija proge na območju Pavlovcev in Ivanjkovcev se ne izvaja med gnezdenjem ptic, to je od začetka aprila do konca junija.
(2) Na območju rekonstrukcij pred Ormožem se:
– gradbena dela opravljajo v marcu in od julija do oktobra, zunaj obdobja zimovanja in gnezdenja ptic;
– prepreči uničenje naravovarstveno visoko vrednotenih površin. Dela naj se načrtujejo in opravljajo tako, da na območju med železniško progo in reko Dravo oziroma izlivnim delom Sejanskega potoka in Pesnice ne bo posegov in da se tu tudi ne bo premikala mehanizacija ali odlagal gradbeni material. Gradbišče se organizira na severni strani obstoječega železniškega nasipa);
– gradbišče in dostopi do gradbišča organizirajo tako, da bo prizadetih najmanj dodatnih površin. Izkopani ali gradbeni material se odloži zunaj območij naravovarstveno visoko vrednotenih habitatnih tipov in habitatov;
– brežine reke Drave, Pesnice in Sejanskega potoka ohranjajo z vso obstoječo obvodno zarastjo. Tam, kjer to ne bo mogoče, se obrežna zarast ustrezno nadomesti in brežine ozelenijo;
– v izlivni del potoka Lešnice ne posega;
– po končani gradnji na celotnem območju gradbišča vzpostavi prvotno stanje. Vse na novo urejene površine se ozelenijo oziroma zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami;
– med opravljanjem del zagotovi naravovarstveni nadzor.
(3) Za ohranjanje narave in naravnih vrednot je treba upoštevati tudi naslednje pogoje:
– če bi se med monitoringom v prvih treh letih obratovanju ugotovilo, da je število povozov prostoživečih živali tako povečano, da ogroža populacije posameznih vrst, se na mestih, na katerih bi se to pokazalo kot potrebno, izvedejo dodatni omilitveni ukrepi, kot so: postavitev klasičnih svetlobnih odsevnikov, svetlobnih odsevnikov z dodanimi zvočnimi odvračali ali v skrajnem primeru zavarovanje posameznega krajšega odseka z zaščitno ograjo;
– če se pri obratovanju izkaže, da je smrtnost ptic na kakšnem predelu proge zaradi trka z vodniki bistveno povečana, se med stebri napelje dodatno jekleno pletenico in jo opremi z visečimi tablami v velikosti 0,5 x 0,5 m, ki bodo povečale vidnost električnih vodnikov. Table morajo biti obarvane tako, da bodo dobro vidne v vseh vremenskih razmerah (ali rdeče ali s črno-belim vzorcem) in nameščene na pletenico na vsakih 5 m;
– z gradnjo ne smejo biti prizadeta naravno ohranjena območja, na katerih niso neposredno predvideni posegi ali gradbišča;
– prepovedano je izpuščanje tekočin ali odlaganje kakršnega koli materiala, saj to pomeni spremembo bivalnih razmer redkih in ogroženih živalskih vrst;
– pri izkopih gradbenih jam za temelje stebrov je treba preprečiti morebitna izlitja nevarnih snovi v gradbeno jamo oziroma podtalnico.
29. člen
(varstvo tal)
(1) Na območju rekonstrukcije železniške proge se posegi v tla izvajajo tako, da se ne prizadene površina tal. Površine, ki so bile med gradnjo razgaljene, se ponovno zatravijo oziroma zasadijo.
(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja se določi način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. Prst se uporabi za sanacijo opustošenih in razvrednotenih tal.
30. člen
(varovanje na območjih kmetijskih in gozdnih površin)
(1) Kmetijske površine se po končani gradnji usposobijo za kmetijske namene. Investitor mora omogočiti lastnikom zemljišč dostop na njihova zemljišča med gradnjo in po njej.
(2) Na odseku pri Pavlovcih in Ivanjkovcih, na katerem poteka rekonstrukcija proge, imajo tla slabe fizikalne lastnosti, zato se upoštevajo naslednji ukrepi:
– pri odrivih zemlje se vsa primerna zemlja, ki jo je mogoče še uspešno rekultivirati, odloži ločeno in se ne meša s spodnjimi horizonti ali drugimi neprimernimi tlemi;
– primernost tal določi za to usposobljen strokovnjak (pedolog);
– posegi na kmetijskih območjih se omejijo na omejeno območje posega rekonstrukcijskih del;
– za vse potrebne dovoze in odvoze materiala ob trasi se naredijo dovozne poti, po katerih poteka ves promet;
– preprečijo se nenadzorovani prevozi po kmetijskih zemljiščih;
– dovozne ceste se ustrezno rekultivirajo (pravilno rekonstruirati prvotni ali podobno ustrezen talni profil);
– zagotovi se nemoten dostop do kmetijskih zemljišč in
– poiščejo se možnosti nadomestnih zemljišč za tiste nosilce kmetijske pridelave, ki so zainteresirani za ohranjanje obsega kmetijskih površin.
(3) Ob dokončanju predvidenih posegov je treba vsa primerna tla nameniti za rekultivacijo obstoječih kmetijskih površin oziroma morebitno vzpostavitev novih kmetijskih površin (ponekod so mogoče sanacije divjih gramoznic in podobno), da se omili izguba kmetijskih zemljišč. Pri iskanju možnosti vzpostavitve oziroma sanacije obstoječih kmetijskih površin se vključi lokalno skupnost, prizadete nosilce kmetijske pridelave in ustrezne strokovnjake.
(4) Na mestih, na katerih se posega v hidromelioracijske sisteme, in na območju Dornave, na katerem se posega v hmeljišča, se optimizirajo posegi in zagotovijo načrti za sanacijo teh sistemov ter med gradnjo zagotovi njihova izvedba.
(5) Investitor med gradnjo in po končanem posegu omogoči gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih površin:
– zaradi rekonstrukcije in elektrifikacije železniške proge Pragersko–Hodoš ni dovoljeno posegati v gozd zunaj samega območja gradnje (sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje pomožnih objektov). Prepovedana so vsako zasipavanje in odlaganje materiala v gozdove ter odstranjevanje zarasti;
– med gradnjo in obratovanjem se zagotovi dostop do gozdnega zemljišča;
– med gradnjo se lahko gozdna vegetacija in posamično ali v skupinah rastoče gozdno drevje odstranita samo tam, kjer je to nujno potrebno;
– morebitni posegi v gozd se izvedejo tako, da ne bo povzročena škoda na gozdnem rastju in tleh;
– vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane, se morajo takoj po končani gradnji (prva sadilna sezona) sanirati tako, da se vzpostavi naravno stanje;
– pri vseh delih na železniški progi je treba med gradnjo ohranjati in zagotavljati prehodnost gozdnih prometnic;
– pri poseku in spravilu lesa se upoštevajo predpisi, ki urejajo gozdarstvo, sečnjo lesa in varstvo pred požarom v naravnem okolju;
– drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo.
(6) Pred začetkom gradnje mora investitor obvestiti Zavod za gozdove Slovenije, območno enoto Maribor in območno enoto Murska Sobota, da drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni delavec.
31. člen
(izvedba prepustov in regulacije vodotokov)
(1) Na vseh odsekih, na katerih so predvideni ukrepi zaradi rekonstrukcije železniške proge, je predvideno minimalno potrebno zavarovanje v višini 1 m po višini s kamnito oblogo dsr = 0,35 m in z vznožnim kamnom d = 0,5 m.
(2) Pri rekonstrukciji železniške proge in ureditvi novih cestnih povezav se izvedejo vodnogospodarski ukrepi, ki so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (listi št. 2.2, Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvene situacije). Predvidena je le izvedba prepustov oziroma premostitev, regulacije pa le na kritičnih odsekih.
(3) Vodnogospodarske ureditve in ukrepi se podrobneje obdelajo in določijo med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri čemer se upoštevajo strokovne podlage in projektni pogoji, pridobljeni med izdelavo državnega prostorskega načrta.
(4) Pri izvedbi prepusta se poleg betonskega dela predvidita tudi ustrezna ureditev vtoka in iztoka iz prepusta na dolžini pribl. 5 m ter zavarovanje korita pod mostom.
(5) Regulacija vseh vodotokov se izvede ob upoštevanju visokih vod s sonaravno ureditvijo struge in brežin.
(6) Vse premostitve vodotokov (železnica in deviacije cest) se izvedejo tako, da mostovi ali prepusti premostijo struge v celoti, da ne povzročajo krajevnih zožitev, svetla odprtina zagotovi pretok 100-letnih visokih voda z varnostno višino najmanj 50 cm nad koto gladine Q100.
(7) Na območju premostitvenega objekta se izvede ustrezno zavarovanje dna struge, ki naj bo na gorvodni in dolvodni strani zaključeno s talnimi pragovi. Zaključna talna pragova morata biti temeljena vsaj 1 m pod koto nivelete struge, pri hudourniških vodotokih pa vsaj 1,5 m.
(8) Na nekaterih odsekih, kjer trasa železnice prečka manjše jarke, se izvede odvodnjavanje po jarku ob železnici.
(9) Elektronapajalne postaje z vsemi ureditvami se postavi v lovilnih skledah, neprepustnih za olje, brez talnih ali stenskih odtokov in imajo ustrezno prostornino za zbiranje celotne prostornine razlitega olja.
32. člen
(vodne ureditve in zaščitni ukrepi)
(1) Zaradi elektrifikacije in rekonstrukcije delov proge se kakovost voda in vodni režim v ureditvenem območju državnega prostorskega načrta in zunaj njega ne smeta poslabšati.
(2) Zaradi optimalnega varstva pred škodljivim delovanjem voda na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov in naprav, ki ovirajo normalen pretok vode in plavja. Ohraniti je treba neovirane dostope do vodne infrastrukture.
(3) Z gradbenimi stroji se ne sme posegati v vodni prostor. Ob morebitni nesreči z razlitjem nevarnih tekočin ali razsutjem drugega materiala je treba ravnati skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(4) Regulacije in drugi posegi v vodotoke se izvajajo tako, da v vodotoku ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti.
(5) V bližini vodotokov se ne sme uporabljati material, ki vsebuje nevarne spojine. Prav tako ne sme priti do razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodotoke. Pranje delovnih strojev z vodo iz vodotokov ni dopustno.
(6) Posege v vodotoke je treba opravljati zunaj obdobja drsti rib.
(7) Ob posegu v vodotoke se o tem vsaj sedem dni prej obvesti ribiško organizacijo, ki upravlja ribiški okoliš.
(8) Vsa gradbena in montažna dela na območjih podtalnice se opravljajo tako, da ne pride do onesnaženja tal z nevarnimi snovmi.
(9) Med gradnjo je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil vodotoka ali na poplavna območja.
(10) Med gradnjo se zagotovijo strogi varstveni ukrepi in nadzor ter tako organizacijo na gradbišču, da bo pretok ob pojavu visokih voda nemoten in preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih snovi.
(11) Ob začetku gradbenih del se o tem obvesti izvajalca javne službe urejanja voda.
33. člen
(ukrepi za obrambo)
Na celotni trasi se ob posodobitvi telekomunikacijskih naprav se zagotovi rezervacija para optičnih vlaken v zaščitni vrvi za obrambne potrebe s priključki oziroma odcepi.
34. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi elektrifikacije in rekonstrukcije delov proge ne sme poslabšati.
(2) Varstvo pred požarom se zagotovi z zadostnim odmikom objektov od električnih vodnikov in uporabo negorljivega materiala na objektih.
(3) Med gradnjo in pri ureditvi gradbišča se izvedejo vsi ukrepi za preprečitev požara v naravnem okolju.
(4) Med gradnjo in po njej se zagotovi dostop do objektov za intervencijska vozila ter zadostne količine vode za gašenje požara.
35. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)
(1) Na poplavnem območju niso dovoljeni posegi ali dejavnosti, ki lahko ob poplavi škodljivo vplivajo na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Gradbena dela in napenjanje vodnikov na poplavljenih zemljiščih niso dovoljena.
(2) Pri dimenzioniranju stebrov se upošteva 6. stopnja moči na potresnih območjih.
(3) Vse ureditve se izvedejo tako, da ne pride do poplavno ogroženega območja.
(4) Vsi načrtovani posegi, nasipi in ukopi se izvedejo tako, da se prepreči erozija območij.
VIII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
36. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V skladu z ugotovitvami študije preobremenitve s hrupom se izvede 33 protihrupnih ograj (v nadaljnjem besedilu: PHO) v skupni dolžini 14.892 m, višina ograj je med 2 in 3 m (grafični del državnega prostorskega načrta – listi št. 2.2. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji – ureditvene situacije), in sicer:
– PHO-1, Gaj pri Pragerskem, dolžine 1242 m;
– PHO-2, Pongrce, dolžine 500 m;
– PHO-3a, Cirkovce, sever, dolžine 174 m;
– PHO-3b, Cirkovce, sever, dolžine 14 m, prekinitev – postaja;
– PHO-3c, Cirkovce, sever, dolžine 351 m, prekinitev – deviacija LC;
– PHO-4, Cirkovce, jug, dolžine 500 m;
– PHO-5, Strnišče, sever, dolžine 340 m;
– PHO-6a, Strnišče, jug, dolžine 378 m, prekinitev – postaja;
– PHO-6b, Strnišče, jug, dolžine 392 m;
– PHO-7, Zgornja Hajdina, dolžine 360 m;
– PHO-8, Ptuj, Na postajo, dolžine 248 m;
– PHO-9, Ptuj, Ob železnici, dolžine 922 m;
– PHO-10, Ptuj, Zagrebška, dolžine 370 m;
– PHO-11, Ptuj, center, jug, dolžine 360 m;
– PHO-12, Ptuj, Natašina pot, brežina, dolžine 159 m, zamik na brežini;
– PHO-13, Ptuj, Špindlerjeva, brežina, dolžine 130 m;
– PHO-14a, Ptuj, Anželova, brežina, dolžine 459 m;
– PHO-14b, Ptuj, Anželova, dolžine 430 m;
– PHO-15, Ptuj, Čarmanova, dolžine 240 m;
– PHO-16a, Moškanjci, jug, dolžine 216 m, prekinitev – prehod za pešce;
– PHO-16b, Moškanjci, jug, dolžine 281 m;
– PHO-17a, Moškanjci, sever, dolžine 145 m, prekinitev – prehod za pešce;
– PHO-17b, Moškanjci, sever, dolžine 123 m, zamik ob tovornem terminalu;
– PHO-18, Osluševci, dolžine 320 m;
– PHO-19a, Mihovci, naselje, dolžine 192 m, prekinitev – deviacija GC;
– PHO-19b, Mihovci, naselje, dolžine 191 m;
– PHO-20, Mihovci, dolžine 140 m;
– PHO-21, Ivanjkovci, dolžine 260 m;
– PHO-22, Ljutomer, Kidričevo naselje, dolžine 355 m;
– PHO-23, Ljutomer, Staneta Romana, dolžine 274 m, izvedena ograja;
– PHO-24, Ljutomer, Prekomorskih brigad, dolžine 110 m, izvedena ograja;
– PHO-25, Ljutomer, Cvetlična, Užiška, dolžine 969 m, izvedena ograja;
– PHO-26, Ljutomer, OS, dolžine 215 m, izvedena ograja;
– PHO-27, Bratonci, dolžine 310 m;
– PHO-28, Murska Sobota, Bakovska, dolžine 718 m;
– PHO-29, Murska Sobota, Vegova, dolžine 450 m;
– PHO-30, Murska Sobota, Ledavsko naselje, dolžine 878 m;
– PHO-31, Murska Sobota, Industrijska, dolžine 290 m;
– PHO-32, Markišavci, dolžine 565 m;
– PHO-33, Šalovci, dolžine 321 m.
(2) Izvedejo se pasivni protihrupni ukrepi za zaščito preobremenjenih stavb z varovanimi prostori ob progi. Sanacija varovanih prostorov se izvede pri vseh objektih, pri katerih aktivna zaščita ni dovolj učinkovita ali zaradi gostote pozidave ali lege objektov ni predvidena. Tako se v fazi sanacije, ki obsega zaščito razvrednotenih območij in je vključena v državni prostorski načrt posodobitve proge, preveri potrebnost izvedbe pasivnih protihrupnih ukrepov za 153 stavb z varovanimi prostori.
(3) Med gradnjo se izvedejo osnovni sanacijski ukrepi varstva pred hrupom:
– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom;
– upoštevanje časovnih omejitev gradnje na vplivnem območju stavb z varovanimi prostori na dnevni čas in delavnike;
– prevozne poti na gradbišča se uredijo zunaj stanovanjskih naselij.
(4) Med gradnjo in med obratovanjem železniške proge se izvaja monitoring hrupa železniške proge, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom. Spremljanje med gradnjo obsega nadzor nad viri hrupa in izvajanje meritev hrupa v času pripravljalnih in intenzivnih gradbenih del pri gradbišču najbližjih stavbah z varovanimi prostori. V primeru prekoračitev mejnih vrednosti izvajalec izvede začasne protihrupne ukrepe in z delom nadaljuje po preveritvi njihove učinkovitosti. Obseg meritev in lokacije merilnih mest monitoringa se natančneje določijo v poročilu o vplivih na okolje, pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.
37. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Pri vseh objektih in napravah, ki pomenijo vire elektromagnetnih sevanj, se upoštevajo predpisi, ki urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju, načrtujejo in izvedejo se tako, da so vplivi na okolje čim manjši.
38. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo mogočo mero je treba upoštevati predpise, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Gradnja se organizira in izvajana tako, da se prepreči dodatno onesnaženje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine;
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.
(3) Monitoring onesnaženosti zraka med rekonstrukcijo železniške proge obsega nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov na gradbiščih. Zavezanec za izvedbo monitoringa je izvajalec gradbenih del, ki je dolžan zagotoviti, da se meritve onesnaženosti zraka izvajajo, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
39. člen
(tresljaji)
(1) Prevozne poti se določijo do začetka gradnje, zato se ukrepi varstva pred tresljaji med gradnjo podrobno opredelijo v projektu ureditve gradbišča, ki ga pripravi izvajalec gradbenih del.
(2) Izvajalec pred začetkom gradnje pri pripravljalnih delih popiše in dokumentira stanje in morebitne poškodbe vseh objektov (posnetek obstoječega stanja objektov), v vertikalni projekciji oddaljenih manj kot 10 m od osi železniške proge ali prevozne poti. Med izvedbo se izvaja monitoring vplivov. Ob poškodbah, ki bodo posledica gradnje, se izvedejo vsi potrebni sanacijski ukrepi za odpravo morebitnih nastalih poškodb na objektih.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
40. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, se lahko izvedejo v eni ali več etapah. Posamezna etapa pomeni funkcionalno sklenjeno celoto (elektrifikacija, posamezno cestno križanje, prestavitev infrastrukturnih objektov, rekonstrukcija posameznega odseka železniške proge, gradnja posameznega ENP, vodna infrastruktura).
(2) Etape urejanja križanj cestne infrastrukture in gradnja povezovalnih cest pomenijo funkcionalno sklenjeno celoto, ki se lahko izvaja neodvisno od elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge.
(3) Cepna kretnica za industrijski tir pri prehodu Bratonci se izvede, če bo zgrajen predvideni logistični center, ki se načrtuje z ločenim prostorskim aktom.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
41. člen
(monitoring)
(1) Investitor zagotovi izvedbo monitoringa med gradnjo in obratovanjem železniške proge skladno s poročilom o vplivih na okolje.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi drugim obstoječim državnim in lokalnim spremljanjem stanj kakovosti okolja ter se z njimi uskladi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj toliko točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja se zasnujejo tako, da omogočajo stalno pridobivanje podatkov.
(3) Z rezultati monitoringov se seznani ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v treh letih po izvedbi plana oziroma takoj po opravljenem zadnjem monitoringu. Ugotovitve monitoringa so javne, investitor poskrbi za dostopnost podatkov.
(4) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih investitor izvede na podlagi ugotovitev monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije, povečanje zmogljivosti ali gradnja novih naprav,
– sanacije poškodovanih območij,
– druge ustrezni ukrepi.
(5) Če se ugotovi, da so stanovanjske hiše, gospodarska poslopja in funkcionalna zemljišča z gradnjo ali negativnimi vplivi toliko prizadeti, da njihova nadaljnja uporaba ni mogoča, jih investitor odkupi ali poruši ali spremeni namembnost objekta. Nadomestila ali nadomestne lokacije za čezmerno razvrednoten objekt se določijo sporazumno s prizadetimi lastniki oziroma uporabniki.
42. člen
(organizacija gradbišč)
(1) Elektrifikacija se izvaja z obstoječe železniške proge, pri gradnji prehodov, cest, ENP in rekonstrukciji delov proge pa se za potrebe gradbišč uporabljajo že obstoječe komunikacije. Če so med gradnjo potrebne dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se pridobi soglasje lastnikov zemljišča ter upošteva trenutna raba prizadetega in sosednjih zemljišč.
(2) Poleg vseh obveznosti investitorji in izvajalci med gradnjo in po njej upoštevajo tudi naslednje pogoje:
– vse ceste in poti, ki bi bile namenjene obvozu ali prevozu med gradnjo, se pred začetkom del ustrezno uredijo, po končani gradnji pa sanirajo morebitne poškodbe;
– objekti in infrastrukturni vodi se obnovijo oziroma sanirajo, če se med gradnjo zaradi opravljanja del poškodujejo;
– zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč;
– zemeljski material se shrani zunaj območja vodotokov;
– med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih škodljivih snovi, oziroma se ob nezgodi zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(3) Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda se gradnja organizira tako, da ne pride do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih.
(4) Morebitna začasna odlagališča presežka zemeljskega materiala se uredijo tako, da se ne pojavlja erozija in ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se vsi ostanki začasnih odlagališč odstranijo.
43. člen
(razmejitev in primopredaja)
Zgrajene objekte in naprave, ki niso železniška infrastruktura (deviacije državnih in lokalnih cest, infrastrukturnih vodov, vodnogospodarskih ureditev), prevzamejo upravljavci v upravljanje in vzdrževanje.
44. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti iz te uredbe morajo investitor in izvajalci tudi:
– nadomestiti izpad dohodka s kmetijskih površin, ki bodo začasno izvzete iz kmetijske rabe;
– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci;
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov s pomočjo obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– poravnati stroške zaščite, prestavitev, nadzora, zakoličbe tras, spremembe dokumentacije, obstoječe infrastrukture in morebitnih poškodb ter prekinitve prometa, ki bi nastale zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta;
– med gradnjo sproti obveščati prizadeto prebivalstvo na območju, na katerem potekata elektrifikacija in rekonstrukcija, o vseh dejavnostih, ki se nanašajo na predmetne ureditve;
– zagotoviti, da je povzročitelj morebitne škode na ribah ali ribolovni vodi odgovoren za dejansko škodo ribiški organizaciji, ki upravlja ribolovno vodo;
– zagotoviti dostope do vseh objektov in zemljišč. Če se med gradnjo in po njej na terenu pokaže potreba po dostopu do objektov ali zemljišč, investitor zagotovi dodaten dostop;
– odkupiti stanovanjski objekt na parceli št. 1499/1, k. o. Ljutomer (Kolodvorska cesta 12, Ljutomer), EŠD 14824. Za opredelitev namembnosti in določitev dopustnih posegov v objekt mora investitor predhodno pridobiti usmeritve in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.
45. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
46. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri uresničitvi državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, energetsko-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
(3) Kot odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev se štejejo tudi hidromelioracije v delih, kjer se zaradi gradnje zagotovi ponovna vzpostavitev hidromelioracijskih sistemov.
(4) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja gospodarske javne infrastrukture s traso elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge, ki niso določena s to uredbo.
(5) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije objektov in naprav natančno določijo. Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami tega člena.
(6) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se podrobneje proučijo in predvidijo dostopi ter priključki do posameznih objektov in parcel. Zaradi tega so dopustne tudi spremembe pri ureditvah samih cest.
47. člen
(gradnja na območju državnega prostorskega načrta)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov ter gradnjo in vzdrževanje železniške infrastrukture, dovoljena postavitev teh enostavnih in nezahtevnih objektov:
– cestni objekti,
– elektroenergetski objekti,
– telekomunikacijski objekti,
– infrastrukturni objekti,
– objekti spodnjega ustroja, zgornjega ustroja, signalnovarnostne naprave, telekomunikacijske naprave.
(2) Na območju državnega prostorskega načrta je pri urejanju prehodov oziroma prečkanj cestne z železniško infrastrukturo dopustna izvedba dodatnih zunajnivojskih križanj cest ter prehodov za pešce in kolesarje.
(3) Na območju državnega prostorskega načrta je pri urejanju prečkanj železniške infrastrukture z vodami in objekti vodne infrastrukture dopustna izvedba dodatnih premostitvenih objektov, mostnih konstrukcij ali mostov.
(4) Na območju državnega prostorskega načrta se lahko izvajajo vsa vzdrževalna dela v javno korist v skladu s predpisi, ki urejajo železniško infrastrukturo.
XII. PREHODNA UREDITEV IN UVELJAVITEV DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
48. člen
(veljavnost državnih in občinskih prostorskih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje tega državnega prostorskega načrta šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
a) Občina Slovenska Bistrica:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 27/85 in 25/87 ter Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 33/07 – ZPNačrt);
b) Občina Kidričevo:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 49/97);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kidričevo, dopolnjenih v letu 2001 (Uradni list RS, št. 83/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj – v obsegu, ki velja za območje Občine Kidričevo, kot Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/06);
c) Občina Hajdina:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 45/03, 79/03, 78/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/07);
d) Mestna občina Ptuj:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje Mestne občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/07);
e) Občina Dornava:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava (Uradni list RS, št. 86/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Dornava za čistilno napravo v Dornavi (Uradni list Republike Slovenije, št. 75/02);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni list RS, št. 84/98 – za območje Občine Dornava);
f) Občina Gorišnica:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Gorišnica, dopolnjenega v letu 2001 (Uradni list RS, št. 109/02, 78/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gorišnica (dopolnitev 2003) (Uradni list RS, št. 82/98 in 78/04);
g) Občina Ormož:
– Dolgoročni plan občine Ormož za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/86, 9/90 in 33/07 – ZPNačrt);
– Družbeni plan občine Ormož za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 28/86 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ormož v letu 1994 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 27/94, 33/95, in Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/97 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/03 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za južni nižinski del Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/00);
h) Občina Ljutomer:
– Dolgoročni plan Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 ter srednjeročni družbeni plan Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87 in 27/87 ter Uradni list RS, št. 24/92 in 44/99, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/04, 7/04, 6/06 – popravek, in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89, Uradni list RS, št. 8/91, 18/92, 50/97, 29/98 in 50/07 ter Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 5/05 in 4/07);
i) Občina Križevci:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ljutomer za območje Občine Križevci (Uradni list RS, št. 15/99, 57/99,69/00, 82/01, 85/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89, spremembe in dopolnitve za Občino Križevci – Uradni list RS, št. 84/01);
j) Občina Veržej:
– Dolgoročni plan Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbeni plan Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87 ter Uradni list RS, št. 24/92, 28/99, 89/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ljutomer za območje Občine Veržej (Uradni list RS, št. 28/99, 89/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89, spremembe in dopolnitve za Občino Veržej – Uradni list RS, št. 14/07 in 42/07);
k) Občina Beltinci:
– Dolgoročni plan občine M. Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, točka 4.8 (Uradne objave, št. 24/86 in 10/90);
– Srednjeročni plan občine M. Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990, točka 7.6 in točka 8.1.2 (Uradne objave, št. 24/86 in 7/87);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine M. Sobota za obdobje od 1986 do leta 2000 in sestavin srednjeročnega plana občine M. Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98, 57/99, 88/00, 40/03, 87/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05 in 33/07 – ZPNačrt);
l) Mestna občina Murska Sobota:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 14/02, 89/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03, 73/04, 79/04 in 33/07 – ZPNačrt);
m) Občina Puconci:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 25/97, 61/99, 91/04 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 102/99, 100/00, 89/02, 94/02, 97/04 in 33/07 – ZPNačrt);
n) Občina Gornji Petrovci:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 25/97, 49/98 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 49/98);
o) Občina Šalovci:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 25/97 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 10/90);
p) Občina Hodoš:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota za območje Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 25/97 in 33/07 – ZPNačrt);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Goričkega v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 10/90).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o lokacijskem načrtu za železniško progo Puconci–Hodoš–državna meja z Republiko Madžarsko (Uradni list RS, št. 29/97, 110/02 – ZUreP-1 in 33/07 – ZPNačrt).
49. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-27/2009/4
Ljubljana, dne 24. junija 2009
EVA 2009-2511-0091
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost