Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009

Kazalo

2428. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-E), stran 6722.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 2009.
Št. 003-02-6/2009-9
Ljubljana, dne 26. junija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH (ZJF-E)
1. člen
V Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), se v prvem odstavku 43. člena prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj.«.
2. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»68. člen
(Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa in upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi na računih pravnih oseb, določenih v 61. členu tega zakona, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa)
(1) Z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine upravlja ministrstvo, pristojno za finance, oziroma občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine) prek zakladniškega podračuna enotnega zakladniškega računa države oziroma občine v skladu z načeli varnosti, likvidnosti in donosnosti. Upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine se registrira pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve s svojo matično številko kot del ministrstva, pristojnega za finance, oziroma kot del občinske uprave. Hkrati pa Uprava Republike Slovenije za javna plačila vodi podatke upravljavca sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine pod šifro zakladnice v registru proračunskih uporabnikov.
(2) Denarna sredstva sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine lahko upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine nalaga v Banko Slovenije in druge banke za obdobje, ki ni daljše od 12 mesecev na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, ki se nanaša na obdobje nalaganja, lahko upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države nalaga denarna sredstva sistema enotnega zakladniškega računa države za obdobje, ki ni daljše od treh let.
(4) Iz prostih denarnih sredstev na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine, lahko upravljavec denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine, od pravnih oseb, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine, sprejema vloge in jim daje likvidnostna posojila pod pogoji, ki jih določi zakon in predpisi, ki jih sprejme minister, pristojen za finance.
(5) Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi in stroški, nastali v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa države oziroma občine, so sorazmerno glede na udeležbo na teh sredstvih prihodek oziroma odhodek državnega oziroma občinskih proračunov oziroma pravnih oseb, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.«.
3. člen
Doda se nov 86.b člen, ki se glasi:
»86.b člen
(Omejitve pri dajanju posojil)
(1) Kreditne institucije, zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe, ki so koristnice ukrepov iz 81.a in 86.a člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: koristnice ukrepov), ne smejo v okviru svojega poslovanja:
– dajati posojil za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s strani članov poslovodstev teh gospodarskih družb in z njimi povezanih oseb, določenih v zakonu, ki ureja bančništvo (v nadaljnjem besedilu: povezane osebe),
– obnavljati posojil ali kako drugače v korist posojilojemalcev spreminjati pogojev posojil, ki so bila dana za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s strani članov poslovodstev teh gospodarskih družb in z njimi povezanih oseb, če:
a) te osebe nimajo dovoljenja za prevzemno ponudbo,
b) je zoper te osebe v teku postopek zaradi kršitve, ki se nanašajo na zlorabo trga finančnih instrumentov iz 10. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09) in kršitev, ki se nanašajo na izstavitev prevzemne ponudbe po zakonu, ki ureja prevzeme, oziroma so s pravnomočno odločbo ugotovljene kršitve teh zakonov,
c) je zoper te osebe uveden postopek presoje koncentracije zaradi neskladnosti s pravili konkurence v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence, oziroma je takšna neskladnost s pravnomočno odločbo že ugotovljena.
(2) Omejitve iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za zavarovanja obveznosti, ki izhajajo iz poslov pridobivanja sredstev za odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s strani članov poslovodstev teh gospodarskih družb in z njimi povezanih oseb.
(3) Pri presoji pogojev iz a), b) in c) točke prvega odstavka tega člena se upoštevajo postopki, ki so bili uvedeni oziroma končani v obdobju petih let pred vložitvijo vloge za odobritev ukrepa v skladu s tem zakonom.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena veljajo od dneva vročitve sklepa vlade o odobritvi ukrepa pa do odplačila posojila, do prodaje kapitalske naložbe ali do poteka trajanja poroštva države, ki je bilo dano na podlagi 81.a in 86.a člena tega zakona.
(5) Nadzor nad izvajanjem določb tega člena izvaja ministrstvo, pristojno za finance. Koristnice ukrepov so dolžne ministrstvu, pristojnemu za finance, na njegovo zahtevo posredovati podatke o vseh poslih, sklenjenih za namene, določene v prvi in drugi alineji prvega odstavka in v drugem odstavku tega člena.
(6) Ministrstvo, pristojno za finance, je dolžno s podatki, pridobljenimi na podlagi tega člena, ravnati v skladu z določbami zakona, ki ureja bančništvo, in zakona, ki ureja zavarovalništvo.
(7) Pogodbe, sklenjene v nasprotju z določbami tega člena, so nične. Ničnost v javnem interesu uveljavlja državni pravobranilec.«.
4. člen
Za 10. poglavjem se doda novo 10.a poglavje, ki se glasi:
»10.a FISKALNI SVET
106.a člen
(Fiskalni svet)
(1) Vlada ustanovi Fiskalni svet kot posvetovalno telo za neodvisno oceno javnofinančne politike in izvajanje strukturnih reform.
(2) Člane Fiskalnega sveta imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za finance.
(3) Fiskalni svet sestavlja sedem članov, od tega morajo biti vsaj štirje člani slovenski državljani. Vsaj štirje člani morajo imeti izkušnje na področju javnih financ. Vsi člani morajo izpolnjevati pogoje za članstvo, določene v tem zakonu. Svet vodi predsednik, ki ga člani izvolijo izmed sebe.
106.b člen
(Mandat članov)
(1) Mandat članov Fiskalnega sveta traja pet let. Po preteku mandata se članu mandat ne more podaljšati in ne more biti dvakrat zaporedoma imenovan za člana Fiskalnega sveta.
(2) Člana Fiskalnega sveta je mogoče predčasno razrešiti, če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje, določenih v tem zakonu.
(3) Član Fiskalnega sveta je lahko predčasno razrešen na svojo prošnjo. V tem primeru in v primeru iz prejšnjega odstavka vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, imenuje novega člana za obdobje do izteka mandata ostalih članov.
106.c člen
(Pogoji za članstvo)
(1) Za člane Fiskalnega sveta se lahko imenujejo strokovnjaki s področja javnih financ, univerzitetni profesorji ekonomske smeri in raziskovalci ekonomske smeri. Kot strokovnjak s področja javnih financ ali raziskovalec ekonomske smeri se šteje oseba z najmanj univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ali drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in najmanj desetimi leti delovnih izkušenj na področju javnih financ.
(2) Za člana Fiskalnega sveta ne more biti imenovana oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Podatke o pravnomočni obsodbi zaradi naklepnega kaznivega dejanja pridobi minister, pristojen za finance, na način, kot to določa zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) V času trajanja mandata člani Fiskalnega sveta ne smejo biti v delovnem razmerju z neposrednim proračunskim uporabnikom.
106.č člen
(Plačila članom)
(1) Člani Fiskalnega sveta delujejo nepoklicno. Za udeležbo na seji so upravičeni do plačila sejnine v višini obsega sejnin, ki jih je določila vlada za plačilo članov strokovnih in drugih svetov vlade in povrnitve potnih stroškov.
(2) Predsednik Fiskalnega sveta lahko sklene pogodbo za pripravo analiz, obširnejših mnenj, izhodišč oziroma konkretnih rešitev, ki izhajajo iz delovnih nalog Fiskalnega sveta. Podlaga za plačilo po pogodbi je poročilo o opravljenem delu ter predloženo gradivo, ki je bilo predmet sklenjene pogodbe.
(3) Člani Fiskalnega sveta sprejmejo kodeks in poslovnik o delu in ju objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. V Uradnem listu Republike Slovenije Fiskalni svet objavlja tudi letno poročilo iz 106.d člena tega zakona.
106.d člen
(Naloge Fiskalnega sveta)
(1) Fiskalni svet opravlja naslednje naloge:
1. Podaja naknadno oceno o vzdržnosti in stabilnosti javnofinančne politike, določene v vsakoletnem proračunskem memorandumu in programu stabilnosti, in usklajenosti s pravili Pakta stabilnosti in rasti. Ocena usklajenosti upošteva ciklične razmere v gospodarstvu in lahko temelji na neodvisni oceni gospodarskih gibanj Fiskalnega sveta.
2. Podaja oceno ustreznosti postavljenih javnofinančnih ciljev s srednjeročnim makrofiskalnim okvirjem.
3. Na podlagi zaključnega računa podaja letno oceno učinkovitosti porabe javnih sredstev, vključno s sredstvi proračuna Evropske unije.
4. Na podlagi zaključnega računa in sprejetih proračunov za prihodnja leta podaja oceno trendnega gibanja posameznih kategorij prihodkov in odhodkov javnih financ z vidika vpliva na vzdržnost javnih financ.
5. Podaja oceno usklajenosti vladne fiskalne politike z dolgoročno vzdržnostjo javnih financ zaradi staranja prebivalstva.
6. Podaja oceno preglednosti javnih financ in kakovosti gospodarskih napovedi, uporabljenih v postopku priprave državnega proračuna.
7. Ocenjuje učinkovitost izvajanja strukturnih politik z vidika zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti javnih financ, gospodarske rasti in zaposlenosti.
8. Ocenjuje politiko zadolževanja sektorja države in politiko jamstev z vidika vzdržnosti in stabilnosti javnih financ.
(2) Fiskalni svet pripravi letno poročilo, ki vsebuje ocene iz 1. do 8. točke prejšnjega odstavka in se javno objavi najkasneje do 30. aprila tekočega leta.
106.e člen
(Financiranje Fiskalnega sveta)
(1) Operativne in administrativno-tehnične naloge za Fiskalni svet opravlja Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, pri katerem ima Fiskalni svet tudi svojo proračunsko postavko.
(2) Ministrstva in vladne službe ter Statistični urad Republike Slovenije so dolžni Fiskalnemu svetu brezplačno zagotavljati podatke, potrebne za njegovo delo.
(3) Predsednik Fiskalnega sveta je pristojen za izdajo odredb za plačilo obveznosti Fiskalnega sveta in odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarno razpolaganje s proračunskimi sredstvi.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe 3. člena tega zakona prenehajo veljati 31. decembra 2010.
Št. 411-01/09-24/38
Ljubljana, dne 17. junija 2009
EPA 363-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina