Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2387. Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stran 6637.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
1. člen
V Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07 in 114/06 – ZUE) se v 7. členu za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se samo za računalnike v letu 2009 uporablja letna stopnja odpisa 25%. To ne velja za strežnike in diske.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009.
Št. 4-11/2007/3
Ljubljana, dne 15. junija 2009
EVA 2009-1611-0101
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance