Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009

Kazalo

2384. Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah, stran 6556.

Na podlagi 22. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 41/09) izdaja ministrica za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
P R A V I L N I K
o izvrševanju zakona o potnih listinah
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– obrazec potnega lista, diplomatskega in službenega potnega lista ter potnega lista za vrnitev, obrazec vloge za izdajo potnega lista, diplomatskega in službenega potnega lista, potnega lista za vrnitev in obrazec vloge za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list;
– postopek in način izdaje potne listine, izdelave potne listine in vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list;
– način predložitve, hranjenja in uporabe fotografije v digitalni obliki;
– način odvzema, uporabe in brisanja prstnih odtisov;
– postopek naznanitve pogrešitve potne listine;
– postopek in način posredovanja, hrambe, uporabe in uničenja podatkov iz 23. člena Zakona o potnih listinah (v nadaljnjem besedilu: zakon), ki jih uporablja pooblaščeno podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena in 12.a člena zakona;
– način vodenja evidence o izdanih potnih listinah.
2. člen
S tem pravilnikom se izvršuje:
– Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L št. 385, str. 1),
– Odločba Komisije z dne 28/II/2005 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (št. K(2005) 409, končni z dne 28. 2. 2005),
– Odločba Komisije z dne 28/VI/2006 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (št. K(2006) 2909, končni z dne 28. 6. 2006),
– Resolucija predstavnikov vlad držav članic v okviru Sveta z dne 8. junija 2004, ki dopolnjuje resolucije z dne 23. junija 1981, 30. junija 1982, 14. julija 1986 in 10. julija 1995 o uvedbi enotnega potnega lista (UL C št. 245, str. 1) in
– Sklep predstvanikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 25. junija 1996 o potni listini za vrnitev (96/409/SZVP).
2. OBRAZCI POTNIH LISTIN IN VLOGE
3. člen
(1) Vloga za izdajo potnega lista, diplomatskega in službenega potnega lista in vloga za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list se vloži na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika.
(2) Vloga za izdajo potne listine, vložena pri organih iz 12. člena tega pravilnika, se vloži na obrazcu iz priloge 1 ali 1a tega pravilnika.
(3) Na območjih, določenih z zakonom, kjer skupaj s pripadniki slovenskega naroda avtohtono živijo tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se vloga za izdajo potnega lista in vloga za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list vloži na obrazcu iz priloge 2 oziroma 3 tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se vloga za izdajo potnega lista, diplomatskega in službenega potnega lista in vloga za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list vloži na elektronskem obrazcu, če pristojni organ za to izpolnjuje tehnične pogoje.
4. člen
(1) Potni list se izda na obrazcu velikosti 88×125 mm, z 32 oziroma 48 stranmi.
(2) Potni list z 32 stranmi se izda na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika, potni list z 48 stranmi pa na obrazcu iz priloge 5 tega pravilnika. Na območjih iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika se potni list z 32 stranmi izda na obrazcu iz priloge 6 oziroma 8 tega pravilnika, potni list z 48 stranmi pa na obrazcu iz priloge 7 oziroma 9 tega pravilnika.
(3) Diplomatski potni list se izda na obrazcu iz priloge 10, službeni potni list pa na obrazcu iz priloge 11 tega pravilnika.
(4) Obrazca iz prejšnjega odstavka sta velikosti 88×125 mm z 32 stranmi.
5. člen
(1) Potni list za vrnitev se izda na obrazcu iz priloge 12 tega pravilnika.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka je velikosti 90×130 mm s štirimi stranmi.
(3) Evropski potni list za vrnitev (ETD) se izda na obrazcu iz priloge 13, določenem v Sklepu 96/409/SZVP iz 2. člena tega pravilnika in je zložen velikosti 90X130 mm, odprt pa velikosti 180X130 mm.
6. člen
(1) Materiali za izdelavo potnih listin, vgradnja pomnilniškega medija ter zapisi na obrazcih potnih listin ter pomnilniškem mediju morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju zagotavljajo uporabo potnih listin za obdobje njihove veljavnosti.
(2) Normalno ravnanje s potno listino pomeni, da se potnega lista ne upogiba, ne izpostavlja ekstremnim temperaturam in vlagi, nevarnim elektromagnetnim valovanjem, agresivnim kemikalijam ter da se ga zaščiti pred mehanskimi poškodbami.
7. člen
Obrazci iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
3. POSTOPEK IN NAČIN IZDAJE POTNE LISTINE IN VPISA SPREMEMBE STALNEGA PREBIVALIŠČA V POTNI LIST
8. člen
(1) Vloga za izdajo potne listine iz 4. člena tega pravilnika se vloži pri pristojnem organu iz 6. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
(2) Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) mora preveriti pravilnost podatkov na vlogi ter vlogo podpisati pred uradno osebo pristojnega organa na mesto, ki je za to predvideno na obrazcu vloge.
(3) Vlagatelj s podpisom jamči za pravilnost podatkov na vlogi.
(4) Če vlagatelj vloži vlogo zase, se podpis prenese tudi kot podatek na izdelano potno listino. Če je vlagatelj zakoniti zastopnik oziroma zakonita zastopnica (v nadaljnjem besedilu: zakoniti zastopnik) državljana oziroma državljanke (v nadaljnjem besedilu: državljan), za katerega vlaga vlogo za izdajo potne listine, se na vlogo podpiše tudi državljan, za katerega se potna listina izdaja. Podpis državljana, za katerega se potna listina izdaja, se prenese tudi kot podatek na izdelano potno listino.
(5) Podpis vloge ni potreben, če se državljan ne zna ali ne zmore podpisati.
9. člen
(1) Vlagatelj mora ob vlogi za izdajo potne listine iz 4. člena tega pravilnika pristojnem organu predložiti v fizično uničenje staro potno listino, tudi v primeru, če je njena veljavnost že potekla. Potna listina se fizično uniči tako, da se preluknja z luknjačem in da se odrežeta vogala biografske strani.
(2) Pristojni organ uničeno potno listino vlagatelju vrne, oziroma potni list pošlje v komisijsko uničenje, če tega vlagatelj ne želi.
(3) Na vlogo vlagatelja in če za to obstaja razlog iz naslova dnevnega prehoda meje ali drug upravičen razlog, lahko uradna oseba fizično uniči staro potno listino šele po vročitvi nove. V takšnem primeru mora biti nova potna listina vročena pri pristojnem organu.
(4) Prav tako lahko na vlogo vlagatelja in če za to obstaja upravičen razlog, ostane v uničeni potni listini neuničena vizna stran z vizumom ali dovoljenjem za prebivanje.
(5) V primerih iz prejšnjega odstavka se potna listina v evidenci potnih listin evidentira kot neveljavna z naslednjim besedilom: »Potna listina se lahko uporablja do vročitve nove.«.
(6) V primeru smrti imetnika oziroma imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetnika) potne listine, je dolžan potno listino v uničenje prinesti eden od svojcev imetnika, dedič oziroma oseba, ki razpolaga s potno listino umrle osebe.
10. člen
(1) K vlogi za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list mora vlagatelj predložiti potni list, v katerega je mogoče vpisati spremembo stalnega prebivališča.
(2) Vpis spremembe prebivališča v potni list izvede podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) tako, da na tretjo stran potnega lista nalepi nalepko z naslovom novega stalnega prebivališča vlagatelja. Podatek o prejšnjem stalnem prebivališču se uniči z napisom »Uničeno – Annule«.
11. člen
Če obstaja interes Republike Slovenije za izdajo diplomatskega ali službenega potnega lista, mora vlagatelj k vlogi za njegovo izdajo predložiti tudi utemeljeno mnenje pristojnega resornega ministra o obstoju tega interesa.
12. člen
Vloga za izdajo potnega lista za vrnitev se vloži pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev oziroma pri Ministrstvu za zunanje zadeve.
13. člen
(1) Uradna oseba pristojnega organa mora ugotoviti istovetnost vlagatelja in preveriti resničnost podatkov na vlogi za izdajo potne listine.
(2) Če vlogo vloži zakoniti zastopnik, mora uradna oseba ugotoviti tudi istovetnost zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti navzoč tudi otrok, ki je že dopolnil osem let oziroma državljan, ki ni poslovno sposoben, pa zanj ni upravičenih zdravstvenih razlogov, da ob vložitvi vloge pri pristojnem organu ne bi mogel biti navzoč.
4. NAČIN PREDLOŽITVE, HRANJENJA IN UPORABE FOTOGRAFIJE
14. člen
(1) Vlagatelj mora k vlogi za izdajo potne listine iz 4. člena tega pravilnika predložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to pooblaščeni fotograf.
(2) Če vlagatelj predloži referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, uradna oseba prevzame fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča.
(3) Fotografija v digitalni obliki se lahko iz elektronskega odložišča fotografij za osebne dokumente prevzame tudi, če je bila že uporabljena za izdajo druge javne listine s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, če ni starejša od enega leta in če ustreza pogojem iz 15. člena tega pravilnika.
15. člen
(1) Fotografija mora kazati pravo podobo državljana in ne sme biti retuširana.
(2) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje in mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo:
– podoba obraza mora biti poravnana tako, da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi, preko sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem horizontalnem polju;
– fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena mora zajemati od 70% do največ 80% fotografije, kar ustreza višini 32–36 mm;
– če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje alinee;
– obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;
– izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, državljan mora gledati naravnost v fotoaparat;
– oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50% in največ 70% višine fotografije, od spodnjega roba;
– odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (kot so vidne poškodbe očesa);
– državljan mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, smejo priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;
– ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;
– na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, otrok mora biti fotografirani z zaprtimi usti in brez igrač preblizu obraza;
– fotografija ne sme biti poškodovana in ne sme imeti madežev.
(3) Pri otrocih do dopolnjenega desetega leta starosti so dovoljena naslednja odstopanja:
– višina obraza mora zavzemati 50–80% fotografije, kar ustreza višini 22–36 mm od konice brade do zgornjega temena glave;
– višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40% in največ 70% višine fotografije, od spodnjega roba.
(4) Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta starosti so dopustna odstopanja pri drži glave, določeni v prvi alinei drugega odstavka tega člena, v izrazu obraza in smeri pogleda.
(5) Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojni organ vrne vlagatelju in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.
16. člen
K vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev mora vlagatelj predložiti dve fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno beli ali barvni tehniki, ki kažeta njegovo pravo podobo, v fizični obliki.
5. NAČIN ODVZEMA, UPORABE IN BRISANJA PRSTNIH ODTISOV
17. člen
(1) Ob vlogi za izdajo potne listine iz 4. člena tega pravilnika se državljanu, ki je dopolnil starost 12 let, z elektronsko napravo za odvzem prstnih odtisov, odvzameta ploska prstna odtisa levega in desnega kazalca, ustrezne kakovosti za zapis na pomnilniški medij.
(2) Odvzame se lahko samo en prstni odtis na eni roki. Če prstni odtis kazalca ni ustrezne kakovosti, se odvzame prstni odtis sredinca, če ta ni ustrezen, prstanca, če ta ni ustrezen, pa palca te roke.
(3) Uradna oseba v evidenci potnih listin označi prst in roko, iz katere je bil prstni odtis odvzet.
(4) Kolikor odvzem prstnih dotisov ob vložitvi vloge ni mogoč iz zdravstvenih razlogov začasne narave, ki so lahko ozdravljeni v obdobju enega leta (kot npr. opekline, ureznine, otekline, zlomi ipd.) ali trajne narave, ki jih ni mogoče ozdraviti ali zdravljenje traja več kot eno leto, ali zaradi telesne hibe, se to označi v evidenci potnih listin.
(5) Uradna oseba lahko v primeru dvoma v obstoj zdravstvenih razlogov iz prejšnjega odstavka od vlagatelja vloge zahteva zdravniško potrdilo o zdravstvenih razlogih za nezmožnost zajema prstnih odtisov.
18. člen
(1) Glede na možnosti zajema prstnih odtisov ustrezne kakovosti in zdravstvene razloge začasne ali trajne narave se v primeru možnosti zajema:
– dveh prstnih odtisov ustrezne kakovosti, izda potna listina z veljavnostjo, določeno v prvem, drugem in tretjem odstavku 14. člena zakona oziroma z veljavnostjo, določeno v 16. členu zakona;
– enega prstnega odtisa ustrezne kakovosti in razloga za nezmožnost odvzema prstnih odtisov na drugi roki, ki so trajne narave, izda potna listina z veljavnostjo, določeno v prvem, drugem in tretjem odstavku 14. člena zakona oziroma z veljavnostjo, določeno v 16. členu zakona;
– enega prstnega odtisa ustrezne kakovosti in razloga za nezmožnost odvzema prstnih odtisov na drugi roki, ki so začasne narave, izda potna listina z veljavnostjo, določeno v prvem, drugem in tretjem odstavku 14. člena zakona oziroma z veljavnostjo, določeno v 16. členu zakona.
(2) Glede na možnosti zajema prstnih odtisov ustrezne kakovosti in zdravstvene razloge začasne ali trajne narave se v primeru nemožnosti zajema:
– dveh prstnih odtisov ustrezne kakovosti in razloga trajne narave, izda potna listina z veljavnostjo, določeno v prvem, drugem in tretjem odstavku 14. člena zakona oziroma z veljavnostjo, določeno v 16. členu zakona;
– dveh prstnih odtisov ustrezne kakovosti in razloga začasne narave, izda potna listina z veljavnostjo, določeno v šestem odstavku 14. člena zakona oziroma z veljavnostjo do enega leta za diplomatske in službene potne liste;
– enega prstnega odtisa iz razloga začasne narave in enega prstnega odtisa iz razloga trajne narave, izda potna listina z veljavnostjo, določeno v šestem odstavku 14. člena zakona oziroma z veljavnostjo do enega leta za diplomatske in službene potne liste.
19. člen
(1) Za odvzem prstnih odtisov na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini se uporabljajo določbe 17. in 18. člena tega pravilnika.
(2) V primeru vložitve vloge na podlagi 30.a člena zakona se osebni podatki državljana iz 2. in 3. točke tretjega odstavka 23. člena in osmega odstavka 23. člena zakona shranijo in prenašajo na ustrezno varovanem in kriptiranem elektronskem mediju do njihovega elektronskega prenosa v evidenco potnih listin, vendar največ 15 dni od njihove pridobitve.
20. člen
(1) Prstna odtisa ali prstni odtis, odvzet ob vložitvi vloge za izdajo potne listine iz 4. člena tega pravilnika, se iz evidence potnih listin briše po vnosu datuma vročitve potne listine oziroma po spremembi statusa potne listine v neveljavno, če ta državljanu ni bila vročena.
(2) Podatek o roki in prstu prstnega odtisa, ki je bil odvzet ob vlogi, se hrani v evidenci potnih listin z ostalimi podatki.
(3) Prstni odtisi oziroma prstni odtis, shranjen kot biometrični podatek na pomnilniškem mediju, se lahko uporablja le za preverjanje verodostojnosti potne listine in istovetnosti državljana pri prehajanju državne meje, in sicer s primerjavo prstnih odtisov državljana, ki izkazuje svojo istovetnost pri prehodu meje, s prstnimi odtisi, zapisanimi na pomnilniškem mediju potne listine.
(4) Prstni odtis oziroma prstna odtisa, odvzeta ob vložitvi vloge za izdajo potne listine iz 4. člena tega pravilnika, ki je vložena na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, skladno s 30.a členom zakona, in ki so shranjeni na ustrezno varovanem in kriptiranem elektronskem mediju do njihovega elektronskega prenosa v evidenco potnih listin, se po uspešno opravljenem elektronskem prenosu v evidenco potnih listin, to je najkasneje 15 dni, po njihovi pridobitvi, iz varovanega in kriptiranega elektronskega medija brišejo.
6. POSTOPEK NAZNANITVE POGREŠITVE POTNE LISTINE
21. člen
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju: pogrešitev) potne listine iz 4. člena ali petega odstavka 9. člena tega pravilnika državljan oziroma njegov zakoniti zastopnik naznani pristojnemu organu iz 24. člena zakona, ki pogrešitev evidentira v evidenci izdanih potnih listin. V evidenci izdanih potnih listin pristojni organ evidentira tudi okoliščine pogrešitve. Če državljan potno listino najde, je ponovno aktiviranje najdene potne listine mogoče samo do konca poslovnega časa tistega dne, ko je bila potna listina evidentirana kot pogrešana.
(2) Dolžno skrbnost pri ravnanju s potno listino ugotavlja pristojni organ na podlagi okoliščin pogrešitve, ki jih je ob naznanitvi pogrešitve potne listine navedel državljan, ki je imetnik potne listine oziroma njegov zakoniti zastopnik. Pogrešitev potne listine v okoliščinah, na katere državljan ni mogel vplivati, oziroma v okoliščinah, ki jih državljan kljub svojemu skrbnemu ravnanju ni mogel preprečiti, se obravnava kot ravnanje z dolžno skrbnostjo. Pogrešitev potne listine zaradi malomarnega ravnanja ali izpostavljanja potne listine pogrešitvi se obravnava kot opustitev dolžne skrbnosti.
(3) Podatki o potnih listinah, ki so bile naznanjene kot pogrešane, so javno dostopni na enotnem državnem portalu e-uprava.
(4) Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko naznani pogrešitve potne listine tudi preko enotnega državnega portala e-uprava, pri čemer je dolžan navesti resnične okoliščine pogrešitve. Pristojni organ po prejemu elektronske naznanitve v evidenci potnih listin spremeniti status veljavne potne listine v neveljavno. V primeru dvoma ali potrebe do dodatni razjasnitvi okoliščin pogrešitve, lahko pristojni organ državljana povabi na zaslišanje v zvezi z okoliščinami pogrešitve potne listine.
7. VROČITEV IN REKLAMACIJA POTNE LISTINE
22. člen
(1) Državljan je ob vročitvi potne listine dolžan preveriti pravilnost zapisa osebnih podatkov na potni listini.
(2) Če državljan ugotovi napako na izdani potni listini, ki je posledica zapisa neustreznih podatkov ali drugo nepravilnost, ki je lahko posledica napake v materialu, je dolžan potno listino predložiti pristojnemu organu.
(3) Pristojni organ ugotavlja upravičenost do reklamacije potne listine. Če zaradi zahtevnosti ugotavljanja napake na materialu pristojni organ upravičenosti do reklamacije ne more oceniti sam, lahko to stori podjetje ali organizacija iz 12. člena zakona oziroma strokovna služba Ministrstva za notranje zadeve.
8. IZDELAVA, PERSONALIZACIJA IN PRENOS POTNIH LISTIN
23. člen
(1) Izdelava potnih listin mora biti organizirana tako, da omogoča pregled nad porabo obrazcev potnih listin.
(2) Poškodovane obrazce potnih listov mora izdelovalec zapisniško uničiti in zapisnik posredovati Ministrstvu za notranje zadeve. Poškodovane obrazce diplomatskih in službenih potnih listov ter potnih listov za vrnitev mora izdelovalec zapisniško uničiti in zapisnik posredovati Ministrstvu za zunanje zadeve.
(3) Pristojni organ mora vse uničene potne listine, ki jih ne vrne imetnikom, posredovati v zapisniško uničenje izdelovalcu. Izdelovalec mora uničiti tudi potne listine, ki mu jih v uničenje posreduje pristojni organ, pristojnemu organu in Ministrstvu za notranje zadeve pa posredovati zapisnik o uničenju.
24. člen
(1) Delovni procesi personalizacije, kontrola zapisanih podatkov in priprav za prenos potnih listin morajo biti opravljeni v prostorih izdelovalca in izključno na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Prostori, v katerih se izvajajo delovni procesi iz prejšnjega odstavka, morajo biti varovani v skladu z zahtevami Ministrstva za notranje zadeve.
25. člen
(1) Medsebojna razmerja med podjetjem ali organizacijo iz drugega odstavka 12. člena zakona oziroma podjetjem ali organizacijo iz tretjega odstavka 12. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) ter Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za zunanje zadeve se uredijo s pogodbo.
(2) Prenos potnih listin iz 4. člena tega pravilnika in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom oziroma Ministrstvom za zunanje zadeve v primeru vlog za izdajo potnih listov iz 4. člena tega pravilnika, ki so bile vložene pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev, in izdelovalcem mora potekati v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve, in na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
(3) Na način iz prejšnjega odstavka poteka tudi prenos vlog za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list imetnika.
(4) Medsebojna razmerja med podjetjem ali organizacijo, pooblaščeno za prenos poštnih pošiljk iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za zunanje zadeve se uredijo s pogodbo.
26. člen
(1) Izdelovalec prevzame vse osebne podatke, potrebne za izdelavo potne listine, iz računalniške evidence, ki se vodi na podlagi 30. člena zakona in jih zapiše na obrazec potne listine. Če fotografije in podpisa ni v evidenci, ju prevzame iz kartončka vloge za izdajo potne listine.
(2) Po izdelavi potne listine vpiše pristojna oseba izdelovalca v evidenco iz prejšnjega odstavka tega člena datum izdelave in serijsko številko potne listine. Če prevzame fotografijo ali podpis iz kartončka vloge, ta podatek prenese v evidenco izdanih potnih listin. Izdelovalec v evidenco izdanih potnih listin vpiše tudi datum vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list.
(3) Izdelovalec mora vse osebne podatke, potrebne za zapis na obrazec potne listine, uničiti v skladu s četrtim odstavkom 31. člena zakona.
(4) Podjetje ali organizacija, pristojna za prenos poštnih številk, prevzame iz evidence iz prvega odstavka tega člena podatke za potrditev prevzema poštnih pošiljk in vpiše v evidenco potnih listin datum prevzema izdelane potne listine. Vse podatke mora uničiti v skladu s petim odstavkom 31. člena zakona.
9. VODENJE EVIDENCE O IZDANIH POTNIH LISTINAH
27. člen
(1) Pristojni organ vodi evidenco o izdanih potnih listinah.
(2) Evidenca izdanih potnih listin iz 4. člena tega pravilnika se vodi na centralnem računalniku Ministrstva za notranje zadeve, razen kartoteke vlog za izdajo potnih listin, ki jo vodi pristojni organ.
(3) Osebni podatki se v evidenci iz prvega odstavka tega člena vodijo in hranijo v skladu s četrtim odstavkom 30. člena zakona.
28. člen
(1) Kartoteka iz drugega odstavka prejšnjega člena je sestavljena iz kartončkov vlog za izdajo potnih listin oziroma vlog za vpis spremembe naslova v potni list, ki so vložene v kartoteko po letu izdaje potne listine oziroma po letu vpisa spremembe stalnega prebivališča potno listino in po abecednem redu, in se hrani pri pristojnem organu, ki je potno listino izdal oziroma vpisal spremembo stalnega prebivališča v potni list.
(2) Vlogo za izdajo potne listine in vlogo za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list pristojni organ hrani v kartotekah iz prejšnjega odstavka še najmanj eno leto po preteku zadnjega dne v letu izdaje potne listine oziroma v letu vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list, nato jo uniči.
10. KOPIRANJE POTNE LISTINE
29. člen
(1) Zaradi zagotovitve, da se kopija potne listine ne uporablja v druge namene, je treba na kopiji navesti namen, za katerega je bila kopija izdelana, in sicer tako, da se izpolni naslednja oznaka: »Ta kopija je bila izdelana za namen …«.
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi datum izdelave kopije in naslednje besedilo: »Prepovedano je nadaljnje kopiranje«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 84/06).
(2) Določbe pravilnika iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do začetka uporabe tega pravilnika, kolikor niso v nasprotju z zakonom.
31. člen
(1) Določbe druge, četrte in šeste alinee 23. člena Pravilnika o izvrševanju Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03), ki se nanašajo na vodenje podatkov o vizumih, se uporabljajo do 21. novembra 2010.
(2) Naznanitve pogrešitve potnih listin pristojni organ hrani v kartoteki iz četrtega odstavka 28. člena Pravilnika o izvrševanju Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 84/06) pet let po naznanitvi oziroma najmanj eno leto po vnosu v evidenco potnih listin v digitalizirani obliki, nato jih uniči.
32. člen
Tretji odstavek 14. člena tega pravilnika se začne uporabljati po zagotovitvi tehničnih in tehnoloških možnosti za uporabo fotografij v digitalni obliki iz evidenc drugih javnih listin, vendar najpozneje 28. junija 2010.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 28. junija 2009.
Št. 007-167/2009 (132-01)
Ljubljana, dne 19. junija 2009
EVA 2008-1711-0010
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

Soglašam!

Samuel Žbogar l.r.
Minister
za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost