Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2403. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in širše območje celjskega starega gradu, stran 6662.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje Miklavškega hriba in širše območje celjskega starega gradu
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za celotno njegovo območje, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA ter posameznih fazah priprave IPA.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
Na območju, ki ga pokrivajo prostorski ureditveni pogoji za širše območje Miklavškega hriba in širše območje celjskega starega gradu, sedaj prevladuje individualna stanovanjska gradnja, vendar je še zaslediti posamezna aktivna kmečka gospodarstva, ki jih je bilo v času izdelave sedanjega IPA veliko več, predvsem manjšega obsega. Za ta območja stavbnih zemljišč se je ob pripravi dokumenta predvidevalo, da se gospodarski objekti ohranjajo oziroma je možno spreminjati njihovo namembnost le za potrebe raznih obrtnih dejavnosti, ne pa tudi za čiste stanovanjske namene, kar je postalo aktualno po opustitvi kmetijske dejavnosti lastnikov in privlačnosti prostora za bivanje.
V zadnjih dvajset letih od sprejetja IPA je na področju temeljnih usmeritev države, tehnologij gradnje objektov, stanju okolja in ne nazadnje tudi v sistemu urejanja prostora prišlo do mnogih sprememb, ki zaradi zastarelosti določil veljavnega Odloka v nekaterih primerih ne dovoljujejo uresničitve namer občanov in zato terjajo tekstualne popravke pogojev gradnje in oblikovanja predvsem za stanovanjske objekte na območju celotnega PUP-a še pred uveljavitvijo občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje.
3. člen
(predmet, programska izhodišča in namen)
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je predvsem uskladitev tekstualnega dela odloka z veljavno zakonodajo, ki ureja prostor, in natančna opredelitev pogojev gradnje in oblikovanja objektov, ki je v nekaterih primerih dvoumna ali pa veljavna zakonodaja drugače ureja pogoje gradnje. Hkrati se bo uskladilo stavbna zemljišča iz Celjskega prostorskega plana s PUP-om, na grafičnih prilogah pa naredilo le nujne popravke za vrste posegov in prečrkovanje območij, kjer bo dovoljena tudi gradnja novih stanovanjskih objektov.
Pri zasnovi prostorske ureditve je treba upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) glede stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbene parcele) kot jo določa za stanovanjska območja s kmetijskimi gospodinjstvi.
4. člen
(območje sprememb in dopolnitev, meja območja IPA)
Spremembe in dopolnitve PUP-a se nanašajo pretežno samo na tekstualni del, zaradi uskladitve s Celjskim prostorskim planom in spremembami tehnologije gradnje in zakonodaje, ki ureja prostor, bo pri nekaterih območjih stavbnih zemljišč na območju PUP-a prišlo do manjših sprememb v velikosti in predvsem pogojih za posege. Spremembe ne bodo posegle v določanje namenske rabe prostora.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev za obravnavano območje bo izdelal s strani investitorjev izbrani pooblaščeni prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Investitorja zagotovita tudi morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Pri načrtovanju je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, relevantna za izdelavo projekta.
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom poslati pristojnemu ministrstvu.
6. člen
(roki za postopek sprejemanja sprememb IPA)
Rokovno je priprava osnutka in usklajenega predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjema.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi marca 2010.
7. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje;
– RS – Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje, Prešernova 27, Celje;
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje;
(3) Po sprejetem sklepu o začetku postopka sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za širše območje Miklavškega hriba in širše območje celjskega starega gradu in izdanem pooblastilu s strani občine izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje zgoraj navedenim nosilcem urejanja prostora.
(4) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v roku 30 dni podati smernice k osnutku in mnenje k usklajenemu predlogu prostorskega akta.
(5) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(6) Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobi v postopku.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Investitorja in plačnika sprememb in dopolnitev IPA sta pobudnica Mihaela Rahten, Celje in Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
9. člen
(končne določbe)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu za prostor.
Št. 3505-00008/2008-4000PM
Celje, dne 19. junija 2009
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.