Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009

Kazalo

2491. Odlok o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe, stran 6892.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o ustanovitvi Službe Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: služba) z delovnim področjem, določenim s tem odlokom in drugimi predpisi.
2. člen
(1) Služba ima za svoje delovno področje podnebne spremembe.
(2) Služba opravlja naslednje naloge:
– usmerja sektorske in medsektorske politike na področjih blaženja, prilagajanja in tehnološko-razvojnega prehoda v nizkoogljično družbo;
– usmerja oblikovanje razvojnih politik za doseganje ciljev blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe;
– sodeluje pri oblikovanju prioritet sektorskih in medsektorskih programov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje;
– sodeluje pri oblikovanju tehnološko razvojne politike in spodbujanje nizko ogljičnih platform;
– usklajuje stališča resorjev za mednarodna pogajanja o podnebni politiki ter v imenu Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predstavlja stališče Slovenije v mednarodnih institucijah in forumih za področje podnebnih sprememb;
– po sklepu vlade pripravlja tudi predloge zakonov in drugih aktov, ki zadevajo področje podnebnih sprememb;
– sodeluje pri pripravi stališč resornih ministrstev za pripravo predpisov in drugih dokumentov Evropske unije, ki posegajo na področje podnebnih sprememb;
– zbira in vrednoti analize in strokovne osnove za sprejemanje odločitev;
– sodeluje z javnim in zasebnim sektorjem pri izvajanju programov in ukrepov;
– spodbuja in sodeluje pri pripravi programov ozaveščanja, usposabljanja in izobraževanja glede podnebnih sprememb;
– spremlja izvajanje politik, programov in ukrepov s področja podnebnih sprememb;
– sodeluje z relevantnimi deležniki na tem področju, kot so lokalne skupnosti, nevladne organizacije, gospodarstvo, raziskovalne institucije itd.;
– sodeluje z institucijami Evropske unije, z Združenimi narodi in z ostalimi mednarodnimi institucijami na področju podnebnih sprememb v širokem pomenu;
– spodbuja in usmerja raziskave na področjih, pomembnih za podnebne spremembe, sodeluje na tem področju z drugimi institucijami v Evropski uniji in svetu ter uporablja dosežke teh raziskav pri opravljanju svojih nalog;
– spodbuja upoštevanje posledic podnebnih sprememb pri celotnem delovanju javnega sektorja;
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom, drugimi predpisi in sklepi vlade.
3. člen
Služba pri opravljanju svojih nalog sodeluje z ministrstvi, vladnimi službami, z drugimi državnimi in paradržavnimi institucijami, z relevantnimi deležniki, z institucijami Evropske unije in z mednarodnimi institucijami, ki posegajo na področje podnebnih sprememb.
4. člen
(1) Službo vodi direktor.
(2) Direktorja službe imenuje in razrešuje vlada na predlog predsednika vlade.
(3) Pri vodenju službe ima direktor enaka pooblastila, kot jih ima minister pri vodenju ministrstva.
(4) Direktor je za delo službe odgovoren predsedniku vlade in vladi.
5. člen
(1) Služba opravlja svoje naloge v organizacijskih enotah v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(2) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v službi izda direktor, odgovoren za področje podnebnih sprememb, v soglasju z vlado.
(3) Služba uporablja kratico SVPS.
6. člen
Direktor izda akt iz prejšnjega člena najpozneje v 60 dneh od dneva uveljavitve tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00401-5/2009/11
Ljubljana, dne 17. junija 2009
EVA 2009-2511-0013
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost