Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1922. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1A), stran 5565.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-19
Ljubljana, dne 28. maja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPOmK-1A)
1. člen
V Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08) se v 3. členu v 3. točki doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– več kot polovico kapitalskih ali poslovnih deležev v drugem podjetju;«.
Doda se nova 15. točka, ki se glasi:
»15. »podatki« so vsi podatki, vključno z zaupnimi podatki, ne glede na nosilec, na katerem so zapisani oziroma shranjeni;«.
Doda se nova 16. točka, ki se glasi:
»16. »zaupni podatki« so poslovne skrivnosti, poslovna korespondenca, ki se nanaša na gospodarsko dejavnost podjetja, osebni podatki in vsi drugi podatki, za katere so s tem zakonom ali drugimi predpisi določeni posebni režimi njihovega varstva in posebni pogoji za dostop do njih. Za zaupne podatke ne štejejo podatki, ki so javno dostopni;«.
Dosedanje 15., 16. in 17. točka postanejo 17., 18. in 19. točka.
2. člen
V četrtem odstavku 13. člena se na koncu doda stavek »O izločitvi direktorja odloči vlada.«.
3. člen
Za 13. členom se dodata novi 13.a in 13.b člen, ki se glasita:
»13.a člen
(dolžnost varovanja zaupnih podatkov)
(1) Javni uslužbenci urada in osebe, ki sodelujejo z uradom pri izvajanju nalog na podlagi tega zakona in pri tem pridejo v stik z zaupnimi podatki, morajo te podatke varovati kot zaupne, v skladu s predpisi, ki določajo varstvo teh podatkov. Dolžnost varovanja zaupnih podatkov velja tudi po prenehanju delovnega ali drugega razmerja, na podlagi katerega oseba sodeluje z uradom pri izvajanju nalog na podlagi tega zakona.
(2) Osebe, navedene v prvem odstavku tega člena, lahko, skladno z opredelitvijo pojma obdelava osebnih podatkov v zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov, obdelujejo osebne podatke in zbirke osebnih podatkov, ki so potrebni za izvajanje nalog po tem zakonu.
(3) Podatki, pridobljeni v skladu s tem zakonom, se smejo obdelovati le za namene, določene s tem zakonom.
13.b člen
(razkritje podatkov)
(1) Urad lahko upravnim organom, drugim državnim organom in nosilcem javnih pooblastil na podlagi obrazloženega pisnega zahtevka predstojnika ali z njegove strani pooblaščene osebe, iz katerega mora biti jasno razviden namen zahtevka, razkrije podatke, s katerimi razpolaga, za izvajanje njihovih z zakonom predpisanih pristojnosti.
(2) Urad razkrije podatke tudi:
1. Evropski komisiji in organom držav članic EU, pristojnim za varstvo konkurence, v skladu s postopkom iz Uredbe 1/2003/ES;
2. pooblaščenim organom tujih držav, če je tako določeno v mednarodnih pogodbah, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.
(3) Urad razkrije pristojnim organom podatke, potrebne za izvršbo po tem zakonu.
(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, urad prosilcu za dostop do informacij javnega značaja zavrne dostop do podatkov, ki se nanašajo na tajnost vira, in do podatkov, ki so poslovna skrivnost podjetij.«.
4. člen
V 14. členu se za besedo »podatke« črta besedilo »in dokumente, vključno s poslovnimi skrivnostmi in drugimi zaupnimi podatki, ne glede na določbe o varstvu teh podatkov (v nadaljnjem besedilu: podatki)«.
5. člen
V petem odstavku 18. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zaupnih podatkov,«.
6. člen
V 22. členu se v tretjem odstavku besedilo »podatki o stranki, ki so poslovna skrivnost« nadomesti z besedilom »zaupni podatki o stranki«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na zahtevo urada mora stranka v roku, ki ga določi urad, predložiti različico odločbe ali sklepa, s katerim se postopek konča, na kateri označi zaupne podatke.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Na spletni strani urada se objavijo pravnomočne odločbe, ki jih urad izda v upravnem postopku in postopku o prekršku, ter pravnomočni sklepi, s katerimi se postopek konča, brez zaupnih podatkov.«.
7. člen
V petem odstavku 24. člena se črta besedilo »do izdaje povzetka relevantnih dejstev«.
8. člen
V tretjem odstavku 26. člena se črta besedilo »podatkov, ki so poslovna skrivnost, in drugih«.
9. člen
V petem odstavku 27. člena se za prvim stavkom doda besedilo »Zoper sklep ni sodnega varstva.«.
10. člen
V drugem odstavku 29. člena se v drugi alineji besedilo »poslovne knjige in drugo dokumentacijo ne glede na nosilec, na katerem je zapisana oziroma shranjena« nadomesti z besedilom »poslovne knjige, pogodbe, listine, poslovno korespondenco, poslovne evidence in druge podatke, ki so v zvezi s poslovanjem podjetja, ne glede na nosilec, na katerem so zapisani ali shranjeni (v nadaljnjem besedilu: poslovne knjige in druga dokumentacija)«.
Doda se nova sedma alineja, ki se glasi:
»– pregledajo listine, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb;«.
Dosedanja sedma alineja postane osma alineja.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kadar se v kazenskem ali drugem postopku ob izvedbi hišne preiskave ali kako drugače pridobijo poslovne knjige ali druga dokumentacija, ki bi bila lahko pomembna za odločitev urada po tem zakonu, lahko urad od sodišča ali drugega organa zahteva izročitev kopij dokumentacije, razen če bi bilo to v nasprotju z interesi kazenskega ali drugega postopka.«.
Sedmi odstavek se črta.
11. člen
V 31. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če fizična oseba ovira pooblaščene osebe pri izvajanju pooblastil iz drugega odstavka 29. člena tega zakona in se v skladu s petim odstavkom tega člena ne šteje, da preiskavo ovira podjetje, lahko urad izda sklep, s katerim ji naloži denarno kazen v višini do 50.000 eurov. Rok za plačilo denarne kazni ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »Sklep iz prejšnjega odstavka je« nadomesti z besedilom »Sklep iz drugega in tretjega odstavka tega člena je«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Šteje se, da podjetje ovira preiskavo, če jo ovirajo člani organov vodenja ali nadzora podjetja, zaposleni v podjetju ali pogodbeni sodelavci podjetja.«.
12. člen
V tretjem odstavku 36. člena se besedilo »podatki o stranki, ki so poslovna skrivnost« nadomesti z besedilom »zaupni podatki o stranki«.
13. člen
V drugem odstavku 47. člena se za besedo »postopka« doda besedilo »in odločb iz 46. in 50. člena tega zakona«.
14. člen
V četrtem odstavku 55. člena se na začetku odstavka črta beseda »Poseben«, beseda »postopek« za njo pa se zapiše z veliko začetnico.
15. člen
V 68. členu se črta besedilo »blagovnimi rezervami,«.
16. člen
V tretjem odstavku 74. člena se besedo »nadzoruje« nadomesti z besedo »obvladuje«.
17. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»76. člen
(odpustitev in znižanje globe)
(1) Storilcu, ki je udeležen pri sporazumih ali usklajenih ravnanjih med dvema ali več konkurenti, katerih cilj je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Republike Slovenije z ravnanji, kot so zlasti določanje nakupnih ali prodajnih cen ali drugih poslovnih pogojev, omejitev proizvodnje ali prodaje, razdelitev trga (v nadaljnjem besedilu: kartel), se globa lahko odpusti, če izpolni vse naslednje pogoje:
– v celoti in popolnoma razkrije svojo udeležbo v domnevnem kartelu;
– kot prvi predloži dokaze, ki po mnenju urada omogočijo preiskavo v zvezi z domnevnim kartelom ali ugotovitev kršitve 6. člena tega zakona ali 81. člena Pogodbe o Evropski skupnosti v zvezi z domnevnim kartelom;
– sodeluje z uradom med celotnim postopkom;
– preneha s svojo udeležbo v domnevnem kartelu takoj po začetku sodelovanja z uradom v zvezi z odpustitvijo globe, razen če bi bilo po mnenju urada to v nasprotju z interesi preiskave, in
– če storilec ni prisilil drugih k udeležbi v domnevnem kartelu niti jih ni prisilil k temu, da so v njem udeleženi še naprej.
(2) Storilcu, ki ne izpolni vseh pogojev iz prejšnjega odstavka in se mu globa ne odpusti, se globa lahko zniža, če izpolni vse naslednje pogoje:
– uradu predloži dokaze o svoji udeležbi v domnevnem kartelu, ki predstavljajo znatno dodano vrednost glede na dokaze, ki jih urad že ima;
– sodeluje z uradom med celotnim postopkom in
– preneha s svojo udeležbo v domnevnem kartelu takoj po začetku sodelovanja z uradom v zvezi z odpustitvijo ali znižanjem globe, razen če bi bilo po mnenju urada to v nasprotju z interesi preiskave.
(3) Storilcu, ki izpolni vse pogoje iz prejšnjega odstavka in kot prvi predloži dokaze iz prve alineje drugega odstavka tega člena, se globa lahko zniža za 30 do 50 odstotkov. Storilcu, ki izpolni vse pogoje iz drugega odstavka tega člena, in kot drugi predloži dokaze iz prve alineje drugega odstavka tega člena, se globa lahko zniža za 20 do 30 odstotkov. Drugim storilcem, ki izpolnijo vse pogoje iz drugega odstavka tega člena, in predložijo dokaze iz prve alineje drugega odstavka tega člena, se globa lahko zniža za največ 20 odstotkov.
(4) Globa, ki je predpisana v razponu, se ne more znižati pod mejo, ki je predpisana s tem zakonom.
(5) Postopek odpustitve in znižanja globe iz prejšnjih odstavkov predpiše vlada z uredbo.«.
18. člen
V drugem odstavku 81. člena se za besedilom »določbe 44.« doda vejica ter besedilo »petega odstavka 45.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Vlada Republike Slovenije izda uredbo iz petega odstavka 76. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-03/09-2/21
Ljubljana, dne 20. maja 2009
EPA 303-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti